Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Kennelliiton valtuusto - 2010

Kennelliiton valtuuston kevätkokous 30.5. 2010

Kennelliiton kevätvaltuuston tärkeimpiä päätöksiä olivat yhteispohjoismaisten näyttelysääntöjen hyväksyminen sekä uuden kasvattajasitoumuksen ja koiranomistajan ja -haltijan perusohjeen hyväksyminen.

Kennelliiton valtuuston historiallinen ratkaisu yhteispohjoismaisten näyttelysääntöjen hyväksymisestä syntyi yksimielisesti lyhyen keskustelun jälkeen. Ratkaisun jälkeen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa on pääperiaatteiltaan samanlaiset näyttelysäännöt vuoden 2011 alusta.

Muut Pohjoismaat olivat hyväksyneet säännöt jo aiemmin. Vuoden koekauden jälkeen säännöt ovat voimassa vuosina 2012-2016, ja niiden pääkohtiin tehdään muutoksia vain yhteisellä sopimuksella Pohjoismaiden kesken.

Uusi näyttelysääntö on luettavissa SKKY:n internetsivuilla osoitteessa www.toydogs.net >Uutisia ja tapahtumia.

Näyttelysääntöjen lisäksi Kennelliiton valtuusto hyväksyi uuden, vuoden 2011 alusta voimaantulevan koiranomistajan ja -haltijan perussäännön sekä uuden kasvattajasitoumuksen pienin tekstimuutoksin. Entiset kasvattajasitoumukset lakkaavat olemasta voimassa vuoden vaihteessa.

Valtuuston esityslistalla olivat sääntömääräiset vuosikokousasiat. Se hyväksyi vuoden 2011 jäsenmaksuihin kahden euron korotuksen, eli vuosijäsenen jäsenmaksu on ensi vuonna 32 euroa. Korotus oli ensimmäinen kolmeen vuoteen.

Samalla valtuustolle kerrottiin Kennelliiton hallituksen tekemästä periaatepäätöksestä, jonka mukaan hallitus esittää osana ensi vuoden tulo- ja menoarvioesitystä alennuksia OmaKoira-palvelun kautta tehtävien rekisteröintien rekisteröintimaksuihin.

Vuoden 2009 toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin. Tuloslaskelma ja tase oli toimitettu valtuuston jäsenille etukäteen konsernitasoisena sekä Suomen Kennelliitto ry:n osalta hyvin pelkistetyssä muodossa.

Valtuustossa valtuuston jäsenille jattiin yksityiskohtisempi tuloslaskelma ja tase itse yhdistyksen, mutta ei sen omistamien yhtiöiden osalta.

Kennelliiton tuloslaskelma osoitti vuodelta 2009 yli 0,82 miljoonan euron ylijäämää. Konsernitason ylijäämä oli 0,86 miljoonaa euroa. Ylijäämä muodostui pääasiassa lisääntyneistä jäsen- ja rekisteröintimaksuista sekä Voittaja-näyttelyiden tuottamasta voitosta. Henkilökuntaa koko konsernilla oli henkilötyövuosien mukaan laskettuna vuoden lopussa 62,5.

Kokous päätti kutsua Kennelliiton kunniajäseniksi Kari Järvisen, Kirsti Smithin ja Marjatta Snellmanin. Kennelliiton kultaisen ansiomerkin sai mm. SKKY:n varapuheenjohtaja Marja Törmä.

Myös Kennelliiton vastavalittu toiminnanjohtaja Pekka Ala-Jaakkola esittäytyi valtuustolle.

Valtuuston kokous sujui ilman äänestyksiä. Sen sijaan edellisenä päivänä pidetty valtuustoseminaari oli sitäkin jännitteisempi, sillä esillä olivat tunteita herättäneet jalostusstrategiaesitys, jonka ensimmäinen versio sai rotujärjestöiltä tyrmäävän vastaanoton.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja


Kennelliiton yleiskokous ja valtuuston kokoukset 20.-21.11.2010

Kennelliiton vanha valtuusto päätti kolmivuotiskautensa 20.11. Espoon Hanasaaressa pidettyyn kokoukseen, joka teki henkilövalinnat ensi vuodelle ja vahvisti Kennelliiton tulo- ja menoarvion sekä toimintasuunnitelman. Sunnuntaina kokoontui kerran kolmessa vuodessa pidettävä Kennelliiton yleiskokous, joka valitsi valtuuston jäsenet seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Tämän jälkeen vuorossa oli vielä uuden valtuuston järjestäytymiskokous. Suuria muutoksia ei tullut, sillä vain yksi hallituksen jäsen ja valtuuston varapuheenjohtaja vaihtuivat.

