Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2010

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2010

Hallituksen järjestäytyminen

SKKY:n hallitus valitsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan rotujärjestön varapuheenjohtajaksi Marja Törmän. Sihteerinä jatkaa Päivi Rantanen ja rahastonhoitajana Laura Ruotsalainen. Jäsensihteeriksi valittiin Anna Ratia.

Ulkomuototuomareiden koulutuksesta vastaavaan toimikuntaan valittiin Kari Järvinen, Hans Lehtinen, Kirsti Lummelampi ja Marja Törmä, joista Lummelampi ja Törmä ovat rotujärjestön yhteyshenkilöitä ulkomuototuomareiden täydennyskoulutuksessa.

Jäsenistölle suunnattavasta koulutuksesta vastaavat puolestaan Elina Ervasti, Yrjötapio Kivisaari ja Päivi Rantanen.

Erikoisnäyttelytoimikunnan kokoonpano vahvistettiin, eli siinä toimii Kirsti Lummelampi puheenjohtajana, Elizabeth Schauman sihteerinä, Maarit Nordström toimistopäällikkönä, Hans Heikkilä järjestelypäällikkönä ja Heidi Streng eri tehtävissä, mm. ryhmäkilpailujen kokoamisessa.

Nykyisenlainen pentuneuvonta päätettiin lakkauttaa, sillä rotujärjestön roduilla on omat yhdistyksensä tai alajaostonsa viime vuoden lopulla rotujärjestön alaisuuteen hyväksyttyä prazsky krysarik-rotua lukuunottamatta, jonka neuvonta hoidetaan sähköpostitse.
Hallitus päätti kiittää pentuneuvontaa vuosikausia hoitanutta Anneli Pietistä kukilla.

Matka- ja muut korvaukset

SKKY:n hallitus vahvisti vuoden 2010 aikana maksettavat korvaukset yhdistyksen luottamushenkilöille ja koiriaan koulutustilaisuuksiin tuoville koiranomistajille.
Yleisillä kulkuneuvoilla suoritettujen matkojen matkakulut ja pysäköintikulut korvataan todellisten kulujen mukaan kuitteja vastaan. Kilometrikorvauksena oman auton käytöstä maksetaan 0,25 euroa kilometriltä.

Jäsenmaksut

SKKY:n sääntöjen mukaan jäsenmaksut on maksettava huhtikuun loppuun mennessä. Mikäli maksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi. Uudelleen liittymisestä peritään viiden euron liittymismaksu.

Jäsenyhdistysten jäsenmaksu määräytyy kunkin yhdistyksen 31.12.2009 jäsenmäärän mukaan. Niitä yhdistyksiä, jotka eivät ole vielä ilmoittaneet jäsenmääräänsä SKKY:n rahastonhoitajalle, pyydetään tekemään se ensi tilassa.

Alajaostot perivät SKKY:n jäsenmaksun oman jäsenmaksunsa yhteydessä ja tilittävät jäsenmaksut edelleen SKKY:lle. Samalla lähetetään jäsensihteerille ilmoitus siitä, ketä jäsenmaksutilitys koskee. Jotta maksut tulisivat hoidettua määräaikaan mennessä, jäsenmaksut kannattaa lähettää hyvissä ajoin.

Alajaostoja pyydetään myös toimittamaan 31.12.2009 tilanteen mukainen jäsenluettelonsa jäsensihteerille listojen täsmäyttämistä varten.

Kingcharlesinspanielin JTO:n hyväksyminen

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt kingcharlesinspanielin Jalostuksen tavoiteohjelman kolmannen version.

Toimikunta on myös hyväksynyt SKKY:n hallituksen päätöksen, jolla uroksen elinikäistä jälkeläismäärää koskeva suositus nostetaan kymmenestä 15:een. Rotujärjestö oli todennut, ettei ole realistista odottaa kasvattajan tuovan esimerkiksi ulkomailta urosta, jota voidaan käyttää vain kahden nartun astuttamiseen.

Toimikunta toteaa kuitenkin päätöksessään, että ”rotujärjestöä pyydetään valvomaan sitä, että pienilukuisen rodun jalostusmateriaalia käytettäisiin mahdollisimman tasaisesti. Toimikunta huomauttaa, että tuontikoirista saatava taloudellinen hyöty ei saa olla jalostusvalinnan kriteeri”.

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on ilmoittanut Suomen Kennelliitolle, että sen ulkomuototuomareiden koulutuksen ja tuomareiden ns. täydennyskoulutuksen yhteyshenkilöt ovat puheenjohtaja Kirsti Lummelampi ja varapuheenjohtaja Marja Törmä.

Rotujärjestön hallitus on päättänyt, että kollegio- ja näytön vastaanottajatuomareina toimivat rotujärjestön ulkomuototuomaritoimikunnan tuomarijäsenet (Kari Järvinen, Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi) ellei rotujärjestö yksittäistapauksissa toisin päätä.

Rotujärjestön hallitus on lisäksi päättänyt, että täydennyskoulutukseen sisältyvät näytöt annetaan pääsääntöisesti rotujärjestön järjestämien koearvostelutilaisuuksien yhteydessä.
Ottaen huomioon Kennelliiton valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön, jonka mukaan päävastuu tuomarikoulutuksesta on rotujärjestöllä, SKKY:n hallitus on edellyttänyt, että kaikista näyttötilaisuuksista on sovittu rotujärjestön nimeämien yhteyshenkilöiden kanssa etukäteen.

Kevätkaudelle on suunnitteilla useita erikoiskoulutuksia sekä koearvostelu- ja näyttötilaisuuksia. Näitä järjestetään tarpeen mukaan silloin, kun koulutustarve koskee useampaa kuin yhtä henkilöä.

Kun rotujärjestö edustaa 24 rotua, koulutuksia ja koearvosteluja järjestetään tarpeen mukaan, koska ei ole realistista varata paikkoja ja kouluttajatuomareita etukäteen lähes 50 tilaisuutta varten, mikäli tilaisuuksiin ei ole tulossa riittävästi osanottajia.

Uusia tuomarikokelaita

Kaksi SKKY:n rotuja edustavaa harrastajaa eli Jussi Liimatainen ja Esa Ruotsalainen on hyväksytty Kennelliiton järjestämän ulkomuototuomarikurssin loppukokeessa.

SKKY:n puolesta Hans Lehtinen on pitänyt heille ennen harjoitusarvostelujen suorittamista vaadittavan erikoiskoulutuksen saksanpystykorvissa yhdessä Marja Talvitien kanssa.
Samassa yhteydessä järjestettiin koearvostelutilaisuus Irina Poletaevalle, joka hyväksyttiin.

