Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2011

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2011

Hallituksen järjestäytyminen

Marja Törmä jatkaa Suomen Kääpiökoirayhdistyksen varapuheenjohtajana vuonna 2011. Rahastonhoitajana jatkaa Laura Ruotsalainen ja jäsensihteerinä Anna Ratia. Syyskokouksen valitsemana sihteerinä toimii Päivi Rantanen.

SKKY:n hallituksen ensimmäisessä kokouksessa valittiin rotujärjestön jäsenille suunnattuun koulutustoimikuntaan Elina Ervasti, Yrjötapio Kivisaari ja Päivi Rantanen.

Ulkomuototuomarikoulutuksesta vastaavaan toimikuntaan valittiin Kari Järvinen, Kirsti Lummelampi ja Marja Törmä. Lummelampi vastaa myös rotujärjestön internetsivuista ja tiedotteesta.

SKKY:n hallitus päätti korottaa luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustapahtumiin tuoville maksettavaa matkakorvausta omaa autoa käytettäessä 0,25 eurosta 0,30 euroon kilometriltä. Lisäksi korvataan pysäköintikulut kuittia vastaan. Julkisilla kulkuneuvoilla suoritut matkat korvataan todellisten kulujen mukaan kuittia vastaan.

Hallituksen jäsenille ja muille luottamushenkilöille ei makseta kokouspalkkioita.

Alajaostojen jäsentäsmäytys

SKKY:n sääntöjen mukaan jäsenmaksut tulee suorittaa huhtikuun loppuun mennessä.
Ellei jäsenmaksua ole suoritettu määräaikaan mennessä, yhdistyksen hallitus katsoo jäsenen eronneeksi. Mikäli jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen haluaa liittyä uudelleen jäseneksi, hänen tulee anoa jäsenyyttä, ja häneltä peritään viiden euron liittymismaksu.

Alajaostojen jäsensihteereitä pyydetään toimittamaan SKKY:n jäsensihteerille Anna Ratialle (jasensihteeri.skky@toydogs.net) listaus jäsenmaksunsa maksamatta jättäneistä jäsenistä mahdollisimman pian toukokuun aikana.

Ei jäsenmaksukorotuksia

SKKY:n hallitus esitti 30.3. 2011 Helsingissä pidetylle vuosikokoukselle, että ensi vuoden jäsenmaksut pidetään ennallaan. Kokous hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Vuosijäsenen jäsenmaksu on 15 euroa, nuorisojäsenen 10 euroa ja perhejäsenen seitsemän euroa. Uuden jäsenen liittymismaksu pysyy myös ennallaan viidessä eurossa.

Yhdistysjäsenmaksu on 2,50 euroa jäseneltä 31.12.2011 jäsenmäärän mukaan laskettuna. Yhdistyksen jäsenmaksu sisältää kaksi SKKY-Tiedotetta.

Sääntömuutos hyväksytty

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt SKKY:n vuoden 2010 vuosikokouksen tekemän sääntömuutoksen 17.3.2011.

Sääntömuutoksella selkeytettiin sääntöjen 10§ 5. momenttia seuraavasti:
”Jäsenyhdistyksen yhdistyskokoukseen valtuuttaman edustajan/edustajien äänimäärä määräytyy Yhdistyksen jäsenmäärän perusteella siten, että jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jokaistavaa alkavaa henkilöjäsentään kohti, kuitenkin enintään 10 ääntä.”

Alajaostojen edustajat voivat olla yhdistyskokouksessa edustettuin vain henkilöjäseninä, joten heillä on kullakin yksi ääni. Henkilöjäsenet eivät voi käyttää valtakirjoja.

SKKY:n koko yhdistyssääntö on luettavissa yhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.toydogs.net > SKKY:n esittely ja historia.

Kaivopuiston erikoisnäyttely

SKKY:n rotujen ja muiden 9. ryhmän rotujen erikoisnäyttely pidetään jälleen tänä vuonna elokuun viimeisenä sunnuntaina 28.8.2011 Helsingin Kaivopuistossa.

Rotujärjestön jäsenyhdistyksille ja alajaostoille tarjotaan näyttelyluettelossa puolen sivun ilmaista mainosta yhdistyksestään/alajaostostaan. Mainosmateriaali on toimitettava 15.7. 2011 mennessä osoitteella info@toydogs.net.

Samoin näyttelyluettelossa julkaistaan kunkin rodun kohdalla luettelo rotukehässä jaettavista kierto- ja muista erikoispalkinnoista. Luettelo toimitetaan ylläolevaan osoitteeseen 15.7.2011 mennessä. Yhdistykset ja jaostot voivat jakaa näyttelyssä omia kierto- ja erikoispalkintojaan.

Lisäksi Kaivopuisto halkovan Ison Puistotien varrelle on mahdollista saada yhdistyksen tai jaoston esittelyteltta, joka on ilmainen. Varaukset em. osoitteeseen 15.7. mennessä.
Vuoden 2012 näyttelypäivä on elokuun viimeinen sunnuntai 26.8. Näyttely on tarkoitus pitää entiseen tapaan Helsingin Kaivopuistossa.

Osa näyttelyn tuomareista on jo varattu. SKKY:n jäsenyhdistykset voivat esittää vielä omia tuomaritoivomuksiaan, e-mail: kaivopuisto (at) toydogs.net.

Koirien vakuutusarvot

SKKY:n hallitus on käsitellyt Suomen Kennelliiton lähettämän lausuntopyynnön koirien vakuutusarvoista. Lausunnossaan se valitti, että lausunnonantajatahoille annettiin riittämätön aika perustellun lausunnon esittämiseen. Lausuntopyyntö saapui rotujärjestöllemme 13.12. ja lausuntoja pyydettiin 31.12.2010 mennessä, mikä on kohtuutonta ottaen huomioon joululomakauden, jolloin monella rotujärjestöllä ei ole hallituksen kokouksia.

Rotujärjestön hallitus totesi, että se ei voi hyväksyä ehdotettuja periaatteita koirien vakuutusarvon arvioinnissa seuraavista syistä:

• Rotujärjestö edustaa 23 rotua, joilla on erilaiset terveysvaatimukset ja jotka puolestaan vaikuttavat koiran perusarvoon (pennun hankintahintaan).

• Rotujärjestö käyttää perushintaa määritellessään Kennelliittoa useampia kriteerejä, kuten:
- onko pennun molemmilla vanhemmilla vai vain toisella vanhemmista rodunomaiset terveystutkimustulokset

• onko pennun molemmilla vanhemmilla tai vain toisella vanhemmista näyttelypalkinto

• onko pennulle tehty DNA-polveutumisen varmistus

• USA:n ja Iso-Britannian valionarvot on rinnastettu FCI:n myöntämiin valionarvoihin

• Jalostusarvon osalta hinta-arvio määritellään erikseen mm. koiran iän, pentueiden lukumäärän ja jälkeläistulosten perusteella.

Lisäksi todettiin, että viime vuosina Kennelliitto ei ole antanut vakuutusyhtiöille koirien hinta-arvioita rotujemme osalta, vaan olemme antaneet ne suoraan vakuutusyhtiöille. Järjestelmä on toiminut hyvin ja haluamme toimia näin jatkossakin.

SKKY:n rotujen vakuutusarvot

- pennun myyntihinta (=koiran perusarvo): 900 - 1500 euroa, joka määräytyy seuraavasti:
1. Kummallakaan vanhemmista ei näyttelytulosta eikä terveystarkastuksia: 900€
2. Toisella tai molemmilla vanhemmista näyttelytulos, kumpaakaan ei terveystarkastettu tai toinen tai molemmat vanhemmista terveystarkastettu, kummallakaan ei näyttelytulosta: 950€
3. Kummallakin vanhemmista näyttelytulos ja toinen terveystarkastettu: 1200 €
4. Molemmilla vanhemmat näyttelytulos ja terveystarkastettu: 1300€
6. Toinen vanhemmista FI MVA ja terveystarkastettu ja toisellakin näyttelytulos ja terveystarkastettu: 1300€
6. Molemmilla vanhemmat FI MVA ja terveystarkastettu : 1400€
7. Molemmilla vanhemmat FI, KANS, POHJ, GB tai USA MVA ja terveystarkastettu ja toisella tai molemmilla vanhemmista näyttelyissä palkittuja jälkeläisiä: 1500€.
Jos koiralla on DNA-polveutumismääritys, lisätään hintaan 100€
- Jos koira on palkittu näyttelyssä virallisissa luokissa (eli yli 9 kk. vanha), arvoon lisätään EH 50€, ERI 100€, SERT 150€.
- Jos koira on yksittäisen maan valio (lukuun ottamatta USA tai Iso-Britannia), arvo on 2000 euroa.
- Jos koira on kansainvälinen, Pohjoismaiden, Iso-Britannian tai USA:n valio, arvo on 3500 euroa.

Jalostuskoirien osalta vakuutusarvo voidaan määritellä tapauskohtaisesti. Jalostusarvoa ei lasketa koiralle, jolla ei ole näyttelytulosta tai jolle ei ole tehty rotukohtaisia, voimassaolevia terveystarkastuksia.

Jalostusarvoa ei lasketa urokselle joka on alle 15 kk ikäinen eikä nartulle, joka on yli 7-vuotias tai jolla on ollut jo kolme pentuetta.

SKKY käyttää hinta-arviotaulukkoa antaessaan hinta-arvioita vakuutusyhtiöille. Koiran omistaja voi halutessaan vakuuttaa koiran korkeammastakin summasta.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 2/2011

Lausunto Kennelliiton coton de tuléar-päätöksestä

SKKY:n hallitus on päättänyt lähettää Kennelliiton hallitukselle seuraavan lausunnon:

"Coton de tuléar-rodun rotujärjestönä Suomen Kääpiökoirayhdistys ry ei hyväksy Suomen Kennelliiton päätöstä siirtää noin 700 rodun koiraa Ei jalostukseen- rekisteriin ilman selvää näyttöä, etteivät näiden koirien sukutaulut pidä paikkaansa. Näytöksi ei riitä, että näiden koirien sukutaulussa on kolmessa polvessa yksikin Kennelliitosta kurinpitolautakunnan päätöksellä erotetun ja yli 10 vuoden rekisteröintikiellon saaneen kasvattajan kasvattama koira.
Rotujärjestön hallitus toteaa päätöksen aiheuttaneen lukemattomien korkeatasoisten koirien poistamisen jalostuskäytön piiristä. Lisäksi päätös koskettaa useita hyvässä uskossa ja vilpittömästi toimineita kasvattajia, joille voi syntyä korvausvelvollisuus, kun heidän myymänsä koirat on siirretty EJ-rekisteriin.

Päätös, jonka perusteella koiria voidaan siirtää takaisin jalostuskäytön piiriin DNA-polveutumistutkimusten perusteella, aiheuttaa yksityisille koiranomistajille ja kasvattajille runsaasti kuluja ja vaivannäköä. Katsomme, että Kennelliiton velvollisuutena on korvata tutkimuksista aiheutuneet kulut silloin, kun epäily epäselvästä polveutumisesta osoittautuu vääräksi.

Paheksumme tapaa, jolla asia ja päätöksen piiriin kuuluvien koirien nimet julkistettiin ennen kuin asia oli tutkittu. Näin leimattiin koko joukko hyvässä uskossa ja rehellisesti toimineita kasvattajia ja asetettiin heidän maineensa kyseenalaiseksi.

Rotujärjestö ei myöskään voi hyväksyä tapaa, jolla se sivuutettiin asian valmistelussa ja päätöksen toimeenpanon suunnittelussa, vaikka päävastuu rodun jalostuksesta kuuluu Kennelliiton valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön mukaan rotujärjestölle.

Toteamme, että emme ole useista pyynnöistä huolimatta saaneet pöytäkirjaotetta kyseisestä päätöksestä. Katsomme olevamme asianosaisia, sillä olemme rodun rotujärjestö, minkä lisäksi alkuperäiset, vuonna 2009 esille tulleet kurinpitotoimien kohteeksi joutuneen kasvattajan kahden pentueen epäselvät polveutumiset tulivat esille rotujärjestömme ilmoituksista."