”Vanha” valtuusto

Kennelliiton ”vanhan” valtuuston kolmivuotiskauden viimeiselle kokoukselle lauantaina näytti olleen tarkkaan puheenvuoroista alkaen valmisteltu koreografia, sillä esimerkiksi eteläiset kennelpiirit ja ”käyttökoirafoorumina” mainittu käyttökoirarotujen rotujärjestöjen kokous olivat päättäneet omista ehdokaistaan etukäteen. Ei-käyttökoirarotujen rotujärjestöjen neuvottelua ei tänä vuonna pidetty.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Helena Suni oli ainoana ehdokkaana hallituksen puheenjohtajaksi. Kun Kennelliiton nykyiset säännöt vaativat, että valitulla tulee olla takanaan vähintään puolet valtuustosta, asiasta jouduttiin äänestämään.

Henkilövalinnoissa normaalisti käytetyn suljetun lippuäänestyksen sijasta äänestys suoritettiin avoimena kädennostoäänestyksenä, jolloin Suni sai taakseen 101 äänioikeutetusta valtuutetusta 93.

Joidenkin mielestä äänestystä ei olisi tarvittu, koska ehdokkaita oli vain yksi. Sääntöjen tekijöiden tarkoituksena on kuitenkin ollut mittauttaa ehdokkaan luottamus, ja onpa naapurimaassamme tapahtunut, että sikäläinen valtuusto antoi istuvalle puheenjohtajalle näpäytyksen niin, että hän sai ensimmäisessä äänestyksessä vain alle puolet äänistä ja valittiin uudelleen vasta toisella äänestyskierroksella.

Kaikki kolme erovuoroista hallituksen jäsentä, Erkki Aarnio, Pertti Korhonen ja Kirsi Sainio, olivat ehdokkaina uudelle kolmivuotiskaudelle. Lisäksi ehdokkaana oli Suomen Palveluskoiraliiton puheenjohtaja Tapio Toivola, joka valittiin hallitukseen Aarnion tilalle.
Kennelliiton hallitus oli esittänyt kolmen henkilön kutsumista liiton kunniajäseniksi. Aikaisempien vuosien käytännöstä poiketen kaikkien ehdokkaiden nimet oli julkaistu esityslistassa.

Kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää yksimielistä valtuuston päätöstä. Näin uusiksi kunniajäseniksi valittiin Rauni ja Torvald Jungebrand. Kolmatta, oman rotujärjestönsä ja Kennelliiton hallituksen esittämää, pitkän aktiiviuran tehnyttä henkilöä ei voitu valita Johan Juslinin ilmoitettua vastustavansa ehdokasta.

Kennelliiton toimiston katsauksessa toiminnanjohtaja Pekka Ala-Jaakkola antoi ennakkotietoja kuluvan vuoden tuloksesta ja totesi odotettavissa olevan ylijäämän olevan noin miljoona euroa.

Loppu aamupäivästä kuluikin Kennelliiton SWOT-analyysia ja strategiaa viilattaessa. Molemmat toivon mukiaan julkaistaan lähiaikoina sekä Koiramme-lehdessä että Kennelliiton interntsivuilla.

Valtuusto vahvisti ensi vuoden rekisteröintimaksut. Esityslistassa rekisteröintimaksuesitys oli esitetty hallituksen yksimielisenä esityksenä, vaikka olin jo asian valmisteluvaiheessa esittänyt eriävän mielipiteeni, koska halusin toimitus- ja postimaksujen sisältyvän rekisteröinnin hintaan.
Valtuuston enemmistö oli samaa mieltä kanssani ja hyväksyi äänin 76-21 esitykseni, jonka mukaan toimitusmaksut sisältyvät rekisteröintimaksuun. Näin joko pentueen tai vain yhden tuontikoiran rekisteröivä säästää nykyisen 7,20 euron ”toimitusmaksun”, joka on useimmissa tapauksissa ylittänyt rekisteritodistusten postimaksun ja joka on aiheuttanut paljon närää kasvattajien keskuudessa. Muutoin rekisteröintimaksut säilyvät ennallaan, mutta OmaKoiran kautta pentunsa rekisteröivät saavat kolmen euron alennuksen rekisteröintimaksusta.
Vuoden 2011 jäsenmaksuihin oli kevään valtuusto jo hyväksynyt kahden euron korotuksen, eli henkilöjäsenen jäsenmaksu nousee 32 euroon.

Talousarvio hyväksyttiin ehdotetussa muodossa kuitenkin sillä varauksella, että toimitusmaksujen poistuminen vähentää tuloja noin 80000 eurolla.