Kennelliiton koulutusavustus

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myöntänyt SKKY:lle 1000 euron avustuksen ulkomuototuomarikoulutuksiin. Rotujärjestö anoi avustusta, koska muutkin monen rodun rotujärjestöt ovat saaneet avustusta (mm. Suomen Seurakoirayhdistys 4000 euroa vuonna 2009) ja koska ns. tuomareiden täydennyskoulutuksen vuoksi koulutustarve on lisääntynyt tuntuvasti niin, että SKKY käytti vuonna 2009 koulutuksiin lähes 5000 euroa.

Kennelliiton toimikunta (puheenjohtaja Marja Talvitie ja jäsenet Juha Kares, Arja Koskelo, Harri Lehkonen, Kirsi Nieminen ja Kari Tolkkila) totesivat päätöksessään, että ”perusteluna sille, että rotujärjestölle myönnetään vain osa anotusta avustuksesta todetaan, että rotujärjestö ei ole ollut halukas käyttämään esim. Kennelliiton tarkoitukseen sopivia maksuttomia koulutustiloja. Suomen Kääpiökoirayhdistyksen käyttämä koulutus- ja arvostelukoetila on tarkoitukseen sopimaton. Toimikunta katsoo myös, että Kääpiökoirayhdistys ry:n erikoiskoulutukset eivät ole täysin vastanneet koulutuksilta vaadittavaa tasoa”.

SKKY ei ole käyttänyt Kennelliiton Lahelan ja Lohjan tiloja koulutuksiin mm. puuttuvien julkisten kulkuyhteyksien vuoksi, mikä olisi hankaloittanut paitsi koiranomistajien myös tuomarikokelaiden matkoja koulutuksiin ja kollegioihin.

Kennelliiton Espoossa oleva erityisesti koulutustarpeita varten remontoitu tilahan ei ole ollut harrastajien käytössä, koska siellä oli aiemmin Kennelliiton omistaman Show Media Oy:n toimisto ja yhtiön muutettua pois tiloista tilaa käytetään tiettävästi Kennelliiton varastona.

SKKY:n tuomarikouluttajina ovat toimineet Hans Lehtinen, Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi, joiden asiantuntemuksen toimikunta on näin kyseenalaistanut.

Väärän uroksen nimiin rekisteröity coton de tuléar-pentue

SKKY:n hallitus on joutunut jälleen käsittelemään coton de tuléar-rodun rekisteröintiepäselvyyksiä.

Rotujärjestö totesi sille toimitettujen asiakirjojen (Finnzymes Diag-nostics’in lausunnot uros Ilveskosken Don Juan FIN56085/08, TM-numero 246098100258346, syntynyt 16.9. 2008, DNA- tunnistemäärityksestä sekä sen vanhempien DNA-tunnistemäärityksistä ja polveutumismäärityksestä), että ko. koira ei ole koirarekisteriin merkityn isän Cartoonland’s Charly FIN271196/08 jälkeläinen, vaan koiran oikea isä on Vetiver De La Vanille Bourbon ER36437/07, joka on koiran emän, Rifelin Lily of Sky FIN23157/07, isä.

Koiran kasvattaja kertoi rotujärjestölle pentueen emän olleen juoksuaikana Valko-Venäjällä näyttelymatkalla muiden näytteilleasettajien mukana. Palattuaan kotiin narttu astutettiin rekisteriin merkityllä uroksella juoksun 12. päivänä. Kasvattaja halusi varmistaa koiriensa polveutumisen rodun piirissä viimeaikoina esiintyneiden rekisteröintiepäselvyyksien vuoksi, jolloin väärä polveutuminen tuli ilmi.

Rotujärjestön hallitus totesi Kennelliitolta saamansa tiedon perusteella, että ko. pentueen oikealla isällä ei ole ollut astutushetkellä rodun PEVISA -ohjelman mukaista voimassaolevaa silmätarkastuslausuntoa, ja viimeisimmän, 5.1.2010 tehdyn silmätutkimuksen tulos oli ” PRA: epäilyttävä; Muu verkkokalvon sairaus: epäilyttävä”.

Kun kysymyksessä on isä-tytär-yhdistelmä, rotujärjestön hallitus esitti Kennelliitolle seuraavaa:

• Ilveskosken Don Juan FIN56085/08 sukutaulu oikaistaan kasvattajan kustannuksella ja kasvattaja velvoitetaan teettämään polveutumistutkimus pentueen kahdelle muulle koiralle Ilveskosken Don Corleon FIN56083/08 ja Ilveskosken Don Quijote FIN56084/08 sekä huolehtimaan näiden polveutumistutkimusten ja sukutaulujen oikaisujen kustannuksista. Koirat, joiden polveutumista ei varmisteta, poistetaan rekisteristä.

• Rotujärjestö puoltaa poikkeustapauksena jälkikäteen ko. pentueelle poikkeuslupaa sen rekisteröimiseksi FI-rekisteriin ainoastaan, mikäli pennun/pentueen isä Vetiver De La Vanille Bourbon tutkitaan silmäpaneelissa, jossa todetaan, että sillä ei ole perinnöllisiä silmäsairauksia. Muussa tapauksessa rotujärjestö edellyttää pennun/pentueen siirtämistä EJ-rekisteriin.

• Ilveskosken Don Juanin ja sen pentuveljien ennen tapauksen ilmituloa (20.1.2010) tapahtuneista astutuksista syntyneiden ja syntyvien pentueiden sukutaulut oikaistaan kasvattajan kustannuksella ja pennut rekisteröidään joko FI- tai EJ-rekisteriin isoisän silmäpaneelitutkimuksen tuloksen mukaisesti.

Coton de tuléarin jalostussuositukset

SKKY:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 20.1.2010 coton de tuléar-rodun rekisteröintiepäselvyyksien vuoksi seuraavista suosituksista:

* Rotujärjestö suosittelee, että kaikilla jalostukseen käytettävillä koirilla on polveutumismäärityksiin vaadittava DNA-tunniste ja, mikäli mahdollista, koiran polveutuminen on varmistettu DNA:n avulla (eli sen vanhemmilta on otettu näytteet ja DNA-tunnistemääritys tehty).

* Rotujärjestö suosittelee Suomen Coton de Tuléar ry:lle, että sen pentuvälitykseen otetaan vain sellaisista yhdistelmistä olevia pentueita, joissa pentueen molemmilla vanhemmilla on DNA-tunniste ja vanhempien polveutuminen on, mikäli mahdollista varmistettu DNA:n avulla.
Suositusten tarkoituksena on varmistaa, että mahdollisten epäselvien polveutumisten kohdalla pentueen vanhemmista on olemassa DNA-näytteet, jolloin polveutuminen voidaan varmistaa. Sukutaulujen paikkansapitävyys on tärkeää myös rodun terveystutkimusten ja perinnöllisten sairauksien vastustamisen kannalta.

Muidenkin rotujen osalta SKKY suosittelee DNA-tunnistemäärityksiä ja polveutumismäärityksiä. Erityisen tärkeää tämä on jalostukseen käytettävien koirien osalta. Lisätietoja DNA:n käytöstä polveutumisen varmistamiseen löytyy mm. SKKY:n internetsivuilta osoitteessa oheisesta artikkeliluettelosta.

Finnzymes Diagnostics puolestaan pitää yllä osoitteessa http://diagnostics.finnzymes.fi/koirien_tietokanta.html julkista tietokantaa koirista, joiden polveutuminen on varmistettu tai joilla on DNA-tunniste.

Vuosien 2010 ja 2011 erikoisnäyttelyt

Helsingin kaupunki on ilmoittanut SKKY:lle, että Kaivopuisto on remontin jälkeen jälleen käytettävissä rotujärjestön 9. ryhmän erikoisnäyttelyyn, joka pidetään 29.8.2010. Näyttelyn tuomarilista on julkaistu toisaalla tässä lehdessä.

SKKY:n erikoisnäyttelyhän oli viime vuonna ”evakossa” Helsingin keskustassa Hesperian puistossa Kansallisoopperan ja Finlandia-talon välimaastossa juuri Kaivopuiston kunnostustöiden vuoksi.

Kennelliitto on hyväksynyt SKKY:n vuoden 2011 erikoisnäyttelyn pidettäväksi sunnuntaina 28.8.2011 Helsingissä.

Näyttely pidetään samana viikonloppuna Hämeenlinnan kansainvälisen näyttelyn kanssa, jolloin mm. 9. ryhmän rodut ovat tässä näyttelyssä lauantaina.

Osa SKKY:n erikoisnäyttelyn tuomareita on jo vahvistettu, mutta tuomarilista ei ole vielä valmis. Jäsenyhdistyksiä ja alajaostoja pyydetään toimittamaan omat tuomaritoivomuksensa mahdollisimman pikaisesti sähköpostilla osoitteellakaivopuisto (at) toydogs.net.

Kennelliiton jalostusstrategia

SKKY sai 16.2. Kennelliiton hallituksen puheenjohtajan Helena Sunin allekirjoittaman lausuntopyynnön Kennelliiton jalostusstrategiasta, josta Kennelliiton hallitus keskusteli helmikuun kokouksessaan ja joka päätettiin ottaa uudestaan esille huhtikuun kokouksessa. Sunin kirjeen mukaan yksilöimättömien lausuntopyynnön vastaanottajien lausuntojen piti olla Kennelliitossa 15.3.2010.

SKKY:n hallitus on todennut, että se ei voi yksinään esittää lausuntoa näin laajakantoisesta, kaikkiin kasvattajiin ja yleensä koirien rekisteröimiseen vaikuttavasta asiakirjasta konsultoimatta jäsenyhdistyksiään ja alajaostojaan sekä niiden piirissä toimivia kasvattajia. Annetussa määräajassa eli alle kuukaudessa tämä on mahdotonta.

Rotujärjestön puolesta on huomautettu, että rotujärjestön kasvattajat toivat viime vuonna Kennelliittoon kahdeksan prosenttia sen rekisteröintituloista, joten sen kasvattajien mielipiteen huomioon ottaminen olisi paikallaan.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 02/2010

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY:n roduille leivottiin uusia ulkomuototuomareita 11.4. Lohjalla, kun Kirsi Honkanen, Jussi Liimatainen ja Esa Ruotsalainen läpäisivät ensimmäisen koearvostelunsa SKKY:n yhteistyössä Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistyksen kanssa järjestämässä saksanpystykorvien koearvostelutilaisuudessa. Lisäksi hyväksyttiin Juha Putkonen ns. näytössä.

Rotujärjestöjä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.
Huhtikuun alussa järjestettiin erikoiskoulutukset bostoninterriereissä, griffoneissa ja ranskanbulldogeissa.

Koulutuksen osanottajat olivat seuraavat:

Bostoninterrieri, osanottajat: Tanya Ahlman-Hallikas, Saija Juutilainen, Jussi Liimatainen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Eeva Rautala, Tuula Seppälä ja Marja Talvitie.
Griffonit, osanottajat: Tanya Ahlman-Hallikas, Saija Juutilainen, Marja Kurittu, Jussi Liimatainen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Juha Putkonen, Eeva Rautala, Tuula Seppälä ja Tiina Taulos

Ranskanbulldoggi, osanottajat: Tanya Ahlman-Hallikas, Saija Juutilainen, Jussi Liimatainen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Juha Putkonen, Eeva Rautala, Tuula Seppälä, Marja Talvitie ja Tiina Taulos

Kouluttajina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

SKKY järjesti 29.4. erikoiskoulutukset rotujärjestön edustamissa kääpiöterrieriroduissa, jotka ovat kotimaassaan Englannissa kääpiökoiria.

Englanninkääpiöterrierijaosto oli järjestänyt paikalle 14 koiraa, sillä rodun tuomarit pätevöidään vain erikoiskoulutuksen perusteella. Näin rodun uudet ulkomuototuomarit ovat Saija Juutilainen, Jetta Tschokkinen ja Paula Valakari. Lisäksi koulutukseen osallistuivat viime ulkomuototuomarikurssilta valmistuneet uudet tuomarit Vesa Lehtonen ja Kimmo Mustonen.

Yorkshirenterrierien erikoiskoulutukseen osallistui edellisten lisäksi Juha Palosaari. Kouluttajana toimi Kirsti Lummelampi.

Ranskanbulldogeille hyväksyttiin neljä uutta tuomaria SKKY:n järjestämässä koearvostelu- ja näyttötilaisuudessa 4.5.2010.

Arvostelukokeessa hyväksyttiin Tuire Okkola, Eeva Rautala ja Tiina Taulos ja kirjallisessa näyttökokeessa Saija Juutilainen. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Suomen Ranskanbulldogit ry toimitti paikalle tilaisuudessa arvosteltavina olleet koirat.

