Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2000

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2000

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti yhteistyössä Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa erikoiskoulutuksen ja kollegion schipperkeissä niille FCI:n ykkösryhmän tuomareille, joilla ei ole vielä rodun arvosteluoikeutta.

Koulutukseen halukkaita tuomareita oli odotettua vähemmän, eli neljä, joista kolme, eli Päivi Eerola, Anja Puumala ja Harry Tast suoritti kollegion hyväksyttävästi ja pätevöityi rodun ulkomuototuomariksi. Rotujärjestöä edustavina tuomareina kollegiossa olivat Marja Talvitie ja Kirsti Lummelampi.

Koulutusta varten rotujärjestö toimitti päivitetyn version alun perin schipperke-alajaoston toimittamasta rotumääritelmän tulkinnasta piirroksineen. Lisäksi SKKY:n Schipperke-alajaosto toimitti paikalle kiitettävästi koiria niin koulutukseen ja kollegioonkin.

Kun tuomarikoulutusyhteistyö Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa on lähtenyt hyvin käyntiin, alustavasti on sovittu vastaavanlaisen erikoiskoulutuksen ja kollegioiden järjestämisetä myöhemmin tänä vuonna ns. valkoisissa roduissa, eli bichon havanais, bolognese ja coton de tulear.

Suomen Kennelliitto on laatinut uuden listan niistä roduista, joiden tuomariksi pätevöimiseen riittää erikoiskoulutus ja tentti kollegion sijasta näiden rotujen vähäisten rekisteröintimäärien vuoksi.

SKKY:n roduista tenttäväksi roduksi jää ainoastaan englanninkääpiöterrieri, sillä rotujärjestö esitti SKL-FKK:lle, että kingcharlesinspanieli pidetään kollegiorotuna pienistä rekisteröintimääristä huolimatta, koska rotu on hyvin vaikea rotu arvostella, ja kun rodun kollegioita pyydetään harvoin, tarvittavan koiramäärän saaminen paikalle ei tuota ylipääsemättömiä hankaluuksia.

Koirien vakuutusarvot

SKKY:n hallitus on esittänyt SKL-FKK:lle lähinnä vakuutusyhtiöitä varten seuraavat hinta-arviot yleensä kääpiökoirarotujen koirista:

- pentu 4.000 - 6.000 mk
- vuoden ikäinen koira 4.000-7.000mk
- lisä näyttelypalkinnosta: 500 mk
- lisä muotovalionarvoista: FIN MVA - 10.000 mk, - kansainvälinen muotovalio 20.000 mk (koskee pohjoismaissa syntyneitä koiria), joihin rinnastetaan USA:n, Englannin ja Pohjoismaiden Muotovalion arvot. Muista valionarvoista ei ole esitetty korotusta koiran hinta-arvioon.

Pienpystykorvien siirto rodusta toiseen

Suomen Kääpiökoirayhdistyksen hallitus on esittänyt Kennelliiton hallitukselle kiireellisesti otettavaksi uudestaan harkittavaksi liiton hallituksen 7.12.1999 tekemän päätöksen saksanpystykorvien siirrosta rodusta toiseen.

SKKY totesi kirjelmässään SKL-FKK:n hallitukselle seuraavaa:

"Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening r.y.:n hallitus on kokouksessaan 9.2.2000 päättänyt yksimielisesti pyytää arvoisaa hallitustanne ottamaan uudestaan käsittelyyn ja kumoamaan rotujärjestömme edustaman kleinspitz-rodun osalta hallituksenne kokouksessa 8/99 tehdyt päätökset, joiden perusteella ns. saksanpystykorvia voidaan siirtää rodusta toiseen vastoin rotujärjestön ja jäsenyhdistyksenämme toimivan Pienpystykorvat r.y.:n yhdistyskokouksen yksimielistä kantaa. Toivomme, että asia käsitellään kiireellisenä jo helmikuun kokouksessa.

Katsomme, että päätös on perustunut vaillinaisiin tietoon ja SKL-FKK:n toimistossa noudatettuun osittain virheelliseen ja FCI:n rekisteröimismääräysten vastaiseen käytäntöön, eikä päätöstä tehdessä ole näin voitu ottaa huomioon päätöksen pitkän tähtäyksen vaikutuksia kleinspitzien jalostukseen sekä rodun kannan kehittymiseen Suomessa.

Perusteluna haluamme esittää seuraavaa:

1) Saksanpystykorvien rotumääritelmä sisältää kaksi olennaista eroa mittel- ja kleinspitzien välillä, mistä syystä rotujen rotusidonnaisuutta ei voida määritellä ainoastaan koon perusteella. Nämä ovat:

- Pään mittasuhteet: Rotumääritelmän mukaan wolfpitz/keeshondilla, grosspitzillä ja mittelspitzillä kuonon ja kallon mittasuhteet ovat 2:3 ja kleinspitzillä ja pomeranianilla noin 2:4. Mikäli rotuja siirretään rodusta toiseen koon perusteella, alimittaiset mittelspitzit poikkeavat kleinspitzien rotutyypistä päänsä perusteella, ja samoin käy, jos ylisuuria kleinspitzejä siirretään mittelspitzeiksi koon perusteella.

- Hammaspuutokset ovat virhe wolfspitz/keeshondilla, grosspitzillä ja mittelspitzillä, mutta eivät kleinspitzillä ja pomeranianilla. Mikäli ylisuuria kleinspitzejä siirretään mittelspitzeiksi, nämä koirat eivät välttämättä täytä rotumääritelmän vaatimuksia hampaiston osalta.

2) Alimittaisten, "pahnan pohjimmaisten" mittelspitzien siirtämisellä koon perusteella kleinspitzeiksi on katastrofaalinen vaikutus kleinspitzien jalostukseen, sillä:

- kleinspitziksi siirretty mittelspitz saattaa olla rotumääritelmän vastainen pään mittasuhteiltaan

- vaikka se itse saattaa olla säkäkorkeudeltaan 29 cm (kleinspitzin yläraja, ihanne 26 cm), sen vanhemmat saattavat olla säkäkorkeudeltaan 38 cm (mittelspitzin yläraja), mikä tarkoittaa, että kleinspitz-kasvattajien ponnistelut rotunsa rotutyypin ja koon säilyttämisessä ovat turhia. Jo SKL-FKK:n toimistorutiinien kannalta menettely on arveluttavaa, sillä se tulee tekemään rodusta toiseen siirrot rutiiniksi, minkä lisäksi mahdollisesti junioriluokissa saatuja näyttelypalkintoja joudutaan poistamaan.

SKL-FKK:n ja rotujärjestömme yhteistyönä 17.12.1999 ulkomuototuomareiden koulutustilaisuus tarjosi ongelmasta erinomaisen esimerkin, sillä mukana "mallikoirana" oli kleinspitzin kokoinen mittelspitz, jolla oli nimenomaan mittelspitzin pää.

