Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2002

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2002

Finnairin hinnankorotukset

SKKY:n hallitus on lähestynyt Finnairia kirjelmällä, jolla se on kiinnittänyt huomiota kotimaan reiteillä käytännössä monopoliasemassa olevan lentoyhtiön joulukuun alussa voimaantulleisiin hinnankorotuksiin. Ne merkitsevät kotimaan lennoilla joko matkustamossa tai matkatavararuumassa ylimääräisenä matkatavarana kuljetettavien koirien hintojen kohoamista kolminkertaisiksi.

SKKY:n hallitus totesi, että näinkin mittavia hinnankorotuksia on julkisuudessa perusteltu kustannuksilla. Se katsoi kuitenkin, että Finnair ei kenties ole harkinnut korotuksia ja etenkin niiden seurannaisvaikutuksia loppuun saakka, sillä lentoyhtiön kielteinen asenne harrastajiamme kohtaan saattaa hyvinkin vaikuttaa heidän lentoyhtiön valintaansa.

Se kiinnitti Finnairin huomiota seuraaviin seikkoihin:

* kennelharrastajat matkustavat koirineen näyttelyihin ja tapahtumiin yleensä viikonloppuisin, jolloin yhtiön lennoilla on vähemmän liikematkustajia.

* ylimääräisenä matkatavarana kuljetettavien koirien kustannusten noustessa kohtuuttomiksi koiranomistajat saattavat valita matkustusvälineekseen henkilöauton tai junan lentokoneen asemasta, jolloin Finnairilta jäävät myös matkustajan matkalipputulot saamatta.

* aktiiviset kennelharrastajat matkustavat harrastuksensa puitteissa keskivertokansalaisia enemmän myös ilman koiraa ja myös ulkomaisiin kohteisiin. Lisäksi Suomen Kennelliiton 100.000 jäsentä matkustavat myös työnsä ja muiden vapaa-ajan harrastustensa puitteissa. Luonnollisesti Finnairin asenteet koirien kuljetuskysymyksissä vaikuttavat lentoyhtiön valintaan siellä, missä kilpailua on.

* Suomen Kennelliiton luottamustehtävissä toimivat henkilöt, mm. koiranäyttelyiden tuomarit, matkustavat sekä kotimaassa että ympäri maailmaa luottamustehtäviensä puitteissa parhaissa tapauksissa kukin 10-15 kertaa vuodessa. Suomen Kennelliitto ja sen jäsenjärjestöt järjestävät vuosittain kymmeniä koiranäyttelyitä, joissa tuomaritehtävissä toimivien, eri puolilta Eurooppaa ja jopa Pohjois- ja Etelä-Amerikasta ja Australiasta tulevien ulkomaalaisten vieraiden määrä vaihtelee tapahtuman koosta riippuen muutamasta useaan kymmeneen.

SKKY:n hallitus huomautti, että kun nykyinen kilpailutilanne kansainvälisillä reiteillä tarjoaa valinnanvaraa lentoyhtiön valinnassa, näin suuren asiakaskunnan asenteiden lentoyhtiötä ja sen palvelujen hinnoittelua kohtaan pitäisi kiinnostavat myös Finnairia, mikäli se haluaa pitää tämänkin ryhmän asiakkainaan.

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti helmikuussa erikoiskoulutuksen SKL-FKK:n viimeisimmältä ulkomuototuomarikurssilta valmistuneille tuomarikokelaille eli Juha Karekselle, Jari Partaselle ja Juha Putkoselle heidän ensimmäisessä rodussaan, löwcheneissä.

Kouluttajatuomareina toimivat rotujärjestön puolesta Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Löwchen-alajaosto toimitti paikalle koiria harjoitusarvostelumateriaaliksi.

Kokelaat suorittavat erikoiskoulutuksen jälkeen rodussa harjoitusarvosteluja kehissä, minkä jälkeen heille järjestetään alkukesästä pätevöimiseen vaadittava tuomarikollegio.

Kiinanharjakoirajaoston ongelmat

SKKY:n kiinanharjakoirajaoston toiminta jouduttiin keskeyttämään toistaiseksi, sillä jaoston jäsenet eivät pystyneet syyskokouksessaan eivätkä tammikuun alussa pidetyssä ylimääräisessä syyskokouksessa saamaan hallitusta kokoon. Näin ollen kokous päätti yksimielisesti, että jaoston toiminta keskeytetään ja jaoston varat sekä paperit siirretään SKKY:n haltuun, kunnes jaostolle saadaan valittua toimintakykyinen hallitus.

Yhteisymmärryksen löytymistä vaikeutti osaltaan se, että kokouksissa oli läsnä jaoston vuoden 2001 puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä, jotka olivat perustaneet kiinanharjakoirille kilpailevan yhdistyksen ilman, että jaoston jäsenillä oli mahdollisuutta vaikuttaa asiaan, mikä on myös vaikuttanut laamannuttavasti jaoston toimintaan.