Kennelliiton jalostusstrategia

SKKY:n hallitus totesi kokouksessaan 21.4. 2010 jäsenyhdistyksiltään ja alajaostoiltaan saamiensa lausuntojen perusteella, että Kennelliiton esittämä yleinen jalostusstrategia ei ollut hyväksyttävissä, sillä

* Kennelliiton tehtävänä on rekisteröidä puhdasrotuisia koiria ja niiden jälkeläisiä

* kasvatustoimintaa ei saa tehdä säännöillä ja määräyksillä niin hankalaksi ja monimutkaiseksi, että kasvattajat lopettavat kasvatuksen tai jättävät pentunsa rekisteröimättä

* kasvattaja vastaa itse kasvatustyöstään ja sen tuloksista, eivät rotujärjestöt tai Kennelliitto

* myytyään pennun kasvattaja ei voi määrätä, millaisia tutkimuksia pennun ostaja koirallaan teettää

* uroksen omistaja ei voi mitenkään vaikuttaa siihen, millaisia tutkimuksia pennun ostaja koirallaan teettää.

Lisäksi hallitus päätti muistuttaa Kennelliiton sääntöjen 2§:stä: Kennelliiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä edistää puhdasrotuisten rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä. Lausuntoon liitettiin mukaan yhteenveto SKKY:n jäsenyhdistysten lausunnoista.

SKKY:n edustaja jalostusstrategiatyöryhmässä

Kennelliiton hallitus on päättänyt kesäkuun kokouksessaan, että yleisen jalostusstrategian työstämistä jatketaan laaja-alaisessa työryhmässä, johon kutsutaan suurten rotujärjestöjen ja kotimaisten rotujärjestöjen edustajat sekä edustajat eri roturyhmistä.

SKKY:n hallitus nimesi edustajakseen työryhmään Leena Parviaisen. Samoin päätettiin tukea SKKY:n 3.ryhmässä olevien rotujen osalta Tuire Okkolan valintaa terrieriryhmän edustaksi.

Työryhmän työ on tarkoitus esitellä lausuntokierroksen jälkeen kevään 2011 valtuustoseminaarissa.

SKKY:n ehdokkaat Kennelliiton valtuustoon

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen ehdokkaaksi Kennelliiton valtuustoon seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin Kirsti Lummelampi.

Vuosikokouksen päätöksen mukaan rotujärjestön varaedustajaksi Kennelliiton valtuustoon valittiin Marja Törmä sillä edellytyksellä, että häntä ei valita Suomen Samojedinkoirayhdistyksen varsinaiseksi edustajaksi. Muussa tapauksessa rotujärjestön varaedustajana on vuosikokouksen päätöksen mukaan Yrjötapio Kivisaari.

Kun Suomen Samojedinkoirayhdistys valitsi Marja Törmän varsinaiseksi edustajakseen, SKKY:n hallitus totesi, että SKKY:n ehdokas Kennelliiton valtuuston varajäseneksi on 24.03.2010 pidetyn SKKY:n vuosikokouksen päätöksen mukaan Yrjötapio Kivisaari.

Schipperkekerhon anomus rotua harrastavaksi yhdistykseksi

SKKY:n hallitus on puoltanut Suomen Schipperkekerhon anomusta rotua harrastavaksi yhdistykseksi.

Hallitus totesi yhdistyksen täyttävän rotua harrastavan yhdistyksen pääsyvaatimukset, sillä yhdistys on toiminut ensin SKKY:n alajaostona vuodesta 1979 ja sen jälkeen vaadittavan ajan rotuyhdistyksenä.

Päätöksen yhdistyksen aseman korottamisesta rotuyhdistyksestä rotua harrastavaksi yhdistykseksi tekee Kennelliiton hallitus. Rotua harrastavana yhdistyksenä se saa mm. Kennelliitolta rekisteröinteihinsä perustuvan toiminta-avustuksen, minkä lisäksi se voi järjestää halutessaan vuosittain oman erikoisnäyttelynsä.

Coton de tuléarien rekisteröintiepäselvyydet

Suomen Kennelliitto on oikaissut rotujärjestön esityksestä ja sille toimitettujen DNA- polveutumismääritysten perusteella coton de tuléar-uroksen Ilveskosken Don Juan FIN56085/08, sekä sen pentuesisarusten Ilveskosken Don Corleon FIN56083/08 ja Ilveskosken Don Quijote FIN56084/08 sukutaulut, kun ilmeni, että koirat eivät ole koirarekisteriin merkityn isän Cartoonland's Charly FIN271196/08 jälkeläisiä, vaan koirien oikea isä on Vetiver De La Vanille Bourbon ER36437/07, joka on koirien emän, Rifelin Lily of Sky FIN23157/07, isä.

Rotujärjestö edellytti isän tarkastamista silmäpaneelissa, sillä sillä ei ollut astutushetkellä rodun PEVISA -ohjelman mukaista voimassaolevaa silmätarkastuslausuntoa, ja viimeisimmän, 5.1.2010 tehdyn silmätutkimuksen tulos oli " PRA: epäilyttävä; Muu verkkokalvon sairaus: epäilyttävä".

Silmäpaneelin tuloksen perusteella Vetiver De La Vanille Bourbon ei sairasta perinnöllisiä silmäsairauksia, joten ko. pentueen koirat säilyvät FI-rekisterissä.

Kennelliitto on myös päättänyt, että Ilveskosken Don Juanin ja sen pentuveljien ennen tapauksen ilmituloa (20.1.2010) tapahtuneista astutuksista syntyneiden ja syntyvien pentueiden sukutaulut oikaistaan kasvattajan kustannuksella.

Merle-väri pannaan saksanpystykorvissa

Saksanpystykorvien kotimaan Saksan Deutsche Spitze-klubi on hyväksynyt yleiskokouksessaan SKKY:n esityksen näiden rotujen rotumääritelmän muuttamisesta. Rotumääritelmään lisätään hylkääviin virheisiin merle-väri.

Rotumääritelmän muutos menee seuraavaksi Saksan kennelliiton VDH:n kautta FCI:n rotumääritelmätoimikunnan ja sitten FCI:n hallituksen käsittelyyn. Voimaantulo riippuu siitä, ehtikö muutos FCI:n rotumääritelmätoimikunnan kevään kokoukseen, vai siirtyikö seuraavaan, sillä toimikunta kokoontuu kerran, pari vuodessa.

Esitimme merle-värin lisäämistä hylkääviin virheisiin, koska meilläkin on jo kaupiteltu "ensimmäisenä Euroopassa" merlevärisiä pomeranianeja. Koirat ovat USA:sta lähtöisin olevia ns. "designer dog"-koiria, jotka eivät ole taustaltaan puhdasrotuisia pomeranianeja, koska merle ei ole rotuun kuuluva väri.

