Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2002

Suomen Kennelliiton syysvaltuusto 2002

Suomen Kennelliiton valtuuston syyskokous oli tänä vuonna kaksipäiväinen, sillä varsinaisen valtuuston kokouksen lisäksi valtuutetut oli kutsuttu kokousta edeltäväksi päiväksi kuulemaan ajankohtaisista, hallituksen alulle panemista projekteista sekä osallistumaan työryhmätyöskentelyyn.

SKKY:n edustajana olin esittänyt toivomuksen osallistumisesta vuoden 2003 talousarviota ja toimintasuunnitelmaa koskevaan työryhmään tai vaihtoehtoisesti ns. järjestötyöryhmään, koska katsoin näillä lohkoilla olevan parhaat mahdollisuudet vaikuttaa epäsuorasti myös meidän rotujärjestömme etuihin.

Näiden sijaan minut olikin valittu SKL-FKK:n kunniapuheenjohtajan Heikki Sarparannan vetämään vaalivaliokunnan tarpeellisuutta kartoittaneeseen työryhmään, jonka muina jäseninä olivat valtuuston entinen puheenjohtaja ja Kainuun kennelpiirin  edustaja Lauri Tervonen, Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin edustaja Anneli Sarkkinen, Kultainen Rengas ry:n edustaja Voitto Valta ja Chow Chow-yhdistyksen edustaja Aarre Lilja.

Työryhmä oli varsin yksimielinen todeten, että valtuuston vaalivaliokunta olisi hyödyllinen esimerkiksi asetettaessa ehdokkaita SKL-FKK:n hallitukseen niin, että koko kentän alueelliset ja toiminnalliset tarpeet tulevat tasapuolisesti täytettyä. (Eli meidän seura ja kääpiökoirarotujen harrastajien kannalta olisi ehdottoman tarpeellista, että hallituksessa olisi myös meidän rotujemme ja harrastajakuntamme tarpeita ymmärtäviä edustajia.)

Työryhmä ehdottikin, että SKL-FKK:n hallitus asettaa sääntötyöryhmän, joka esittää vaalivaliokunnan perustamiseksi tarvittavat sääntömuutokset ja tarkastelee muutenkin liiton sääntöjen korjaustarpeen, sillä sääntömuutosprosessi vie pitkän aikaa.

Pitkäaikaisena valtuustoedustajana olin sitä mieltä, että tällainen seminaaripäivä oli hyvin hyödyllinen, vaikkakin koko konseptia voitaneen tarkistaa vähentämällä käsiteltäviä aiheita ja valitsemalla kokouspaikka, jonka palvelut toimivat.

Jos lauantai oli työntäyteinen päivä, sitä oli varsinainen kokouspäiväkin eli sunnuntai, kun asialistalla oli tavanomaisten syyskokousasioiden lisäksi koko joukko tärkeitä, myös meidän harrastajiamme koskevia asioita. Seuraavassa lyhyt yhteenveto tärkeimmistä päätöksistä:

  • SKL-FKK:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Rapila valittiin toiselle kaudelle yksimielisesti uudelleen. Samoin muiden ehdokkaiden puuttuessa valittiin hallitukseen yksimielisesti uudelleen  kolmivuotiskaudeksi Martti Mannersuo, Harry Tast ja Marja Talvitie, joista viimemainittu oli pyörtänyt aikaisemmat puheensa ja olikin nyt ehdokkaana.
  • Toimintasuunnitelmaa oli nyt lyhennetty ja yksinkertaistettu niin, että tällä kertaa lueteltiin lukuisia käynnissä olevia projekteja, mutta siinä esitettiin edellisvuosien tapaan hyvin vähän konkreettista toimintaa. Rotujärjestöjen kannalta arveluttavalta kuulostivat suunnitelmat tuomarikoulutuksen nopeuttamisesta. Tekeillä on myös uusi tuomareiden koulutus- ja pätevöimisohje, jota toivottavasti ei tällä kertaa lyödä lukkoon rotujärjestöjä kuulematta, onhan niillä päävastuu ulkomuototuomarikoulutuksesta.
  • Talousarvioon tutustuminen etukäteen oli hankalaa, sillä vertailukelpoiset luvut jaettiin vasta valtuuston kokouksessa. Liiton menot kohoavat v. 2003 yli viiteen miljoonaan euroon ja budjetti on lähes 40 000 euroa alijäämäinen siitäkin huolimatta, että jäsenmaksuja korotetaan ja rekisteröintimaksut nousevat kahdella eurolla luokkaa kohti.
  • Meidän rotujemme kannalta tärkein päätös oli, että FIN MVA:n saavuttamiseen vaadittava ikäraja nousee 15 kk:sta 24 kk:een. Päätös tehtiin äänin 76-19 sen jälkeen, kun SKL-FKK:n hallituksen jäsen Marja Talvitie oli kertonut asiasta jo sovitun Pohjoismaisen Kennelunionin kokouksessa. Koska SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot olivat esitystä vastaan, jätin asiasta pöytäkirjaan eriävän mielipiteen, sillä mielestäni tällaiset päätösten tulisi perustua jalostuksellisiin eikä byrokraattisiin syihin.
  • Esitykseni SKL-FKK:n rotukirja- ja rekisteröintiohjetta koskevan päätöksenteon palauttamisesta takaisin valtuustolle ei saanut kannatusta - ilmeisesti muut rotujärjestöt eivät ole kokeneet samanlaisia ongelmia kuin me SKKY:ssä olemme kokeneet nyt, kun hallitus päättää ohjeista ja toimisto tulkitsee niitä omalla tavallaan.
  • Uudet Vuolasvirta-palkintosäännöt hyväksyttiin yhden äänen enemmistöllä. Itse äänestin esitystä vastaan, koska mielestäni esitys oli susi ja olisi pitänyt lähettää vielä kerran hallituksen valmisteltavaksi.
  • Valtuustolla hyväksytettiin myös uudet kansainvälisen muotovalionarvosäännöt, jotka oli jo aikaisemmin hyväksytty FCI:ssä. Niiden mukaan koiran ei enää tarvitse saada yhtään CACIB:ia omistajan kotimaasta eikä sen tarvitse olla oman maansa valio, eli suomalainenkin koira voi saavuttaa KANS MVAarvon kilpailemalla  ja pärjäämällä muualla kuin Suomessa.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja