Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2009

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1/2009

Vuoden 2009 matkakorvaukset

SKKY:n hallitus on päättänyt, että yhdistyksen luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville henkilöille maksetaan kilometrikorvauksena oman auton käytöstä 0,25€ kilometriltä.

Yleisillä kulkuneuvoilla tehdyt matkat korvataan kokonaan samoin kuin pysäköintikulut kuittia vastaan.

Hinta-arviot vakuutusyhtiöille

SKKY antaa koirien hinta-arvioita vakuutusyhtiöille. Vuoden 2009 hinta-arviot perustuvat pennun myyntihintaan (=koiran perusarvo): 900 - 1500 euroa. Arvon määräytyminen riippuu pennun vanhempien näyttelytuloksista ja terveystarkastuksista.

Jalostuskoirien osalta vakuutusarvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Jalostusarvoa ei lasketa koiralla, jolla ei ole näyttelytulosta tai jolle ei ole tehty rotukohtaisia, voimassaolevia terveystarkastuksia. Jalostusarvoa ei myöskään lasketa urokselle joka on alle 15 kk ikäinen eikä nartulle, joka on yli 7-vuotias tai jolla on ollut jo kolme pentuetta.

Lisäksi koiran perusarvoon (pennun myyntihinta) lisätään 100 euroa, mikäli koiralle on tehty DNA-polveutumismääritys.

Ulkomuototuomarikoulutus

Rotujärjestö järjesti 27.1.2009 koearvostelu- ja näyttötilaisuuden kaikissa kolmessa griffon-rodussa, joissa hyväksyttiin Markku Kipinä ja Veli-Pekka Kumpumäki (kollegio) ja Tapio Eerola (näyttö).

Helmikuun alussa järjestettiin erikoiskoulutus kiinanharjakoirissa. Koulutukseen osallistuivat seuraavat tuomarioikeuksiaan laajentavat ulkomuototuomarit: Markku Kipinä, Harri Lehkonen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Harto Stockmari ja Marja Talvitie.

Samana iltana järjestettiin myös koearvostelu- ja näyttötilaisuus king-charlesinspanieleissa, hyväksytty Pirjo Aaltonen ja Markku Kipinä (kollegio) ja Tapio Eerola (näyttö).
Rotujärjestöä edustavina tuomareina em. koulutuksissa ja kollegioissa olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on puolestaan päättänyt järjestää ns. näyttötilaisuuden saksanpystykorvissa (SKKY:n osalta kleinspitz ja pomeranian) Annukka Paloheimolle ja Maija Mäkiselle, jotka olivat valittaneet Kennelliittoon, koska rotujärjestöt eivät olleet järjestäneet heille näyttötilaisuutta kahden kuukauden kulutessa heidän anomuksestaan.
Molemmille henkilöille oli kerrottu, että rotujärjestöt (SKKY, Suomen Seurakoirayhdistys ja Suomen Keeshond ry) järjestävät koearvostelu- ja näyttötilaisuuden heti, kun Kennelliitton on hyväksynyt vireillä olevan muutoksen tuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeeseen mm. saksanpystykorvarotujen osalta.

Rotujärjestöt kirjelmöivät yhteisesti Kennelliitolle viime vuonna, koska voimassa olevat määräykset (kaikki saksanpystykorvat keeshondista pomeranianiin on suoritettava samanaikaisesti järjestettävässä koearvostelutilaisuudessa ja tuomari on pätevöitävä kaikille viidelle rodulle samanaikaisesti) eivät ole olleet toimivia. Ohjeen päivitys Kennelliitossa on kuitenkin viivästynyt rotujärjestöistä riippumattomista syistä.

Lisäksi SKKY edellyttää, että myös ns. täydennyskoulutettavia ja ”näyttöjä” antavilla tuomareilla on rodussa voimassa oleva erikoiskulutus.

Kun Kennelliitto huolehtii nyt em. kahden tuomarin pätevöimisestä, SKKY.Suomen Seurakoirayhdistys ja Suomen Keeshond ry. järjestävät aiemmin koearvosteluja varten varattuna iltana eli 15.4. erikoiskoulutuksen saksanpystykorvissa. Koearvosteluja varten on alustavasti varattu 31.10.

SKKY:llä on tulossa useiden 9. ryhmän rotujen koearvostelu- ja näyttötilaisuuksia riippuen kollegioanomuksista ja hyväksytyistä näyttösuunnitelmista. Koska rotujärjestö edustaa 23 eri rotua, se ei voi järjestää koearvostelu- tai näyttötilaisuutta vain yhdelle kokelaalle kerrallaan jo tilaisuuksien kustannusten ja niiden vaatimien koiramäärien vuoksi.

Kahden kuukauden sääntö

Kennelliiton ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohje kaipaa hienosäätöä myös em. kahden kuukauden säännön osalta.

Yhden tai kahden rodun rotujärjestöllä on yksinkertaista toimittaa vuosittain etukäteen tuomareiden erikoiskoulutus- ja koearvosteluohjelma.

SKKY:n kohdalla määräyksen kirjaimellinen noudattaminen tarkoittaisi, että varaisimme vuosittain etukäteen kouluttajatuomarit ja koulutustilat sekä tilaisuuksissa tarvittavat koirat noin 40 illaksi ja peruuttaisimme sitten tilojen vuokrauksia, koiramateriaalia ja kouluttajatuomareita, mikäli etukäteisohjelman mukaista koulutustarvetta ei olisikaan.

Maltankoirapentueen poistaminen rekisteristä

SKKY on esittänyt Kennelliitolle, että 21.5.2008 syntynyt maltankoirapentue poistetaan rekisteristä kahden ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.

Rotujärjestöä edustavat tuomarit Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi tarkastivat yhden pentueen pennun ja totesivat, ettei se ole ilmiasultaan puhdasrotuinen maltankoira. Koiralla oli mm. rodulle epätyypillinen väritys ja turkinlaatu, minkä lisäksi sen korvat eivät olleet tyypilliset maltankoiran korvat.

Rotujärjestö esitti Kennelliitolle, ettei DNA-polveutumismäärityksen määrääminen tässä tapauksessa ollut perusteltua, koska pentueen vanhemmat ovat venäjäntuonteja, eikä niiden taustasta ole varmuutta.

Pentueen Keski-Suomessa toimiva kasvattaja kasvattaa ilman kennelnimeä mm. maltankoiria ja bichon havanais’eja. Kennelissä on mainosten mukaan myös berninpaimenkoiria, phalèneita, shetlanninlammaskoiria ja saksanpaimenkoiria.

