Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2003

Suomen Kennelliiton kevätvaltuusto 2003

SKL-FKK:n jäsenmaksuja korotetaan ensi vuonna jo toisena vuonna peräkkäin. Suomen Kennelliiton valtuusto päätti hyväksyä hallituksen korotusesityksen äänestyksen jälkeen toukokuun ensimmäisenä lauantaina, kun liiton valtuusto kokoontui kevätkokoukseensa Espoon Hanasaareen.

Hallitus ei perustellut jäsenmaksujen korotustarvetta millään tavalla. Kun liiton tulos vuodelta 2002 osoitti 539 900 euron eli (noin 3,2 miljoonan markan) ylijäämää, rotujärjestöjen taholta esitettiin jäsenmaksukorotuksista luopumista, mutta esitys hävisi äänestyksessä luvuin 53-36. Näin muihin kuin nuorisojäsenmaksuihin tulee ensi vuonna yhden euron korotus, eli maksut ovat seuraavat: henkilöjäsen 26,50 €, perheenjäsen 14 €, nuorisojäsen 18 € ja jäsenyhdistys 26,50 €.

Tänä keväänä valtuuston esityslista oli poikkeuksellisen lyhyt, mihin osasyynä saattaa olla muuttunut kokouspäivämäärä hallituksen siirrettyä kokousta useita viikkoja aikaisemmaksi. Päivämäärän muuttumista koskeva tieto oli kätketty tammi-helmikuun Koiramme-lehteen vuoden 2003 kansallisten ja kansainvälisten näyttelyiden päivämäärien luetteloon, joten tieto muuttuneesta päivämäärästä ja sen mukana muuttuneesta valtuustoaloitteiden päivämäärästä ei välttämättä tavoittanut kaikkia Kennelliiton jäseniä.

Nyt esityslistalla oli pääasiassa rutiiniasioita kuten vuoden 2002 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Toimintakertomukseen jouduttiin tekemään lukuisia muutoksia, sillä sen tekstin tarkastaminen oli unohtunut, ja niinpä toimintakertomuksessa mainittiin samoja asioita useaan kertaan, ja esiintyipä siellä viime vuoden keväällä järjestetty seminaarikin kolmeen eri kertaan kolmella eri päivämäärällä.

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoiminnan osalta toimintakertomukseen lisättiin toteamus, että näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta pyrki vuonna 2002 hoitamaan uusien näyttelysääntöjen toimeenpanon aiheuttamat toimenpiteet, sillä vaikka kysymyksessä oli vuoden 2002 tärkein päätös, siitä ei ollut minkäänlaista mainintaa toimintakertomusesityksessä. Esitin käytettäväksi sanamuotoa ”pyrki” siitä syystä, että esimerkiksi erikoisnäyttelyissä käytettävä ilmoittautumiskaavake valmistui vasta huhtikuussa, englanninkielistä ilmoittautumiskaavaketta ei ole vielä tehty, eikä myöskään Suomeen arvostelemaan tuleville ulkomaalaisille tuomareille lähetettävä vieraskielinen arvosteluohje ole vielä valmiina, vaikka liiton toimistolla ja ko. toimikunnalla on ollut jo vuosi aikaa hoitaa näitä tehtäviä.

Kysyttäessä Kennelliiton henkilöstöstä saimme tietää, että liiton toimitusjohtajan sijaisena hänen poissa ollessaan on toiminut talouspäällikkö Kristiina Mikander, joka on ollut myös liiton toinen sääntömääräinen nimenkirjoittaja toimiston puolesta. Toimintakertomuksen mukaan liiton toimiston henkilökuntaan kuului vuoden 2002 lopussa 48 toimihenkilöä, joista yksi oli osapäivätyössä. Vastausta kysymykseen, minkä verran liiton toimistossa on ollut lisätyövoimaa projektiluontoisissa tehtävissä vuoden aikana, ei saatu. Kysyttäessä hallituksen toimenpiteistä liiton toimiston johto-ongelmien ja huonon työilmapiirin ratkaisemiseksi valtuustolle kerrottiin, että liiton toimistossa on tehty psykologien johdolla työilmapiirikartoitus. Valtuustolle selvitettiin myös Show Media Oy:n liiketoiminnan ostoa.

Valtuustossa käytiin myös jonkin verran keskustelua hallituksen esityksestä rekisteröintimaksujen luokituksen 3. maksuluokan muuttamista niin, että myös kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut henkilö joutuu liian tiheästi narttua penikoittaessaan maksamaan ensimmäisellä kerralla nelinkertaisen rekisteröintimaksun. Käytetyissä puheenvuoroissa todettiin, että tällä rangaistaan rehellisiä kasvattajia, jotka rekisteröivät ns. ”vahinkopentueensa”, vaikka nartun edellisestä penikoittamisesta on kulunut alle 10 kuukautta, kun taas epärehelliset kasvattajat myyvät pentunsa ilman rekisteröintiä. Hallituksen esitys kuitenkin hyväksyttiin.

Valtuustolle oli myös esitetty uudet ns. open show:n järjestämisohjeet sekä päätösvallan siirtämisen valtuustolta hallitukselle. Esitin, että viralliset open show’ t kokonaisuudessaan lakkautettaisiin, koska niitä ei järjestetä, vaan useimmiten yhdistykset käyttävät näyttelyissään Club Show – tai muita nimityksiä välttyäkseen näyttelyn anomiselta ja Kennelliiton open show-sääntöjen käyttämiseltä. Asian ottaminen käsittelyyn olisi vaatinut yksimielisen valtuuston päätöksen, ja se kaatui Kennelliiton hallituksen puheenjohtajan Paavo Rapilan vastustukseen. Valtuusto esitti kuitenkin hallitukselle ponnen, että se toisi seuraavaan valtuuston kokoukseen esityksen ko. näyttelyiden lakkauttamisesta.

Muissa asioissa esitin hallitukselle toivomuksen, että se lisää talousarviota tehdessään rekisteröintimaksuihin uuden halvimman rekisteröintimaksuluokan, jossa pentueen pennuista annetaan lisäalennus, mikäli pentueen molemmilla vanhemmilla on polveutumisen DNA-määrityksen mahdollistava DNA-määritys tehtynä.

Valtuusto päätti myös kutsua SKL-FKK:n kunniajäseneksi Helsingin Seudun Kennelpiirin pitkäaikaisen sihteerin ja piirin alueella pitkään näyttelyohjaajana toimineen Leena Harjapään. Lisäksi kokouksessa jaettiin hallituksen myöntämät kahdeksan kultaista ansiomerkkiä sekä jaettiin rotujärjestölehtikilpailun palkinnot. Vuoden 2002 parhaaksi lehdeksi oli valittu Pe-Ke-lehti, jonka päätoimittajana on toiminut Kristiina Kästämä.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja