Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2008

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1/2008

Vuoden 2008 kulukorvaukset

SKKY:n hallitus on järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa päättänyt seuraavista kulukorvauksista:
- Hallituksen jäsenille, muille toimihenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille maksetaan matkakorvaukset joko todellisten kulujen mukaan (julkiset kulkuneuvot) tai kilometrikorvauksena 0,25€ kilometriltä.
- Pysäköintimaksut korvataan täysimääräisinä kuitteja vastaan.
- Hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita.

Toimikunnat

SKKY:n ulkomuototuomarikoulutustoimikunnassa jatkavat vuonna 2008 Kari Järvinen, Hans Lehtinen, Kirsti Lummelampi ja Marja Kurittu.

Jäsenille suunnatusta koulutuksesta vastaa toimikunta, johon kuuluvat Päivi Rantanen, Marjo Suosalo ja Marja Törmä.

Kirsti Lummelampi vastaa edelleenkin rotumääritelmistä sekä yhdistyksen tiedotteesta ja internetsivuista.

Kaivopuiston näyttelytoimikuntaan nimitettiin Kirsti Lummelampi, Elizabeth Schauman, Maarit Nordström, Heidi Streng ja Hans Heikkilä. Toimikunnan ulkopuolelta näyttelyn rahastonhoitajana toimii Laura Ruotsalainen.

Suomen Löwchen ry. jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus on hyväksynyt Suomen Löwchen - Finlands Löwchen ry:n jäsenyhdistyksekseen. Yhdistys jatkaa SKKY:n löwchen -alajaoston toimintaa, joka on lakkautettu. Alajaoston varat päätettiin siirtää uudelle yhdistykselle.

SKKY:n henkilöjäseninä olevat löwchen -alajaoston jäsenet siirtyvät uuteen yhdistykseen, jolta peritään vuonna 2008 yhdistysjäsenmaksu.

Mikäli alajaoston jäsen haluaa pysyä edelleen SKKY:n henkilöjäsenenä, häntä pyydetään ilmoittamaan asiasta 31.3.2008 mennessä SKKY:n jäsensihteerille Päivi Rantaselle, e-mail: jasensihteeri.skky (at) toydogs.net.

Rotujärjestön hallitus päätti myös puoltaa Suomen Löwchen - Finlands Löwchen ry:n jäsenyyttä Suomen Kennelliitossa ja Helsingin Seudun kennelpiirissä.

Bostoneiden DNA -tutkimustulosten tallentaminen Kennelliitossa

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on päättänyt, että geenitestitulosten tallentaminen Kennelliiton tietokantaan aloitetaan bostoninterrierin juveniilin kataraktan testillä sekä cockerspanielin familiaarisen nefropatin testillä.

Toimikunta on pyytänyt rotujärjestöltä malliksi tutkimuslausuntoja ja lähetelomakkeita sekä tietoa jo testatuista koirista ja niiden lukumäärästä. Toimikunnan mielestä myös sellaisten DNA-testitulosten tallentaminen takautuvasti, jotka eivät täytä kaikilta osin lausunnoille tulevaisuudessa asetettavia vaatimuksia, olisi mahdollista, mikäli rotujärjestö esittää tätä.

Asian valmistelemiseksi SKKY:n hallitus on pyytänyt Suomen Bostonit ry:tä kartoittamaan kasvattajilta tietoa koirista, joille on jo tehty englantilaisen Animal Health Trust’in DNA-testi juveniili kataraktan osalta sekä lähettämään kopiot koirien testituloksista, jotta voimme esittää niiden hyväksymistä takautuvasti siinä vaiheessa, kun Kennelliitolla on tekniset valmiudet hyväksyä ja tallentaa nämä testitulokset.

Bichon havanais’en ja kingcharlesinspanielin JTO:t

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hylännyt rotujärjestön esittämät bichon havanais’en ja kingcharlesinspanielin Jalostuksen tavoiteohjelmat.

Bichon havanais’en osalta toimikunnalla on runsaasti huomautuksia ohjelmasta, jonka esitti rodun rotua harrastava yhdistys Havannalaiset ry.

Toimikunta on mm. huolestunut rodun voimakkaasti kasvaneista rekisteröintiluvuista. Se haluaa suositukset yhden koiran enimmäisjälkeläismäärästä sekä ”pohdiskelua”, miksi erittäin suuri osa populaatiosta on jäänyt hyödyntämättä jalostuskäytössä. Samoin kommenteissa suositellaan omistajille suunnatun käytöskartoituksen toteuttamista, koska luonnetestituloksia on vähän. Monien muiden huomautusten lisäksi toimikunta haluaa ohjelmassa tarkasteltavan rodun turkin vaativuutta sekä selvitettävän, liioitellaanko rodussa turkin määrää tai jotain muuta ulkomuotoon liittyvää ominaisuutta.

Kingharlesinspanielin osalta toimikunta toteaa, että esitys on pienelle rodulle varsin ansiokas, mutta sitä ei kuitenkaan hyväksytty. (Rodussa rekisteröitiin vuonna 2007 seitsemän pentuetta ja kaikkiaan 27 koiraa, joista tuontikoiria viisi. Toim. huom.)

Tässäkin pienessä rodussa toimikunta haluaa koirien liikakäyttöön liittyvän jalostussuosituksen, kriittisemmän luonteen tarkastelun ja yksityiskohtaisempaa käsittelyä rodun ongelmista. Toimikunnan mielestä rodun geenipohja on hyvin kapea ja rodussa on liikaa käytettyjä uroksia.

Samoin halutaan selvitystä ”lyhyeen kuonoon ja ahtaisiin sieraimiin liittyvistä henkitysongelmista sekä lyhyeen kuonoon liittyvän ihopoimun haitallisuudesta.” Toimikunta toteaa myös, että ”päkiän ja keskimmäisten kynsien yhteen kasvaminen ei ole koirille normaalia” myöntämättä, että kysymyksessä on rodun historiallinen erityispiirre.

JTO -aikataulut

SKKY:n jäsenyhdistyksinä toimivien rotua harrastavien yhdistysten ja rotuyhdistysten tulee hyväksyä omat Jalostuksen tavoiteohjelmaesityksensä oman yhdistyksensä yhdistyskokouksessa.

JTO -esityksen hyväksymisestä on mainittava kokouskutsussa, ja esitys on oltava nähtävissä yhdistyksen internetsivuilla. Lisäksi sen tulisi olla saatavana postitse paperikopiona niille jäsenille, jotka eivät käytä internetiä.

Rotuyhdistyksen hyväksyttyä JTO -esityksen se toimitetaan SKKY:lle, jonka hallitus tekee mahdolliset muutokset ja esittää ohjelman hyväksymistä rotujärjestön yhdistyskokoukselle. Mukaan esitykseen on liitettävä pöytäkirjaote yhdistyskokouksesta, jossa JTO -esitys on hyväksytty.