3) Rodun kotimaan eli Saksan vaihteleva ja epälooginen käytäntö ei saa vaikuttaa Suomen ja suomalaista koiranjalostusta palveleviin päätöksiin. Toteamme, että Saksassa rotujen rekisteröinti ja rekisteröintimääräykset ja – käytännöt vaihtelevat rotujärjestöstä toiseen, sillä maan kennelklubin sijasta rekisteröimisestä huolehtivat kunkin rodun rotujärjestöt.. Saksassa on vasta rajattu pomeranian-rotu koon perusteella tehtävien rotusiirtojen ulkopuolelle, ja mikäli rekisteröintikäytäntö ja siirrot tehtäisiin loogisesti rotumääritelmää seuraten, myöskin kleinspitzit rajattaisiin siirtokäytännön ulkopuolelle. Olemme omalta osaltamme todenneet, että mikäli Saksassa rotujärjestössä valtaapitävät haluat hölmöillä, meidän ei tarvitse seurata samaa käytäntöä.

4) Suomen määräysten kiertäminen (tai rotujärjestön kannan kiertäminen Saksan kautta, kuten SKL-FKK:n hallitukselle on perusteluissa esitetty) ja kasvattajien asettaminen eriarvoiseen asemaan sen mukaan, kenellä on varaa matkustaa Saksaan ei ole ongelma, sillä:

- kleinspitzejä edustavassa jäsenyhdistyksessämme ja sen piirissä toimivien kasvattajien keskuudessa tiedetään tarkkaan, mitkä koirat on kierrätetty Saksan kautta, ja mitä rotua niiden vanhemmat ovat, jolloin ne voidaan jättää huomiotta jalostussuunnitelmia tehtäessä.

- ongelmaa ei synny (eikä olisi syntynytkään), mikäli SKL-FKK:n toimisto ja toisaalta Saksan saksanpystykorvajärjestö noudattaisivat FCI:n rekisteröimismääräyksiä, joiden mukaan maasta toiseen vietävän koiran rekisteröinti tehdään aina alkuperäiseen rekisterikirjaan, johon lisätään uuden maan rekisterinumero. Näin Saksan kautta kierrätetyllä koiralla tulee takaisin Suomeen tullessaan olla alkuperäinen SKL-FKK:n rekisteritodistus, josta näkyy myös koiran rotu. (Ja toki SKL-FKK:n toimiston olisi koiran jälleenrekisteröintiä suorittaessaan ollut huomattava, että koira on jo kertaalleen rekisteröity Suomessa, eikä sille anneta uutta rekisterinumeroa yhtä vähän kuin sen rotuakaan muutetaan.)

Toteamme myös, että suomalaiset kleinspitz-kasvattajat ovat tehneet ensiarvoista työtä vakiinnuttaessaan rodun Suomeen ja jalostaessaan rodunomaisia koiria, jotka ovat saaneet mainetta maailmallakin ja joista on kysyntää myös ulkomailla. Kun rodun viiden vuoden rekisteröinnit ovat 510 kpl ja harkittua uuden jalostusmateriaalin tuontia tapahtuu koko ajan, rodun jalostuspohja ei ole moneen muuhun rotuun verrattuna niin kapea, että sen laajentamiseksi jouduttaisiin ottamaan edellämainittuja riskejä.

Toivommekin, että arvoisa hallituksenne ymmärtää rotujärjestön ja sen jäsenyhdistyksen Pienpystykorvat r.y.:n piirissä toimivien kasvattajien huolen ja sulkee kleinspitzit pois saksanpystykorvilla koon perusteella tehtävien siirtojen piiristä, eli koirarekisteriohjeesen ja näyttyiden järjestämisohjeeseen kirjataan tähän kohtaan seuraavasti

Ryhmä 5: …. saksalaiset pystykorvat: väri (ei koske keeshond ja pomeranian), koko (ei koske keeshond, kleinspitz ja pomeranian.)

Lisäksi esitämme, että:

- kaikki koirarekisteriohjeeseen tehtävät muutokset tehdään niin hyvissä ajoin, että niistä ehditään tiedottaa niin rotujärjestöille kuin kasvattajille ja harrastajillekin useita kuukausia ennen kuin päätökset astuvat voimaan. (Tyrmistyksemme oli melkoinen, kun saimme lukea rotumme kannalta näinkin kauaskantoisesta päätöksestä tammikuun lopussa ilmestyneestä Koiramme-lehdestä – varsinkin, kun päätös oli astunut voimaan jo vuoden alusta.) Rohkenemme myös esittää, että SKL-FKK:n toimikuntien ja työryhmien esitykset lähetetään tiedoksi ko. rotujärjestölle ennen niiden viemistä hallitukseen, jolloin päätöksiin saadaan lisää harkintaa.

- SKL-FKK:n hallitus ja sen nimeämät toimikunnat ja työryhmät tekevät yhteistyötä rotujärjestöjen kanssa ja konsultoivat rotujärjestöjä nykyistä paremmin niitä koskevissa asioissa, sillä ainoastaan yhteistyöllä voimme yhdessä viedä suomalaista koiranjalostusta eteenpäin, ei ylhäältä tulevilla määräyksillä."

Huhtikuun puoleen väliin mennessä tietoa hallituksen päätöksestä ei ollut vielä tullut.

Papillon/phalènen näyttelytulosten poistaminen

SKL-FKK:n hallitus on päättänyt poistaa valionarvoon oikeuttavat näyttelytulokset alun perin papillonina rekisteröidyltä koiralta, joka oli ilmoitettu näyttelyyn phalènena ja saavuttanut näyttelytuloksensa kilpaillessaan näin väärässä rodussa ilman, että virallista siirtoa rodusta toiseen oli tehty.

Sääntöjen mukaan papillonin ja phalènen välillä voidaan tehdä siirtoja rodusta toiseen korvien perusteella, mutta siirto on tehtävä näyttelyssä, missä ulkomuototuomari allekirjoittaa siirto rodusta toiseen-kaavakkeen, jonka näyttelytoimikunta toimittaa koiran arvostelulipukkeen mukana Kennelliittoon, missä virallinen rodun siirto tehdään. Kysymyksessä on vakiintunut käytäntö, jonka pitäisi olla kaikkien papillon- ja phalènekasvattajien tiedossa.

Ulkomuototuomari voi luonnollisesti kieltäytyä vahvistamasta siirtoa rodusta toiseen, mikäli hänen mielestään koira ei ole korviensa perusteella sen enempää papillon kuin phalènekaan. Aikaisempien tuomarineuvottelujen perusteella on päädytty ratkaisuun, jonka mukaan oikea näyttelypalkinto koiralle, jonka toinen korva on pysty ja toinen riippuva, on nolla.