Havannalaiset ry:n rotujärjestöanomus

SKKY:n hallitus on päättänyt puoltaa Havannalaiset ry:n rotujärjestöanomusta.
SKKY:n bichon havanais-alajaostona toimintansa aloittanut Havannalaiset ry rekisteröitiin yhdistykseksi vuonna 1991. Se on ollut rotua harrastava yhdistys vuoden 2005 keväästä. Yhdistyksessä oli vuoden 2009 lopussa 749 jäsentä.

Rodun rekisteröinnit ovat nousseet voimakkaasti, ja vuonna 2009 rekisteröitiin 555 koiraa. Havannankoirilla on myös voimassa oleva Jalostuksen Tavoiteohjelma.

Rotujärjestöanomus menee seuraavaksi Suomen Kennelliiton hallituksen ja sen jälkeen Kennelliiton syysvaltuuston käsittelyyn.

Mikäli valtuusto hyväksyy rotujärjestöanomuksen, yhdistyksen edustajaksi seuraavaksi kolmivuotiseksi valtuustokaudeksi on valittu Marjo Heikka, joka on aikaisemmin toiminut mm. SKKY:n valtuuston varajäsenenä.

Jäsenyhdistykset ja alajaostot erikoisnäyttelyssä

SKKY:n erikoisnäyttelyn näyttelytoimikunta tarjoaa jälleen tänä vuonna jäsenyhdistyksille ja alajaostoille ilmaista ilmoitustilaa näyttelyluettelossa.

Kukin yhdistys, joka pitää päänäyttelynsä Kaivopuistossa 29.8.2010 pidettävän erikoisnäyttelyn yhteydessä, saa ilmaisen puolen sivun ilmoituksen näyttelyluetteloon.
Samoin näyttelyluettelossa voidaan julkaista luettelo rodussa jaossa olevista kierto- ja erikoispalkinnoista. Materiaali toimitetaan 15.7.2010 mennessä osoitteeseen info (at) toydogs.net.

SKKY:n jäsenyhdistyksillä on mahdollisuus järjestää näyttelyyn omat infopisteensä. Ilmoittautuminen 15.7. 2010 mennessä em. sähköpostiosoitteeseen.

Huom. SKKY:n näyttely on erikoisnäyttely ja päänäyttely kaikille niille SKKY:n alaisille roduille, joilla ei ole omaa, Kennelliiton erikseen hyväksymää erikoisnäyttelyä vuonna 2010.
Vuoden 2011 erikoisnäyttelyvalmistelut ovat myös käynnissä. Yhdistykset ja alajaostot voivat esittää omia tuomariehdokkaitaan näyttelyyn, e-mail: kaivopuisto  (at) toydogs.net.

Muutokset yhteystiedoissa

SKKY:n jäsenyhdistyksiä ja alajaostoja pyydetään huolehtimaan omien yhteystietojensa päivittämisestä. Muutokset lähetetään osoitteisiin info ( at)toydogs.net sekä sihteeri.skky (at)toydogs.net ja jasensihteeri.skky (at) toydogs.net.
Muistattehan ilmoittaa, jos yhdistyksen lehden ja/tai internetsivujen tekijöiden yhteystiedot ovat muuttuneet.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 03/2010

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on aloittanut jälleen lokakuussa sarjan erikoiskoulutuksia ja koearvostelu- ja näyttötilaisuuksia.

6.10. järjestettiin griffon-rotujen koearvostelutilisuus, jossa hyväksyttiin kaikki kolme kokelasta eli Tuire Okkola, Juha Palosaari ja Juha Putkonen. Suomen Griffonyhdistys järjesti paikalle tarvittavat koirat.

13.10. pidettiin schipperke-erikoiskoulutus 1. ryhmässä tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille. Koulutukseen osallistuivat Tanya Ahlman-Stockmari, Nina Janger, Veli-Pekka Kumpumäki, Tarja Löfman, Maija Mäkinen, Juha Putkonen, Elena Ruskovaara ja Maija Sylgren. Heistä Janger, Löfman ja Sylgren ovat uusia, viime tuomarikutssilta valmistuneita tuomareita.

Samana iltana järjestettiin bostoninterriereiden koearvostelu- ja näyttötilaisuus, joissa hyväksyttiin Tuula Seppälä (koearvostelu) ja Tanya Ahlman-Stockmari (näyttö).
Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.
Lokakuun lopulla olivat vuorossa bichon-rotujen erikoiskoulutukset ja japanese chin-rodun koearvostelutilaisuus.

Marjo Heikka jalostusstrategiatyöryhmän varajäseneksi

SKKY:n hallitus on nimennyt Marjo Heikan Leena Parviaisen varajäseneksi Kennelliiton perustamaan yleistä jalostusstrategiaa valmistelevaan työryhmään.

Esitys kennelnimen poistamisesta

SKKY:n hallitus on esittänyt Kennelliiton hallitukselle, että Seija Virran kennelnimi Rifelin poistetaan käytöstä, koska Virta ei enää täytä kennelnimen saantiehtoja, sillä Kennelliiton kurinpitolautakunta on kokouksessaan 6.5.2010 erottanut Virran Kennelliiton jäsenyydestä ja määrännyt hänet rekisteröintikieltoon 31.12.2020 saakka.

Esitys FCI:lle käytöstä poistettujen kennelnimien "sulkurekisteristä"

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 29. 9. 2010 päättänyt esittää Kennelliitolle seuraavaa esitystä FCI:lle koskien kennelnimien kirjaamista FCI:n kennelnimirekisteriin:

"FCI siirtää kennelnimen erilliseen sulkurekisteriin kansallisen kennelliiton esityksestä silloin, kun kennelnimen omistaja(t) ei täytä kennelnimen saannin ehtoja (erotettu kurinpidollisista syistä ko. kennelliiton jäsenyydestä tai saanut pitkäaikaisen rekisteröintikiellon.) FCI ei sen jälkeen rekisteröi kyseisen kennelnimen siirtoa toiselle omistajalle tai kennelnimen siirtoa toiseen FCI-maahan."

Perusteluna todettiin, että meillä on tällä hetkellä kasvattajia, jotka on erotettu Kennelliiton jäsenyydestä kurinpitolautakunnan päätöksellä. Siitä huolimatta he toimivat aktiivisesti mm. näytteilleasettajina lähialueen maissa ja on mahdollista, että he siirtävät kennelnimensä johonkin toiseen maahan.