Kun kiinanharjakoirajaosto on melko suuri jaosto ja rodun rekisteröinnit edellyttävät asiallista toimintaa rodun piirissä, SKKY:n hallitus on päättänyt kutsua jäseninään olevat kiinanharjakoiraharrastajat ylimääräiseen kokoukseen, jotta jaoston toiminta saadaan nopeasti raiteilleen. Kokouskutsu toisaalla tässä tiedotteessa.

Suomen Karvattomat Rodut ry:n anomus

Suomen Karvattomat Rodut r.y.-niminen yhdistys on anonut SKKY:n puoltoa kiinanharjakoirien siirtämiseksi Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuuteen. Yhdistys ilmoitti puheenjohtaja Kaarina Naaralaisen allekirjoittamassa päiväämättömässä kirjeessä harrastavansa meksikon- ja perunkarvattomia koiria sekä kiinanharjakoiria.

SKKY:n hallitus päätti huomauttaa yhdistykselle, että

1) Yksittäisten rotujen rotujärjestösidonnaisuudesta päättää Suomen Kennelliiton hallitus asiantuntijatahoja kuten SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikuntaa kuultuaan, eivät yksittäiset yhdistykset tai rotujärjestöt.

2) Kiinanharjakoira on Britannian suojeluksessa oleva kääpiökoirarotu, eikä sen siirtämiseksi muita kuin kääpiökoirarotuja edustavan rotujärjestön tai yhdistyksen alaisuuteen ole jalostuksellisia, tuomarikoulutuksellisia tai muita perusteita.

3) Suomen Kennelliiton sääntöjen 5§:n mukaan samaa rotua edustavia rotujärjestöjä, rotua harrastavia yhdistyksiä ja rotuyhdistyksiä voi samanaikaisesti olla liiton jäsenyhdistyksenä vain yksi. Kun kiinanharjakoiraharrastajat ovat rotujärjestömme henkilöjäseniä ja ovat muodostaneet oman alajaoston, Suomen Karvattomat Rodut r.y. on tältä osin ns. villi yhdistys, eikä se täytä Suomen Kennelliiton jäsenedellytyksiä.

SKKY:n hallitus totesi myös, että jäseninämme olevia kiinanharjakoiraharrastajia ei oltu kuultu asianmukaisesti yhdistystä perustettaessa. Naaralaiselle todettiin myös, että hänen toimintansa perustaessanne kilpailevan yhdistyksen samaan aikaan kuin hän toimi SKKY:n kiinanharjakoira-alajaoston puheenjohtajana on järjestö- ja kennelmoraaliltaan arveluttavaa.

Lisäksi päätettiin ilmoittaa SKL-FKK:lle, että SKKY vastustaa ko. yhdistyksen hyväksymistä Kennelliiton jäsenyhdistykseksi, koska se on liiton sääntöjen 5§:n vastainen kiinanharjakoirien osalta.

Coton de tulear-pentueen poistaminen koirarekisteristä

SKKY:n hallitus on päättänyt yksimielisesti esittää SKL-FKK:n hallitukselle seuraavan coton de tulear-pentueen poistamista SKL-FKK:n koirarekisteristä, koska pentueen kahdelle koiralle suoritetun DNA-tutkimuksen mukaan pentueen polveutuminen ei ole rotukirjaan merkityn mukainen:

Testattu pentue, syntynyt 2.6.1994 1u+2n: emä Ophilie des Petites Folies SF32684/90, isä Onyx des Toliary Stars SF37453/90, jälkeläiset:
Rifelin Shalimar SF36547/94, uros
Rifelin Shimmer SF36548/94, narttu
Rifelin Shamsarah SF36549/94, narttu
Pentueen kahden pennun DNA-testin mukaan todennäköinen isä on Rifelin Jori Boy SF19740/93

Lisäksi SKKY:n hallitus päätti esittää, että myös pentueen kahden jalostukseen käytetyn koiran jälkeläiset (16 kpl) poistetaan SKL-FKK:n koirarekisteristä.

Rotujärjestön hallitus korosti lisäksi, että tällaisten tapausten välttämiseksi SKL-FKK:n valtuuston vuoden 2000 toimintasuunnitelmaan hyväksymän koirien polveutumisen varmistavan DNA-sertifiointijärjestelmän luominen ja käyttöönotto on mitä kiireisin tehtävä.


Hallituksen päätöksiä 2/2002

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti maaliskuussa ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi tuomarikollegiot bichon havanais- ja bologneseroduissa. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Kollegion perusteella esitettiin tuomarioikeuksien myöntämistä seuraaville:

Bichon havanais: Kristiina Rahkonen ja Annukka Paloheimo.
Bolognese: Annukka Paloheimo ja Tarmo Viirtelä.

Juhannuksen jälkeisellä viikolla järjestettiin kaksi eri kollegiota kuudelle kokelaalle löwcheneissä Hans Lehtisen ja Kirsti Lummelammen toimiessa rotujärjestöä edustavina tuomareina. Kollegion suorittivat hyväksyttävästi Juha Kares, Jari Partanen, Annukka Paloheimo ja Juha Putkonen, joista Kares, Partanen ja Putkonen ovat uusia tuomareita.

