Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 1998

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1998

SKL:n yleinen jääviyssääntö

SKKY:n hallitus on esittänyt seuraavat kommentit Suomen Kennelliiton esityksestä yleiseksi jääviyssäännöksi:

1) Ulkomuototuomarin omistama koira ei saa kilpailla samassa näyttelyssä, jossa tuomari arvostelee. Tämä koskee myös useampipäiväisiä näyttelyjä, joissa tuomari arvostelee vain yhtenä päivänä ja joissa hänen omistamansa koira kilpailisi eri päivänä.

2) Näyttelytoimikunnan jäsenet eivät voi ilmoittaa näyttelyyn omistamiaan tai perheenjäsentensä omistamia koiria lukuunottamatta yhden rodun erikoisnäyttelyjä, joissa rajoitus koskee vain niitä henkilöitä, jotka ovat tekemisissä joko kirjeitse, puhelimitse, henkilökohtaisesti tai muutoin tuomarin kanssa ennen näyttelyä.

Viimemainittu lievennys johtuu siitä syystä, että yhden rodun rotujärjestöissä käytännössä hyvin pieni toimikunta hoitaa näyttelyjärjestelyt, ja useimmiten kyseessä ovat samat henkilöt, joiden omistamista tai kasvattamista koirista suuri osa ilmoittautuneita koiria koostuu.

Muissa näyttelyissä näyttelytoimikuntaa koskeva kielto johtuu siitä, ettei ole oikeudenmukaista, mikäli toimikunta tavallaan valitsee omille koirilleen sopivia tuomareita.

3) Näyttelytoimikuntaan kuuluva ulkomuototuomari ei voi arvostella siinä näyttelyssä, jonka järjestelytoimikuntaan hän kuuluu.

4) Suomen Kennelliiton palveluksessa olevat virkailijat eivät voi toimia ulkomuoto- tai koetuomareina sinä aikana, kun he ovat SKL-FKK:n palveluksessa, vaan heidän mahdolliset pätevyytensä jätetään lepäämään siksi, kunnes he eivät enää ole SKL-FKK:n palveluksessa.

Tämän jääviyssäännön tarkoituksena on varmistaa, että kaikkia liiton pätevöimiä tuomareita kohdellaan tasa-arvoisesti, eivätkä SKL-FKK:n palveluksessa olevat tuomarit saa etua työpaikastaan.

Rotujärjestömme totesi, että mikäli SKL-FKK:n virkailijoita kohdellaan edelleenkin harrastajina eikä työntekijöinä, tällöin vähintä mitä voidaan vaatia on, että ko. tuomarit eivät arvostele SKL-FKK:n järjestämissä näyttelyissä, kokeissa tai kilpailuissa.

Tuomarikurssit

SKL-FKK:n on järjestänyt tämän vuoden aikana ulkomuototuomarien peruskursseille hakeville kokelaille valmennuskurssit ja karsintakokeet. Tällä kertaa menettely oli erilainen kuin aikaisemmin, sillä siinä missä rotujärjestöt aikaisemmin järjestivät oman valintamenettelynsä ja esittivät ehdokkaansa SKL-FKK:lle, ulkomuototuomariksi haluavat anoivat nyt suoraan kursseille pääsyä SKL-FKK:lta, joka suoritti valinnan. Kustakin kokelaasta pyydettiin lausunto hänen harrastamansa rodun rotujärjestöltä, mutta lausunnot eivät olleet SKL-FKK:aa sitovia.

SKKY:n hallitus laati perustellun kannanottonsa kahdesta hakijasta, joista toista puollettiin ja toisen ei katsottu täyttävän ulkomuotototuomarille asetettavia vaatimuksia.

SKL-FKK on sittemmin ilmoittanut, että näistä kahdesta puoltamamme ehdokas, yorkshirenterriereitä harrastava ja kasvattava Markku Kipinä, on hyväksytty kursseille.

Valionarvot näyttelyluetteloissa

SKKY:n hallitus on yksimielisesti esittänyt SKL-FKK:n hallitukselle, että se harkitsisi uudestaan päätöstään, jonka mukaan SKL-FKK:n myöntämissä kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyissä näyttelyluetteloon merkitään vain koiran omistajan kotimaan kansalliset valionarvot ja voittajatittelit, kansainväliset valionarvot sekä FCI:n arvonäyttelyiden voittajatittelit.

Rotujärjestömme hallitus tuomitsi päätöksen jyrkästi ja totesi sen tekevän karhunpalveluksen korkeatasoiselle suomalaiselle koiranjalostukselle sekä suomalaisten kasvattajien pyrkimyksille edelleen parantaa omien rotujensa tasoa.

Olimme erityisen huolissamme päätöksen negatiivisista vaikutuksista, sillä

*Päätös on omiaan vähentämään suomalaisten koiraharrastajien näyttelykäyntejä ulkomaisissa näyttelyissä, sillä mitä virkaa on suurilla ponnistuksilla ja huomattavalla taloudellisella satsauksella saavutetuilla voitoilla ja titteleillä, elleivät ne tule missään esille.

*Suomalaiset koiraharrastajat ja -kasvattajat ovat menestyksellään ulkomaisissa näyttelyissä tuoneet laajalti mainetta koko suomalaiselle koiraharrastukselle, mikä etu menetetään, mikäli suomalaisten koiraharrastajien osanotto ulkomaisissa näyttelyissä vähenee.