Pražský krysaríkin suomenkielinen nimi ja rotumääritelmäsuomennos

SKKY:n hallitus käsitteli syyskuun kokouksessaan Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan alaisen rotumääritelmätyöryhmän esitystä pražský krysarík- rodun suomenkieliseksi nimeksi sekä rodun rotumääritelmän suomennosesitystä. Rotujärjestön hallitus päätti seuraavaa:

• Rotujärjestö ei hyväksy ehdotettua nimeä "prahankääpiökoira", koska se ei ole rodun alkuperäisnimen mukainen. Rotujärjestö esittää nimeksi "prahanrottakoira". Rodun kotimaassa Tshekin tasavallassa rodun englanninkielisenä nimenä on "Prague Ratter" ja ranskankielisenä nimenä "Rattier de Prague". Pohjoismaista Ruotsi käyttää alkuperäistä tshekkiläistä nimeä. Norjassa rotua kutsutaan nimellä Tsjekkisk rottehund.

• SKK:n rotumääritelmäkäännös, josta suomennos on tehty, ei ole enää voimassa oleva rotumääritelmä. Hallitus päätti lähettää rotumääritelmätyöryhmälle Tshekin tasavallan kennelklubilta CMKU:lta saamansa rotumääritelmän, jossa on huomattavia eroja vanhentuneeseen rotumääritelmään verrattuna mm. karvanlaadussa ja väreissä.

Ihmettelimme myös, miten "prahankääpiökoira"-nimi on voitu ottaa käyttöön mm. Kennelliiton rekisteröinneissä ja näyttelyissä, kun suomenkielistä nimeä ei ole hyväksytty rotumääritelmätyöryhmää lukuun ottamatta missään ja asian käsittely on ollut kesken.
Kun SKKY hyväksyi rodun alaisuuteensa, rodulle esitettiin tuolloin alkuperäistä tshekkiläistä nimeä.

Poikkeuslupa-anomus klein-spitz - pentueen rekisteröimisestä

SKKY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 29. 9. 2010 poikkeuslupa-anomusta kleinspitz-pentueen e. Pienenpolun Lady Mimosa FIN15612/01 ja i. Baccarat Cherie Boheme FIN24813/07, s. 17.12.2009, rekisteröimiseksi FI-rekisteriin.

SKKY:n hallitus totesi, että pentueen syntyessä narttu on ollut lähes yhdeksän vuotta vanha. Nartulle on annettu pentueen rekisteröimiseen tarvittava eläinlääkärintodistus vasta 28.2.2010 eli astutuksen ja synnytyksen jälkeen.

Rotujärjestön hallitus totesi, että kokeneena ja pitkäaikaisena rodun kasvattajana (24 pentuetta vuonna 2009, jalostustietojärjestelmän mukaan yhteensä 190 pentuetta ja 548 pentua) kasvattaja on ollut tai hänen olisi pitänyt olla tietoinen Kennelliiton rekisteriohjeen sisällöstä.

Kun nartun kahden aiemman pentueen jälkeläiset eivät ole käyneet näyttelyissä eikä niille ole tehty rodun terveystarkastuksia, jalostukselliset syyt eivät puolla pentueen rekisteröimistä FI-rekisteriin.

Tällä perusteella rotujärjestö päätti puoltaa pentueen merkitsemistä vain EJ-rekisteriin.

Esitys näyttelytuloksen mitätöimisestä

SKKY:n hallitus on esittänyt Suomen Kennelliitolle muunvärisen kleinspitz-uroksen Pienenpolun Magic Marco, s. 17.12.2009, Hyvinkään ryhmänäyttelyssä 19.9. saaman näyttelytuloksen mitätöimistä, koska ko. uros ei ollut tuolloin rekisteröity. Samoin esitimme uroksen ennen rekisteröimistä saamien mahdollisten muiden näyttelytulosten mitätöimistä.

Kielteinen lausunto kennelnimianomukseen

SKKY:n hallitus on päättänyt, että se ei puolla coton de tuléar-rodun kasvattajan kennelnimianomusta siitä huolimatta, että anojan jäsenedellytykset täyttyivät.

Perusteluna kielteiselle kannalle todettiin, että anojan perheenjäsen on Kennelliiton kurinpitolautakunnan määräämässä pitkäaikaisessa rekisteröintikiellossa ja näin ollen on syytä epäillä, että ko. rekisteröintikieltoa kierretään.

SKKY:n hallitus totesi, että ko. henkilö voi rekisteröidä omistamiensa narttujen jälkeläisiä Kennelliiton koirarekisteriin, mikäli nämä täyttävät koirarekisteriohjeen määräykset, riippumatta siitä, onko hänellä kennelnimi vai ei. Ilman kennelnimeä rekisteröitäessä rekisteröintimaksu on tällä hetkellä voimassa olevien, Kennelliiton valtuuston hyväksymien rekisteröintimaksuluokkien mukaan korkeampi kuin kennelnimen omistavilla kasvattajilla.

Lausunto Kennelliiton muutoksenhakuohje-esityksestä

Kennelliiton hallitus on lähettänyt lausunnolle rotujärjestöille ja kennelpiireille uuden muutoksenhakuohje-esityksensä, joka koskee näyttelyiden, kokeiden ja kilpailujen valitus- ja muutoksenhakumenettelyä.

Lausuntonaan SKKY:n hallitus totesi, että muutoksenhakuohje tulisi olla kirjoitettu niin selkeästi, että tavallinen näyttelyihin, kokeisiin ja kilpailuihin osallistuva koiranomistaja ymmärtää, miten hänen tulee menetellä muutosta hakiessaan.

Rotujärjestön hallituksen mielestä ohjeesta tulee käydä selkeästi ilmi, kuka ja mikä instanssi käsittelee valituksen sen eri vaiheissa, ja kuka päätökset tekee.

Muina huomioina esitimme mm.:
- valitus on tehtävä "tunnin kuluttua tulosten julistamisesta", mikä on tulkinnanvarainen käsite. Tekstistä tulisi käydä selkeästi ilmi, miten esimerkiksi näyttelyissä tulokset katsotaan julistetuiksi
- jos koira osallistuu kilpailuihin, kokeisiin tai näyttelyihin muun kuin omistajansa mukana, koiran esittäjällä/ohjaajalla ei ole valtuuksia tehdä valitusta koiran omistajan puolesta. Siksi valitusaikaa tulisi pidentää, jotta koiran omistaja voi päättää valituksen tekemisestä.
- Ohjeessa ei mainita selkeästi, kuka järjestäjän puolesta käsittelee valituksen; tekstistä saa sen käsityksen, että valituksen ratkaisee järjestävän toimikunnan puheenjohtaja, kun on oletettavaa, että ellei puheenjohtaja pysty ratkaisemaan valitusta, sen käsittelee järjestävä toimikunta
- Valituksen jatkokäsittelyä koskeva kohta ei ole kirjoitettu niin selkeästi, että tavallinen koiranomistaja ymmärtää sen.
- Esityksen mukaan "päätös on toimitettava valittajalle…", mutta toki muiden asianosaisten kuten järjestävän toimikunnan tulee saada tieto päätöksestä.