Aloite SKL:n pentuvälityksestä

SKKY:n hallitus on esittänyt SKL-FKK:n maksullisen pentuvälitystoiminnan lakkauttamista.

Rotujärjestön hallitus katsoo, että pentuvälitystoiminta pentulistauksineen ei kuulu valtakunnallisen kennelharrastuksen kattojärjestön tehtäviin. Lisäksi SKKY:n hallituksen mielestä tämän toiminnan harjoittaminen palvelee täysin vastakkaisia tavoitteita kuin rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten harjoittama, laadukkaaseen ja jalostuksellisesti tavoitteelliseen kasvatustoimintaan tähtäävä jalostuksenohjaus.

SKL-FKK:n hallitukselle osoittamassaan kirjelmässä SKKY kiinnitti huomiota mm. seuraaviin SKL-FKK:n pentuvälitykseen liittyviin ongelmiin:

1) SKL-FKK hyväksyy välitykseen kaikki rekisteröitäväksi kelpaavat pentueet riippumatta siitä, onko kasvattajaa koskaan hyväksytty oman rodun rotuyhdistyksen jäseneksi.

2) Samoin SKL-FKK:n pentuvälitykseen hyväksytään kaikki rekisteröitäväksi kelpaavat pentueet riippumatta siitä, ovatko pentueet ko. rodun jalostustoimikunnan hyväksymistä yhdistelmistä tai täyttävätkö pentueen vanhemmat jalostukseen käytettäville koirille asetetut vähimmäisvaatimukset mm. näyttely- ja koetulosten ja terveystarkastusten osalta.

3) Pentueen ottaminen valtakunnallisen kennelharrastuksen kattojärjestön pentuvälityslistalle viestii varsinkin uudelle pennunostajalle Suomen Kennelliiton "hyväksyntää", vaikka kysymyksessä voi olla kasvatustoiminta ja yhdistelmä, jota rodun rotujärjestö tai rotuyhdistys ei hyväksy. Vaikka SKL-FKK:n pentuneuvojat saattavatkin ohjata pennunostajat myös rodun oman pentuneuvonnan puoleen, emme ole useista yrityksistämme huolimatta onnistuneet vakuuttamaan liiton päättäjiä, että internetissä julkaistuissa pentuelistauk-sissa pitäisi jokaisen rodun kohdalla olla a) huomautus, että pentueet ovat ainoastaan rekisteröitäväksi kelpaavista yhdistelmistä, eivätkä ne välttämättä täytä rodun omia vähimmäisvaatimuksia, b) rodun oman yhdistyksen pentuneuvojan yhteystiedot sekä kehoitus ottaa yhteyttä rodun pentuneuvontaan.

Katsoimme, että SKL-FKK:n tehtävänä tulee olla rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten harjoittaman, valikoivaan ja laadukkaaseen kasvatustyöhön tähtäävän jalostustoiminnan tukeminen eikä sen vaikeuttaminen - unohtamatta liiton roolia kuluttajavalistuksessa. Siksi SKL-FKK:n harjoittaman pentuvälityksen lakkauttaminen mitä pikimmin on SKKY:n mielestä ensiarvoisen tärkeää.

Esitys roturyhmäsiirroista

SKKY on esittänyt SKL-FKK:n hallitukselle, että se ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin FCI:ssä 3.04-ryhmässä olevien, perinteisten anglosaksisten kääpiökoirarotujen siirtämiseksi niille luontevimmin kuuluvaan FCI:n seura- ja kääpiökoiraryhmään eli ryhmään 9.

SKKY:n hallitus totesi FCI:n perusperiaatteisiin kuuluvan rodun alkuperämaan rotumääritelmän noudattamisen, ja rodun ryhmäsidonnaisuuden tulee noudattaa loogisesti rotumääritelmää ja rodun kotimaan käytäntöä, mistä syystä FCI:n tulee tarkistaa aikoinaan historiallisista syistä mielivaltaisestikin määrätyt ryhmäsidonnaisuudet.

FCI:n 3.04-ryhmässä olevien kääpiöterrieiden osalta huomautimme, että edustamamme rodut, englanninkääpiöterrieri ja yorkshirenterrieri ovat kotimaassaan Britanniassa kääpiökoiraryhmässä kilpailevia kääpiökoirarotuja. Samalla tavalla ryhmässä oleva kolmas kääpiökoirarotu, silkkiterrieri, on kotimaassaan Australiassa nimenomaan kääpiökoiraryhmään kuuluva rotu. Vaikka rotujen nimessä sattuu olemaan maininta lähinnä rotujen luonnetta kuvaava terrieri-sana, rodut ovat käyttötarkoitukseltaan ja jalostuksellisesti kääpiökoirarotuja, joilla on enemmän yhteistä kääpiökoirarotujen kuin perinteisten terrierirotujen kanssa.

Lausunto pentueen rekisteröimisestä kahdelle isälle

SKL-FKK pyysi rotujärjestön lausuntoa pk. chihuahua-pentueen rekisteröimisestä kahdelle eri isälle DNA-testin tuloksen perusteella.