Rotujärjestö tulee myös pyytämään Kennelliitolta selvitystä siitä, miten monelle kyseisistä koirista on tehty Kennelliiton vaatima polveutumismääritys ja miten monen koiran kohdalla polveutuminen on osoittautunut oikeaksi.

P-kirjaimen liittäminen koiran rekisterinumeroon

SKKY:n hallitus on saanut tietää, että Kennelliitto on poistanut koirien rekisterinumeroista polveutumisen varmistamista osoittavan P-kirjaimen uusiessaan rekisteritodistuslomakkeita.
Asiassa ei ole konsultoitu rotujärjestöjä, eikä ole tiedossa, missä ja milloin päätös asiasta on tehty.

Muutoksesta ei ole tiedotettu rotujärjestöille ja Kennelliiton jäsenille. Siitä ei ole myöskään tiedotettu polveutumismäärityksiä tekeviä yrityksiä, koska niiden polveutumismäärityslausunnoissa todetaan edelleenkin, että koiran polveutumisen varmistaminen osoitetaan rekisterinumeroon liitettävällä P-kirjaimella.

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Kennelliiton hallitukselle, että P-kirjain palautetaan mahdollisimman pikaisesti osaksi koiran rekisterinumeroa.

Katsomme, että P-tunnus rekisterinumerossa on tärkeä kertoessaan muille koiranomistajille ja kasvattajille, että koiran polveutuminen on varmistettu. Samoin koiran sukutaulusta näkee ensi silmäyksellä, monellako sukupolvella polveutuminen on varmistettu.

Nyt omaksuttu uusi käytäntö, jossa polveutumisen varmistamisen näkee esim. Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä vain klikkaamalla kunkin koiran tiedot erikseen on hankala, eikä se ole omiaan edistämään polveutumismääritysten yleistymistä.

Odotamme edelleenkin myös DNA-tunnistenumeron julkaisemista koiran rekisteritodistuksessa ja jalostustietojärjestelmässä. Asiaa koskeva aloitteemme on hyväksytty Kennelliitossa ilmoituksella, että ne voidaan julkaista, kun Koiranet- järjestelmän laboratorioliittymä on valmis, minkä piti tapahtua viime vuoden lopulla.

Rekisteröimättömät pennut ja kaupallinen koirien välitys

SKKY:n hallitus on päättänyt kesäkuun kokouksessaan seuraavasta lausunnosta:

"SKKY:n hallitus haluaa muistuttaa sen edustamien rotujen piirissä toimivia kasvattajia Kennelliiton Kasvattajasitoumuksen ja Koiranomistajan ja –haltijan perussäännön määräyksistä ja niiden sitovuudesta.

Kaikki tietoon tulleet tapaukset, joissa kasvattaja on myynyt rekisteröimättömiä pentuja tai jättänyt lunastamatta kauppakirjan mukaiset rekisteritodistukset tai jättänyt ne toimittamatta pentujen uusille omistajille, ilmoitetaan Kennelliitolle kurinpitotoimenpiteitä varten.

Tuontikoirien osalta rotujärjestön hallitus toteaa, että jälleenmyyntiin tuotavien koirien on täytettävä kaupallisen tuonnin ehdot. Kasvattajasitoumuksen mukaan sen allekirjoittaneen kasvattajan on muiden kasvattamia/omistamia koiria välittäessään noudatettava sitoumuksen määräyksiä ja huolehdittava, että koirat ovat rekisteröityjä ja tunnistusmerkittyjä.

Lisäksi kaikkia Kennelliiton jäseniä koskevan Koiranomistajan ja –haltijan perussäännön mukaan pentuja myytäessä, sijoitettaessa tai välitettäessä on noudatettava ko. sääntöä ja käytettävä Kennelliiton vahvistamia lomakkeita tai laadittava kirjallinen, samansisältöinen sopimus.

Kaikki tietoon tulleet tapaukset, joissa kasvattaja on välittänyt ulkomailta rekisteröimättömiä koiria jälleenmyyntiin Suomessa, ilmoitetaan Kennelliitolle kurinpitotoimenpiteitä varten.
Rotujärjestön hallitus muistuttaa sen rotujen piirissä toimivia kasvattajia vastuustaan, mikäli he välittävät ulkomaisia koiria muille kuin omaan käyttöönsä. "

Keskustelun aikana tuotiin esille, että suomalaisten koiraharrastajien tulisi olla varovaisia avustaessaan pennun ostajia ulkomaisten koirien tuonnissa ja mainostamalla vaikkapa internetsivuillaan ulkomaisten kasvattajien pentueita, etteivät he osallistu koirien "trokaamiseen".

Ranskanbulldoggien ja löwcheneiden JTO:t hyväksytty

Rotujärjestön hallitus on kesäkuun kokouksessaan hyväksynyt ranskanbulldoggien Jalostuksen Tavoiteohjelman uusimman version muutamin muutoksin.

Rodun JTO on ollut vireillä vuoden 2005 helmikuusta lähtien, jolloin rodun yhdistys, Suomen Ranskanbulldogit ry hyväksyi sen ensimmäisen kerran yhdistyskokouksessaan.
Se on ollut SKKY:n yhdistyskokousten käsittelyssä kahdesti, kun Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta ei ole hyväksynyt ohjelmaa eikä toimikunnan edellyttämät korjaukset sisältänyttä uutta versiota, vaan on vaatinut korjausten lisäksi uusia korjauksia.
Vuoden 2008 syyskokouksessa SKKY:n hallitukselle annettiin valtuudet tehdä ohjelmaan Kennelliiton Jalostustieteellisen toimikunnan mahdollisesti vaatimat lisäkorjaukset. Nähtäväksi jää, hyväksytäänkö tämä versio.

Samassa kesäkuun hallituksen kokouksessa hyväksyttiin löwcheneiden Jalostuksen Tavoiteohjelma esitettäväksi rotujärjestön syyskokoukselle sen jälkeen, kun rotuyhdistykseltä on saatu tiedot ohjelman hyväksymisestä rotuyhdistyksen päättävissä elimissä ja ohjelman tekstiin on tehty lähinnä tekniset kieli- ja termikorjaukset.

MV-2014 näyttelyn tuomari- ja ohjelmatoivomukset

SKKY:n hallitus on päättänyt, että se ei esitä edustajaa Helsingissä elokuussa 2014 pidettävän Maailmanvoittajanäyttelyn oheisohjelmatyöryhmään.

Kennelliiton näyttelytoimikunnan pyytämien tuomaritoivomusten osalta päätettiin, että rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikunnan tuomarijäsenet laativat Kennelliitolle toimitettavan toivomuslistan.

SKKY:n jäsenyhdistyksillä ja alajaostoilla on mahdollisuus esittää omia toivomuksiaan toimittamalla ne 31.7.2011 mennessä osoitteeseen info (at) toydogs.net.
Toivomuksissa on otettava huomioon, että esitetyillä tuomareilla tulisi olla arvosteluoikeuksia useammassa FCI:n roturyhmässä.

Kaivopuiston erikoisnäyttely

Kaivopuiston 28.8.2011 erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunta odottaa SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen ilmaisia puolen sivun mainoksia näyttelyluetteloon. Ne on toimitettava ensi tilassa osoitteeseen kaivopuisto (at) toydogs.net, mistä saa myös lisätietoja mainosten ulkoasusta.

Myös jäsenyhdistysten ja alajaostojen infoteltoille on tilaa Kaivarissa. Niiden paikat on kuitenkin varattava etukäteen osoitteella em. osoitteseen. Telttoja ei saa pystyttää kehän viereen.

Mikäli yhdistyksellä tai jaostolla on näyttelyssä jaossa kiertopalkintoja, tiedot niistä voidaan julkaista näyttelyluettelossa rodun kohdalla. Itse näyttelyssä kunkin yhdistyksen on huolehdittava itse kierto- ja erikoispalkintojensa jaosta.

Kaivopuistoon kaivataan myös vapaaehtoistyövoimaa vaikkapa muutaman tunnin ajaksi erilaisiin tehtäviin käännöspalvelusta ja ensiavusta palkintojen jakoon, luettelomyyntiin jne.
Ilmoittautumiset etukäteen osoitteella kaivopuisto (at) toydogs.net.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 3/2011

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti syyskuun lopulla kaksi koearvostelutilaisuutta uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi.

29.9. järjestettiin schipperken koearvostelutilaisuus, johon osallistunut kokelas hylättiin.
30.9. olivat vuorossa yorkshirenterrierit. Koearvostelun suorittivat hyväksytysti Vesa Lehtonen ja Kimmo Mustonen.

Samana iltana järjestettiin myös kiinanharjakoirien erikoiskoulutus, johon osallistuivat Vesa Lehtonen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Juha Putkonen ja Paula Valakari.
Kouluttaja- ja kollegiotuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Koulutukset ja koearvostelutilaisuudet järjestettiin nyt uudessa paikassa Koirakoulu Kompassin tiloissa Helsingissä.

25.10. järjestettäväksi aiottu coton de tuléarien koearvostelutilaisuus peruutettiin osanottajien puuttumisen vuoksi.

Marraskuussa on vuorossa useiden rotujen erikoiskoulutuksia ja kiinanharjakoirien koearvostelu- ja näyttötilaisuus.

Valitus Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan toiminnasta

SKKY:n hallitus päätti kokouksessaan 16.9.2011 tehdä valituksen Kennelliiton hallitukselle koskien Kennelliiton järjestämiä rotujärjestön rotujen erikoiskoulutuksia ja näyttö- ja koearvostelutilaisuuksia.

Rotujärjestön hallitus sai Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan toimeenpanemista ulkomuototuomareiden koulutuksista ja näyttö- ja koearvostelutilaisuuksista tiedon kiertoteitse eikä Kennelliitolta.

Hallitus totesi, että ko. koulutuksia koskeva päätöksenteko ei ole ollut Kennelliiton käytännön eikä hyvän järjestökäytännön mukaista, koska rotujärjestöltä on evätty vastineoikeus, mikäli Kennelliitossa on käsitelty rotujärjestön koulutuksia koskevia valituksia.

Myöskään rotujärjestölle ei ole lähetetty Kennelliiton päätöstä, jolla ko. koulutuksia päätettiin järjestää, vaan Kennelliiton edustajien yhteydenotoissa esimerkiksi rotujärjestön jäsenyhdistyksiin ja kasvattajiin oli korostettu, ettei rotujärjestölle saisi kertoa tulevista Kennelliiton koulutuksista.

Totesimme menettelyn olevan osoitus äärimmäisen huonosta järjestökäytännöstä ja yhteistyöhaluttomuudesta Kennelliiton taholta, minkä lisäksi on aiheutettu turhia kustannuksia sekä rotujärjestölle että Kennelliitolle koulutusten päällekkäisyyksien vuoksi.

Lokakuun loppuun mennessä rotujärjestölle ei oltu ilmoitettu, mitä koulutuksia ja koearvostelutilaisuuksia oli järjestetty, ketkä niihin osallistuivat, miten aiemmin rotujärjestön järjestämissä koearvostelutilaisuuksissa hylättyjen kokelaiden tarkistettiin täyttäneen uuden koearvostelun vaatimukset tai ketä kokelaita hyväksyttiin tai hylättiin näissä tilaisuuksissa.
Näin rotujärjestöllä ei ole mahdollisuutta tarkistaa sen omiin koulutuksiin ja kollegioihin osallistuvien osallistumisoikeutta.

Koirarekisteriohjeen muuttaminen valtuuston hyväksymäksi Koirarekisteri- ja rotukirjasäännöksi

SKKY on esittänyt Kennelliiton marraskuussa kokoontuvalle valtuustolle, että nyt useita vuosia liiton hallituksen päätösvaltaan kuulunut Koirarekisteriohje palautetaan valtuuston hyväksymäksi Koirarekisteri- ja rotukirjasäännöksi.