Suomen Papillon- ja Phalène-yhdistys r.y.:n rotujärjestöanomus

Suomen Kennelliiton hallitus on käsitellyt Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y.:n rotujärjestöanomusta helmikuun kokouksessaan ja koska rotujärjestön lausunto anomukseen oli kielteinen, SKL-FKK:n hallitus nimesi Kennelliiton toimitusjohtajan Marjukka Silolahden ja SKL-FKK:n hallituksen jäsenen Marja Talvitien liiton edustajiksi neuvottelemaan tilanteesta.

SKL-FKK:n 15.3. päivätyllä kirjeellä SKKY:lle ilmoitettiin, että neuvottelu pidettäisiin Kennelliitossa maanantaina 27.3. 2000 klo 14.00.

SKKY:n hallitus käsitteli asian kokouksessaan 25.3. ja päätti lähettää seuraavanlaisen vastauksen SKL-FKK:lle:

"Ilmoitan kohteliaimmin, että Suomen Kääpiökoirayhdistys-Finlands Dvärghundsförening r.y.:n hallitus on kokouksessaan 25.3.2000 käsitellyt kirjettänne, jossa ilmoitetaan Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y.:n rotujärjestöanomusta koskevan neuvottelun järjestämisestä maanantaina 27.3.2000 klo 14.00.

Rotujärjestömme hallitus ei valitettavasti voinut nimetä edustajaa neuvotteluun, sillä sekä rotujärjestön puheenjohtajalla että varapuheenjohtajalla on työeste. Hallituksemme paheksui myös tapaa, jolla ko. neuvottelun pitämisestä on ilmoitettu reilu viikko ennen yksipuolisesti määrättyä päivämäärää saapuneella kirjeellä ottamatta huomioon, että useimpien rotujärjestöjen tapaan myös SKKY:ssä luottamushenkilöt hoitavat tehtäviään vapaa-ajallaan, ja kiireisinä työssäkäyvinä ihmisiä heillä on työaikataulut lyöty lukkoon usein jo viikkoja etukäteen. Toki hyvä tapa olisi vaatinut, että neuvottelupäivästä ja –ajasta olisi neuvoteltu kanssamme etukäteen.

Lisäksi rotujärjestömme hallitus totesi, että sen kokouksessaan 27.11.1999 määrittelemä kannanotto Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y.:n rotujärjestöanomukseen on ollut tarkoin harkittu ja perusteltu, eikä lausunnon jälkeen ole ilmennyt mitään, mikä antaisi aihetta lausunnon muuttamiseen, eivätkä SKL-FKK:n valtuuston määrittelemät rotujärjestöksi pääsyvaatimukset ole neuvoteltavissa.

SKKY:n hallitus totesi, että vastoin ko. rotua harrastavan yhdistyksen rotujärjestöanomuksessa esitettyjä tietoja yhdistys ei edelleenkään täytä rotujärjestöksi pääsyvaatimuksia muiden vaatimusten kuin yhdistyksen jäsenmäärän ja sen rotujen rekisteröintimäärien osalta. SKKY:n hallitus totesi, että ainoa rotujärjestöanomuksen jättämisen jälkeen tapahtunut muutos on, että ko. yhdistyksen säännöt on hyväksytty yhdistysrekisterissä 2.12.1999 sen jälkeen, kun yhdistys oli toiminut hyväksymättömillä ja ennakkotarkastamattomilla säännöillä lähes viisi vuotta. Kun sääntöjen hyväksymisestä on kulunut näin vähän aikaa, vajaan neljän kuukauden tarkastelujakso yhdistyslain ja yhdistyssääntöjen moitteettoman noudattamisen toteamiseksi on liian lyhyt.

SKKY:n hallitus haluaa myös huomauttaa, että toistaiseksi Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y. ei ole esittänyt minkäänlaisia asiakirjoja, jotka osoittaisivat, että rotujärjestöanomuksen esittäminen on hyväksytty virallisesti ja asianmukaisessa järjestyksessä yhdistyksen yhdistyskokouksessa.

Toteamme myös, että yhdistys ei ole edelleenkään saattanut loppuun tarvittavia toimenpiteitä papillon- ja phalène-rotujen liittämiseksi PEVISA-ohjelman piiriin siitä huolimatta, että ko. ohjelma on hyväksytty rotujärjestömme vuosikokouksessa keväällä 1997. Myöskään rotua harrastavan yhdistyksen edustajan kannanotot äskettäiseen SKL-FKK:n hallituksen kokouksessaan 15.2.2000 17.3. § käsittelemään näyttelytulosten poistamiseen eivät anna vakuuttavaa kuvaa yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen piirissä vallitsevasta yhdistyksen omien rotujen ja niitä koskevien SKL-FKK:n sääntöjen, ohjeiden ja määräysten tuntemuksesta.

Lopuksi haluamme huomauttaa, että Suomen Papillon- ja Phalène-yhdistyksen edustajan esiintyminen rotujärjestömme yhdistyskokouksissa sekä yhdistyksen puheenjohtajan yhdistyksen lehdessä ja internet-sivuilla esittämät, juridisesti arveluttavat kannanotot eivät osoita rotujärjestötasolla tarvittavaa kypsyyttä ja hyvää, rakentavaa kenneltapaa."

Muutosesitys näyttelyiden järjestämisohjeeseen

SKKY.n hallitus on esittänyt SKL-FKK:n hallitukselle näyttelyiden järjestämisohjeen kohdan 1.2.3 (Näyttelyiden järjestämisoikeus ja anominen/Rotujärjestö tai rotua harrastava yhdistys) muuttamista seuraavaan muotoon::

Seuraavat rotujärjestöt saavat järjestää yhden näyttelyn vuodessa (päänäyttely) seuraavan ohjeen mukaisesti:

Suomen Kääpiökoirayhdistys r.y. – ryhmä 9 seurakoirat ja kääpiökoirat sekä muut rotujärjestön alaiset rodut

Perusteluna anomukselle totesimme, että niinä vuosina, joina olemme SKL-FKK:n poikkeusluvalla saaneet järjestää koko 9. ryhmän näyttelyn, näyttely on saavuttanut suuren suosion myös muiden kuin rotujärjestöömme kuuluvien rotujen harrastajien keskuudessa näyttelyjärjestelyjen, tuomarivalintojen ja yleensä kynologisen tasonsa ansiosta. Myöskään muilla 9. ryhmän rotujen rotujärjestöillä ei ole ollut mitään sitä vastaan, että järjestämme virallisen sertifikaattinäyttelyn myös heidän roduilleen.