Bostoninterrierin ja coton de tuléarin PEVISA-ohjelmat

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt bostoninterriereiden ja coton de tuléarin PEVISA-ohjelman jatkamisen 1.2.2009 alkaen. Molemmat ohjelmat ovat voimassa vuoden 2013 loppuun. Molempien edellytyksenä on, että rotujen Jalostuksen tavoiteohjelmat toimitetaan korjattuina Kennelliiton toimistoon 30.4.2009 mennessä.

Lisäksi toimikunta suosittaa, että bostoninterrierin PEVISA-ohjelmaan liitettäisiin raja-arvot polvi- ja silmätutkimuksiin (tutkimustuloksiin?)

Molemmat päätökset annetaan Kennelliiton hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi, koska toimikunnan mielestä esitykset ovat saapuneet Kennelliittoon myöhässä. Pöytäkirjaotteen mukaan esitykset olisivat saapuneet Kennelliiton toimistoon 1.1.2009 eli uudenvuoden päivänä, jolloin toimisto oli suljettuna.

SKKY:n hallitus totesi päätöstä käsitellessään, että rotujärjestön esitys coton de tuléarin PEVISA-ohjelman jatkamisesta tehtiin rotujärjestön vuosikokouksessa vuonna 2007 ja toimitettiin Kennelliittoon ennen 30.4.2007. Jalostustieteellinen toimikunta ei hyväksynyt esitystä, joten rotujärjestö joutui tekemään uuden esityksen syyskokouksessaan marraskuussa 2008, koska toimikunnan mielestä aiempi rotujärjestön yhdistyskokouksen päätös ei ollut voimassa.

Bostoninterrierin osalta toimikunta ei hyväksynyt rotujärjestön kevään 2008 vuosikokouksessaan tekemää ja ennen 30.4.2008 toimitettua esitystä rodun PEVISA:n jatkamisesta, joten asiasta jouduttiin tekemään uusi yhdistyskokouspäätös toimikunnan toiveiden mukaisesti marraskuun syyskokouksessa. Rotujärjestön sihteeri toimitti tämänkin esityksen henkilökohtaisesti liiton toimistoon virka-aikana ennen vuoden loppua eikä suinkaan uudenvuoden päivänä.

Samoin todettiin, että rotujärjestö esitti bostoninterrierille tutkimustulosrajoitukset sisältävää PEVISA-ohjelmaa vuosikokouksensa 29.3.2006 päätöksellä, mutta Jalostustieteellinen toimikunta ei tuolloin hyväksynyt rekisteröintirajoituksia.

SKKY:n hallitus keskusteli myös JTO-ohjelmien aiheuttamasta ongelmasta, sillä joidenkin rotujen osalta ohjelmia on jouduttu käsittelemään niin rotuyhdistyksissä kuin rotujärjestössä jopa kolmeen kertaan: kun ohjelmiin on tehty toimikunnan vaatimat korjaukset ja korjattu ohjelma toimitettu toimikunnalle, korjaukset eivät olekaan kelvanneet, vaan ohjelmaan on vaadittu uusia korjauksia.

SKKY:n hallitus totesi, etteivät ohjelman vaatimukset saa muuttua aina, kun toimikunnan kokoonpano muuttuu.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 2/2009

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti yhteistyössä Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n kanssa 15.4.2009 erikoiskoulutuksen saksanpystykorvissa. Koulutukseen osallistuivat Pirjo Aaltonen, Pirjo Hjelm, Säde Hohteri, Harri Lehkonen ja Irina Poletaeva. Kleinspitzien ja pomeranianin osalta kouluttajana toimi Kirsti Lummelampi.

Seuraava saksanpystykorvien koearvostelu- ja näyttötilaisuus pidetään näiden kolmen rotujärjestön yhteistyönä itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2009.

28.4.2009 järjestettiin koearvostelu- ja näyttötilaisuus yorkshirenterriereissä, joissa hyväksyttiin koearvostelussa Juha Kares ja kirjallisen näytön perusteella Tanya Ahlman-Stockmari, Tapio Eerola, Tuire Okkola, Irina Poletaeva, Eeva Rautala ja Harto Stockmari. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Yorkshirenterrieri ry. järjesti tilaisuudessa tarvittavat koirat paikalle.

Em. täydennyskoulutettavista tuomareista Tanya Ahlman-Stockmari, Tuire Okkola ja Harto Stockmari sekä Karin Bergbom, joka ei osallistunut näyttötilaisuuteen, olivat jo aiemmin valittaneet Kennelliitolle, koska heille ei oltu järjestetty riittävän nopeasti näyttötilaisuutta joulukuun alussa järjestelyn erikoiskoulutuksen jälkeen.

Maltankoirissa pidettiin koearvostelu- ja näyttötilaisuus 5.5.2009. Koearvostelussa hyväksyttiin Markku Kipinä, Veli-Pekka Kumpumäki ja Irina Poletaeva ja kirjallisessa näytössä Tapio Eerola, Annaliisa Heikkinen, Harto Stockmari ja Marja Talvitie. Rotujärjestöä edustivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi Maltalaiset ry:n toimittaessa paikalle koirameteriaalin.

Coton de tuléarien koearvostelu- ja näyttötilaisuus oli vuorossa 14.5.2009. Koearvostelussa kaikki kolme kokelasta hylättiin, kun taas kirjallisessa näytössä hyväksyttiin Harto Stockmari ja Marja Talvitie. Rotujärjestön puolesta koearvostelut ottivat vastaan Soile Bister ja Kirsti Lummelampi.

Toukokuun lopussa 26.5. järjestettiin havannankoirien koearvostelu- ja näyttötilaisuus. Koearvostelussa kahdesta kokelaasta hyväksyttiin Markku Kipinä ja kirjallisessa näytössä kahdesta näytönantajasta Marja Talvitie.

Kesäkuun alussa on ohjelmassa koearvostelu- ja näyttötilaisuusdet havannankoirissa ja bologneseissa. Keskikesällä koearvosteluissa ja näytöissä pidetään taukoa, koska kesälomien vuoksi koiranomistajien ja koirien saaminen paikalle on hankalaa varsinkin, kun useissa roduissa koirat joudutaan hankkimaan pitkistä matkoista pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Siksi koearvostelutilaisuuksia jatketaan loppukesästä ja syksyllä.

SKKY:n hallituksessa on todettu, että Kennelliiton täydennyskoulutusohjelman aiheuttamat tuomarikoulutuskulut muodostavat monen rodun rotujärjestölle huomattan taloudellisen rasituksen, jota Kennelliiton rotujärjestölle vuosien 2008 ja 2009 koulutuksia varten antama 2500 euron avustus ei kata.