SKKY:n hallitus päätti yksimielisesti, että se vastustaa ehdottomasti ko. pentueen hyväksymistä SKL-FKK:n koirarekisteriin. Ennen päätöksen tekoa se pyysi rodun rotua harrastavan yhdistyksen Chihuahua r.y.:n jalostustoimikunnan kannanoton, joka sekin oli ehdottoman kielteinen.

Rotujärjestön hallitus esitti, että SKL-FKK ei hyväksy ko. pentueen rekisteröimistä seuraavista syistä:

1) Kysymyksessä oli ensinnäkin liian tiheään tapahtunut nartun pennuttaminen. Rotujärjestön periaatteellinen kanta on, että poikkeusluvat näissä tapauksissa on anottava ennen astutusta, eikä rotujärjestö puolla poikkeuslupia jälkikäteen. (Totesimme myös, että kasvattajan toimittama eläin-lääkärintodistus nartun terveydentilasta oli päivätty 13.8.2001 eli lähes kolme kuukautta pentujen syntymän jälkeen.)

2) FCI:n rekisteröimismääräysten mukaan pentueella voi olla vain yksi isä.

3) Tässä tapauksessa oli kolme isäehdokasta, eli mitä ilmeisemmin kysymys oli kasvattajan huolimattomuudesta johtuvasta vahinkoastumisesta eikä suunnitelmallisesta jalostuksesta. Vastuuntuntoiselta kasvattajalta tulee voida odottaa huolellisuutta koiranpidossaan.

Katsoimme, että mikäli SKL-FKK:n hallitus hyväksyy nartun pentujen rekisteröimisen kahdelle eri urokselle, se luo ennakkotapauksen, jonka perusteella rekisteriin voidaan hyväksyä kaikki vahinkoastutusten tuloksena syntyneet pentueet. Vielä vakavampaa koiranjalostuksen perusperiaatteen eli suunnitelmallisen jalostuksen kannalta on, että tällainen ennakkotapaus luo mahdollisuuden väärinkäytöksille, eli kasvattaja voi halutessaan yrittää astuttaa narttua vaikka viidellä eri uroksella toivoen, että jonkin astutuksen tuloksena syntyy pentuja, mikä taas vie pohjan suomalaisen laadukkaan koiranjalostuksen uskottavuudelta.

Siksi ihmettelimme suuresti, että SKL-FKK:n rekisteriosasto oli yleensä harkinnut nartun pentujen rekisteröimistä kahdelle eri isälle.

Chihuahuan rotumääritelmä

SKKY on Chihuahua r.y.:n jalostustoimikunnan jäseniä konsultoituaan esittänyt SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunnalle, että se esittää edelleen FCI:n rotumääritelmätoimikunnalle ja Meksikon kennelklubille seuraavien puutteiden korjaamista FCI:n 11.5.1998 hyväksymään chihuahuan rotumääritelmään n:o 218:

1) Silmien väri: Rubiininväriset silmät ovat perinteisesti kuuluneet rodun tärkeisiin erityispiirteisiin, ja rubiininvärisiä silmiä esiintyy rodussa edelleenkin niin meillä Suomessa kuin muuallakin suurissa kennelmaissa kuten Iso-Britanniassa. Katsomme, että tämän värin poistaminen rotumääritelmän uusimmasta versiosta ei tee oikeutta rodun perinnölle.

2) Hännän muoto: Keskeltä kosketeltaessa selvästi litteältä vaikuttava häntä on ollut sekin rodun tärkeitä erityispiirteitä. Tämän ominaisuuden jättäminen pois rotumääritelmästä ei tee oikeutta rodun perinnölle.

3) Koko: Esitämme kiireellisesti rodun koon alarajan nostamista 500 grammasta ainakin kiloon, sillä 500 gramman painoiset koirat eivät ole elinkelpoisia, jalostukseen kelpaavia, terveitä koiria. Rotumääritelmän hyväksymä 500 gramman koko on omiaan lisäämään paineita mm. Euroopan Neuvoston osalta tiettyjen rotujen jalostuskieltoihin. Eläinlääkäreiden kertoman mukaan liian pieneen kokoon liittyy usein lisääntynyt sairauksien kuten vesipään riski. (Huom. lyhyt- ja pitkäkarvaiselle chihuahualle hyväksytyn jalostuksen tavoiteohjelman mukaan jalostukseen käytettävän nartun minimipainon tulee olla 1,8 kg.)

SKL-FKK:n rotumääritelmätoimikunta on ilmoittanut "tiedustelevansa" Meksikon kennelklubilta perusteita silmien väriä ja hännän muotoa koskevien kohtien muuttamiseen, mutta ei puutu kokoon. Kun selkeää esitystä ei ole tulossa, SKKY on yhteydessä suoraan Meksikon kennelklubin puheenjohtajaan ja hallituksen jäseniin epäkohtien korjaamiseksi.

Kennelliiton rekisterisotkut

SKKY:n hallitus on joutunut kevään aikana toistuvasti kirjelmöimään SKL-FKK:lle liiton koirarekisterissä olevista sotkuista, sillä joidenkin rotujen kohdalla koirien rekisterit ovat hyvin sekaisin ja rekisteröintikäytännöt vaihtelevat koirarekisteriohjeen osin harkitsemattomienkin muutosten vuoksi.