Samoin totesimme, että näyttelyiden järjestämisohjeen muuttaminen ylläolevaan muotoon asettaisi rotujärjestömme viimeinkin tasa-arvoiseen asemaan muiden vastaavien rotujärjestöjen kanssa, sillä esimerkiksi Suomen Noutajakoirajärjestö saa järjestää yhden erikoisnäyttelyn vuodessa kaikille noutajille, Suomen Vinttikoiraliitto koko 10. ryhmälle ja Suomen Terrierijärjestö koko 3. ryhmälle huolimatta siitä, että ryhmä sisältää myös kaksi rotujärjestömme alaisuuteen kuuluvaa rotua.

Katsoimme myös, että vuosittaisen erikoisnäyttelymme hyväksyminen koko 9. ryhmän näyttelyksi edesauttaa omalta osaltaan myönteisen kuvan rakentamista koiraharrastuksesta, olemmehan mm. tänä vuonna saaneet Helsingin kaupungin kanssa käymiemme neuvottelujen jälkeen näyttelypaikaksemme Helsingin Kaivopuiston.

Kaivopuiston erikoisnäyttely

SKKY on saanut Helsingin kaupungilta luvan järjestää vuoden 2000 "Millennium-näyttelyn" Helsingin sydämessä historiallisessa Kaivopuistossa.

Näyttely tulee olemaan näytön paikka koko kääpiökoiraväelle, sillä puiston käyttöä säätelevät monenlaiset erikoismääräykset. SKKY:n hallitus uskoo kuitenkin, että Kaivopuisto näyttelypaikkana on kaiken vaivan väärti, sillä se tarjoaa ennennäkemättömän upeat puitteet rotujemme esittelylle, eikä näyttelypaikan PR-arvoa tule väheksyä.


Hallituksen päätöksiä 2/2000

SKKY:n hallituksen lausunto SKL-FKK:n esityksiin

Suomen Kennelliiton hallitus lähetti ainoastaan rotujärjestöille lausunnolle esityksensä uudeksi koiranomistajan ja - haltijan perusohjeeksi, kasvattajasitoumukseksi ja kennelnimimääräyksiksi. Liiton lakimiehen mukaan esityksiä ei voi julkaista. Perusteluissaan hän rinnasti Kennelliiton viranomaisiin ja viittasi yhdistyslakiin hallituksella  valmisteilla olevien asioiden salassapitämisestä.

SKKY:n hallitus katsoi, että esitykset eivät olleet  enää valmisteilla SKL-FKK:n hallituksella, kun se päätti esitysten lähettämisestä lausuntokierrokselle itsenäisille, oikeustoimikelpoisille yhdistyksille. SKKY:n hallituksessa tämäntapaisia, koko harrastajakenttää koskevia asioita ei ole ollut tapana käsitellä "salassa", vaan kentän palaute on ollut aina tervetullutta hallituksen päätöksen teon tueksi. Niinpä esitykset lähetettiin  lausunolle kaikille SKKY:n jäsenyhdistyksille ja alajaostoille, ja näiden kommenttien perusteella SKKY esitti seuraavat muutosesitykset edelleen SKL-FKK:lle.

Yleisiä huomioita:

- Esitykset sisältävät paljon tulkinnanvaraisuutta,  minkä lisäksi olemme erityisen huolestuneita siitä, että Kennelliiton tarkoituksena on kerätä rahaa rekisteröinneillä sen sijaan, että esityksen johtoajatuksena olisi suomalaisen koirakannan parantaminen jo kasvattajan toimesta tapahtuvalla jalostusvalinnalla (vrt. rekisterikirjan luovutuspakko).

Esitys koiranomistajan ja - haltijan perussäännöksi

- kohta 5: Lisättävä: kasvatuksessani pyrin noudattamaan rodun rotujärjestön perusteltuja jalostusohjeita.

- kohta 7: ehdottomasti poistettava: tarvittaessa voin rekisteröidä pennun myös EJ-rekisteriin seuraavista syistä:

a) EJ-rekisteri on hyväksytty SKL-FKK:n hallituksessa vain kokeellisena. SKKY:n mielestä EJ-rekisteri on epäonnistunut, eikä täytä niitä tavoitteita, joita sille alkuperäisessä ehdotuksessamme asetimme. Mikäli maininta EJ-rekisteristä otetaan nyt esitettyyn perussääntöön, se tarkoittaa, että EJ-rekisteri hyväksytetään tavallaan kiertotietä Kennelliiton valtuustolla pysyväksi, sillä koiranomistajan ja -haltijan perusohjetta ei voida muuttaa vuosittain.

) EJ-rekisterin laillisuutta ei ole testattu oikeusistuimessa. Oletamme, että myyjän ja ostajan keskenään solmimaa kauppasopimusta ei ostaja (kolmannen osapuolen eli tässä tapauksessa Kennelliiton myötävaikutuksella) voi yksipuolisesti ilman myyjän suostumusta muuttaa, kuten nyt EJ-rekisterin ehtojen mukaan voidaan tehdä (eli kasvattaja rekisteröi pennun EJ-rekisteriin todetakseen, että ostaja voi myöhemmin ilman kasvattajalle suoritettavaa eri korvausta ja ilman kasvattajan suostumusta siirtää koiran FIN-rekisteriin eli näin yksipuolisesti muuttaa koiran kaupan ehtoja.)

-kohta 8: - Vastustamme ehdottomasti kaikille roduille esitettyä pentujen 7 viikon luovutusikää, sillä tämä ikä on aivan liian varhainen pienikokoisille koirille. Ehdotamme Minimiluovutusiäksi 8 viikkoa.

- Katsomme, että sanonta, jonka mukaan "en rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla" on aivan liian epämääräinen ja murentaa hyvän koirankasvatuksen perustaa.  Olemme  ehdottomasti sitä mieltä, että nykyisin voimassa oleva määräys, jonka mukaan narttua ei saa pennuttaa tiheämmin kuin 10 kuukauden välein on erittäin hyvä määräys.

- Esitämme lisäksi, että tähän kohtaan otetaan ala- ja yläikäraja narttujen pennuttamiselle (esim. 1,5 vuotta - 8 vuotta), ellei poikkeuslupaa nartun pennuttamiseen yli 8-vuotiaana myönnetä (rotujärjestön puoltaessa anomusta.)

- kohta 9: Edelläolevat EJ-rekisteriin liittyvät varaukset huomioon ottaen edellytämme, että nyt voimassa olevan ohje, jonka mukaan, jos koirassa on myyntihetkellä sellainen vika, joka saattaa estää sen palkitsemisen näyttelyssä tai käytön jalostuksessa, kasvattaja voi myydä koiran ilman rekisteritodistusta, on pidettävä ehdottomasti voimassa.