Erikoiskoulutus- ja näyttöanomukset

SKKY:n hallitus on käsitellyt Jetta Tschokkisen anomuksen erikoiskoulutuksen järjestämisestä "pikaisesti" englanninkääpiöterriereissä ja yorkshirenterriereissä ja päättänyt, että koulutus järjestetään vuoden 2009 lopulla tai 2010 alussa edellyttäen, että yhtä useampi tuomarioikeuksiaan laajentava tuomarikokelas anoo koulutusta.

Hallitus totesi, ettei koulutuksen järjestäminen vain yhdelle kokelaalle ole järkevää koulutuksen vaatimien järjestelyjen vuoksi. Erikoiskoulutuksiin kutsutaan tuomarikokelaat, jotka ovat kirjallisesti pyytäneet erikoiskoulutusta.

Samoin ns. näyttötilaisuuksiin kutsutaan ainoastaan ne ulkomuototuomarit, jotka ovat etukäteen toimittaneet kirjalliset näyttösuunnitelmansa rotujärjestölle.

Lausunnot tuomarikurssille pyrkijöistä

SKKY:n hallitus käsitteli toukokuun kokouksessaan Kennelliiton lausuntopyyntöä kolmesta ulkomuototuomarikurssille hakeneesta henkilöstä. Rotujärjestön hallitus totesi, että kaikki ulkomuototuomariksi pyrkivät täyttivät vaadittavat 10 vuoden toiminta- ja jäsenyysedellytykset. Lisäksi todettiin, että rotujärjestön hallituksen käsityksen mukaan yksi hakijoista täytti Kennelliiton pätevyysvaatimukset myös muilta osin.

Poikkeuslupa-anomus 6. pentueelle

SKKY:n hallitus on päättänyt, että se ei puolla poikkeuslupaa maltankoiranartun 6. pentueelle, koska pentueen teettämiselle esitetystä yhdistelmästä ei ollut jalostuksellisia syitä. Perusteluina todettiin:

• Uroksella ei ollut näyttelytulosta eikä sille oltu tehty rodunomaisia terveystarkastuksia (polvitutkimus).

• Uroksella ei ollut jälkeläisnäyttöä.

• Nartulle ei oltu tehty rodunomaisia terveystarkastuksia (polvitutkimus).

• Nartulla oli ollut aikaisemmin viisi pentuetta (16 pentua) saman uroksen kanssa.

• Nartun jälkeläisillä ei ollut näyttelytuloksia eikä niille ole tehty terveystutkimuksia.

Myös maltankoirien rotua harrastava yhdistys, Maltalaiset ry, suhtautui anomukseen kielteisesti. Sittemmin Kennelliiton kasvattajatoimikunta ilmoitti hylänneensä ko. poikkeuslupahakemuksen.

SKKY:n hallituksen kannanotto nartun kuudenteen pentueeseen oli ensimmäinen Kennelliiton uuden rekisteriohjeen voimassaoloaikana ja muodostaa näin ennakkotapauksen. Sen perusteella rotujärjestö puoltaa vain anomuksia, joissa nartun jalostuskäytöllä ja yhdistelmään ehtotetulla uroksella on rodun kannalta jalostuksellista arvoa (mm. jälkeläisten näyttely- ja terveystulokset).

Tuontiyorkshirenterrierin rekisteröiminen

SKKY:n hallitus päätti esittää Kennelliitolle, ettei se hyväksy Puolasta tuotua yorkshirenterrierinarttua tai sen jälkeläisiä Kennelliiton koirarekisteriin.

Rotujärjestöä edustavat tuomarit Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi tarkastivat koiran 28.4.2009 ja totesivat lausunnossaan, ettei koira ole ilmiasultaan puhdasrotuinen yorkshirenterrieri, koska:

- se ei ollut kooltaan tyypillinen (n. 3-4 kertaa rotumääritelmän mukaisen yorkshirenterrierin koko)

- sillä oli epätyypilliset, taittuneet ja riippuvat korvat

- se ei ollut yleisvaikutelmaltaan yorkshirenterrieri.

Coton de tuléarin ja bostoninterrierin JTO:t

SKKY:n hallitus hyväksyi toukokuun kokouksessaan coton de tuléarin korjatun jalostuksen tavoiteohjelman.

Bostoninterrierin jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin muutoksiin. Rotujärjestön hallitus päätti mm., että rodun ulkomaisesta kannasta ja saatavana olevasta ulkomaisesta jalostusmateriaalista puhuttaessa on mainittava, että rodun kotimaassa USA:ssa rotua rekisteröitiin vuonna 2008 noin 11000, mikä tarkoittaa, että jalostusmateriaalia geenipophjan laajentamiseksi on saatavana runsaasti rodun kotimaasta kasvattajien niin halutessa.

Myös luetteloa tuontikoirista, joiden taustoissa on samoja koiria kuin kotimaisessa bostoninterrierikannassa, korjattiin.

Lisäksi rotujärjestön/rotuyhdistyksen toimenpidesuunnitelmiin lisättiin tavanomaisten eläinlääkärin suorittamien silmätarkastustilaisuuksien järjestämisen lisäksi DNA-näytteenottotilaisuudet englantilaisen Animal Health Trustin juveniili katarakta-testejä varten. Rotujärjestön mielestä näiden DNA-testien edistämisen tulee olla rotuyhdistyksen tärkeitä tavoitteita varsinkin, kun Kennelliitto on päättänyt, että bostoninterrierien osalta nämä testitulokset tallennetaan jalostustietojärjestelmään erillisenä pilottiprojektina.

Jäsenyhdistykset ja alajaostot erikoisnäyttelyssä

SKKY:n erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunta tarjoaa jälleen tänä vuonna jäsenyhdistyksille ja alajaostoille ilmaista ilmoitustilaa näyttelyluettelossa. Kukin yhdistys, joka pitää päänäyttelynsä Hesperian puistossa 30.8.2009 pidettävän erikoisnäyttelyn yhteydessä, saa ilmaisen puolen sivun ilmoituksen näyttelyluetteloon.

Samoin näyttelyluettelossa voidaan julkaista luettelo rodussa jaossa olevista kierto- ja erikoispalkinnoista. Materiaali toimitetaan 15.7.2009 mennessä osoitteeseen info (at) toydogs.net.

SKKY:n jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus järjestää näyttelyyn omat infopisteensä. Ilmoittautuminen 15.7. 2009 mennessä em. sähköpostiosoitteeseen.

Huom. SKKY:n näyttely on erikoisnäyttely ja päänäyttely kaikille niille SKKY:n alaisille roduille, joilla ei ole omaa, Kennelliiton erikseen hyväksymää erikoisnäyttelyä vuonna 2009.