Mm. bichon havanais-rodussa samojen koirien jälkeläisiä on rekisteröity joko normaaliin FIN-rekisteriin tai ER-rekisteriin. Koiria on päätynyt ER-rekisteriin siitäkin huolimatta, että koirilla on sukutaulussaan kolme sukupolvea FCI-rekisterissä olevia esi-isiä, kun SKL-FKK ei tunnista eri FCI-maiden ns. odotusrekistereitä vaan vaatiikin yhtäkkiä, että koiralla on oltava sukutaulussaan kolme sukupolvea SKL-FKK:n rekisteriin merkittyjä koiria, ellei sitten ole kysymyksessä normaali-FCI-rekisteriin kuuluva tuontikoira. Nyt voimassa olevien sääntöjen mukaan ER-rekisteriin kuuluva koira ei voi saavuttaa kansainvälisen valion arvoa, vaikka se täyttääkin FCI-kriteerit. Sekasotkua on vielä lisännyt se, että sama koira saattaa esiintyä sukutauluissa eri rekisterinumerolla.

SKL-FKK:n jalostustieteellinen toimikunta on selittänyt asiaa niin, että kysymyksessä on "ylimenovaihe", minkä jälkeen ongelmia ei esiinny ja että se esittää poistettavaksi ER-rekisteriin kuuluvien koirien kansainvälisen valion arvoa koskevat rajoitukset, jolloin FCI-vaatimukset täyttävät koirat voivat tulla myös kansainvälisiksi valioiksi. Niiden koirien osalta, joiden rekisteröinneissä on sotkuja, ylimenovaiheen päättyminen ei kuitenkaan korjaa tilannetta.

Maltankoirien osalta on ollut mielenkiintoinen tilanne, sillä SKL-FKK on hyväksynyt koirarekisteriinsä Venäjältä tuotuja maltankoiria väittäen, että koirilla on ns. export pedigree, vaikka koirien rekisteröintijäljennösten mukaan sukutaulussa on tuntemattomia koiria, eli koirien ei olisi pitänyt saada export pedigreetä. Kopioita alkuperäisistä rekisteröintiasiakirjoista on kieltäydytty luovuttamasta rodun rotua harrastavalle yhdistykselle, jota on kehoitettu kääntymään koirien venäläisen kasvattajan puoleen lisätietojen saamiseksi. (Ei liene yksinkertaista, kun kasvattajan etunimestä tiedetään vain alkukirjain ja osoitteena on "Venäjä".)

Nyttemmin on myös käynyt ilmi, että SKL-FKK on hyväksynyt ER-rekisteriin FCI:n rekisteröintisääntöjen vastaisesti Kanadassa syntyneen, mutta USA:laisen coton de tular-yhdistyksen epäviralliseen rekisteriin merkityn koiran. Tietämättömyydestä ei voi olla kysymys, sillä rotujärjestömme esitti aikanaan jalostustieteelliselle toimikunnalle FCI:n kannan, jonka mukaan epävirallisiin amerikkalaisiin rekistereihin merkityt koirat eivät ole rekisteröintikelpoisia FCI-maissa. Mainittakoon, että USA:ssa on useampi coton de tuleareja rekisteröivä ja harrastava yhdistys, joiden rekistereitä USA:n kennelklubi AKC ei ole tunnustanut.

Kiinanharjakoirat taas rekisteröidään SKL-FKK:ssa kahdella eri rotukoodilla karvattomat ja karvaiset powder puffit omiksi roduikseen, vaikka kysymyksessä on yksi rotu, jossa karvattomien ja powder puffien risteyttäminen on sallittu ja välttämätöntäkin. Pyydettäessä rotumääritelmätoimikuntaa esittämään asiantuntijaelimenä asian korjausta vastaukseksi olemme saaneet, että asia ei kuulu toimikunnalle, koska kysymyksessä on toimiston asia.

Suurimmat sotkut löytyvät kuitenkin kleinspitzeistä. FCI:n käytännön mukaan kleinspitz kilpailee kolmena eri variaationa värien mukaan kukin omasta CACIB:istaan, mutta Kennelliitto rekisteröi kaikki kleinspitzit yhtenä rotuna yhdellä rotukoodilla. Vielä viime vuosikymmenen puolivälissä rekisterikirjassa oli sentään värikoodi, mutta nyt sekin on kadonnut. Miten maallikkokoiranomistaja tietää, mihin rotuun/variaatioon hänen pitäisi koiransa ilmoittaa näyttelyssä, ja miten hän tietää, mitä koiria saa risteyttää keskenään, kun nyt SKL-FKK:n hallitus on viimeinkin hyväksynyt FCI:n käytännön, jonka mukaan värien vapaa sekoittaminen ei ole enää sallittua?

Oman lisävärinsä soppaan toi SKL-FKK:n hallituksen rotujärjestön ja kleinspitzien oman yhdistyksen vastustuksesta huolimatta tekemä päätös, jonka mukaan kleinspitzejä ja mittelspitzejä voidaan siirtää rodusta toiseen vain koon perusteella siitä huolimatta, että klein- ja mittelspitz eroavat toisistaan rotumääritelmän perusteella, ja ylisuuri kleinspitz voi koosta huolimatta olla tyypillinen kleinspitz eikä mittelspitz.