Esitys kasvattajasitoumukseksi

- kohta 5: Vanhan kasvattajasitoumuksen sanamuoto, eli "Perehdyn kasvattamiini rotuihin niin, että tunnen hyvin niiden voimassa olevat rotumääritelmät ja käyttötarkoituksen. Liittyessäni kasvattamieni rotujen rotujärjestön jäseneksi pyrin käyttämään hyväkseni niiden jalostusneuvontaa" lisättynä seuraavalla lauseella: "Suostun omistamieni ja kasvattamieni koirien virallisten tutkimustulosten julkaisemiseen enkä muutenkaan salaa koirieni vikoja ja sairauksia."

- kohta 6: poistettava maininta EJ-rekisteristä aikaisemmin mainituista syistä.  Kysymme myös, kuka tarkistaa, että kasvattaja todella rekisteröi kaikki pennut SKL-FKK:n koirarekisteriin. Sellaisten sääntöjen luominen, joita ei voida valvoa, ei ole perusteltua.

- kohta 7: Vastustamme ehdottomasti kaikille roduille esitettyä pentujen 7 viikon luovutusikää, ja esitämme ikärajaksi 8 viikkoa.

Katsomme, että sanonta, jonka mukaan "en rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla" on aivan liian epämääräinen ja murentaa hyvän koirankasvatuksen perustaa.  Olemme  ehdottomasti sitä mieltä, että nykyisin voimassa oleva määräys, jonka mukaan narttua ei saa pennuttaa tiheämmin kuin 10 kuukauden välein on erittäin hyvä määräys.

- Esitämme lisäksi, että tähän kohtaan otetaan ala- ja yläikäraja narttujen pennuttamiselle (esim. 1,5 vuotta - 8 vuotta), ellei poikkeuslupaa nartun pennuttamiseen yli 8-vuotiaana myönnetä (rotujärjestön puoltaessa anomusta.)

- Esitämme lisäksi, että kasvattaja velvoitetaan antamaan pennunostajalle kirjalliset hoito-ohjeet.

- Samoin esitämme lisäystä, jonka mukaan SKL-FKK:n jäsenenä oleva kasvattaja ei myy omistamiaan tai kasvattamiaan koiria koe-eläimiksi.

- kohta 8: Edelläolevat EJ-rekisteriin liittyvät varaukset huomioon ottaen edellytämme, että aikaisemmin voimassa olleen kasvattajasitoumuksen , jonka mukaan, jos koirassa on myyntihetkellä sellainen vika, joka saattaa estää sen palkitsemisen näyttelyssä tai käytön jalostuksessa, kasvattaja voi myydä koiran ilman rekisteritodistusta, on ehdottomasti sisällytettävä uuteen kasvattajasitoumukseen.

- "Annan Kennelliitolle luvan luovuttaa yhteystietoni koiraharrastukseen liittyvissä asioissa" on aivan liian laaja ja epämääräinen käsite, sillä tätä määräystä voidaan tulkita myös niin, että Kennelliitto voi luovuttaa kasvattajan yhteystiedot kaupallisiin tarkoituksiin.

Lisäksi edellytämme SKL-FKK:n selvittävän, minkälaista käytäntöä se esittää niiden kasvattajien kohdalta, jotka ovat allekirjoittaneet aikaisemman kasvattajasitoumuksen.

Esitys kennelnimisäännöksi

kohta 2: kennelnimen saantiehdot: Kuka päättää, onko hakija sopiva kennelnimen haltijaksi? Mielivaltaisuuden välttämiseksi tämä kohta on joko jätettävä pois tai määriteltävä tarkemmin.

- kohta 4, kennelnimen hankinta:  paitsi rotujärjestön lausuntoa, hakijalla on oltava myös sen rodun rotua harrastavan yhdistyksen tai rotuyhdistyksen, mikäli rodulla sellainen on, lausunto.

- onko pykälä, jonka mukaan kennelneuvoja ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä jokaiseen hakijaan, realistinen? Eli minkäsuuruista kennelneuvojien armeijaa Kennelliitto suunnittelee palkkaavansa?

- esitämme lisäksi, että kennelnimi anotaan vain tietyille, erikseen anomuksessa mainituille roduille, ja mikäli kennelnimen haltija aikoo kasvattaa muita rotuja, hänen tulee toimittaa siitä erikseen em. rotuyhdistyksen tai rotua harrastavan yhdistyksen ja rotujärjestön lausunnolla varustettu anomus, jonka SKL-FKK:n hallitus hyväksyy, ennen kuin kasvattajan kennelnimen käyttöoikeuteen lisätään uusi rotu.

- kohta 5: kennelnimen poistaminen. Kennelnimen tulee todellakin olla voimassa sen haltijan eliniän riippumatta siitä, onko kennelnimelle rekisteröity pentueita vai ei. Vain siinä tapauksessa, että kennelnimen haltija ei ole ollut SKL-FKK:n jäsen 20 vuoteen, voidaan ajatella kennelnimen poistamista esityksessä mainituin ehdoin.(Esimerkki: kasvattaja lopettaa aktiivisen kasvattamisen 60-vuotiaana, ja saa sitten 80-vuotiaana Kennelliitolta kirjeen,  jonka mukaan hänen kennelnimensä aiotaan poistaa, ei ole hyvän kennelhengen mukaista!)

- kennelnimen vapautuminen 10 vuoden kuluessa sen poistamisesta on liian lyhyt aika varsinkin tunnettujen kennelnimien kohdalta. Ehdotamme aikarajaksi 20 vuotta.

- kohta 6: Lisämääräyksiä: jos kennelnimen haltijaksi liitetään jälkeen päin toinen henkilö, tai kennelnimi siirretään jollekin toiselle henkilölle, on tätä koskevaan, SKL-FKK:n hallitukselle osoitettuun anomukseen liitettävä ko. rotuyhdistyksen tai rotua harrastavan yhdistyksen ja rotujärjestön lausunto.

Edelläolevat EJ-rekisteriin liittyvät varaukset huomioon ottaen edellytämme, että nyt voimassa olevan ohje, jonka mukaan, jos koirassa on myyntihetkellä sellainen vika, joka estää sen palkitsemisen näyttelyssä tai käytön jalostuksessa, kasvattaja voi myydä koiran ilman rekisteritodistusta, on pidettävä ehdottomasti voimassa.

Lisäksi tiedustelemme, miten SKL-FKK aikoo turvata nykyisten, eliniäkseen kennelnimen ostaneiden henkilöiden oikeudet.

Samoin esitämme, että SKL-FKK:n hallitus voi rotujärjestön esityksestä suojata ns. historialliset kennelnimet, eli rodun jalostuksessa erityisen ansiokkaasti vaikuttaneen kasvattajan kennelnimen.

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti huhtikuun alussa ulkomuototuomarikollegion papilloneissa ja phalèneissa. Kokelaana oli Unto Timonen, jonka suoritus hyväksyttiin. Rotujärjestön nimeäminä tuomareina kollegiossa toimivat Gitta Ringwall ja Kirsti Lummelampi. SKKY:n jäsenyhdistys Suomen Papillon-ja Phalèneyhdistys oli toimittanut paikalle koiramateriaalia, jota vielä rotujärjestön toimesta täydennettiin.