Yhteispohjoismaiset näyttelysäännöt: Lausuntopyyntö

Kennelliitto on lähettänyt rotujärjestöille, rotua harrastaville yhdistyksille ja kennelpiireille lausunnon yhteispohjoismaisen näyttelysääntöesityksen pääkohdista. Nämä pääkohdat on julkaistu SKKY:n internetsivuilla osoitteessa www.toydogs.net>Uutisia ja tapahtumia. Niitä on käsitelty myös Koiramme-lehden kesäkuun numerossa.

Tärkein uudistus olisi sertifikaatin arvoisen (SA:n) palauttaminen takaisin "pääsylipuksi" paras uros- ja paras narttu-kilpailuihin. SKKY:n jäsenyhdistyksiä, alajaostoja ja muita jäseniä pyydetään toimittamaan kommenttinsa näyttelysääntöesitykseen 15.7.2009 mennessä, e-mail: info (at) toydogs.net.

Mikäli näyttelysääntöesitykset hyväksytään kaikissa viidessa Pohjoismaassa (Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti), uusi näyttelysääntö tulee voimaan vuoden 2011 alusta.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 3/2009

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti kesäkuun alussa koearvostelu- ja näyttötilaisuuden bologneseissa.
Bolognese-rodulle hyväksyttiin kolme uutta ulkomuototuomaria, joista Markku Kipinä ja Irina Poletaeva suorittivat normaalin koearvostelun ja Marja Talvitie allrounder-tuomareille tarkoitetun kirjallisen näytön. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Paikalla oli seitsemän eri-ikäistä bolognesea.

Kesätauon jälkeen koulutuksia jatkettiin lokakuussa. 13.10 pidetyssä japanese chin - koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa ei hyväksytty kumpaakaan kokelasta, joista toinen osallistui koearvosteluun ja toinen näyttöön.

20.10. olivat vuorossa bostoninterrierit ja ranskanbulldogit. Bostonienterrierissä hyväksyttiin Veli-Pekka Kumpumäki (koearvostelu) ja Tapio Eerola (näyttö). Ranskanbulldogginäyttöön osallistui vain Tapio Eerola, joka hyväksyttiin.

Lokakuun lopulla järjestettiin kiinanharjakoirien ja kingcharlesinspanielin koearvostelu- ja näyttötilaisuudet, ja marraskuun alussa tulossa on lhasa apsojen erikoiskoulutus sekä löwcheneiden koearvostelu.

Lisäksi SKKY järjestää itsenäisyyspäivän aattona saksanpystykorvien koearvostelun yhteistyössä Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n kanssa.

Allrounder-koulutettavaa koskeva esitys Kennelliitolle

SKKY:n hallitus on päättänyt pyytää Kennelliiton hallitusta harkitsemaan uudestaan yhden koulutettavan tuomarin asemaa allrounder-tuomarikoulutuksessa, sillä rotujärjestön mielestä hän ei ole osoittanut riittävää yhteistyökykyä eikä valmiutta koulutuksen vastaanottamiseen osana täydennyskoulutusta.

Rotujärjestön hallitus totesi, että kyseisen koulutettavan tuomarin asenteen ja käyttäytymisen vuoksi SKKY:n ulkomuototuomarikoulutustoimikunnan tuomarijäsenet olivat ilmoittaneet, että he eivät olleet käytettävissä tämän näyttöjen vastaanottajina. Näin ollen hänelle ei voitu järjestää näyttötilaisuutta bologneseissa 9.6.2009.

Kennelliiton hallitukselle lähettyyn esitykseen päätettiin liittää esimerkkejä hänen käyttäytymisestään rotujärjestön järjestämissä näyttötilaisuuksissa. Ko. kokelas mm. hylättiin havannankoirien näytössä.

Englanninkääpiöterriereiden rekisteröiminen

Suomen Kennelliiton hallitus päätti keväällä, että USA:ssa ja Kanadassa rekisteröidyt manchesterinterrierit hyväksytään Kennelliiton koirarekisteriin englanninkääpiöterriereinä maahantuojan ilmoituksen perusteella.

SKKY:n hallitus päätti vaatia päätöksen mitätöimistä seuraavin perustein:
Sirpa ja Markku Hyvärisen ja Päivi Pakkasen näiden tuontikoirien rekisteröimistä koskevan valituksen käsittelyssä ei oltu noudatettu hyvään yhdistystoimintaan ja Kennelliiton käytäntöihin kuuluvaa menettelyä eli valituksen kohteelle, tässä tapauksessa SKKY:lle, ei ole annettu vastineoikeutta ennen asian käsittelyä, mikä on loukannut rotujärjestön oikeusturvaa.

Rotujärjestön hallitus totesi päätöksen olevan Kennelliiton valtuuston 8.5.1997 hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön vastainen, sillä sen mukaan päävastuu rodun jalostuksesta kuuluu rotujärjestölle. Päätös oli myös Kennelliiton 1.1.2009 voimaantulleen Koirarekisteriohjeen vastainen.

Myös SKKY:n englanninkääpiöterrieri-alajaosto on kirjelmöinyt Kennelliiton hallitukselle. Alajaosto on mm. todennut, että Kennelliiton ja sen Jalostustieteellisen toimikunnan päätös USA:ssa ja Kanadassa rekisteröityjen manchesterinterriereiden rekisteröimisestä maahantuojan ilmoituksen perusteella on perustunut virheelliseen tietoon rodun kotimaan käytännöstä.

Iso-Britanniassa näitä koiria ei suinkaan hyväksytä automaattisesti Englannin kennelklubin koirarekisteriin, kuten Kennelliitto on kuvitellut. Siellä on hyväksytty muutama pohjoisamerikkalainen manchesterinterrieri rekisteröitäväksi englanninkääpiöterrierinä ainoastaan silloin, kun koira on jo saavuttanut muotovalion arvon ns. toy manchesterinterrierinä. Kennelliittoon toimitetun rodun kotimaan rotujärjestön ilmoituksen mukaan Englannin kennelklubi vaatii näissä tapauksissa, että rekisteröintiasiakirjoihin liitetään alkuperäinen muotovalionarvotodistus.

Näin ollen pentujen ja ei-valioiden hyväksyminen Englannin koirarekisteriin ei ole mahdollista.

Päätöksen jälkeen Kennelliiton koirarekisteriin on rekisteröity USA:ssa kasvatetut 5-vuotias manchesterinterrieriuros ja 4-vuotias narttu, jotka eivät ole kotimaansa valioita ja jotka on tuntemattomasta syystä merkitty ER-rekisteriin.