Perusteluna esitykselle totesimme:
• koirien rekisteröimistä koskevat määräykset koskettavat suurta joukkoa Kennelliiton jäseniä ja ovat yhtä tärkeitä kuin esimerkiksi näyttelysäännöt tai yksittäiset koesäännöt.
• Koirarekisteriohje muuttuu nykyisin vähintään kerran vuodessa, jolloin kasvattajilla on vaikeuksia pysyä ajan tasalla kulloinkin voimassa olevista määräyksistä. Valtuuston hyväksymään sääntöön muutokset tehdään harkitummin ja sääntö on voimassa pitemmän ajan kuin ohje.

Esitimme myös, että valtuusto velvoittaa hallituksen Koirarekisterisääntöesityksessään uudistamaan nykyisen rekisteröintijärjestelmän (FI, ER, EJ) niin, että FCI:n uusimpien määräysten aiheuttamilta kohtuuttomilta ongelmilta CACIB-vahvistuksissa ja kansainvälisen valionarvon myöntämisessä vältytään.

Kennnelliiton hallitukselta saamamme päätöksen mukaan valtuustolle on tehty neljä samaa asiaa koskevaa, mutta hieman erisisältöistä esitystä. Liiton hallitus esittää valtuustolle, että esitystämme ei hyväksytä.

Epäselvyyksiä yorkshirenterrierien sukutauluissa

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 20.10.2011 päättänyt Yorkshirenterrieri ry:n esityksestä pyytää Kennelliittoa poistamaan viisi Puolasta tuotua yorkshirenterrieriä ja niiden jälkeläistä Kennelliiton koirarekisteristä sekarotuisuuden perusteella.

Koirien sukutauluissa esiintyvä koira "De Majodian Aleke" on silkkiterrieri, jonka isä on FIN-rekisteriin merkitty silkkiterrieri.

Pyysimme Kennelliittoa informoimaan asiasta Puolan kennelliittoa, sillä sukutaulujen perusteella ko. Puolasta tuotujen koirien sukutaulut ovat vääriä tai niiden esi-isissä on kahta eri rotua olevia koiria.

Epäselvyydet koskevat seuraavia tuontikoiria:
* FIN31206/07 Polka Parade Yorex, jolle on toistaiseksi rekisteröity 22 jälkeläistä
* FIN29999/07 Princess Chic Yorex, toistaiseksi rekisteröity 4 jälkeläistä (+ 2 jälkeläisen jälkeläistä)
*FIN37936/07 Princecharming Yorex, toistaiseksi rekisteröity 37 jälkeläistä (+ 4 + 4 jälkeläisen jälkeläistä)
* FIN10136/04 Bingo Bongo Yorex
* FIN39781/04 Kalinka Top Ten, toistaiseksi rekisteröity 3 jälkeläistä

Mainitun viiden yorkshirenterrierin ja niiden jälkeläisten sukutauluissa esiintyy koira "De Majodian Aleke" jonka molemmat vanhemmat ovat silkkiterrierejä (isä FIN-rekisteriin merkitty silkkiterrieri). Rekisterinumerostaan CLP/SIT/66 päätellen De Majodian Aleke on itsekin alunperin rekisteröity silkkiterrieriksi Tsekeissä, vaikka on nyt KoiraNetissä merkitty sukupuukoirana yorkshirenterrieriksi.

Suomeen on tuotu ko. puolalaisesta kennelistä Kennelliiton jalostustietojärjestelmän mukaan kaikkiaan 59 Suomen rekisteriin rekisteröityä koiraa.

Ranskanbulldogin JTO hyväksytty

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt viimeinkin ranskanbulldoggien Jalostuksen Tavoiteohjelman.

Ohjelma hyväksyttiin rotuyhdistyksen kokouksessa alun perin helmikuussa 2005, jonka jälkeen sitä on kierrätetty useaan kertaan Kennelliiton, rotujärjestön ja rotuyhdistyksen välillä, koska ohjelmaan on vaadittu uusia muutoksia.

Viimeisimmästä rotujärjestön ja nyt Kennelliiton hyväksymästä versiosta poistettiin roturisteytyksiä koskevat vaatimukset rotujärjestön hallituksen katsoessa, että roturisteytyksien tekeminen on ensisijaisesti rodun kotimaan asia. Sama koski vaatimusta rotumääritelmän muuttamisesta.

Nyt hyväksytty ohjelma on voimassa vuosina 2012-2016.

JTO-aikataulut

Useilta SKKY:n roduilta puuttuu vielä Jalostuksen Tavoiteohjelma.
Kunkin rodun jäsenyhdistyksen/alajaoston tulee laatia JTO-esitys, joka on hyväksyttävä yhdistyksen/jaoston yhdistyskokouksessa.

Sen jälkeen esitys toimitetaan SKKY:lle, joka esittää sen edelleen hallituskäsittelyn jälkeen rotujärjestön yhdistyskokouksen hyväksyttäväksi.

Tämän syksyn syyskokouksessa hyväksytään löwchenin ja maltankoiran JTO:t.
SKKY:n seuraavaan yhdistyskokoukseen, vuosikokoukseen, tarkoitettujen JTO-esitysten tulee olla SKKY:n hallituksella 15.2.2021 mennessä.

Ranskanbulldogin värit

SKKY on hyväksynyt toimitettavaksi edelleen Kennelliitolle Suomen Ranskanbulldogit ry:n esityksen Omakoirapalvelun rekisteröintiosiossa käytettävistä väreistä.
Omakoirassa tällä hetkellä olevat väri vaihtoehdot ovat seuraavat:
- brindle
- brindle valkoisin merkein
- brindle-pied
- brindle-valkoinen
- fawn
- fawn-pied
- fawn-valkoinen
- musta
- musta-brindle
- mustavalkoinen
- pied
- valkoinen
- valkoinen mustin merkein
- valkoinen brindle
- valkoinen-fawn

Yhdistys esittää, että listalta tulee poistaa seuraavat vaihtoehdot: brindle-pied (koska listalta löytyvä pied tarkoittaa tätä samaa väriä), valkoinen-brindle (koska listalta löytyvä pied tarkoittaa tätä samaa väriä), valkoinen-fawn (koska listalta löytyvä fawn-pied tarkoittaa tätä samaa väriä).