Seuraavat JTO - esitykset tulevat käsittelyyn SKKY:n syyskokouksessa. Ne on toimitettava rotujärjestön hallitukselle mieluiten sähköisessä, muokattavassa muodossa 15.9. mennessä, jotta ne ehtivät kokouskutsuun.

Toistaiseksi Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt vain yhden SKKY:n esittämän JTO:n.

Erikoisnäyttelyt 2009 ja 2010

SKKY:n hallitus on anonut Kennelliitolta vuoden 2009 erikoisnäyttelyn päivämääräksi 30.8. 2009 ja vuoden 2010 päivämääräksi 29.8.2009. Näyttelypaikkana tullee olemaan perinteiseen tapaan Kaivopuisto Helsingissä.

Tämän vuoden erikoisnäyttely pidetään Kaivopuistossa 31.8.2008. Tuomariluettelo on julkaistu näiden sivujen erikoisnäyttelyosiossa.

Saksanpystykorvien koearvostelutilaisuudet

SKKY on yhteistyössä Suomen Seurakoirayhdistyksen ja Keehond ry:n kanssa päättänyt pyytää Kennelliiton hallitusta muuttamaan aiempaa päätöstään, jonka mukaan tuomarikokelaiden on suoritettava kaikki saksanpystykorvat (grosspitz, keeshond, mittelspitz, kleinspitz ja pomeranian) samanaikaisesti samassa koearvostelutilaisuudessa, ja hyväksytysti koearvostelun suorittaneet tuomarit pätevöidään kaikille saksanpystykorvaroduille samanaikaisesti.

Rotujärjestöt toteavat, ettei päätös ole mielekäs sen enempää tuomarikokelaiden kuin rotujärjestöjen rotujenkaan kannalta, sillä kukin rotumuunnos joudutaan joka tapauksessa esittämään omana ryhmänään riittävällä koiramateriaalilla (5-8 koiraa kussakin muunnoksessa).

Kun esimerkiksi pomeranian ja keeshond ovat hyvin erilaisia rotuja, joiden tausta on erilainen vaikkakin ne kuvataan samassa rotumääritelmässä, näiden kahden, ei-saksalaista alkuperää olevien rotujen esittäminen yhdessä ja samassa koearvostelutilaisuudessa ei ole järkevää.
Jos koearvostelutilaisuus järjestetään nykyisin voimassa olevan päätöksen mukaisesti, sitä ei voida järjestää arki-iltoina, vaan tilaisuuteen on varattava koko päivä.

Rotujärjestöt totesivat myös, että näyttelyissä yksi tuomari arvostelee hyvin harvoin kaikki saksanpystykorvat, vaan useimmiten muunnokset ovat jaettu eri tuomareille jo niiden erilaisen alkuperän vuoksi.

Kirjelmässä todettiin lisäksi, että Kennelliitto on jo poikennut omasta päätöksestään myöntämällä muutamille viime lokakuun tuomarikoulutukseen osallistuneille tuomarikokelaille grosspitzin arvosteluoikeudet erikoiskoulutuksen perusteella (grosspitz ei ole ns. kollegiorotu), vaikka he eivät ole osallistuneet muiden saksanpystykorvien koearvostelutilaisuuteen.

Valitus Kennelliitolle tuomareiden täydennyskoulutuksesta

SKKY:n hallitus on päättänyt valittaa Kennelliiton hallitukselle Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan päätöksestä 16.1./30.1.2008, päätöksen toimeenpanosta ja siihen liitetystä ulkomuototuomareiden täydennyskoulutuksesta.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta oli päättänyt em. päätöksessä järjestää Tuire Okkolalle erikoiskoulutuksen rotujärjestömme edustamissa yorkshirenterriereissä, koska toimikunnan mukaan rotujärjestömme ei ole järjestänyt erikoiskoulutusta ohjeiden mukaisessa aikataulussa.

Toimikunnan päätös toimitettiin rotujärjestöllemme 6.2. 2008 päivätyllä pöytäkirjaotteella ja saatekirjeellä, jotka saapuivat 7.2. 2008 Saatekirjeen mukaan päätöksestä voidaan valittaa Kennelliiton hallitukselle.

Päätös oli pantu täytäntöön 9.2.2008, jolloin valituksen tekemiseen ja sen käsittelemiseen Kennelliiton hallituksessa jäi yksi työpäivä, minkä vuoksi valitusoikeutta ei voitu pitää edes teoreettisena.

Tuire Okkolan osalta ilmoitimme hyväksymme erikoiskoulutuksen, mutta totesimme, että erikoiskoulutuksen järjestäminen vain yhdelle tuomarikokelaalle on epäkäytännöllistä jo kustannusten vuoksi. Siksi olemme järjestäneet koulutusta niin tässä kuin muissakin roduissa, kun sitä anoneita kokelaita on ollut useampia. Lisäksi toimikunnalla oli tiedossa, että suunnittelimme erikoiskoulutuksen järjestämistä.

Sen sijaan emme voineet hyväksyä, että ko. toimikunta järjesti samalla erikoiskoulutuksen ja mahdollisesti myös ns. täydennyskoulutuksen useille muille tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille kertomatta siitä rotujärjestölle ja ilman rotujärjestön myötävaikutusta. Myöskään koulutukseen osallistuneista ei rotujärjestölle lähetetty tietoa.

Mielestämme Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta ylitti toimivaltansa toimimalla sekä valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön että hallituksen 11.10.2007 tekemän päätöksen vastaisesti. Viimemainitun päätöksen mukaan ”hallitus hyväksyi ulkomuototuomareiden täydennyskoulutussuunnitelman. Koulutus toteutetaan yhdessä rotujärjestöjen kanssa talousarvion puitteissa.”

Samalla halusimme kiinnittää Kennelliiton hallituksen huomiota tapaan, jolla hallituksen päätöstä tuomareiden ns. täydennyskoulutuksesta on toteutettu, eli:

• Rotujärjestöille (ainakaan tälle rotujärjestölle) ei ole lähetetty kirjallisia päätöksiä ja ohjeita erikois- ja täydennyskoulutuksen toteuttamisesta

• Mikäli ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohje on päivitetty vastaamaan toimikunnan omaksumia uusia käytäntöjä, siitä ei ole tiedotettu rotujärjestöille

• Tietääksemme koearvostelutilaisuuksien sijasta käytössä on kokelaiden suullinen kuuleminen ja ns. näyttölomakkeet, joita ei ole toimitettu rotujärjestöille tiedoksi.

• Ns. näytön vastaanottaa kentällä liikkuvien huhujen mukaan vain yksi tuomari, kun koulutus- ja pätevöimisohjeen mukaan pätevöiminen tapahtuu kahden rotujärjestön nimeämän tuomarin kollegiossa. Joidenkin tietojen mukaan näytön vastaanottava tuomari voi olla myös joku muu kuin rotujärjestön nimeämä tuomari.

• Useimmat rotujärjestöt olivat jo vahvistaneet vuoden 2008 talousarvionsa saadessaan tiedon hallituksen päätöksestä. Mitään tietoa kustannusten jakoperusteista Kennelliiton ja rotujärjestöjen välillä ei ole toimitettu.

• Tietääksemme näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on nimennyt ns. mentoreita eri roturyhmiin. Näistä ei ole tiedotettu rotujärjestöille (tai ainakaan tälle rotujärjestölle)
Kun nyt käynnissä oleva täydennyskoulutussuunnitelma mitä ilmeisimmin mullistaa olemassa olevan tuomareiden koulutus- ja pätevöimisjärjestelmän ja kun suunnitelman käytännön toteutus on tapahtunut valtavalla kiireellä, esitimme Kennelliiton hallitusta harkitsemaan täydennyskoulutusohjelman keskeyttämistä kunnes Kennelliiton ohjeet on ehditty päivittää yhdessä rotujärjestöjen kanssa ja päivityksestä tiedottaa asianmukaisesti.

Allrounder - koulutus

Kennelliiton täydennyskoulutusohjelma käsittää rotujärjestölle tulleen tiedon mukaan ns. allrounder- koulutuksen sekä täydennyskoulutuksen eri roturyhmien tuomareille, joilla on jo oikeudet joihinkin roturyhmän rotuihin.

Viimemainittuun koulutukseen voivat tiettävästi osallistua myös melko uudet tuomarit, jotka ovat valmistuneet edelliseltä tuomarikurssilta ja joilla ei ole vielä esimerkiksi kollegiotuomareina toimimiseen tarvittavia arvostelukertoja.

Allrounder -koulutukseen osallistuvat Tapio Eerola, Leni Finne, Annukka Paloheimo, Harto Stockmari ja Marja Talvitie. Heiltä samoin kuin täydennyskoulutettavilta ryhmätuomareilta ei ilmeisesti edellytetä samanlaista erikoiskoulutusta, kehässä suoritettuja harjoitusarvosteluja tai koearvostelutilaisuutta kuin mitä ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeessa määrätään.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 2/2008

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on järjestänyt keväällä ja alkukesästä tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutukset seuraavissa roduissa: bostoninterrieri, ranskanbulldoggi, griffonit, bolognese, bichon havanais, coton de tuléar ja maltankoira.

Koulutuksiin ovat osallistuneet seuraavat tuomarikokelaat: Karin Bergbom, Tapio Eerola, Markku Kipinä,  Marja Kosonen, Veli-Pekka Kumpumäki, Harri Lehkonen, Tuire Okkola, Irina Poletaeva, Tapio Ranta, Eeva Rautala, Harto Stockmari ja Marja Talvitie.

Koulutuksia on järjestetty Helsingin Vinttikoirakeskuksessa ja Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa Kennelliiton koulutustilan muutettua huonojen kulkuyhteyksien päähän Lahelaan.
Kouluttajatuomareina ovat toimeet Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Tuomareiden täydennyskoulutus

Kennelliiton hallitus keskeytti keväällä ns. ulkomuototuomareiden täydennyskoulutuksen sen jälkeen, kun mm. SKKY oli valittanut tämän ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeesta poikkeavan tuomareiden pätevöimistavan toteuttamisesta esiintyneistä ongelmista ja puutteellisesta tiedotuksesta rotujärjestöille.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on sittemmin ilmoittanut hallituksen hyväksyneen tämän koulutuksen jatkamisen, kun sitä koskevat ohjeet on hyväksytty.
Rotujärjestöille ei uusia ohjeita ole toimitettu, ja edelleenkin on epäselvää, kuka maksaa ylimääräisistä koulutuksista ja ns. "näyttötilaisuuksista" aiheutuneet kulut, joihin rotujärjestöt eivät ole voineet tämän vuoden talousarvioissaan varautua.

Myöskään yksityiskohtaista tietoa siitä, miten normaaleista koearvostelutilaisuuksista poikkeavat "näytöt" järjestetään ja mitä tapahtuu, jos kokelaan "näyttö" ei ole hyväksyttävä, ei ole saatu.

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on ilmoittanut järjestävänsä viikolla 33 elokuun puolessa välissä kaksi eri tiedotustilaisuutta  asian tiimoilta. Näidenkään tilaisuuksien osallistumiskustannusten korvaamisesta ei ole tiedotettu.

Saksanpystykorvarotujen ulkomuototuomareiden pätevöinti

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on hyväksynyt SKKY:n, Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistyksen esityksen ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen muuttamisesta niin, ettei kaikkien saksanpystykorvarotujen (pomeranian, kleinspitz, mittelspitz, grosspitz ja keeshond) tuomariksi pätevöimistä tarvitse enää suorittaa samanaikaisesti, vaan kukin rotumuunnos voidaan käsitellä omana itsenäisenä kokonaisuutenaan.

Päätös helpottaa näiden rotujen koearvostelutilaisuuksien järjestämistä.  Toimikunnan esitys on vielä hyväksyttävä Kennelliiton hallituksessa.

SKKY on järjestämässä pomeranianin ja kleinspitzien koearvostelutilaisuudet ensi syksynä. Yhteistyötä Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistyksen kanssa jatketaan, ja tarkoituksena on järjestää mm. klein- ja mittelspitzien koearvostelutilaisuudet samana iltana.

Rotujärjestön pankkiyhteydet

SKKY:n hallitus päätti keväällä siirtää yhdistyksen pankkitilit Sampo Pankista Nordeaan ensin mainitun tietokoneongelmien vaikeutettua huomattavasti yhdistyksen rutiinitalousasioiden hoitoa. Myös rotujärjestön pörssiosakkeita varten oleva arvo-osuustili ja pankkilokero päätettiin siirtää Sammosta Nordeaan.

Sampo Pankissa olevat tilit lopetetaan heti Kaivopuiston näyttelyn jälkeen. Nordean kanssa on sovittu myös maksujen uudelleenohjautumisesta niin, että kaikki Nordean tileiltä yhdistykselle Sampo Pankin tileille maksetut maksut ohjautuvat automaattisesti Nordean tileille.

Havannalaiset ry:n erikoisnäyttelyanomus vuodelle 2009

SKKY:n hallitus on puoltanut Havannalaiset ry:n anomusta erikoisnäyttelynsä järjestämisestä vuonna 2009 Oulun seudulla.

Bostoninterrierin DNA -testit ja PEVISA -ohjelma

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Kennelliiton Jalostustieteelliselle toimikunnalle, että rotujärjestölle tähän saakka toimitetut englantilaisen Animal Health Trustin bostoninterrierin juveniili kataraktaa koskevat DNA -testitulokset tallennetaan Kennelliiton jalostustietojärjestelmään ns. epävirallisina tuloksina.

Rotujärjestö esittää Kennelliitolle tulevia testejä varten kaavakkeen.

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta puolestaan on päättänyt, ettei se hyväksy SKKY:n viime kevään vuosikokouksessa tehtyä esitystä bostoninterrierin PEVISA -ohjelman jatkamisesta ensi vuonna. Toimikunta edellyttää, että rodun Jalostuksen tavoiteohjelma on oltava hyväksytty Kennelliitossa ennen kuin PEVISA -ohjelmaa voidaan jatkaa.

Käytännössä päätös tarkoittaa, että rodun PEVISA -ohjelma keskeytyy vain yhden vuoden voimassaolon jälkeen, sillä Kennelliiton Jalostuksen tavoiteohjelmaan vaatimat korjaukset edellyttävät JTO:n hyväksymistä SKKY:n seuraavassa syyskokouksessa ensi marraskuussa, jolloin ohjelmaa ei ehditä hyväksyä Kennelliitossa ennen vuoden loppua.

Vuoden 2009 erikoisnäyttely

Kennelliitto on hyväksynyt SKKY:n vuoden 2009 Kaivopuiston erikoisnäyttelyn pidettäväksi elokuun viimeisenä sunnuntaina 30.8.

Samana viikonloppuna on Tervakosken kansainvälinen näyttely, jossa ryhmät 1, 5, 7, 8 ja 9 arvostellaan lauantaina. Näin ollen SKKY:n roduista englanninkääpiöterrierit ja yorkshirenterrierit ovat samana päivänä sekä Kaivarissa että Tervakoskella. Tarkoituksena on neuvotella aikataulut niin, että ETT:t ja yorkshirenterrierit ehtivät samana päivänä molempiin näyttelyihin.

Näiden kahden rodun harrastajilla on samana viikonloppuna mahdollisuus osallistua kolmeen eri näyttelyyn, sillä Suomen Terrierijärjestön erikoisnäyttely pidetään lauantaina 29.8.

Cotonit ja löwchenit Kennelliiton jäsenyhdistyksiksi

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt SKKY:n uusimmat jäsenyhdistykset, Suomen Coton de Tuléar ry:n ja Suomen Löwchen ry:n liiton jäsenyhdistyksiksi.

Lisäys koirarekisteriohjeeseen

Kennelliiton hallitus on hyväksynyt nyt voimassa olevaan koirarekisteriohjeeseen lisäyksen, jonka mukaan eläintenpitokiellossa olevan kasvattajan tai jalostusoikeuden haltijan kasvattamia koiria ei rekisteröidä Kennelliiton koirarekisteriin.
Päätös liittyy ennen Kennelliiton uusien sääntöjen hyväksymistä vireille tulleeseen tapaukseen, jonka kurinpitokäsittely on kesken, koska tuomiosta on valitettu eikä oikeuden päätös ole vielä lainvoimainen.
Viime marraskuussa hyväksyttyjen uusien sääntöjen perusteella Kennelliiton hallitus voi antaa väliaikaisia rekisteröinti-, näyttely - ym. kieltoja, kunnes kurinpitolautakunta on käsitellyt asian.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 3/2008

Yorkshirenterrieri ry:n valitus ja SKKY:n sihteerin vaihtuminen

Yorkshirenterrieri ry:n hallitus on puheenjohtaja Erkki Rantavoutin allekirjoittamalla kirjeellä vaatinut toimenpiteitä SKKY:n sihteerin Tuulikki Helinin suhteen sen jälkeen, kun oli käynyt ilmi, että Helin on ollut perustamassa Yorkshirenterrieri ry:n kanssa kilpailevaa, rekisteröimätöntä yhdistystä nimeltä Yorkshireterrier Club of Finland. Yhdistys harjoittaa mm. pentuneuvontaa ja pentuvälitystä. Yhdistys ei täytä Kennelliiton jäsenyysvaatimuksia, eivätkä sen yhdistyssäännöt ole yhdistyslain mukaisia.

Tuulikki Helin toimitti hallituksen kokoukseen 14.10.2008 päivätyn kirjallisen vastineensa sekä 16.9.2008 päivätyn, mutta 14.10.2008 toimitetun ilmoituksensa, jonka mukaan hän eroaa yhdistyksen hallituksesta ja sihteerin tehtävästä.

Helin totesi vastineessaan, että kyseessä ei ollut yhdistys vaan yorkshirenterriereitä harrastava kerho ja että Suomessa kaikenlainen kerhotoiminta on sallittua. Hän siteerasi myös varatuomari Tiina Laaksosen kirjelmää, jonka mukaan "kerho=klubi ei ole yhdistystoimintaa."

SKKY:n kanta sen jäsenyhdistyksinä olevien virallisten rotuyhdistysten kanssa kilpaileviin ns. villeihin yhdistyksiin on ollut yksiselitteinen ja johdonmukainen: tällaisia yhdistyksiä ei hyväksytä jäseneksi, ja harrastajia kehoitetaan osallistumaan rodun virallisen yhdistyksen kokouksiin ja vaikuttamaan tätä kautta yhdistyksen toimintaan. Myöskään Kennelliitto ei voi sääntöjensä mukaan hyväksyä jäseneksi useampia yhtä rotua harrastavia valtakunnallisia yhdistyksiä.

Tästä syystä SKKY:n hallitus esitti yksimielisesti paheksuntansa Helinin toiminnasta rotujärjestön hallituksen jäsenenä ja yhdistyksen sihteerinä epävirallisessa, SKKY:n jäsenyhdistyksen Yorkshirenterrieri ry:n kanssa kilpailevassa yhdistyksessä.

Hallitus hyväksyi Helinin eroilmoitus hallituksen jäsenyydestä ja sihteerin tehtävästä 14.10.2008 alkaen ja päätti, että eroilmoitus viedään syyskokouksen vahvistettavaksi.
Helinin tilalle yhdistyksen vt. sihteeriksi valittiin Päivi Rantanen, kunnes syyskokouksessa valitaan sihteeri Helinin jäljellä olevaksi kaudeksi.

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on järjestänyt ja järjestää syksyn aikana useiden rotujen erikoiskoulutuksia ja koearvostelutilaisuuksia uusien tuomareiden pätevöimiseksi.

Lokakuun lopulla järjestettiin erikoiskoulutukset yhteistyössä Suomen Pekingesikerhon kanssa. Rotuina olivat pekingeesi, japanese chin ja kingcharlesinspanieli.

Marraskuussa ja joulukuun alussa on tulossa koearvostelutilaisuudet lhasa apsoissa ja kiinanharjakoirissa sekä erikoiskoulutukset yorkshirenterriereissä, englanninkääpiöterriereissä, löwcheneissä ja schipperkeissä.

Koulutuksia ja koearvostelutilaisuuksia jatketaan heti alkuvuodesta, sillä Kennelliitossa käynnissä oleva tuomareiden ns. täydennyskoulutus on lisännyt koulutusten tarvetta.
Lisäksi useat ns. täydennyskoulutuettavat tuomarit ovat pyytäneet näyttötilaisuuksia, jotka SKKY:n päätöksen mukaan järjestetään koearvostelutilaisuuksien yhteydessä.

Havannalaiset ry:n erikoisnäyttelyanomus

Havannalaiset ry:n puheenjohtaja Jaana Karonen lähetti 23.9. päivätyn ja 24.9. saapuneen erikoisnäyttelyanomuksen rotujärjestön lausunnolle, jonka tuli olla Uudenmaan Kennelpiirillä 30.9. mennessä. Yhdistys anoi erikoisnäyttelyä pidettäväksi 10.4.2010 Kiljavalla.

Tiukasta aikataulusta johtuen SKKY:n puheenjohtaja lisäsi anomukseen rotujärjestön puollon, minkä päätöksen SKKY:n hallitus vahvisti lokakuun kokouksessaan.

Puollot mikrosiruttajakursseille

SKKY:n hallitus on puoltanut Carola Fagernäsin ja Helena Rissasen osallistumista Kajaanissa tammikuussa järjestettäville mikrosiruttajakursseille Fagernäs on Venäjäntoyt ry:n jäsen ja Rissanen SKKY:n japanese chin-jaoston puheenjohtaja. Molemmat ovat Kennelliiton hyväksymiä kennelneuvojia.

Koiranpäivä Helsingissä

Päivi Rantanen edusti rotujärjestöä Helsingin Kennelpiirin järjestämässä Koiranpäivä-tapahtumaa suunnittelevassa 13.10.2008 pidetyssä neuvottelussa.

SKKY:n hallitus päätti, että rotujärjestö osallistuu kyseisen päivän tapahtumiin ja tämä lisätään vuoden 2009 toimintasuunnitelmaesitykseen.

Valtakunnallista Koiranpäivää vietetään 24.4.2009. Pääkaupunkiseudun osalta tapahtumat keskittyvät Helsingin Vinttikoirakeskukseen. Päivän teemana on Lapset ja koirat.

Coton de tuléarin ja bostonin-terrierin PEVISA-ohjelmat

SKKY:n hallitus käsitteli elokuun kokouksessaan Kennelliiton Jalostustieteelliseltä toimikunnalta epävirallisesti tulleita ohjeita coton de tuléarin ja bostoninterrierin PEVISA-ohjelmien jatkamisesta, sillä toimikunnan mukaan ohjelmat keskeytyvät vuoden 2008 lopussa.
Rotujärjestön hallitus paheksui tapaa, jolla Jalostustieteellinen toimikunta on käsitellyt ko. rotujen PEVISA –ohjelmien jatkamista 1.1.2009 alkaen ja lähettänyt rotujärjestölle toimintaohjeita välikäsien kautta. Ohjeiden mukaan rotujärjestön hallituksen pitäisi tehdä Kennelliitolle esitykset ohjelmien jatkamisesta. Hallitus totesi rotujärjestön odottavan Kennelliitolta suoraa yhteydenottoa sekä myös tämän toimikunnan päätöksiä kirjallisina.

JTT:lle lähetetyssä kirjeessä todettiin, että rotujärjestön hallituksella ei sääntöjensä mukaan ole oikeutta poiketa yhdistyskokousten päätöksistä kuten em. epävirallisissa ja epäsuorissa yhteydenotoissa oli esitetty.

Samoin todettiin, että rotujärjestön vuosikokous oli kokouksessaan 27.3.2007 päättänyt esittää coton de tuléarin PEVISA-ohjelman jatkamista vuosille 2008-2012. Esitys toimitettiin ennen vuoden 2007 huhtikuun loppua Kennelliittoon, mutta Jalostustieteellinen toimikunta hylkäsi esityksen, koska se ei ole hyväksynyt rodun Jalostuksen tavoiteohjelmaa. Todettiin, että rotujärjestön puolelta esitys on edelleen voimassa yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.

Bostoninterrierin PEVISA-ohjelman osalta todettiin, että rotujärjestön vuosikokous päätti kokouksessaan 31.3.2008 esittää Kennelliitolle rodun PEVISA-ohjelman jatkamista 1.1.-31.12.2009 väliseksi ajaksi. Esityksen tarkoituksena oli antaa nyt toimintansa vakiinnuttaneelle rotuyhdistykselle lisäaikaa rodun Jalostuksen tavoiteohjelman valmistamiseksi, jottei rodun PEVISA-ohjelma keskeytyisi. Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hylännyt tämän esityksen. Todettiin, että rotujärjestön puolelta tämäkin esitys on edelleen voimassa yhdistyskokouksen päätöksen mukaisesti.

Tämän jälkeen Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on toimittanut SKKY:lle kirjallisena päätöksen, jossa se esittää coton de tuléarin PEVISA-ohjelman jatkamista vuosille 2009-2013, mikäli rodun Jalostuksen tavoiteohjelma hyväksytään ennen sitä. Saman päätöksen esipuheessa kokouksen esittelijä huomautti, että "Suomen Coton de Tuléar ry:n edustajat ovat saaneet tiedon, että rotujärjestö ei halua käsitellä PEVISA-asiaa enää uudelleen."

On epäselvää, mistä Jalostustieteellinen toimikunta on kyseisen tiedon saanut, sillä Coton de Tuléar ry:n edustajat eivät ole tällaista kirjettä Kennelliittoon lähettäneet, eikä asiaa ole myöskään tiedusteltu rotujärjestöltä suoraan - eikä siihen kuviteltu olevan tarvettakaan, kun rotujärjestöllä oli voimassa oleva yhdistyskokouksen päätös PEVISA-ohjelman jatkamisesta.
Rotujärjestön hallitus on nyt päättänyt esittää syyskokoukselleen coton de tuléarin PEVISA- ohjelman vuosilukujen muuttamista niin, että Jalostustieteellisen toimikunnan vuosiluvut otetaan huomioon.

Samoin syyskokoukselle esitetään niin bostoninterrierin kuin coton de tuléarinkin korjattujen Jalostuksen tavoiteohjelmien hyväksymistä. Nähtäväksi jää, kelpaavatko ne nyt Jalostustieteelliselle toimikunnalle ja ehtiikö toimikunta käsitellä ne ennen vuoden vaihdetta, jotteivat näiden rotujen PEVISA-ohjelmat keskeydy. Mikäli ohjelmien jatkuminen hyväksytään, asiasta tiedottamiseen ei jää riittävästi aikaa.

Huomionarvoista on myös se, että ko. toimikunta on aiemmin hyväksynyt bostoninterrierin perinnöllistä nuoruusiän harmaakaihia koskevat DNA-tutkimustulokset tallennettavaksi Kennelliiton jalostustietokantaan pilottiprojektina.

Samoin Jalostustieteellinen toimikunta on suhtautunut silmäsairauksien osalta eri tavalla näihin kahteen rotuun: coton de tuléarin osalta hyväksyttiin rekisteröintirajoitukset jo heti PEVISA-ohjelman käynnistyttyä, kun taas bostoninterriereille riittää pelkkä tutkimustulos, joka ei vaikuta rekisteröintiin. Näin juveniilikataraktaa sairastavan koiran jälkeläiset voidaan rekisteröidä, koska kysymyksessä on toimikunnan mukaan uusi ohjelma.

Jalostuksen tavoiteohjelmat

SKKY:n hallitus esittää marraskuun lopulla pidettävälle syyskokoukselle myös korjatun ranskanbulldogin Jalostuksen tavoiteohjelman hyväksymistä.

Useiden rotujen JTO:t ovat palautuneet Kennelliitosta hyväksymättä toimikunnan esitettyä niihin lukuisia korjauksia, joista rodun harrastajat eivät ole aina samaa mieltä.

Jotta ohjelmien kierrättämisellä rotuyhdistyksen ja rotujärjestön hallituskäsittelyissä ja useissa yhdistyskokouksissa vältyttäisiin, jäsenyhdistysten kannattaa esitarkastuttaa JTO-luonnoksensa Kennelliiton jalostuskonsultilla ennen sen esittämistä rotujärjestön hyväksyttäväksi.

Seuraavan kerran ohjelmia voidaan hyväksyä SKKY:n maaliskuun lopulla pidettävässä vuosikokouksessa. Ehtiäkseen vuosikokouksen kokouskutsuun, ohjelmien on oltava SKKY:n hallituksen käsittelyssä viimeistään 1.2.2009 mennessä.

Saksanpystykorvien koearvostelu ja tuomareiden pätevöiminen

Kennelliiton hallitus ei ole tiettävästi hyväksynyt näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikuntansa esitystä, jonka mukaan tuomareiden pätevöityminen eri saksanpystykorvamuunnoksille voisi tapahtua erillisissä koearvostelutilaisuuksissa.

SKKY, Suomen Seurakoirayhdistys ja Suomen Keehond ry olivat tehneet tätä koskevan esityksen, koska vanha ohje, jonka mukaan kaikille saksanpystykorville (keeshond, grosspitz, mittelspitz, kleinspitz ja pomeranian) tuli pätevöityä samanaikaisesti samassa koearvostelutilaisuudessa, ei ollut toimiva.

Tiettävästi Kennelliiton hallitus on päättänyt, että tämä kysymys ratkaistaan uuden ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen hyväksymisen yhteydessä. Virallista päätöstä odotellessa uusia koearvostelutilaisuuksia ei järjestetä ennen kuin tiedetään, mikä tilanne on, ja mikä uudistuksen aikataulu on.

Vuolasvirtapalkintoanomukset

SKKY:n hallitus on elokuun kokouksessaan puoltanut japanese chin-kasvattaja Paula Kujalan (Mon Aminetten)Vuolasvirtapalkintoanomusta.

Arja Ahosen (bostoninterrieri) osalta anomuksen käsittely siirrettiin ilman rotujärjestön lausuntoa Kennelliitolle sääntötulkintaa varten, koska Vuolasvirtapalkintosäännön mukaan hakijalla tulee olla kennelnimi, ja Arja Ahosen aikaisemmin omistama Nevicata's –kennelnimi on siirretty toiselle henkilölle.

Toydogs.net –domainnimen rekisteröinnin jatkaminen

SKKY on jatkanut toydogs.net – domainnimen rekisteröintiä Network Solutions'issa kolmella vuodella 11.7.2011 saakka.

Yhdistyksen ja sen jäsenyhdistysten kotisivut ovat edelleenkin kotisivut.com'in palvelimella.
SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot saavat palvelintilaa käyttöönsä ilmaiseksi omia kotisivujaan varten toydogs.net -domainnimen alaisuudessa. Samoin SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot saavat ilmaiseksi toydogs.net - loppuisia sähköpostiosoitteita.

Yleisluontoisten sähköpostiosoitteiden käyttö (esim. sihteeri.schipperke@toydogs.net) on suositeltavaa, koska yhdistyksen sähköpostiosoitteet eivät muutu toimihenkilöiden vaihtuessa.

Rotujärjestön pankkitilit

SKKY:n Sampo Pankissa olleet tilit on nyt lopetettu ja myös yhdistyksen arvo-osuustili on siirretty Nordeaan.

Jäsenmaksutilityksiä tekeviä alajaostoja pyydetään huomioimaan muuttuneet tilit. Rotujärjestön päätili on Nordea 174530-64438 (mm. jäsenmaksut ja ilmoitusmaksut) ja näyttelytili on Nordea 174530-64446.

SKKY on lisäksi avannut Nordean Helsingin keskustan yrityskonttorissa ns. kasvutilin.
Lisäksi Sampo Pankissa ollut tallelokero on suljettu ja yhdistyksen tasekirjat ja rekisteröinti- ja muut PRH:n hyväksymät asiakirjat on siirretty Nordean Helsingin Senaatintorin konttorissa avattuun tallelokeroon.

Erikoisnäyttelyt 2009 ja 2010

SKKY:n ensi vuoden erikoisnäyttely järjestetään perinteiseen tapaan sunnuntaina 30.8. Näyttely käsittää entiseen tapaan FCI:n 9. ryhmän rodut sekä muissa roturyhmissä olevat SKKY:n rodut.

Samana viikonloppuna on Tervakosken kansainvälinen näyttely, jossa SKKY:n erikoisnäyttelyn rodut arvostellaan lauantaina.

Vuoden 2010 näyttelypäivämääräksi on anottu samoin elokuun viimeistä sunnuntaita eli päivämäärä on 29.8.2010. Ensi vuoden tuomarilista on muutamaa tuomaria lukuunottamatta valmis ja julkaistaan alkuvuodesta.

SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot voivat esittää omia tuomaritoivomuksiaan, joita pyritään ottamaan huomioon erityisesti vuoden 2010 tuomarivalinnoissa. Tuomaritoivomukset mieluiten yhteystietoineen pyydetään lähettämään osoitteella kaivopuisto (at) toydogs.net.

Viki kiittää

SKKY:n ja Kennelliiton kunniajäsen Vihtori Hakiainen kiittää kaikkia kennelpiirejä, rotujärjestöjä, rotuyhdistyksiä ja yksityisiä koiraharrastajia, jotka osallistuivat hänen 80-vuotispäiväjuhlansa järjestelyihin ja lahjakeräykseen.

Vikin syntymäpäiväjuhlat pidettiin elokuussa Helsingin Vinttikoirakerhon tiloissa Tuomarinkartanossa. Mukana oli runsas joukko entisiä ja nykyisiä suomalaisen kennelmaailman vaikuttajia. Juhlayleisöä viihdytti lisäksi pietarilainen laulaja - onhan Vikin oma rotu nykyisin venäjäntoy. Paikalla oli myös tunnettu venäjänasiantuntija Ilmari Susiluoto kertomassa Vikin perheen vaiheista Inkerinmaalta Suomeen.

Onnittelut kahdelle kunniajäsenelle

SKKY:n kunniajäsenet Gunnel Holm ja Elina Tan-Hietalahti ovat myös viettäneet tänä vuonna merkkipäiviään, joista heille onnittelut.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 4/2008

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on järjestänyt loppuvuoden aikana sarjan erikoiskoulutuksia ja koearvostelu- ja näyttötilaisuuksia tuomarioikeuksiaan laajentaville ulkomuototuomareille.

22.10. järjestettiin yhteistyössä Suomen Pekingesikerhon kanssa erikoiskoulutukset kiinanpalatsikoirissa, japanese chineissä ja kingcharlesinspanieleissa, joista kaksi viime mainittua ovat SKKY:n rotuja. Näiden rotujen erikoiskoulutukseen osallistuivat chinien osalta Tapio Eerola, Markku Kipinä, Harri Lehkonen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Marja Talvitie ja Unto Timonen.

Kingcharlesinspanieleissa osanottajina olivat Markku Kipinä, Harri Lehkonen, Juha Palosaari, Irina Poletaeva ja Marja Talvitie. Kouluttajina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

11.11.järjestettiin kaksi erillistä koearvostelu- ja näyttötilaisuutta lhasa apsoissa. Kuudesta kokelaasta hyväksyttiin Tapio Eerola (näyttö), Kirsti Louhi, Tanya Ahlman-Stockmari (näyttö), Veli-Pekka Kumpumäki ja Annaliisa Heikkinen.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

19.11. pidettiin erikoiskoulutus englanninkääpiöterriereissä, ja koulutuksen perusteella Kennelliitolle esitettiin seuraavien tuomareiden pätevöimistä rodulle: Karin Bergbom, Tapio Eerola, Juha Kares, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Juha Putkonen, Eeva Rautala ja Tiina Taulos.

Samana iltana järjestettiin kiinanharjakoirien koearvostelutilaisuus, jossa rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Marja Kurittu ja Kirsti Lummelampi. Kahdesta kokelaasta hyväksyttiin Tapio Eerola.

3.12.2008 olivat vuorossa löwchenien, schipperkejen ja yorkshirenterrierien erikoiskoulutukset. Kouluttajina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi, minkä lisäksi pitkäaikainen yorkshirenterrierikasvattaja ja -harrastaja Leena Kaplas oli mukana opastamassa omaan rotuunsa kouluttautuvia tuomareita.

Koulutuksiin osallistuivat seuraavat:
- löwchen: Tanya Ahlman-Stockmari. Karin Bergbom, Tapio Eerola, Harri Lehkonen, Kirsti Louhi, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Harto Stockmari, Marja Talvitie
- schipperke: Tanya Ahlman-Stockmari, Karin Bergbom, Veli-Pekka Kumpumäki, Harri Lehkonen, Tuire Okkola, Annukka Paloheimo, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Harto Stockmari
- yorkshirenterrieri: Tanya Ahlman-Stockmari, Karin Bergbom, Tapio Eerola, Veli-Pekka Kumpumäki, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Kirsi Sainio, Harto Stockmari, Tiina Taulos.

Seuraavat koulutus- ja koearvostelutilaisuudet ovat 27.1. ja 3.2. 2009, ja ne pidetään edellisten koulutustilaisuuksien tapaan Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa. Yksityiskohtaisesta koulutusohjelmasta ilmoitetaan erikseen koulutuksia ja kollegioita pyytäneille kokelaille ja lisäksi yhdistyksen internetsivuilla Uutisia ja tapahtumia -otsikon alla.

Näytöt kirjallisina

SKKY edellyttää ns. täydennyskoulutukseen osallistuvilta tuomareilta oma-aloitteista näyttösuunnitelmaa, josta selviää, miten tuomari aikoo opiskella rotua ennen näyttökokeeseen osallistumista.

Näytöt annetaan koearvostelutilaisuuksien yhteydessä, ja kokelaat kirjoittavat koirista arvostelun sekä osallistuvat suulliseen kuulusteluun. Paikalla on myös rotujärjestön puolesta kaksi tuomaria, jolloin sekä näytön vastaanottajan että tuomarikokelaan oikeusturva toteutuu yksittäisiä, kehien laidoilla järjestettyjä näyttöjä paremmin.

Kennelliiton hallitushan päätti kokouksessaan 25.6.2008, että täydennyskoulutuskokeilua jatketaan vuoden 2009 loppuun ja että koulutukseen voivat osallistua ne tuomarit, joilla oli täydennyskoulutusoikeus roturyhmissään tuona päivänä.

Tämän jälkeen koulutukseen on ilmoittautunut uusia tuomareita, joista Kennelliitto ei ole informoinut rotujärjestöä, joten rotujärjestön on ollut luottaminen näyttöä vaativan tuomarin sanaan. Myöskään rotujärjestöjen kollegiotuomarit eivät ole saaneet tietoa näytön järjestämisestä tai vastaanottamisesta.

Kun tuomarikoulutuksien tarve lisääntynee huomattavasti vuoden 2009 aikana ja aiheuttaa huomattavan taloudellisen rasituksen yhdistykselle, SKKY:n hallitus on anonut Kennelliitolta, että sille myönnettäisiin tuomarikoulutusavustusta samaan tapaan kuin muille usean rodun rotujärjestöille.

Coton de tuléar-pentueen rekisteröiminen poikkeusluvalla

SKKY:n hallitus on käsitellyt coton de tuléar -kasvattajan anomuksen, jolla hän pyytää rotujärjestöä puoltamaan poikkeuslupa-anomustaan pentueensa rekisteröimisestä, vaikka molemmilla vanhemmilla ei ollut astutushetkellä voimassa olevaa, rodun PEVISA-ohjelman edellyttämää silmätarkastuslausuntoa.