Uuden jäsenrekisteripalvelun hankkiminen

SKKY:n hallitus on päättänyt tarjousten perusteella hankkia yhdistyksen käyttöön Nepton Oy.ltä Nepton Jäsentietoratkaisun, joka on selainpohjainen jäsenrekisteri-, viestintä-, ilmoittautumis- ja laskutusjärjestelmä.

Järjestelmän hankkiminen helpottaa tuntuvasti sekä jäsensihteerin että rahastonhoitajan työtä, sillä aikaisemman paljon aikaa vaatineen manuaalisen työn sijasta toimintoja voidaan automatisoida.

Järjestelmä sallii myös jäsenten ryhmittelyn eri ryhmiin, mikä on erityisen tärkeää, kun SKKY:llä on erilaisia jäsenkategorioita ja lisäksi sillä on jäsenyhdistysten lisäksi myös alajaostoja.

Ratkaisu sallii myös SKKY:n jäsenyhdistysten jäsenrekistereiden liittämisen järjestelmään kunkin yhdistyksen hallinnoitavaksi, jolloin vältytään toimihenkilöiden muutosten aiheuttamilta ongelmilta, koska jäsenrekisteri ei vaadi enää ohjelman asennusta ja tallennusta yksityisten toimihenkilöiden omille tietokoneille.

Lisätietoja tästä mahdollisuudesta toimitetaan jäsenyhdistyksille sen jälkeen, kun SKKY:n oma järjestelmä on käytössä ja mahdolliset lisäkustannukset selvillä.

Pörssiosakkeiden hankinta

SKKY:n hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan Kaivopuiston näyttelyn ennakoitua suurempi tuotto ja tämän vuoden budjetoitua suuremmat osinkotulot sijoitetaan pörssiosakkeisiin pankkitilien alhaisen korkotuoton vuoksi.
Tarkempi päätös tehdään seuraavassa kokouksessa.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 04/2010

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti lokakuun lopulla erikoiskoulutukset edustamissaan bichon-roduissa.

Koulutukseen osallistuivat seuraavat:

- bolognese: Karin Bergbom, Saija Juutilainen, Marja Kurittu, Harri Lehkonen, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Tiina Taulos

- havannankoira: Karin Bergbom, Saija Juutilainen, Harri Lehkonen, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Tiina Taulos

- coton de tuléar: Karin Bergbom, Saija Juutilainen, Harri Lehkonen, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala, Tiina Taulos

- löwchen: Karin Bergbom, Saija Juutilainen, Harri Lehkonen, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala

- maltankoira: Karin Bergbom, Saija Juutilainen, Harri Lehkonen, Jussi Liimatainen, Maija Mäkinen, Tuire Okkola, Juha Palosaari, Irina Poletaeva, Eeva Rautala.

Bolognesen osalta koulutettavat tuomarit pätevöityivät rodun tuomareiksi erikoiskoulutuksen perusteella, sillä Kennelliitto on muuttanut pätevöimisvaatimuksia niin, että bologneseissa ei enää vaadita koearvostelun suorittamista.
Kouluttajana toimi Kirsti Lummelampi.

Lokakuun lopulla järjestettiin myös koearvostelu- ja näyttötilaisuus japanese chineissä. Tilaisuudessa hyväksyttiin Pirjo Aaltonen (koearvostelu) ja Tanya Ahlman-Stockmari (näyttö). Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Tuula Plathan ja Kirsti Lummelampi.

Marraskuun alussa järjestettiin erikoiskoulutus saksanpystykorvissa yhteistyössä Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Seurakoirayhdistyksen kanssa. Koulutukseen osallistuivat Jaana Hartus, Hannele Jokisilta, Markku Kipinä, Veli-Pekka Kumpumäki ja Anneli Pukkila. Kouluttajina toimivat Kirsti Lummelampi ja Hans Lehtinen.

Uudet kasvattajatuomarit, Jussi Liimatainen ja Esa Ruotsalainen, olivat valmistaneet koulutustilaisuuteen kuvitetut rotumääritelmän tulkinnat kleinspitzeistä ja pomeranianeista. Osanottajille jaettiin myös jo aiemmin tehty selvitys saksanpystykorvien oikeista väreistä, joka on nähtävänä myös SKKY:n internetsivuilla.

Poikkeuslupa-anomuksia

* Anu Hakakoski anoi rotujärjestön puoltoa rekisteröidäkseen havannankoirapentueensa e. Jopo (FIN54741/07) i. Hviter Gran Major (FIN30486/08). Pentueen vanhemmilla ei ollut PEVISA-tutkimustuloksia ennen astutusta, eikä kumpikaan ollut tunnistusmerkitty.
SKKY:n hallitus päätti, että rotujärjestö puoltaa pentueen merkitsemistä vain EJ-rekisteriin.

* Anne Alen anoi rotujärjestön puoltoa rekisteröidäkseen coton de tuléar pentueensa e. Friendly Watcher´s Coco Amore (FIN42829/04) i. Cotonen Trubaduuri (FIN33362/07). Pentueen isällä ei ollut PEVISA-tutkimustuloksia ennen astutusta.
Tässäkin tapauksessa päätettiinpuoltaa pentueen merkitsemistä vain EJ-rekisteriin.

* Johanna Stolt, Carola Ojanperä ja Risto Ojanperä anoivat rotujärjestön puoltoa poikkeuslupa-anomukseensa schipperke- yhdistelmästä e.Shalako N Barbi's Just Bonney (FI12342/10) i. Shalako N Coros Cattin Around (FIN12113/05), joista isä on luonnontöpö ja emä pitkähäntäinen USA:n tuonti, jonka häntä on typistetty syntymämaassaan.

Rotujärjestön hallitus totesi rodun rotua harrastavan yhdistyksen Suomen Schipperkekerho ry:n lausunnon mukaisesti, että kyseiselle yhdistelmälle ei tarvita poikkeuslupaa, koska kysymyksessä ei ole kielletty töpö-töpö-yhdistelmä. Päätettiin, että mikäli Kennelliitto tästä huolimatta edellyttää poikkeuslupaa, rotujärjestö puoltaa yhdistelmää.