SKKY on aiemmin todennut, että lukumääräisesti pieneen rotuun on perusteltua tuoda harkitusti uutta jalostusmateriaalia noudattaen rodun kotimaan käytäntöä. Englanninkääpiöterrierin rotutyypin säilyttämiseksi rotujärjestö suosittelee kuitenkin, ettei näitä ns. toy manchesterinterriereitä käytetä jalostukseen keskenään.

Sopimusneuvottelut OptiGen- ja AHT-laboratorioiden kanssa

SKKY:n hallitus on päättänyt aloittaa neuvottelut yhdysvaltalaisen OptiGenin kanssa DNA-testeistä siten, että OptiGen toimittaa SKKY:n rotujen DNA-testitulokset suoraan rotujärjestölle julkaistavaksi rotuyhdistysten lehdissä ja myöhemmin toivottavasti tallennettaviksi Kennelliiton tietokantaan. OptiGenin DNA-testit kattavat yorkshirenterrierin ja kiinanharjakoiran prcd-PRA-testit.

Samoin päätettiin aloittaa neuvottelut Animal Health Trust'in (Iso-Britannia) kanssa bostoninterrierin juveniili katarakta DNA-testeistä.

Yhteispohjoismainen näyttelysääntöesitys

SKKY:n hallitus päätti lausuntonaan Kennelliitolle, että se hyväksyy yhteispohjoismaisen näyttelysääntöehdotuksen pääkohdat.

Hallitus varasi kuitenkin mahdollisuuden yksityiskohtaisemman lausunnon esittämiseen sääntötekstin valmistuttua.

Kennelliiton lausuntopyyntö ja näyttelysääntöesityksen pääkohdat on luettavissa SKKY:n internetsivuilla osoitteessa www.toydogs.net/skky/uutiset/PKU_nayttelysaantolausunto.pdf

Esitys saksanpystykorvan rotumääritelmämuutoksesta

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Saksan Saksanpystykorvayhdistyksen ensi maaliskuussa kokoontuvalle yleiskokoukselle saksanpystykorvien rotumääritelmään muutosta, jolla hylkääviin virheisiin lisätään merle-väri.

Syynä esitykseen ovat pääasiassa USA:sta Eurooppaan rantautuneet merle-väriset pomeranianit. Kun merle ei ole perinteinen saksanpystykorvien väri, on ilmeistä, että kysymyksessä eivät ole taustaltaan puhdasrotuiset pomeranianit, vaan rotuun on sekoitettu jotain muuta rotua.

Rotujärjestö on ollut yhteydessä naapurimaiden kuten Ruotsin ja Tanskan rotujärjestöihin, jotka aikovat tehdä samansisältöisen esityksen Saksan Deutsche Spitze-klubille. Samoin on oltu yhteydessä FCI:n rotumääritelmätoimikuntaan.

Mikäli Saksan rotujärjestö hyväksyy esityksen, rotumääritelmän muutos etenee Saksan Kennelklubille VDH:lle ja edelleen FCI:lle, joka on aikaisemmin kieltänyt mm. merle-väriset chihuahuat.

Coton de tuléar-pentueen rekisteröiminen väärän nartun nimiin

SKKY on ilmoittanut Kennelliitolle, että sille toimitettujen asiakirjojen (Finnzymes Diagnostics'in lausunnot coton de tuléar-uros Rifelin Helle's Boy FIN12618/04, TM-numero 246098100154757, syntynyt 10.11. 2003, polveutumismäärityksestä sekä sen vanhempien DNA-tunnistemäärityksistä), että ko. koira ei ole ilmoitetun emän, Rifelin Cara Magarenan (FIN38799/96, TM-numero 985121009043093) jälkeläinen.

Uroksen omistajan mukaan pentueen kasvattaja on myöntänyt hänelle, että koira on toisen nartun eli Whiteheart Lane Sky Angel'in (10326/02, TM-numero 103236C) jälkeläinen. Ko. nartulla on ollut pentue 26.3.2003, jolloin sen seuraavassa pentueessa olisi ollut kyseessä liian tiheä penikoittaminen. Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan kasvattaja on rekisteröinyt 11.7.2009 mennessä kennelnimellään 102 coton de tuléar-pentuetta, yhteensä 391 pentua.

SKKY:n hallitus esitti seuraavaa:

• Kasvattaja velvoitetaan omalla kustannuksellaan teettämään polveutumismääritykset kaikille 10.11.2003 syntyneen coton de tuléar -pentueensa pennuille sekä vastaamaan oikaistujen rekisterikirjojen aiheuttamista kustannuksista.

• Ko. pentueen pennut, joille polveutumismääritystä ei ole tehty, poistetaan Kennelliiton koirarekisteristä.

• Kasvattaja velvoitetaan vastaamaan pentueen jalostukseen käytettyjen koirien (Rifelin Helinäkeiju, 4 pentuetta ja 18 pentua sekä Rifelin Holiday Girl, 3 pentuetta ja 14 pentua) ja niiden jälkeläisten oikaistujen rekisterikirjojen aiheuttamista kustannuksista.

Lisäksi rotujärjestön hallitus esitti Kennelliiton hallitukselle kasvattajan ilmoittamista Kennelliiton kurinpitolautakunnalle Kennelliiton koirarekisteriohjeen ja kasvattajasitoumuksen kohtien 7 ja 9 rikkomisen osalta.

Rotujärjestön hallitus halusi lisäksi kiinnittää Kennelliiton hallituksen ja kurinpitolautakunnan huomiota vuonna 2002 ilmitulleeseen, saman kasvattajan kasvattaman pentueen väärään polveutumiseen, jossa oli ilmoitettu väärä isä ja joka tuli ilmi rodun PEVISA-ohjelmaan liittymisen jälkeen, kun pentueen oikea isä oli todettu PRA-sairaaksi. Ko. pentueen pennuista yksi jouduttiin poistamaan Kennelliiton koirarekisteristä, koska sille ei tehty DNA-polveutumismääritystä. Lisäksi pentueen jalostukseen käytettyjen koirien ja niiden jälkeläisten sukutauluja jouduttiin oikaisemaan.

Coton de tuléar-pentueen rekisteröiminen väärän uroksen nimiin

SKKY:n hallitus on ilmoittanut Kennelliitolle, että sille toimitettujen asiakirjojen (Finnzymes Diagnostics'in lausunnot coton de tuléar-uros Rifelin Swanheart FIN33953/04, TM-numero 985100009642647, syntynyt 16.4.2004, DNA- tunnistemäärityksestä sekä sen isän Whiteheart Lane Eyes On Me FIN11223/03, TM-numero 246098100133045 DNA-tunnistemäärityksestä ja lausunto polveutumisesta), että ko. koira ei ole koirarekisteriin merkityn isän jälkeläinen. Polveutumismääritystä koiran emän osalta ei ole voitu tehdä, koska emän väitetään kuolleen.