Lisäksi esitetään listalle lisättäväksi myös hylkäävät värit: black & tan, sininen, sininen-fawn, sininen-brindle ja maksa. Näitä lisäyksiä toivotaan, koska tämän vuoden aikana on Suomeen tuotu yksi sininen-fawn ja yksi black & tan ranskanbulldoggi. Täten voimme olettaa, että on vain ajankysymys, koska ensimmäiset kotimaiset hylkäävän virheen omaavat koirat syntyvät. Tällaiset pennut tulisi pystyä rekisteröimään sen värisiksi, mitä ne oikeasti ovat, jotta varsinkin sinisen värin kantajia saataisiin selvitettyä paremmin. Siniseen väriinhän liittyy mahdollisesti ranskanbulldogillakin vakava perinnölliseksi katsottava sairaus CDA (ns. sinisen koiran syndrooma).

Vuolasvirta-palkinnot

Suomen Kennelliitto on myöntänyt Vuolasvirtapalkinnot seuraaville rotujärjestön rotuja kasvattaville kasvattajille:
- Leena Parviainen, schipperke
- Esa Ruotsalainen, kleinspitz
- Kristiina Salo, schipperke

Palkinnot jaetaan Helsinki Winner-näyttelyn yhteydessä Messukeskuksessa lauantaina 3.12. klo 15.00 1-hallissa ryhmäkilpailukehässä.

Kennelliiton Koira-Expo

SKKY:n hallitus on päättänyt tarjota sen jäsenyhdistyksien ja alajaostojen edustajille mahdollisuutta osallistua Kennelliiton 4.-5.2.2012 järjestämään ns. Koira-Expoon.

Rotujärjestö maksaa kustakin yhdistyksestä ja alajaostosta yhden edustajan yhden päivän osallistumismaksun. Edustaja ei voi olla sama henkilö, joka on osallistunut tämänvuotiseen Koira-Expoon, koska mahdollisimman monelle halutaan tarjota mahdollisuus kuulla luentoja Kennelliiton keskeisistä teemoista. Mahdollisia matka-, majoitus- ja illalliskuluja ei makseta.

Yhdistys tai jaosto voi halutessaan maksaa edustajansa toisen päivän osallistumismaksun tai kustantaa itse useamman edustajan osallistumisen.

Infopiste Messukeskuksessa

SKKY on varannut Helsingin Messukeskuksessa 3.-4.12. pidettävistä Voittaja-näyttelyistä esittelypisteen, jota tarjotaan jäsenyhdistysten ja alajaostojen käyttöön.

Esittelypistettä tarjotaan jäsenyhdistysten ja alajaostojen käyttöön joko niin, että yksi tai useampi yhdistys yhteistyössä hoitaa esittelypisteen pystyttämisen, purkamisen ja päivystyksen.

Pistettä hoitavien yhdistysten ja jaostojen velvollisuutena on jakaa pisteestä myös muiden SKKY:n rotujen esitteitä.

SKKY maksaa esittelypisteen vuokran, mutta pistettä hoitavat yhdistykset maksavat ne lisäpalvelut kuten sähkön ja kalusteet, joita he haluavat vuokrata Suomen Messuilta käyttöönsä.
Asiasta on lähetetty sähköpostitiedustelu kaikille SKKY:n jäsenyhdistyksille ja alajaostoille.

Vuosi-ilmoitus Lemmikkipalstoilla

SKKY:n hallitus on päättänyt uusia Lemmikkipalstojen Apulassa olevan vuosi-ilmoituksensa "Oletko ostamassa kääpiökoiraa? Lue tämä", sillä artikkelia käy lukemassa useampi tuhat koiranostajaa kuukaudessa.

Mainosbannerista on linkki rotujärjestön sivuilla olevaan, kääpiökoiran ostoa koskevaan artikkeliin, jota on tarkoitus täydentää koirien sijoitusta koskevalla artikkelilla sijoituskoiria koskevien ongelmien lisäännyttyä.

Mainos ilmestyy Apulan Koiria myytävänä-osastossa. Lisäksi on sovittu vuosisopimuksen sisältävän kahden kuukauden aikana Kehän laidalla-palstalla Kaivopuiston näyttelyä mainostava mainosbanneri ja linkki.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 4/2011

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti marraskuussa seuraavat ulkomuototuomareiden erikoiskoulutukset:

• 8.11. japanese chin, osallistujat: Rune Fagerström, Kati Kilpeläinen, Maret Kärdi, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Eeva Rautala, Paula Valakari ja Tiina Taulos

• 8.11. kingcharlesinspanieli, osallistujat: Tanya Ahlman-Stockmari, Rune Fagerström, Kati Kilpeläinen, Maret Kärdi, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Juha Putkonen ja Paula Valakari

• 8.11. griffonit, osallistujat: Tanya Ahlman-Stockmari, Rune Fagerström, Kati Kilpeläinen, Maret Kärdi, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Irina Poletaeva, Eeva Rautala ja Paula Valakari

• 9.11. lhasa apso, osallistujat: Elina Haapaniemi, Kati Kilpeläinen, Jussi Liimatainen, Tuire Okkola, Irina Poletaeva, Juha Putkonen ja Eeva Rautala

• 15.11. bostoninterrieri, osallistujat: Rune Fagerström, Maret Kärdi, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Tuula Plathan, Irina Poletaeva ja Eeva Rautala

15.11. ranskanbulldoggi, osallistujat: Tanya Ahlman-Stockmari, Rune Fagerström, Maret Kärdi, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuula Plathan ja Irina Poletaeva.

9.11. järjestettiin maltankoirien koearvostelu- ja näyttötilaisuus, jossa hyväksyttiin Jussi Liimatainen ja Eeva Rautala (koearvostelu) sekä Tuire Okkola (näyttö).

Kollegiotuomareina toimivat Soile Bister ja Kirsti Lummelampi.