Periaatepäätös apinapinsereistä

Suomen Affenpinserit ry pyysi SKKY:ltä periaatepäätöstä rotunsa mahdollisesta siirtämisestä SKKY:n alaisuuteen vuoden 2012 alusta sekä yhdistyksen jäsenyydestä rotujärjestössä.
Apinapinserit jäävät ilmeisesti ilman omaa rotujärjestöä, kun Suomen Snautseri- ja Pinserikeskusjärjestön odotetaan purkautuvan sen suurempien jäsenyhdistysten anoessa omia rotujärjestöoikeuksiaan.

SKKY:n hallitus otti pyyntöön myönteisen kannan todeten, että monissa suurissa kennelmaissa kuten Iso-Britanniassa, USA:ssa ja Australiassa rotu kuuluu kääpiökoirarotuihin. Myös Suomessa rotu kuului kääpiökoiraryhmään ennen kuin Suomi siirtyi noudattamaan FCI:n ryhmäjakoa.

Päätöksen rodun siirrosta toisen rotujärjestön alaisuuteen tekee Kennelliiton hallitus.

Koirien vakuutusarvot

Kennelliitto toimitti rotujärjestöille joulukuun puolessa välissä lausuntopyynnön ehdotetuista uusista koirien vakuutusarvoista. Lausuntopyynnön vastausaika oli reilut kaksi viikkoa, eli vastausten piti olla Kennelliitossa vuoden loppuun mennessä.

SKKY:n hallitus totesi, etteivät ehdotetut hinta-arviot olleet hyväksyttävissä, sillä rotujärjestön omat hinta-arviot perustuvat yhden perushinnan sijasta useaan eri kriteeriin riippuen siitä, onko pennun vanhemmille tehty rodunomaiset terveystutkimukset ja onko niillä näyttelytulokset. Lisäksi pennulle tehty DNA-polveutumismääritys nostaa perushintaa.

SKKY on lisännyt omiin hinta-arvioihinsa myös USA:n ja Iso-Britannian valionarvot, jotka rinnastetaan FCI:n myöntämiin kansainvälisen valion arvoihin. Jalostuskoirien osalta hinta-arvio on määritelty erikseen mm. koiran iän, pentueiden lukumäärän ja jälkeläistulosten perusteella.

SKKY on antanut vakuutusyhtiöille hinta-arviot suoraan jo usean vuoden ajan ja haluaa tehdä niin jatkossakin.

Infopiste Messukeskuksen Voittaja- näyttelyissä

Rotujärjestö varasi infopisteen Messukeskuksen Voittaja-näyttelyihin. Infopistettä päätettiin tarjota SKKY:n jäsenyhdistysten käyttöön siten, että yhdistys huolehtii pisteen kalustamisesta ja somistamisesta sekä mahdollisista muista kustannuksista rotujärjestön maksaessa pisteen 244 euron vuokran.

Kennelliiton KoiraExpo

SKKY:n hallitus nimesi hallituksen jäsenet Leena Parviaisen, Päivi Rantasen ja Marjo Suosalon edustajikseen Kennelliiton 5.-6.2.2011 Rantasipi Airport Congress Centerissä Vantaalla järjestämään ns. KoiraExpoon.

Lisäksi päätettiin tarjota SKKY:n jäseninä oleville rotuyhdistyksille ja alajaostoille mahdollisuutta nimetä yksi henkilö yhdeksi päiväksi tilaisuuteen siten, että SKKY maksaa osanottomaksun, kun taas osanottaja tai hänen yhdistyksensä/jaostonsa maksaa mahdollisen päivällisen, yöpymisen ja matkakulut. Samalla päätettiin, etteivät yhdistykset ja jaostot voi nimetä samoja edustajia kuin viime vuonna.

Ilmoitus Lemmikkipalstoilla

SKKY:n hallitus on uusinut vuosisopimuksensa mainospaikasta Lemmikkipalstojen Apulassa Koiria myytävänä -osastossa.

Vuosisopimukseen kuuluuvat myös säännölliset mainospaikat saman yhtiön Pet-TV:ssä sekä Kaivopuiston erikoisnäyttelyn mainos Kehän laidalla-palstalla kahden kuukauden aikana ennen erikoisnäyttelyn ilmoittautumisajan päättymistä.

Apulan mainoksesta on linkki SKKY:n internetsivuilla olevaan artikkeliin "Oletko ostamassa kääpiökoiraa? Lue tämä". Artikkelia käy lukemassa kuukausittain noin 3000 kävijää.

Jäsenmaksutilitykset

SKKY:n alajaostoja pyydetään huolehtimaan loppuvuoden henkilöjäsenmaksutilityksistä pääjärjestölle mahdollisimman pian. Jäsensihteerille tulee lisäksi toimittaa päivitetty luettelo 31.12.2010 alajaoston jäsenistä. Lista lähetetään osoitteella jasensihteeri.skky (at) toydogs.net.

Jäsenyhdistysten jäsenmääräilmoitus

SKKY:n jäsenyhdistyksiä pyydetään toimittamaan ilmoitus yhdistyksen jäsenmäärästä 31.12.2010 SKKY:n rahastonhoitajalle Laura Ruotsalaiselle, e-mail: rahastonhoitaja.skky (at) toydogs.net tammikuun loppuun mennessä. Jäsenmäärätieto tarvitaan vuoden 2011 jäsenmaksun määräämiseksi. Sen tulee olla yhtäpitävä yhdistyksen vuoden 2010 toimintakertomuksen kanssa.

Mikäli yhdistyksenne rahastonhoitaja on vaihtunut, ilmoittakaa myös uusi laskutusosoite.

Toimihenkilömuutokset

Mikäli jäsenyhdistyksissä ja alajaostoissa on tapahtunut henkilövaihdoksia vuoden vaihteessa, näistä tulee toimittaa tiedot seuraaville:

- SKKY:n osalta e-mail-osoitteilla: info (at) toydogs.net, sihteeri.skky (at) toydogs.net ja jasensihteeri.skky (at) toydogs.net. Ilmoittakaa myös yhdistyksen lehden toimituksen yhteystiedot.
- Suomen Kennelliittoon
- Siihen kennelpiiriin, jonka jäsen yhdistys on.
Mikäli rekisteröidyissä yhdistyksissä on tapahtunut muutoksia nimenkirjoittajissa, nämä on rekisteröitävä Patentti- ja Rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti maksamalla rekisteröimismaksun verkkopankin kautta. Muutosilmoituslomakkeita on osoitteessa www.prh.fi