Rotujärjestöltä on anottu erikoiskoulutusta englanninkääpiöterriereissä ja yorkshirenterriereissä. Tämä koulutus tullaan järjestämään vasta vuoden 2001 puolella. koska molemmissa roduissa on vastikään järjestetty koulutusta ja yorkshirenterriereissä myös tuomarikollegioita.

Sen sijaan SKKY järjestää yhteistyössä Suomen Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa 9. ryhmässä tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille erikoiskoulutuksen ja kollegiot sunnuntaina 17.12.2000 bichon havanais-, bolognese- ja coton de tulear-roduissa. Edellytyksenä osallistumiseen on, että tuomarikokelas on suorittanut vähintään yhden harjoitusarvostelun näissä roduissa. (SKL-FKK on hoitanut kutsut tuomareille. SKKY ottaa puolestaan loppusyksystä yhteyttä näiden rotujen edustajiin tarvittavan kollegiomateriaalin saamiseksi paikalle.)

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on myös tiedustellut rotujärjestöltämme halukkuutta tuomarineuvottelun järjestämiseen lokakuussa yhteistyössä muiden rotujärjestöjen kanssa niin, että mukana neuvottelussa olisivat mastiffit, bullmastiffit, englanninbulldogit, ranskanbulldogit ja mopsit.

SKKY:n hallitus päätti esittää SKL-FKK:lle asian edelleenkehittämistä, sillä ehdotetussa muodossa neuvottelu kattaisi kahden eri roturyhmän tuomareita, kun olisi kenties perusteltua ottaa mukaan useampi 9. ryhmän rotu, jolloin oman roturyhmämme tuomarit voisivat osallistua useamman rodun neuvotteluun. Lisäksi todettiin, että olisi perusteltua ottaa mukaan myös seuraavat lyhytkuonoiset rodut:

- bostoninterrierit ja ranskanbulldogit, koska ranskanbulldogeissa esiintyy Pohjoismaissa bostonimaisia piirteitä ja päin vastoin

- griffonit ja mopsit, koska erityisesti petit brabanconeissa voi rodun taustasta johtuen esiintyä mopsimaisia piirteitä.

Schipperket yhdistykseksi

SKKY:n schipperke-alajaoston jäsenet ovat perustaneet rodulleen uuden yhdistyksen, joka on merkitty yhdistysrekisteriin 27.3.2000. SKKY:n hallitus on hyväksynyt uuden. Suomen Schipperkekerho ry-nimisen yhdistyksen rotujärjestön jäseneksi sekä puoltanut yhdistyksen jäsenyyttä Helsingin Seudun Kennelpiirissä sekä Suomen Kennelliitossa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Seppo Kajaani ja sen kotipaikka on Helsinki.

SKKY:n hallituksen tekemän päätöksen mukaan SKKY:n henkilöjäseninä olleet entisen schipperke-alajaoston jäsenet siirtyvät uuden yhdistyksen jäseniksi kuintekin niin, että kullekin jäsenelle varataan mahdollisuus säilyttää henkilöjäsenyys SKKY:ssä heidän niin halutessaan. Suomen Schipperkekerhoa pyydettiin ilmoittamaan asiasta jäsenilleen.

Samoin päätettiin, että 1.5. mennessä SKKY:n jäsenmaksunsa maksaneet schipperkeharrastajat, joiden henkilöjäsenmaksut on tilitetty SKKY:lle, saavat koko vuoden SKKY:n jäsentiedotteen. Samoin päätettiin, että kun Suomen Schipperkekerho ry on alajaostona tilittänyt alkuvuoden jäsenmaksut rotujärjestölle ja kun se siirtyy yhdistykseksi kesken vuoden, siltä ei peritä erikseen tänä vuonna yhdistysjäsenmaksua.

Rotumääritelmät

FCI on hyväksynyt uuden rotumääritelmän coton de tulearille. Rotumääritelmä on parhaillaan SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunnan suomennettavana.

SKL-FKK on toimittanut japanese chinin rotumääritelmäsuomennosesityksen rotujärjestölle tarkastettavaksi. Samalla SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunta tiedusteli, onko mahdollista siirtyä käyttämään rodusta sen alkuperäistä japanilaista nimeä eli "chin" nykyisen "japanese chin"-nimen sijasta. SKKY:n hallitus lähetti asian lausunnolle Japanese Chin-alajaostolle.

Näyttelyasiat

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on lähettänyt kennelpiireille ja rotujärjestöille lausunnolle esityksemme, jossa ehdotimme useamman rodun erikoisnäyttelyiden anomista ja hyväksymistä samaan aikaan kaikkien rotujen näyttelyiden kanssa, jotta tuomari- ja päivämäärävahvistukset saataisiin hoidettua ajoissa.

SKKY:n hallitus on omana kantanaan uusinut esityksensä ja esittänyt, että käytäntöä sovellettaisiin erikoisnäyttelyihin, joissa on esim. vähintään 5-10 rotua.

Risteytyslupa-anomus kingcharlesinspanieleille

Rotujärjestö on käsitellyt kingcharlesinspanieliharrastajan risteytyslupa-anomusta viidelle (5) cavalierkingcharlesinpanieli-kingcharlesinspanielipentueelle "kingcharlesinspanielirodun parantamiseksi" kuten anoja totesi anomuksensa perusteluna.

SKKY:n hallitus totesi yleisesti risteytysanomuksesta, että

- kingcharlesinspanieli on englantilainen rotu, ja mikäli rodun parantamiseksi tarvitaan niinkin radikaaleja toimenpiteitä kuin risteytyksiä toisen rodun kanssa, näistä risteytyksistä päättäminen ja niiden toteuttaminen on rodun kotimaan rotujärjestön ja kennelklubin asia. Mikäli rotua Suomessa edustava rotujärjestö ja Suomen Kennelliitto hyväksyvät risteytykset, ne loukkaavat rodun kotimaan oikeutta päättää rodun suojelemiseksi tarvittavista toimenpiteistä sekä asettavat suomalaisen puhdasrotuisten koirien jalostuksen epäilyttävään valoon ja vahingoittavat suomalaisen koiranjalostuksen kansainvälistä mainetta. Emme voi kuvitella tilannetta, jossa esimerkiksi Iso-Britanniassa toimiva rotujärjestö ja Englannin kennelklubi ryhtyisivät "parantamaan" suomenpystykorvaa omilla risteytyksillään.

- kingcharlesinspanielit ovat samanlaisessa asemassa kuin muutkin ei-suomalaiset rodut, eli niiden geenipohjaa Suomessa tulee tarvittaessa laajentaa harkituilla tuonneilla paitsi rodun kotimaasta myös muualta maailmasta,, ei risteytyksillä.