16.11. pidetyssä kiinanharjakoirien koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa hyväksyttiin Eeva Rautala (koearvostelu) sekä Tuire Okkola ja Tarmo Viirtelä (näyttö).

Kollegiotuomareina toimivat Veli-Pekka Kumpumäki ja Kirsti Lummelampi.

Koulutukset ja koearvostelutilaisuudet järjestettiin nyt uudessa paikassa Koirakoulu Kompassin tiloissa Helsingissä.

Ei vastausta koulutusvalitukseen

SKKY ei ole toistaiseksi saanut vastausta Kennelliiton hallitukselle osoittamaansa valitukseen koskien Kennelliiton järjestämiä rotujärjestön rotujen erikoiskoulutuksia ja näyttö- ja koearvostelutilaisuuksia ilman, että rotujärjestölle olisi annettu vastineoikeutta tai sitä olisi koulutuksista informoitu.

Tiedotteen painoon mennessä rotujärjestölle ei ollut myöskään tullut tietoa siitä, mitä koulutuksia ja koearvostelutilaisuuksia on järjestetty, ketkä niihin ovat osallistuneet, miten aiemmin rotujärjestön järjestämissä koearvostelutilaisuuksissa hylättyjen kokelaiden on tarkistettu täyttävän uuden koearvostelun vaatimukset tai ketä kokelaita on hyväksytty tai hylätty näissä tilaisuuksissa tai kenelle on annettu ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen mukainen erikoiskoulutus.

Tuonti-yorkshirenterrierien rekisteröintiepäselvyydet

SKKY ei ole toistaiseksi saanut vastausta Kennelliitosta rotujärjestön lokakuussa tekemään selvityspyyntöön koskien Puolasta tuotujen yorkshirenterriereiden sukutauluja, joista löytyi silkkiterriereitä.

Rotujärjestö esitti, että ko. koirat ja niiden jälkeläiset poistetaan rekisteristä sekarotuisuuden takia ja Puolan Kennelliittoa informoidaan asiasta.

Selvityspyynnön saavuttua Kennelliittoon liiton jalostustietojärjestelmästä on poistettu silkkiterrieri Ch. De Majodian Aleken esivanhemmat, joista uroksen isä oli Suomessa rekisteröity silkkiterrieri. Aleke on merkitty Kennelliiton rekisteriin sukupuukoirana yorkshirenterrierinä.

Selitystä, millä perusteella ko. koirat on poistettu sukutauluista, ei ole annettu. FCI:n toimiohjeen mukaan vientisukutauluja ei saa tuontimaassa muuttaa, mutta koiran rekisteröiminen voidaan evätä, mikäli sukutaulussa ilmenee epäselvyyksiä. Näistä on informoitava vientisukutaulun myöntänyttä kennelliittoa (FCI Standing Orders10§ 10 mom. ja 5 mom.)

141 cotonin polveutuminen varmistettu

Kennelliito on ilmoittanut, että yhteensä 141 viime keväänä EJ-rekisteriin siirretyn coton de tuléarin polveutuminen on varmistettu ja niiden osoittauduttua oikeaksi koirat on palautettu takaisin jalostuskäytön piiriin.

Kennelliiton hallitus päätti viime huhtikuussa siirtää noin 700 coton de tuléaria EJ-rekisteriin eli ei jalostukseen -rekisteriin väitettyjen polveutumisepäselvyyksien vuoksi.

Osa siirretyistä koirista on palautettu FI-rekisteriin. FI-rekisteriin merkitään ne puhdasrotuiset koirat, joiden kaikki esivanhemmat kolmessa polvessa ovat joko FI-rekisterissä tai ER-rekisterissä. ER-rekisterissä ovat ne puhdasrotuiset koirat, jotka eivät täytä FI-rekisteröintiehtoja. Osa alun perin FI-rekisteröidyistä koirista on siirretty ER-rekisteriin, koska kolmen polven sukutaulussa esiintyy vielä EJ-rekisteriin siirrettyjä koiria.

Kennelliiton tiedotteen mukaan liiton hallituksen päätöksessä EJ-rekisteriin siirretyt koirat rinnastettiin tässä tapauksessa tuntemattomiin koiriin, minkä vuoksi koiralla ei katsota olevan täysi kolmen polven sukutaulu. Sitä mukaa kun EJ-rekisteriin siirrettyjä koiria palautetaan takaisin alkuperäiseen rekisteriinsä, siirtyvät myös niiden jälkeläiset FI-rekisteriin, mikäli niiden sukutaulu siihen muutoin oikeuttaa.

Polveutumisen varmistusten teko on EJ-rekisteriin siirrettyjen koirien kohdalla ollut vapaaehtoista lukuun ottamatta 37 koiraa, joiden polveutumisen varmistuksen teettämistä Kennelliitto edellytti ja johon liittyvät näytteenotto- ja tutkimuskustannukset Kennelliitto myös lupasi korvta. Näistä on tähän mennessä varmistettu 24 koiran polveutuminen.
Rotujärjestö vastusti koirien summittaista siirtämistä EJ-rekisteriin ilman näyttöä epäselvyyksistä, jolloin syyttömät ja hyvässä uskossa toimineet kasvattajat sekä heidän pennunostajansa joutuivat kärsimään.

Emme myöskään hyväksyneet "epäiltyjen" koirien listan julkaisemista ja levittämistä kansainväliseen jakeluun, koska katsoimme sen vahingoittavan ilman perusteita hyvässä uskossa toimineiden kasvattajien mainetta ennen kuin näyttöä epäselvyyksistä oli saatu.
Katsoimme myös, että Kennelliitto oli päätöksellään pakottanut kasvattajat ja koiranomistajat tekemään koirilleen polveutumismääritykset, jolloin Kennelliitto olisi velvollinen korvaamaan polveutumistutkimusten kulut polveutumisten osoittautuessa oikeiksi.

Rotujärjestön valitus ei johtanut mihinkään toimenpiteisiin. Myöskään selvitystä, millä perusteella nuo 37 koiraa, joiden polveutumismääritykset Kennelliitto on lupautunut maksamaan, on valittu, ei ole saatu.