Rotujärjestön hallitus esitti Kennelliitolle seuraavaa:

• Coton de tuléar-uros Rifelin Swanheart FIN33953/04 poistetaan koirarekisteristä ellei kasvattaja pysty osoittamaan sen oikeaa isää DNA-määrityksellä. Viimemainitussa tapauksessa hänet velvoitetaan huolehtimaan oikaistun rekisteritodistuksen kustannuksista.

• Ko. uroksen pentuesisarukset, Rifelin Silent Whisper FIN33955/04 ja Rifelin Stargazer FIN33954/04 poistetaan koirarekisteristä, ellei kasvattaja pysty osoittamaan niiden oikeaa isää DNA-määrityksellä. Viimemainitussa tapauksessa hänet velvoitetaan huolehtimaan oikaistujen rekisteritodistusten kustannuksista.

• Rifelin Stargazerin yhdeksän pentuetta, yhteensä 39 pentua, siirretään Ei jalostukseen-rekisteriin, ellei kasvattaja pysty osoittamaan sen oikeaa isää DNA-määrityksellä, jolloin koirien sukutaulut voidaan oikaista. Tässä tapauksessa kasvattaja velvoitetaan huolehtimaan oikaistujen rekisteritodistusten kustannuksista.

• Rifelin Stargazerin jälkeläisen, narttu Rifelin Night Princess FIN48817/07 neljä pentua (s. 17.1.2009) siirretään Ei jalostukseen-rekisteriin, ellei emän kasvattaja pysty osoittamaan ko. nartun oikeaa isoisää DNA-määrityksellä, jolloin koirien sukutaulut voidaan oikaista. Tässä tapauksessa ko. kasvattaja velvoitetaan huolehtimaan oikaistujen rekisteritodistusten kustannuksista.

Tässäkin tapauksessa SKKY:n hallitus esitti Kennelliiton hallitukselle kasvattjan ilmoittamista Kennelliiton kurinpitolautakunnalle Kennelliiton koirarekisteriohjeen ja kasvattajasitoumuksen kohtien 4, 6 ja 7 rikkomisen osalta.

Näyttelytulosten poistaminen

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Kennelliitolle rotujärjestön erikoisnäyttelyssä Helsingissä 30.8.2009 ROP-yorkshirenterrierin ja ROP-löwchenin tulosten mitätöimistä koiranäyttelysääntöjen 8§:n ja näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden kohdan B. 10.2. perusteella, sillä viimemainitun mukaan koira on esitettävä kaikissa luokissa ja kilpailuissa, joihin sillä on osallistumisoikeus.

Rotujärjestön hallitus totesi, että kumpikaan koira ei osallistunut ryhmäkilpailuun, eikä niille oltu annettu poistumislupaa. Samaan aikaan molemmilla koirilla oli kilpailu kesken Tervakosken kansainvälisessä näyttelyssä 29.-30.8.2009.

Näin ollen koirien esittäminen näiden rotujen erikoisnäyttelyssä ei osoittanut hyvää ja rehtiä kenneltapaa eikä ollut reilua rotujen muita harrastajia kohtaan, koska roduilla ei näin ollen ollut edustajaa pääerikoisnäyttelyn loppukilpailussa.

Bolognese- alajaosto perustettu

SKKY:n piirissä toimivat bologneseharrastajat kokoontuivat syyskuussa Helsingissä ja perustivat oman alajaoston, joka aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden vaihteessa.
Kokouksessa hyväksyttiin jaoston säännöt ja valittiin väliaikainen hallitus, joka toimii seuraavaan vuosikokoukseen saakka valmistellen alajaoston toimintaa.

Puheenjohtajaksi valittiin Anna Ratia ja sihteeriksi Anne Häkkinen. Varapuheenjohtaja on Marjut Koppanen, kun taas Hellevi Fellman hoitaa rahastonhoitajan, pentuneuvojan ja jäsensihteerin tehtäviä. Lisäksi hallitukseen valittiin Kaarina Siivonen.

Jaostolle perustetaan omat internetsivut osoitteeseen www.toydogs.net/bolognese/.

Puheenjohtajan e-mail- osoite on puheenjohtaja.bolognese@ toydogs.net, jäsensihteerin jasensihteeri.bolognese@toydogs.net ja pentuneuvojan pentuneuvoja.bolognese@toydogs.net.
Kaikkien alajaoston jäsenten tulee olla myös SKKY:n henkilöjäseniä. Alajaosto perii jäseniltään SKKY:n henkilöjäsenmaksun alajaoston oman jäsenmaksun lisäksi vuoden 2010 alusta alkaen.

Yhdistystoiminnan seminaari

SKKY järjesti lokakuun alussa jäsenyhdistystensä ja alajaostojensa luottamushenkilöille yhdistystoiminnan seminaariin, jossa käsiteltiin kennelorganisaatiota, yhdistysten toimintaa ja velvoitteita yhdistyslain perusteella, yhdistysten hallitusten ja niiden jäsenten vastuuta ja velvollisuuksia sekä yhdistysten varainhoitoa ja kirjanpitoa.

Seminaari pidettiin Ostrobotnialla Helsingissä ja siihen osallistui lähes 30 jäsenyhdistysten ja alajaostojen edustajaa.

Luennoitsijoina olivat Patentti- ja Rekisterihallituksen apulaisjohtaja Riitta Lae ja useissa koirayhdistyksissä ja tapahtumissa rahastonhoitajana pitkän työrupeaman tehnyt Säde Hohteri. Alustukset aiheuttivat vilkasta keskustelua ja kysymyksiä ongelmatilanteiden ratkaisemisesta.
Lisäksi SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi käsitteli sekä Kennelliiton että SKKY:n organisaatiota. Päivä päätettiin keskustelulla ajankohtaisista yhdistysasioista.

Kukin jäsenyhdistys ja alajaosto maksoi edustajiensa matkakulut, kun taas SKKY huolehti luennoitsijapalkkioista, tilavuokrasta ja kokoustarjoilusta. Kokousedustajille jaettiin myös laaja materiaali aiheeseen liittyvistä aiheista. Materiaali on tarkoitettu kunkin yhdistyksen ja alajaoston arkistoon , jolloin se on käytettävissä myös toimihenkilöiden vaihtuessa.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 4/2009

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti lokakuun lopulla kiinanharjakoirien koearvostelu- ja näyttötilaisuuden, jossa hyväksyttiin Markku Kipinä ja Veli-Pekka Kumpumäki (koearvostelu) ja Marja Talvitie (näyttö). Näytössä hylättiin yksi kokelas.

Samana iltana järjestettiin kingcharlesinspanielin koearvostelu- ja näyttötilaisuus,. Koearvostelussa hyväksyttiin Marja Kosonen ja Irina Poletaeva. Näyttöön osallistunutta kokelasta ei hyväksytty. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Marraskuun alussa oli vuorossa löwcheneiden koearvostelu- ja näyttötilaisuus, jossa koearvostelun suorittivat hyväksytysti Markku Kipinä ja Kirsti Louhi ja näytön Harri Lehkonen. Kaksi näyttöön osallistunutta kokelasta hylättiin. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Marraskuussa järjestettiin myös lhasa apsojen erikoiskoulutus, johon osallistuivat Harri Lehkonen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Eeva Rautala ja Marja Talvitie. Kouluttajana toimi Kirsti Lummelampi.

Tapio Eerola puolestaan hyväksyttiin Turun kansainvälisen näyttelyn yhteydessä järjestetyssä japanese chinien näyttötilaisuudessa, jossa näytön vastaanottajana oli Hans Lehtinen.

5.12. 2009 suunniteltu, yhteistyössä Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistys ry:n kanssa toteutettavaksi tarkoitettu saksan pystykorvien koearvostelu- ja näyttötilaisuus peruutettiin, koska siihen oli ilmoittautunut vain yksi tuomarikokelas.

Tuomarikoulutuksia jatketaan vuoden 2010 alkupuolella, jolloin erikoiskoulutttavina on mm. nyt meneillään olevalta tuomarikurssilta mahdollisesti valmistuneet saksanpystykorvatuomarikokelaat.

JTO-ohjelmat

Rotujärjestön hallitus hyväksyi syyskokoukselle esitettäväksi Suomen Griffonyhdistyksen laatiman korjatun Jalostuksen Tavoiteohjelma griffoneille kuitenkin niin, että ohjelma on voimassa vuosina 2010 - 2014.

Syyskokous hyväksyi esityksen ja valtuutti rotujärjestön hallituksen tekemään ohjelmaan korjaukset, mikäli Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta (JTT) vaatii ohjelmaan uusia korjauksia huolimatta siitä, että aiemmat JTT:n esittämät korjaukset sisältävä ohjelmaesitys oli esitarkastettu Kennelliitossa.

SKKY:n hallitus hyväksyi myös Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan korjaukset sisältävän Kingcharlesinspanieli ry:n toimittaman korjatun JTO:n. Hallitus ei hyväksynyt Kennelliiton JTT:n vaatimaa suositusta, jonka mukaan uroksen maksimijälkeläismäärä sen elinikänä on 10. Hallitus totesi keskusteluissaan, ettei rajoitus ollut realistinen, koska ei ole oletettavissa kenenkään tuovan ulkomailta jalostuskäyttöön urosta mahdollisesti vain kahta pentuetta varten. Hallituksen päätöksellä maksimijälkeläismäärä korotettiin 15 jälkeläiseen, jonka JTT alustavan tiedon mukaan hyväksyy.

JTO-aikataulu

SKKY käsittelee seuraavan kerran yhdistyskokouksen käsittelyä vaativia Jalostuksen tavoiteohjelmia vuosikokouksessaan maaliskuussa.

Vuosikokouksen käsittelyyn tarkoitetut ohjelmat tulee toimittaa SKKY:lle muokattavassa sähköisessä muodossa osoitteella info (at) toydogs.net 15.2. 2010 mennessä. Lisäksi ohjelmasta tulee toimittaa paperikopio rotujärjestön sihteerille Päivi Rantaselle.

Yhdistyskokouksen käsittelyä vaativat kaikki uudet JTO:t sekä sellaiset, Kennelliiton hylkäämät JTO:t, joiden osalta SKKY:n yhdistyskokous ei ole valtuuttanut rotujärjestön hallitusta tekemään Kennelliiton vaatimia muutoksia.

SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen edustajien tulee muistaa, että JTO:n käsittely saattaa kestää useamman vuoden ja ohjelmaa joudutaan kierrättämään useaan otteeseen Kennelliiton, rotujärjestön ja rodun oman yhdistyksen välillä. Sekaannusten välttämiseksi on hyvä muistaa, että kaikki JTO:t toimitetaan Kennelliitolle rotujärjestön kautta ja sen toimesta, ei suoraan Kennelliitolle.

Valmiit, Kennelliiton hyväksymät JTO:t saa SKKY:ltä sekä pdf- että swf-muodossa, ja toivomuksena on, että kukin rotuyhdistys/alajaosto julkaisee JTO:n omilla internetsivuillaan. Hyväksytyt JTO:t on tarkoitus julkaista myös SKKY:n internetsivuilla sivujen rotuesittely-osion uudistamisen yhteydessä.

Coton de tuléar-pentueiden epäselvä polveutuminen

SKKY ilmoitti aiemmin Kennelliitolle, että sille toimitettujen asiakirjojen (Finnzymes Diagnostics'in lausunnot coton de tuléar-uros Rifelin Helle's Boy FIN12618/04, TM-numero 246098100154757, syntynyt 10.11. 2003, polveutumismäärityksestä sekä sen vanhempien DNA-tunnistemäärityksistä), että ko. koira ei ole ilmoitetun emän, Rifelin Cara Magarenan (FIN38799/96, TM-numero 985121009043093) jälkeläinen.

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on kokouksessaan 27.10.2009 todennut kasvattajan myöntäneen siirtäneensä koko pentueen toisen emän nimiin.

Toimikunta katsoi toteen näytetyksi, että kaikilla 10.11.2003 syntyneillä koirilla on sama emä. Se esitti Kennelliiton hallitukselle koirarekisteriohjeen kohdasta 3.2 poikkeamista siten, että kaikkien pentueen koirien emäksi korjataan Whiteheart Lane Sky Angel FIN10326/02.
Toimikunta velvoitti kasvattajan toimittamaan 10.11.2003 syntyneen pentueen ja kaikkien niiden jälkeläisten rekisteritodistukset Kennelliittoon korjausta varten sekä maksamaan korjausten kustannukset.

SKKY:n hallitus ilmoitti myös Kennelliitolle, että sille toimitettujen asiakirjojen (Finnzymes Diagnostics'in lausunnot coton de tuléar-uros Rifelin Swanheart FIN33953/04, TM-numero 985100009642647, syntynyt 16.4.2004, DNA- tunnistemäärityksestä sekä sen isän Whiteheart Lane Eyes On Me FIN11223/03, TM-numero 246098100133045 DNA-tunnistemäärityksestä ja lausunto polveutumisesta), että ko. koira ei ole koirarekisteriin merkityn isän jälkeläinen. Polveutumismääritystä koiran emän osalta ei ole voitu tehdä, koska emän väitetään kuolleen.