Tähän nimenomaiseen risteytysanomukseen rotujärjestön hallitus otti ehdottoman kielteisen kannan paitsi edellä mainittujen yleisten syiden perusteella myös seuraavista syistä:

- kasvattaja ei ole yksilöinyt koiria, joita hän aikoisi käyttää risteytyksissään, mikä olisi ehdottoman välttämätöntä, mikäli risteytyksien tarkoituksena on kingcharlesinpanielien terveyden parantaminen varsinkin, kun kingcharlesinspanieleissa ei ole tietääksemme tavattu Suomessa sydämen vajaatoiminta- tai muuta sydänvikatapausta, mitä taas cavalierkingcharlesinspanieleissa esiintyy. Hän ei myöskään dokumentoinut anomuksessaan mainitsemiaan kingcharlesinspanieleilla esiintyviä sairauksia tai heikkouksia.

- kasvattaja ei ollut esittänyt jatkojalostussuunnitelmaa, mikä on risteytysten toteuttamisen ehdoton edellytys.

Rotujärjestö totesi lisäksi, että käytännössä viiden risteytyspentueen hyväksyminen merkitsisi Suomessa olevan kingcharlesinspanielikannan täydellistä muuttamista vuosiksi eteenpäin ottaen huomioon rodun pienet rekisteröinnit (v. 1995 – 15, v. 1996 – 17, v. 1997 – 5, v. 1998 – 15, v. 1999 – 11), mitä rotujärjestö ei voi missään tapauksessa hyväksyä.

Näin ollen SKKY:n kanta risteytysanomuksiin oli ehdottoman kielteinen. Rotujärjestö katsoi, että anottujen risteytyspentueiden hyväksyminen vaarantaisi rodun rotutyypin Suomessa vuosiksi eteenpäin, minkä lisäksi se vahingoittaisi suomalaista koiranjalostusta, sillä risteytysten hyväksymisen aiheuttama suomalaisen puhdasrotuisten koirien jalostuksen Iso-Britanniassa ja muualla maailmalla kärsimä maineen menetys johtaisi väistämättä tilanteeseen, jossa tasokasta jalostusmateriaalia ei olisi enää saatavana Suomeen.

Bolognese-neuvottelu

SKKY järjesti toukokuun lopulla neuvottelun jäseninään oleville bolognese-harrastajille. Neuvottelun tarkoituksena oli kartoittaa mm. alajaoston perustamismahdollisuuksia.

Valitettavasti neuvotteluun osallistui ainoastaan kaksi bologneseharrastajaa, vaikka kutsu oli julkaistu tässä tiedotteessa, minkä lisäksi kutsukirje oli lähetetty kaikille niille SKKY:n henkilöjäsenille, jotka olivat ilmoittaneet jäseneksi liittyessään bolognesen harrastamakseen roduksi.

Asiaan päätettiin palata uudestaan syksyllä, mikäli riittävä määrä bolognese-harrastajia löytyy, sillä toimivan alajaoston perustamiseen tarvitaan noin 40-50 jäsentä. Toivomuksena kasvattajille on, että he tiedottaisivat pennunostajilleen rotujärjestön jäsenyydestä, jotta riittävä määrä harrastajia saadaan kokoon.


Hallituksen päätöksiä 3/2000

Kanadalaisen coton de tulearin rekisteröiminen SKL-FKK:n koirarekisteriin

SKKY:n hallitus on käsitellyt lausuntopyynnön Kanadassa syntyneen ja American Coton De Tulear Associationin rekisteriin rekisterinumerolla 0433/0144 merkityn coton de tulear-uroksen Jomarans Finnish Snoprince hyväksymisestä SKL-FKK:n koirarekisteriin

Rotujärjestön hallitus totesi yksimielisesti seuraavaa:

- Koiran omistajaksi on ko. rekisteritodistukseen merkitty anomuksen tekijän sijasta eri henkilö joka esiintyy omistajana myös Paula Heikkinen-Lehkosen allekirjoittamassa ulkomuototuomarin lausunnossa. Minkäänlaista selvitystä omistajanvaihdoksesta ei ole esitetty

- FCI:n rekisteröimismääräysten mukaan FCI-maat voivat hyväksyä koirarekisteriinsä ainoastaan muiden FCI-maiden tai FCI:n tunnustamien kennelliittojen koirarekistereihin merkittyjä koiria. Kanadan osalta kysymykseen tulee CKC:n rekisteri ja Yhdysvaltain osalta AKC:n Certified Pedigree.

- Yhdysvaltain kennelliitto AKC tarjoaa ns. harvinaisten rotujen yhdistyksille mahdollisuutta hoitaa rekisteröintinsä ns. Foundation Stock Servicen puitteissa, mutta korostaa, että Foundation Stock Serviceen osallistuminen ei merkitse rodun tai rekisterin tunnustamista. Coton de tulear-rodun osalta tähän palveluun kuuluu neljä eri yhdistystä, jotka ylläpitävät omia rekistereitään.

- FCI:n hallitus on tietoinen ongelmista, joita syntyy FCI-maissa asuvien koiranomistajien hankkiessa näihin USA:n epävirallisiin rekistereihin kuuluvia koiria, sillä koirat eivät ole rekisteröintikelpoisia FCI-maissa, kuten FCI:n edustajat totesivat viimeksi FCI:n, AKC:n ja Britannian Kennel Clubin yhteisneuvottelussa 10.3.2000 Britanniassa. (vrt. neuvottelumuistio FCI Magazine 36/00)

Edelläolevaan viitaten Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finlands Dvärghundsförening r.y.:n hallitus totesi yksimielisesti, että se ei voinut puoltaa kyseisen koiran hyväksymistä SKL-FKK:n koirarekisteriin.

SKKY:n hallitus huomautti, että hyväksymällä kyseisen koiran Suomen koirarekisteriin SKL-FKK:n hallitus rikkoisi FCI:n määräyksiä ja tekisi Suomen Kennelliitosta epävirallisiin rekistereihin kuuluvien koirien rekisteritodistusten pesupaikan, sillä sen jälkeen, kun koira on hyväksytty jonkin FCI-maan rekisteriin, se joudutaan hyväksymään myös muissa FCI-maissa. Tämä ei ole puolusteltavissa varsinkin, kun muissa FCI-maissa (mm. viime vuosikymmenellä ongelmana olleissa Alankomaissa) paperinpesumahdollisuuksia on karsittu.

Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys r.y.:n PEVISA-anomus

SKKY:n hallitus on käsittellyt kahdesti Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistyksen anomusta rotujen liittämiseksi PEVISA-ohjelmaan.