Kun siirtoja rodusta toiseen tehdään, SKL-FKK ei tee muutosta rekisterikirjaan, vaan rodun harrastajia on neuvottu tekemään korjaus itse rekisterikirjaan, mikä voi aiheuttaa ongelmia varsinkin ulkomaisissa näyttelyissä. Myöskään rodusta toiseen siirretyn koiran rekisterikirjasta ei käy ilmi, että koiran vanhemmat saattavatkin olla toista rotua.

Vielä hankalampi tilanne on niiden pennunostajien kannalta, jotka ovat ostaneet muotovaliokleinspitzin jälkeläisen, ja tämä jalostukseen käytetty koira onkin sittemmin siirretty mittelspitziksi ja menettänyt valionarvonsa.

SKKY:n ja sen alaisuuteen kuuluvien kleinspitzien jalostuksen kannalta tilanne on hankala myös siksi, että mittelspitzeissä värejä saa edelleen sekoittaa keskenään FCI:n CACIB:eista huolimatta, ja nämä "sekaväriset" koirat saattavat tulla siirretyiksi koon perusteella kleinspitzeiksi ja rodun kotimaan eli Saksan yleisestä käytännöstä poiketen näitä siirrettyjä koiria käytetään jalostukseen.

Muutama vuosi sitten Saksan rotujärjestö kielsi siirrot pomeranianin ja kleinspitzin väliset siirrot, ja SKKY on ollut yhteydessä Saksaan, jotta kleinspitzien ja mitteleiden välillä pelkän koon perusteella tapahtuvista siirroista luovuttaisiin, sillä ainakaan Suomessa mittelspitzeihin ei tarvita lisäjalostusmateriaalia, kun rodun rekisteröinnit ovat moninkertaiset rodun kotimaahan verrattuna.

Coton de tulear PEVISA-ohjelmaan

SKL-FKK on hyväksynyt coton de tulear-rodun jalostuksen tavoiteohjelman (julkaistu SKKY-Tiedote 3/2001) sekä rodun liittämisen perinnöllisten sairausten vastustamisohjelman eli PEVISA-ohjelman piiriin. Vaatimuksena on, että pentueen molempien vanhempien tulee olla virallisesti silmätarkastettu. Silmätarkastuslausunto ei saa olla 12 kk. vanhempi. PRA:ta tai HC:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lisäksi pentueen molempien vanhempien täytyy olla virallisesti polvitarkastettu, mutta tutkimustulos ei vaikuta rekisteröintiin.

Chihuahuan PEVISA-ohjelmaa jatketaan

SKL-FKK on myös hyväksynyt lyhyt-ja pitkäkarvaisen chihuahuan päivitetyn jalostuksen tavoiteohjelman (julkaistu SKKY-Tiedote 1/2002) sekä rodun PEVISA-ohjelman jatkamisen. Ohjelman mukaan pentueen molempien vanhempien tulee olla virallisesti polvitarkastetut, mutta tarkastustulos ei vaikuta rekisteröintiin.

Hyväksyessään jalostuksen tavoiteohjelman SKL-FKK:n jalostustieteellinen toimikunta on edellyttänyt, että jatkossa ohjelmassa annetaan tietoa myös legg perthes-sairaudesta, vesipäistä ja rodussa esiintyvästä vajaakehittyneestä alaleuasta, kuten toimikunta toteaa. Tieteellistä tietoa ko. vikojen levinneisyydestä rotujen Suomessa olevassa kannassa ei kuitenkaan esitetty.


Hallituksen päätöksiä 3/2002

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti lokakuussa kollegiot uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi japanese chineissä ja griffon-roduissa. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Kollegioissa hyväksyttiin seuraavat tuomarikokelaat:
- japanese chin: Marja Kurittu
- griffonit: Annukka Paloheimo

Muotovalionarvovaatimukset

Suomen Kennelliitto on esittänyt, että muotovalion arvoon vaadittava ikäraja nostettaisiin kääpiökoirilla 15 kuukaudesta 24 kuukauteen.

SKKY joutui käsittelemään asiaa koskevaa lausuntopyyntöä liian lyhyellä varoitusajalla. Kun SKL-FKK:n toimistolta meni lähes viisi kuukautta lausuntopyynnön lähettämiseen, meille annettiin lausuntoaikaa kolme viikkoa, missä ajassa meidän olisi pitänyt ehtiä pitämään kaksi rotujärjestön hallituksen "hätäkokousta", minkä lisäksi 11 jäsenyhdistyksemme ja neljän ala-jaostomme olisi pitänyt ehtiä pitää omat kokouksensa. SKKY:n hallitus totesikin Kennelliitolle toivovansa, että tämäntapaiset asiat hoidetaan tulevaisuudessa huolellisemmin ja asiallisemmin.