* Suomalaiset kasvattajat ovat uhrauksiaan säästämättä myös pyrkineet tuomaan maahan ensiluokkaista jalostusmateriaalia hankkimalla ulkomailta valiokoiria täydentämään omaa jalostusmateriaaliamme. Kysyimme, mikä motivaatio kasvattajilla on hankkia vaikkapa valiokoiria Englannista tai muista suurista kennelmaista, mikäli koiran näyttelyluettelotiedoista ei ilmene, että koira on valio - ajaahan tavallinen moppekin saman asian, ainakin vasta-alkajien ja näyttely-yleisön silmissä.

* Valionarvot ja voittajatittelit ovat kennelnimen tapaan osa koiran tavaramerkkiä, ja mikäli ne poistetaan näyttelyluetteloista hallituksen mahtikäskyllä, näyttely-yleisöä ja kasvattajia johdetaan harhaan.

*Päätös on lisäksi omiaan aiheuttamaan muita sekaannuksia tapauksissa, joissa koiralla on useita eri maissa asuvia omistajia. Kuka tarkistaa koiran omistajan vakituisen asuinpaikan? Jos koiralla on omistajia kahdessa maassa, kuka tarkistaa, missä osoitteessa koira asuu? Määräytyvätkö näyttelyluetteloon hyväksyttävät valionarvot koiran rekisteröintimaassa asuvan toisen omistajan mukaan? Entäpä miten tarkistetaan näyttelyihimme tulevien ulkomaisten koirien omistajien asuinpaikka (vrt. Maailmannäyttelyn BIS-papillon, jonka ilmoittautumistiedot oli pyydetty lähettämään hollantilaiseen osoitteeseen ja koira tuli leimatuksia hollantilaiseksi koiraksi, vaikka se oli USA:ssa syntynyt ja kasvatettu ja USA:n kennelklubin rekisterissä oleva koira, jonka omistajat asuvat USA:ssa.)

Mahdolliset FCI:n sääntöihin ja ohjeisiin viittaavat perustelut päätöksellenne eivät mielestämme riitä, sillä toki Suomen Kennelliitolla on velvollisuus toimia suomalaisen koiranjalostuksen edistämiseksi. Mikäli FCI:llä on huonot säännöt ja ohjeet, katsomme, että SKL-FKK:n tulee toimia näiden päätösten muuttamiseksi varsinkin, kun meillä on arvovaltainen edustus niin FCI:n hallituksessa kuin sen eri toimikunnissakin.

Huomautimme, että mikäli päätös on syntynyt räjähdysmäisesti lisääntyneiden ns. uusien kennelmaiden valionarvojen vuoksi, tämän päätöksen jälkeen koiraharrastajilla ei ole enää mahdollisuutta tehdä omia johtopäätöksiään siitä, mistä ja minkälaisessa kilpailussa kansainvälisen valion arvoon tarvittavat CACIB:it on saatu, kun näyttelyluettelosta ilmenee ainoastaan kyseinen kansainvälinen valionarvo. Totesimme, että rotujärjestömme piirissä on kyllä kiinnitetty huomiota "halpoihin" valionarvoihin, mutta katsomme, että mikäli koiranomistajat haluavat tällaisen tavaramerkin koirilleen, olkoon heillä siihen oikeus.

Olimme myös erityisen huolestuneita siitä, että päätös näyttää edustavan SKL-FKK:n hallituksen tietoista pitemmän tähtäyksen pyrkimystä vesittää suomalaisen koiranjalostuksen perusteita, edelsihän sitä päätös, jonka mukaan kansallisia valionarvoja ei julkaista säännöllisesti Koiramme-lehdessä - puhumattakaan, että SKL-FKK täyttäisi jalostusta edistävää tehtäväänsä julkaisemalla ns. suurten kennelmaiden "Stud Book"-tyyppistä rotukirjaa.

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti joulukuun puolessa välissä ulkomuototuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutusta. Mukana olivat seuraavat rodut: griffonit, ranskanbulldoggi, bostoninterrieri, chihuahuat sekä papillon ja phalene.

Koulutuksesta vastasivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Koulutettavina olivat Jari Laakso, Kirsi Laamanen, Harry Tast ja Unto Timonen, joita nähtäneen lähiaikoina harjoitusarvostelemassa näiden rotujen kehissä.

Koulutuksssa esitetettiin AKC:n rotumääritelmävideot sekä jaettiin kirjallista materiaalia kustakin rodusta. Lisäksi paikalla oli koiria lukuunottamatta papilloneja ja phaleneja, sillä tämän rekisteröinneiltään suurimman rodun ja suurimman jäsenyhdistyksemme piiristä ei löytynyt tilaisuuteen yhtään koiraa!

Pahoittelemme tapahtunutta todeten, että niin alajaostojen kuin rotuyhdistystenkin ja erityisesti rotua harrastavan yhdistyksen aseman saaneiden yhdistysten tulisi tuntea vastuunsa tuomarikoulutusasioissa. Mikäli tuomari koulutusta ei oteta vakavasti, sitten ei myöskään kannata valittaa näyttelyiden ulkomuotoarvostelun tasosta.