Suomen Kennelliittoa konsultoituaan hallitus joutui toteamaan, että yhdistyksen anomus esitetyssä muodossa ei täyttänyt SKL-FKK:n PEVISA-ohjelmaan liittymistä koskevia määräyksiä mm. seuraavilta osin:

1) Yhdistyksen kokouksessa 5.11.1995 tehty päätös PEVISA-ohjelmaan liittymisestä oli liian ylimalkainen, sillä siitä eivät käyneet ilmi edellytykset, joilla yhdistyksen jäsenet haluavat liittää rodut PEVISA-ohjelman piiriin (esim. tutkimuspakko, mutta tulos ei vaikuta rekisteröinteihin, tutkimuspakko ja rekisteröimisen ehtona olevat terveysvaatimukset jne.)

2) Yhdistyksen kokouksessa 24.4.1999 on hyväksytty jalostuksen tavoiteohjelma ja jalostusohjesääntö, mutta siinä ei ole edelleenkään tehty selkeää päätöstä rotujen liittämisestä PEVISA-ohjelmaan ja liittymisen ehdoista. SKL-FKK:n PEVISA-asioita hoitava jalostuskonsultti totesi anomukseen ja sen liitteisiin tutustuttuaan, että tämä päätös ei täytä Kennelliiton vaatimuksia.

Näin ollen SKKY:n hallitus joutui pyytämään Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistystä valmistelemaan PEVISA-esityksensä uudestaan, jotta se voidaan esittää rotujärjestömme yhdistyskokoukselle ja jotta sillä on mahdollisuudet tulla hyväksytyksi SKL-FKK:ssa. Samoin yhdistystä pyydettiin ottamaan yhteyttä SKL-FKK:n jalostusosaston jalostuskonsulttiin, joka on luvannut tarjota apuaan asian valmisteluvaiheessa.

Japanese Chinin nimenmuutos

SKKY:n hallitus on ilmoittanut SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunnalle Japanese chin-alajaostoa kuultuaan, että rodun harrastajat eivät halua rodun nimeä muutettavaksi muotoon "chin" "japanese chinin" sijasta kuten rotumääritelmätoimikunta oli ehdottanut.

Perusteluna todettiin, että rodun nimi on aikaisemmin muutettu japaninspanielista japanese chiniksi, ja toinen nimen muutos olisi omiaan aiheuttamaan sekaannusta. Lisäksi todettiin, että vaikka FCI:ltä tulleessa rodun kotimaan Japanin laatimassa rotumääritelmässä rodun nimenä on pelkkä chin, muualla maailmassa siihen liitetään yleisesti etuliite "japanese" kuvaamaan rodun alkuperää.

Katsoimme myös, että orjallinen FCI:n käytännön noudattaminen ei ole perusteltua siitä syystä, että FCI ei sovella samaa käytäntöä johdonmukaisesti kaikkien rotujen osalta.


Hallituksen päätöksiä 4/2000

Tuomarikoulutukset

SKKY.n yhteistyössä Suomen Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kanssa 17.12. 2000 pidettäväksi suunniteltu ulkomuototuomareiden erikoiskoulutus ja kollegiot bichon havanais-, bolognese- ja coton de tulear- roduissa jouduttiin peruuttamaan vain pari päivää ennen tapahtumaa, kun kävi ilmi, että paikalle oli tulossa vain yksi tuomaripätevyytensä laajentamista suunnitteleva tuomari, jolla oli myös kollegioon vaadittava harjoitusarvostelu suoritettuna yhdessä rodussa.

Valitamme tapahtunutta, sillä sekä yksityiset bolognese-harrastajat että Havannalaiset r.y. ja coton de tulear- alajaosto olivat jo keränneet valmiiksi koulutuksessa ja kollegioissa tarvittavat koirat ja näin järjestelytyö meni hukkaan. Ainoa johtopäätös lienee, että 9. ryhmän rotuihin laajennusoikeudet saaneet tuomarit ovat huomattavasti laiskempia laajentamaan arvosteluoikeuksiaan kuin joissakin toisissa roturyhmissä olevat tuomarikokelaat. Toisaalta taas näissä, nyt jo melko suurissa roduissa, odotetaan myös uusia tuomareita, sillä rotujen harrastajien mielestä liian harvat kotimaiset tuomarit arvostelevat näitä rotuja liian usein.

Kiinnostuksen puutetta ja muita kiireitä osoittanee sekin, että useat muutaman vuoden takaisessa, kaikki SKKY:n rodut käsittäneessä "koulutusputkessa" olleista tuomarikokelaista eivät ole suorittaneet tarvittavia harjoitusarvosteluja ja anoneet kollegioita.

Rotumääritelmäsuomennokset

Coton de tulearin rotumääritelmäsuomennos on ollut työn alla jo useita kuukausia, ja siitä on syksyn mittaan käyty kirjeenvaihtoa SKKY:n ja Kennelliiton rotumääritelmätoimikunnan kanssa.

Viimeksi esittämiämme korjauksia käsiteltiin ko. toimikunnan kokouksessa marraskuun puolessa välissä, minkä jälkeen rotujärjestön puolesta jouduttiin vielä esittämään korjausten korjauksia. Yhtenä ongelmana on muuttunut suomenkielinen terminologia, sillä SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunnan kokoonpanon muututtua eräitä, jo käytössä vakiintuneita suomenkielisiä termejä ei enää hyväksytäkään.

Japanese chinin rotumääritelmäsuomennos on sekin ollut rotujärjestössämme tarkastettavana ja toivottavasti valmistuu heti alkuvuodesta 2001. Toistaiseksi SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunta ei ole ottanut kantaa eriävään mielipiteeseemme koskien ehdotettua nimenmuutosta, jolla japanese chinistä olisi tullut pelkkä chin.

Rotujärjestöjulkaisujen jakelu valtuuston jäsenille

Kun SKL-FKK:n toimisto on tietosuojaan vedoten kieltäytynyt antamasta mm. meidän rotujärjestöllemme Kennelliiton valtuuston jäsenten yhteystietoja, jotta olisimme voineet postitttaa mm. tätä tiedotetta valtuuston jäsenille, SKKY:n hallitus on päättänyt esittää SKL-FKK:n hallitukselle, että se lähettää kaikille valtuuston jäsenille kiertokirjeen, jossa se ilmoittaa luovuttavansa näiden yhteystiedot rotujärjestöille ja kennelpiireille, ellei valtuuston jäsen nimenomaan kiellä yhteystietojensa luovuttamista. Toisena vaihtoehtona esitämme, että Kennelliiton toimisto hoitaa rotujärjestölehtien postituksen valtuuston jäsenille.

SKKY:n hallitus on katsonut olevan hyvän päätöksenteon kannalta ensiarvoisen tärkeää, että liiton luottamushenkilöillä on käytettävissään mahdollisimman laajasti tietoa päätöksentekonsa tueksi, emmekä usko valtuuston jäsenilläkään olevan mitään tätä vastaan.