SKKY:n hallitus totesi, että se ei ole johdonmukaisesti puoltanut vastaavia poikkeuslupa-anomuksia vaan on edellyttänyt, että kasvattaja huolehtii PEVISA:ssa rekisteröinnin ehtona olevien terveystutkimusten teettämisestä ennen astutusta. Hallitus päätti yksimielisesti, ettei ko. kasvattajan poikkeuslupa-anomusta puolleta.

Mainos Lemmikkipalstoilla

SKKY:n hallitus on päättänyt jatkaa vuosisopimuksella Lemmikkipalstat.net-sivustossa olevaa "Oletko ostamassa kääpiökoiraa? Lue tämä" -mainosbanneriaan, josta on linkki rotujärjestön sivuilla olevaan pennun ostoa käsittelevään artikkeliin.

Banneri julkaistaan sekä koiranpentujen myynti-ilmoituksia sisältävässä Apulassa että Pikkuväki -palstalla.

Kävijämäärät SKKY:n pennunosto-sivuilla ovat vähentyneet viime keväästä 25-30%, mikä lienee osoitus pentukysynnän hiipumisesta.

Yorkshireterrierclub of Finland 'in "oikaisuvaatimus"

Yorkshireterrierclub of Finland on lähettänyt "oikaisuvaatimuksen" sen jälkeen, kun SKKY:n hallitus hyväksyi hallituksen jäsenen ja yhdistyksen sihteerin Tuulikki Helinin eron luottamustehtävistään ja paheksui hänen toimintaansa yorkshirenterriereitä edustavan virallisen SKKY:n jäsenyhdistyksen Yolrkshirenterrieri ry:n kanssa kilpailevassa rekisteröimättömässä yhdistyksessä.

Oikaisuvaatimuksessa vaadittiin julkista anteeksipyyntöä yhdistyksen johtokunnalle sekä ilmoitettiin, että Kennelliitolle on tehty ilmoitus, jossa vaaditaan kurinpidollista menettelyä kaikkien päätöksentekoon osallistuneiden osalta "virheellisen leimaamisen" osalta.
Kirjeessä ei mainittu, ketä yhdistyksen johtokuntaan kuuluu.

SKKY:n hallitus päätti, ettei se ota asiaa käsittelyyn, koska vaatimus oli allekirjoittamaton ja koska ko. yhdistys ei ole oikeuskelpoinen.

Yhdistyslain mukaan yhdistys, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei voi saada nimiinsä oikeuksia tai tehdä sitoumuksia tai kantaa tai vastata, vaan sen puolesta tehdyistä toimista vastaavat toimeen osallistuneet tai siitä päättäneet henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti.

Pörssiosakkeiden osto

Rotujärjestön hallitus päätti sijoittaa vajaan kolmanneksen yhdistyksen tileillä olevista rahavaroista pörssiosakkeisiin. Perusteluina olivat yhdistyksen hyvä taloudellinen tilanne sekä pörssiosakkeiden edulliset hinnat.

Hallituksen päätöksellä yhdistykselle hankittiin lisää sen osakesalkussa jo ennestään olevia Rautaruukki Corporationin ja Sampo Plc:n osakkeita.

Osakkeet ovat osa pitkäaikaista sijoitustoimintaa, jolla turvataan varoille pankkitilien korkotuottoa parempi tuotto, sillä yhdistyksen henkilöjäsenten määrä on vähentynyt ja vähentyy lähivuosina eri rotujen harrastajien perustaessa omia yhdistyksiään, jotka maksavat rotujärjestölle yhdistysjäsenmaksun.

Silmä- ja polvitarkastukset sekä DNA-tunnistenäytteiden otto

SKKY järjestää yhteistyössä jäsenyhdistyksensä Suomen Bostonit-Finnish Bostons ry:n kanssa koirien silmä- ja polvitarkastuksen sekä polveutumismäärityksiin ja tunnisteisiin vaadittavan DNA-näytteiden oton Helsingin Vinttikoirakeskuksessa lauantaina 7.3. 2009 klo 13.-18.00.
Ilmoittautumishinnat ja - tiedot julkaistaan SKKY:n internetsivuilla Uutisia ja tapahtumia -linkin Tapahtumia-osiossa.

Rotujärjestö suosittelee DNA-tunnistemääritystä kaikista jalostukseen käytettävistä koirista. Ylimääräisenä etuna se tarjoaa viiden euron alennuksen 30.8.2009 pidettävän erikoisnäyttelyn ilmoittautumismaksusta kaikille koirille, joilla on joko rekisterinumerossaan polveutumismääritystä osoittava P-tunnus tai DNA-tunnistenumero.

Jäsenmaksutilitykset

SKKY:n alajaostoja pyydetään huolehtimaan loppuvuoden henkilöjäsenmaksutilityksistä pääjärjestölle mahdollisimman pian. Jäsensihteerille tulee lisäksi toimittaa päivitetty luettelo 31.12.2008 alajaoston jäsenistä. Lista lähetetään osoitteella jasensihteeri.skky (at) toydogs.net.

Jäsenyhdistysten jäsenmääräilmoitus

SKKY:n jäsenyhdistyksiä pyydetään toimittamaan ilmoitus yhdistyksen jäsenmäärästä 31.12.2008 SKKY:n rahastonhoitajalle Laura Ruotsalaiselle, e-mail: rahastonhoitaja.skky (at)toydogs.net tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmäärätieto tarvitaan vuoden 2009 jäsenmaksun määräämiseksi. Sen tulee olla yhtäpitävä yhdistyksen vuoden 2008 toimintakertomuksen kanssa.

Mikäli yhdistyksenne rahastonhoitaja on vaihtunut, ilmoittakaa myös uusi laskutusosoite.

Toimihenkilömuutokset

Mikäli jäsenyhdistyksissä ja alajaostoissa on tapahtunut henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa, näistä tulee toimittaa tiedot seuraaville:
- SKKY:n osalta e-mail-osoitteilla: info@toydogs.net ja jasensihteeri.skky@toydogs.net
- Suomen Kennelliittoon
- Siihen kennelpiiriin, jonka jäsen yhdistys on.

Mikäli rekisteröidyissä yhdistyksissä on tapahtunut muutoksia nimenkirjoittajissa, nämä on rekisteröitävä Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti maksamalla rekisteröimismaksun verkkopankin kautta. Muutosilmoituslomakkeita on osoitteessa www.prh.fi

V. 2010 erikoisnäyttely

Kennelliitto on hyväksynyt SKKY:n vuoden 2010 erikoisnäyttelyn pidettäväksi Helsingissä sunnuntaina 29.8. Mukana ovat 9. ryhmän rodut ja muut SKKY:n rodut.