Jo päätöksenteon aikaan oli selvää, että kaikkia 700 koiraa ei tutkita, koska kotikoiran hankkineet koiranomistajat eivät välttämättä halua maksaa tutkimusten kustannuksia, minkä lisäksi osa koirista on jo poissa jalostuskäytön piiristä.

Rotujärjestö edellyttää, että Kennelliitto toimittaa viimeisimmän asiaa koskevan tiedotteeensa sekä luettelon polveutumisvarmistetuista koirista sekä FCI:lle että FCI:n kasvattajatoimikunnalle, jonka pöytäkirjan mukaan Suomen edustaja oli ilmoittanut 700 suomalaisen coton de tuléarin sukutaulujen olevan vääriä.

Yhteistyösopimus Severa Pet Foods Oy:n kanssa

Suomen Kääpiökoirayhdistys ja Eukanuba- koiranruokatuotteita edustava Severa Pet Foods Oy ovat solmineet ilmoitus- ja mainosyhteistyösopimuksen vuodelle 2012. Sopimus on sisältää option vuodelle 2013.

Sopimus käsittää ilmoitus- ja mainosyhteistyön SKKY:n lehdessä ja internetsivuilla sekä rotujärjestön erikoisnäyttelyssä Kaivopuistossa. Lisäksi SKKY:n jäsenyhdistyksille ja alajaostoille tarjotaan mahdollisuutta käyttää koiranruokamerkin logoa vuosikorvauksella omilla internetsivuillaan.

SKKY:n puheenjohtaja Kirsti Lummelampi sanoo rotujärjestön arvostavan maailmanlaajuisesti arvostetun koiranruokamerkin mukaantuloa rotujärjestön tapahtumiin, koska yhteistyö osaltaan mahdollistaa jäsenmaksujen ja näyttelyn ilmoittautumismaksujen pitämisen alhaisina.

"Olemme iloisia voidessamme olla mukana rekisteröinneiltään Suomen suurimman rotujärjestön toiminnassa ja erityisesti Pohjoismaiden suurimmassa seura- ja kääpiökoiratapahtumassa Kaivopuiston näyttelyssä", Severa Pet Foods Oy:n toimitusjohtaja Mika Haikonen sanoo.

Suomen Affenpinserit ry jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus on hyväksynyt Suomen Affenpinserit ry:n uudeksi jäsenyhdistyksekseen vuoden 2012 alusta.

FCI:n 2. ryhmään kuuluvat apinapinserit siirrettiin SKKY:n alaisuuteen sen jälkeen, kun Kennelliiton valtuusto poisti rodun aiemman rotujärjestön Suomen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön rotujärjestöoikeudet syyskokouksessaan. SSPK:n toiminta on päätetty lakkauttaa, koska sen alaisten muiden snautseri- ja pinserirotujen rotuyhdistykset ovat itsenäistyneet omiksi rotujärjestöikseen.

FCI:n ulkopuolisissa maissa kuten Britanniassa, USA:ssa, Kanadassa ja Australiassa apinapinserit kuuluvat kääpiökoiraryhmään.

Ei snautserien ja pinsereidenyhteisnäyttelylle

SKKY:n hallitus on ottanut kielteisen kannan snautseri- ja pinseriharrastajien esitykseen, että apinapinserit voisivat olla mukana rotujen yhteisissä erikoisnäyttelyissä vuosina 2012 ja 2013 SKKY:n erikoisnäyttelyn sijasta.

Kielteisen kannan perusteluna oli, että ko. erikoisnäyttelyt oli anonut nyt toimintansa lopettava Suomen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestö, joten se ei voi olla näyttelysääntöjen ja niitä täydentävien ohjeiden mukaan erikoisnäyttelyjen järjestäjänä.

SKKY ei myöskään verotussyistä voi olla mukana usean järjestön muodostamassa yhteisössä, vaan verovapauden säilyttämiseksi näyttelyllä tulee olla yksi vastuullinen järjestävä yhdistys.
Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaan SKKY voi järjestää roduilleen vain yhden erikoisnäyttelyn vuodessa. Näin ei ole mahdollista, että rotujärjestö järjestäisi yhdelle rodulleen erikoisnäyttelyn eri aikaan ja eri paikassa kuin muille rotujärjestön edustamille roduille, joiden erikoisnäyttelyt ovat rotujärjestön päänäyttelyn yhteydessä.

Rotuyhdistyksenä Suomen Affenpinserit ry:llä ei ole oikeutta oman erikoisnäyttelyn järjestämiseen.

Vuolasvirtapalkinnot

Kennelliitto on myöntänyt Vuolasvirtapalkinnon seuraaville SKKY:n rotujen piirissä toimiville kasvattajille:
- Leena Parviainen, schipperke
- Esa Ruotsalainen, kleinspitz
- Kristiina Salo, schipperke
Palkinnot jaettiin Messukeskuksessa Helsinki Winner-näyttelyn yhteydessä.

Pörssiosakkeiden hankkiminen

SKKY:n hallitus päätti käyttää osan yhdistyksen kasvutilillä olevista varoista Sanoma Oyj:n pörssiosakkeiden hankintaan. Perusteluna päätökselle oli, että alhaisten pankkikorkojen vuoksi on edullisempaa sijoittaa vuoden osinkotuotot pörssiosakkeisiin kuin pankkitilille.

Vuoden 2012 jäsenasiat

SKKY:n alajaostoja pyydetään toimittamaan jäsensihteerille 31.12. 2011 päivitetyn jäsenluettelon, jotta jäsenlistaukset voidaan täsmäyttää. Loppuvuoden jäsenmaksutilitykset tulee hoitaa tammikuun aikana.

Jäsenyhdistyksiä pyydetään toimittamaan SKKY:n rahastonhoitajalle e-mail rahastonhoitaja.skky (at) toydogs.net tieto 31.12.2011 jäsenmäärästään vuoden 2012 jäsenmaksun määräämistä varten tammikuun loppuun mennessä. Samalla pyydetääån ilmoittamaan, kenelle jäsenmaksulasku lähetetään.