Rotujärjestön hallitus esitti Kennelliitolle, että Coton de tuléar-uros Rifelin Swanheart FIN33953/04 poistetaan koirarekisteristä ellei kasvattaja pysty osoittamaan sen oikeaa isää DNA-määrityksellä. Viimemainitussa tapauksessa hänet velvoitetaan huolehtimaan oikaistun rekisteritodistuksen kustannuksista.

Lisäksi esitettiin, että ko. uroksen pentuesisarukset, Rifelin Silent Whisper FIN33955/04 ja Rifelin Stargazer FIN33954/04 poistetaan koirarekisteristä, ellei kasvattaja pysty osoittamaan niiden oikeaa isää DNA-määrityksellä.

Samoin esitettiin, että Rifelin Stargazerin yhdeksän pentuetta, yhteensä 39 pentua, siirretään Ei jalostukseen-rekisteriin, ellei kasvattaja pysty osoittamaan sen oikeaa isää DNA-määrityksellä, jolloin koirien sukutaulut voidaan oikaista.

Lisäksi esitettiin, että Rifelin Stargazerin jälkeläisen, narttu Rifelin Night Princess FIN48817/07 neljä pentua (s. 17.1.2009) siirretään Ei jalostukseen-rekisteriin, ellei emän kasvattaja pysty osoittamaan ko. nartun oikeaa isoisää DNA-määrityksellä, jolloin koirien sukutaulut voidaan oikaista.

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on todennut sille saapuneiden asiakirjojen perusteella, että em. uroksen isäksi on polveutumismäärityksellä todetty Bryony's Pacific Ocean S23228/2000. Toimikunta päätti, että kyseessä olevan pentueen polveutuminen oikaistaan koirarekisteriohjeen kohdan 3.2 mukaisen polveutumistutkimuksen perusteella. Koska emä on ilmoitettu kuolleeksi, sen lähisukulaisista pitää ottaa näytteitä polveutumisen riittäväksi varmistamiseksi. Toimikunnan mukaan polveutuminen pitää varmistaa 31.12.2009 mennessä.

Toimikunta on esittänyt Kennelliiton hallitukselle, että mikäli 16.4.2004 syntynneessä pentueessa on 31.12.2009 jälkeen koiria, joiden polveutumista ei ole osoitettu oikeaksi, koirat sekä niistä polveutuvat koirat siirretään epäselvän polveutumisen perusteella Ei jalostukseen-rekisteriin. Ne voidaan siirtää FI-rekisteriin vain polveutumistutkimuksen perusteella.

Toimikunnan päätöksen mukaan kasvattaja velvoitetaan hoitamaan polveutumistutkimuksista koituvat kustannukset sekä hoitamaan polveutumistutkimuslausuntojen ja niiden liitteiden toimittamisen Kennelliittoon. Hänet velvoitetaan toimittamaan 15.4.2004 syntyneen pentueen ja kaikkien niiden jälkeläisten rekisteritodistukset Kennelliittoon korjausta varten sekä maksamaan korjausten kustannukset.
Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta pyysi rotujärjestöä auttamaan tiedotuksessa, jotta koirien omistajat tavoitetaan. Koirien vanhat rekisteritodistukset on palautettava Kennelliittoon ennen kuin uudet lähetetään omistajille.

Jalostustieteellinen toimikunta on esittänyt hallitukselle SKKY:n esityksen mukaisesti, että kasvattaja ilmoitetaan koiraekisteriohjeen rikkomisen perusteella kurinpitolautakunnalle ja asetetaan toistaiseksi voimassa olevaan rekisteröintikieltoon. Kennelliiton hallitus päättää asiasta.

Polveutumisepäselvyydet koskevat tällä hetkelläå yli 80 koiraa.

KoiraExpo

SKKY:n hallitus päätti, että se maksaa kunkin jäsenyhdistyksensä ja alajaostonsa kahden edustajan yhden päivän osallistumismaksun Kennelliiton KoiraExpoon, joka pidetään 6.-7.2. 2010 Järvenpäässä.

Osanottajien matka- tai majoituskuluja ei korvata. Päätös ei koske SKKY:n jäseninä olevia rotua harrastavia yhdistyksiä, jotka ovat saaneet Kennelliitolta oman kutsunsa tapahtumaan.

Ilmoitusyhteistyö

SKKY:n ilmoitusyhteistyö NestléPurinan kanssa jatkuu myös vuonna 2010.

Yhteistyö käsittää SKKY:n oman tiedotteen, Kaivopuiston erikoisnäyttely, SKKY:n internetsivut sekä koko sivun ilmoituksen kaikissa SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen julkaisuissa kaksi kertaa vuodessa.

Messukeskuksen infopiste

SKKY:n hallitus päätti esittelypisteen järjestämisestä Voittaja-2009-ja Pohjoisemaiden Voittaja-näyttelyiden yhteydessä joulukuussa.

Esittelypisteen hoito annettiin Suomen Ranskanbulldogit ry:n tehtäväksi. Kaikkien jäsenyhdistysten ja alajaostojen kiinnostusta esittelypisteen hoitamiseen ei ehditty kartoittaa Kennelliiton Show Medialta liian myöhään saapuneen tarjouksen vuoksi.

Ilmoitus Lemmikkipalstoilla

SKKY:n hallitus on päättänyt jatkaa vuosisopimuksella Lemmikkipalstojen Apulassa olevaa mainostaan, josta on linkki yhdistyksen internetsivuilla olevaan, kääpiökoirapennun hankintaa koskevaan artikkeliin.

Lemmikkipalstojen sopimus sisältää myös mainosbannerin Kaivopuiston näyttelystä Kehän laita- palstalla kesä-heinäkuussa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Talousasiat

SKKY:n hallitus on todennut, että taloudellisen taantuman seurauksena korkotuotot yhdistyksen Nordeassa kasvutilillä olevista varoista ovat olleet matalan korkotason vuoksi vaatimattomat. Tästä syystä hallitus päätti sijoittaa osan varoista Fortumin osakkeisiin. Osakekauppa toteutettiin joulukuussa.

Toimihenkilömuutokset

Jäsenyhdistyksiä ja alajaostoja pyydetään toimittamaan tiedot vuoden vaihteen toimihenkilömuutoksistaan rotujärjestön jäsensihteerille viipymättä.