Toimintasuunnitelman tärkeimpiä kohtia oli kotimaisten rotujen monimuotoisuustutkimuksen aloittaminen sekä liiton viestintää tehtävät panostukset erityisesti ruotsinkielisten ja ulkomaalaisten palvelujen parantamiseksi.

Valtuusto hylkäsi Pyreneittenmastiffit ry:n rotujärjestöanomuksen. Sen sijaan uusiksi rotujärjestöiksi hyväksyttiin Vesikoirat ry ja SKKY:n jäsenyhdistyksenä toiminut Havannalaiset ry.

Myös uudet Vuolasvirta-palkintosäännöt hyväksyttiin. Joitakin koesääntöesityksiä joko vedettiin pois esityslistalta tai palautettiin uudelleen valmisteltaviksi.

Valtuusto teki myös pienen tekstimuutoksen viime keväänä yksimielisesti hyväksymäänsä kasvattajasitoumukseen. Muutoksella ei ole vaikutusta sitoumuksen sisältöön.

Kennelliiton yleiskokous

Sunnuntaina oli vuorossa Kennelliiton joka kolmas vuosi pidettävä yleiskokous. Paikalla oli liiton yli 140000 jäsenestä 215, jotka olivat paikalla joko henkilöjäseninä tai jäsenyhdistysten edustajina.

Valtakirjoja oli kerätty sen verran, että kokonaisäänimäärä oli 2477, minkä lisäksi jonkin verran valtakirjoja jäi käyttämättä, kun yhdistyksen edustajaksi nimetty henkilö ei ollutkaan paikalla.

Yleiskokouksessa ei ollut tällä kertaa sääntömuutosesityksiä, joten yleiskokousedustajien tehtäväksi jäi vahvistaa kennelpiirien ja rotujärjestöjen nimeämät valtuustoedustajat ja heidän varajäsenensä sekä valita 12 valtuuston jäsentä ns. vapailta listoilta.

Kokousedustajille jäi epäselväksi, ketä valtuustoon rotujärjestöjen ja kennelpiirien edustajiksi tuli valittua, sillä heidän nimensä heijastettiin nopeasti seinälle, mutta ehdokaslistoja ei jaettu kokousasiakirjojen mukana.

Myöskään edellisenä päivänä rotujärjestöoikeudet saaneille Vesikoirat ry:lle ja Havannalaiset ry:lle ei myönnetty äänioikeutta valtuustoon, vaikka nämä olivat esittäneet ehdokkaansa säädetyssä ajassa. Perusteluksi vedottiin vanhan valtuuston päätökseen, jonka mukaan he saavat vain läsnäolo- ja puheoikeuden. Kun yleiskokous on valtuustoa korkeampi päättävä elin, se olisi voinut halutessaan kumota valtuuston esityksen, kuten aiemmin on tehty, kun on katsottu, että äänioikeuden epääminen kolmeksi vuodeksi on kohtuutonta.

Vapaiden listojen ehdokkaiden ääntenlaskun tulosta jouduttiin odottamaan pitkään. Moni paikalle tullut liiton jäsen oli pettynyt, kun odotusajaksi ei ollut järjestetty ohjelmaa tai mahdollisuutta kysellä heitä askarruttavista Kennelliiton asioista.

Vapailta listoilta suurimmalla äänimäärällä valtuustoon valittiin Leena Parviainen. Sekä hallituksen puheenjohtaja ja valtuuston puheenjohtaja uusivat valtuustopaikkansa. Hallituksen jäsenistä uutena valittiin valtuustoon Risto Ojanperä. Sen sijaan hallituksen jäsenen Jarmo Palanderin äänimäärä ei riittänyt valtuustopaikan uusimiseen.

Valtuuston järjestäytymiskokous

Sunnuntain viimeinen ohjelmanumero oli uuden valtuuston järjestäytymiskokous.
Kokouksessa poikettiin traditiosta, eli kokousta ei avannutkaan perinteiseen tapaan valtuuston ikäpresidentti, eli pisimpään valtuuston jäsenenä ollut edustaja, vaan Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja.

Valtuuston ikäpresidentin, eli 35 vuotta valtuuston jäsenenä olleen Kari Järvisen annettiin kuitenkin sanoa omalta paikaltaan pari sanaa. Hän ilmoitti, ettei ollut enää käytettävissä valtuuston puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, joten rivakasti Seppo Lahtelan johdolla edennyt kokous valitsi puheenjohtajana jatkamaan Eeva Anttisen ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Kennelliiton entisen lakimiehen ja nykyisen eläinlääkäriliiton toiminnanjohtajan Mika Leppisen, joka on myös Kennelliiton kurinpitolautakunnan jäsen.

Kirsti Lummelampi
SKKY:n valtuustoedustaja