Rotujärjestön hallitus totesi lausunnossaan, että sekä rotujärjestön hallituksen että rotujärjestön rotukohtaisten jäsenyhdistysten ja alajaostojen kanta esitykseen oli yksimielisen ja ehdottoman kielteinen.

Katsoimme, että muotovalion arvon saavuttamiseen tarvittavan ikärajan nostaminen 24 kuukauteen ei ole perusteltua, koska se johtaa väistämättä koiriemme eriytymiseen näyttelykoiriin ja siitoskoiriin ja näin murentaa laadukkaan suomalaisen koiranjalostuksen perusteita.

Totesimme tämän vaaran olevan erityisen suuri ns. turkkiroduilla. Jos koira voi saavuttaa valion arvon vasta täytettyään 24 kuukautta, sen ensimmäinen astutus voi siirtyä kolmeen vuoteen ja ylikin, kun useimmat kääpiökoirarodut on perusteltua astuttaa terveydellisistä syistä synnytysvaikeuksien ehkäisemiseksi 3. tai viimeistään 4. juoksusta, sillä kääpiökoirat kehittyvät isokokoisia rotuja nopeammin ja ovat myös "valmiita" aikaisemmin. Jos ns. turkkirotuun kuuluva koira astutetaan ja saa pennut ennen kuin se on tullut valioksi, pentujen jälkeen saattaa mennä vuosikin ennen kuin koiran turkki on näyttelykunnossa, missä vaiheessa koira mahdollisesti haluttaisiin astuttaa uudestaan. Näin se ei ehkä saavuta koskaan muotovalionarvoa, ja kasvattajien ainoaksi vaihtoehdoksi jää pitää erikseen näyttelykoiria ja siitoskoiria.

Totesimme myös, että nykyinen 15 kuukauden ikäraja on toiminut rotujemme kannalta erinomaisesti, emmekä näe mitään syytä, miksi sitä pitäisi muuttaa huonompaan suuntaan jostain muista kuin jalostuksellisista syistä.

SKKY:n hallitus huomautti lisäksi SKL-FKK:lle, että rotujärjestö edustaa 23 pienikokoista koirarotua, joiden osuus SKL-FKK:n kaikista rekisteröinneistä vuonna 2001 oli 5,7 %, ja se esittikin toivomuksen, että kannanotollemme annetaan sille kuuluva paino.

Ratkaisun asiassa tekee marraskuun lopulla kokoontuva Kennelliiton valtuusto.

SKKY oli tiedustellut jäsenyhdistyksiltään ja alajaostoiltaan myös mielipidettä vaatimuksesta, jonka mukaan yksi sertifikaatti olisi saatava joko kansainvälisestä näyttelystä tai rodun erikoisnäyttelystä, mutta asiasta ei tehty esitystä SKL-FKK:lle, koska mielipidehajonta SKKY:n rotujen keskuudessa oli liian suuri osan puoltaessa, osan vastustaessa ja osan jättäessä vastaamatta.

Vakionäyttelypäivä?

SKKY:n hallitus on esittänyt SKL-FKK:lle, että sen vuosittainen pääerikoisnäyttely voitaisiin anoa ja hyväksyä samanaikaisesti kaikkien rotujen näyttelyiden kanssa.

Lisäksi esitettiin, että SKL-FKK:n hallitus hyväksyisi näyttelylle vakioviikonlopun (esim. vuonna 2003 29.8., vuonna 2004 29.8., vuonna 2005 28.8. ja vuonna 2006 27.8.). Perusteluina esitimme seuraavaa:

1) Näyttelyn nykyisen näyttelypaikan, Helsingin Kaivopuiston, saaminen näyttelyn käyttöön vaatii pitkällisen anomisprosessin, sillä tapahtuman koon vuoksi vuokra-anomuksemme käsitellään kaupungin kiinteistölautakunnassa. Lisäksi puiston saatavuus riippuu muista, usein jo useita vuosia etukäteen järjestettäviksi hyväksytyistä konserteista ja muista ulkoilmatapahtumista. Alkukesä on myös poissa laskuista, koska puistoon ei hyväksytä tämän suuruusluokan tapahtumia mm. nurmikon kunnon takia.

2) Ulkomuototuomareiden saaminen näyttelyyn nykyisellä, noin vuoden varoitusajalla on lähes mahdotonta, mikäli näyttelyyn halutaan maailman ulkomuototuomareiden parhaimmistoa. Huomautimme, että kokonsa ja rotujensa määrän (FCI:n 9. ryhmä ja seitsemän muuta SKKY:n edustamaa rotua) puolesta näyttely on verrattavissa yhden tai kahden rodun erikoisnäyttelyn sijasta kaikkien rotujen näyttelyihin, olihan vuoden 2002 näyttelyssä Kaivopuistossa 850 koiraa ja 11 ulkomuototuomaria.

Totesimme, että esimerkiksi vuoden 2004 näyttelyn joudumme pitämään samana päivänä Heinolan kaikkien rotujen näyttelyn kanssa 29.8.2004, sillä elokuun kaikkien rotujen näyttelyjä on jostain syystä siirretty viikolla eteenpäin. Vaikka muodollisia esteitä näyttelymme pitämiseen samana päivänä kaikkien rotujen näyttelyn kanssa ei olekaan, katsoimme tämäntapaisten päällekkäisyyksien välttämisen olevan kaikkien etujen mukaista.

Rotukirjaesitys SKL-FKK:lle

Rotujärjestön hallitus on päättänyt SKL-FKK:n valtuustolle tehtävästä aloitteesta SKL-FKK:n rotukirja- ja rekisteröintiohjetta koskevan päätösvallan siirtämisestä takaisin liiton valtuustolle, jonka päätösvaltaan nämä kysymykset kuuluivat ennen ns. karanteenirajan poistamista.

SKKY:n valtuustoedustajan tekemässä esityksessä todetaan perusteluna, että puhdasrotuisten koirien rotukirjan pitoa ja rekisteröintiä koskevat säännöt ovat koko liiton toiminnan kulmakivi ja yhtä tärkeitä ellei tärkeämpiäkin kuin esimerkiksi näyttelysäännöt tai erinäiset koesäännöt. Siitä syystä nämä päätökset vaativat vähintäänkin yhtä paljon harkintaa ja laaja-alaista valmistelua johdonmukaisuuden ja pitkäjännitteisyyden takaamiseksi. Kun ne koskettavat lisäksi kaikkien valtuustossa edustettuina olevien rotujärjestöjen ja kennelpiirien jäsenistöä, on perusteltua, että rotujärjestöt ja kennelpiirit osallistuvat päätöksen tekoon.

SKKY:n hallitus on ollut viime aikoina erityisen huolestunut alati muuttuvista rekisteröintiohjeista ja käytännöistä SKL-FKK:n toimiston ja hallituksen tehdessä päätöksiä suurissa periaatteellisissa kysymyksissä kuten esimerkiksi pentueen rekisteröimisestä DNA-tutkimusten perusteella yhtä useammalle isälle ilman, että SKL-FKK:n valtuusto on saanut ilmaista kantaansa näin laajakantoisesta periaatekysymyksestä.

Samoin olemme ilmaisseet huolemme mm. FCI:n hyväksymien koirarekistereiden ulkopuolella oleviin rekistereihin kuuluvien koirien hyväksymisestä Suomen rekisteriin, vaikka ne eivät täytä FCI:n vaatimuksia, sekä tuontikoirien hyväksymisestä Suomen koirarekisteriin, vaikka ne eivät voi saada ns. export pedigree'tä, koska niillä on sukutauluissaan tuntemattomia koiria. Viimeksi ongelma on tullut esille Venäjältä tuotujen maltankoirien kohdalla.

Kleinspitzien väriristeytys-poikkeuslupien anominen

Kennelliiton hallitus on päättänyt, että kleinspitzien väriristeytykset ovat kiellettyjä, ja näin vain mustia ja ruskeita saa risteyttää keskenään, valkoisia keskenään ja muunvärisiä keskenään. Väriristeytykset näiden kolmen variaation välillä ovat sallittuja vain poikkeusluvalla.

SKKY:n hallitus on päättänyt seuraavasta anomuskäytännöstä:

. Anomus toimitetaan ensin lausunnolle Pienpystykorvat ry.:lle, joka toimittaa anomuksen lausunnollaan SKKY:lle toimitettavaksi edelleen rotujärjestön lausunnolla SKL-FKK:lle.

. Anomukseen tulee liittää mukaan:

a) niiden koirien sukutaulut, joita anomus koskee

b) koirien ja niiden aikaisempien jälkeläisten näyttely- ja terveystutkimus-tulokset (kopiot virallisista silmä- ja polvitarkastuslausunnoista). Edellytyksenä on, että koirat täyttävät Pien-pystykorvat r.y.:n jalostukseen käytettäville koirille asettamat vähimmäisvaatimukset, minkä lisäksi poikkeus-lupaa anottaessa niillä tulee olla erityistä näyttöä jalostusarvostaan.

c) selvitys ko. koirien sukutaulussa olevien koirien väreistä

d) perustelut väriristeytyksen tarpeellisuudesta sekä esitettyjen risteytyksien mahdollisista eduista olemassa olevan kleinspitzkannan parantamiseksi (toteamus, että haluaa kasvattaa esim.harmaita kleinspitzejä, ei riitä)

e) jatkojalostussuunnitelma, mikäli anotut poikkeusluvat myönnetään.

Tiedoksi kiinanharjakoiraharrastajille

Kiinanharjakoiraharrastajia on viime aikoina värvätty jäseneksi Suomen Karvattomat Rodut-nimiseen yhdistykseen, joka ilmoittaa harrastavansa perun- ja meksikon karvattomien koirien lisäksi myös kiinanharjakoiria.

Kyseinen yhdistys on ns. villi rinnakkaisyhdistys. Se on Suomen Seurakoirayhdistyksen jäsenyhdistys, mutta sitä ei ole hyväksytty Suomen Kennelliiton jäseneksi, koska liiton sääntöjen 5§:n mukaan liiton jäsenyhdistyksenä voi olla samanaikaisesti ainoastaan yksi samaa rotua edustava rotujärjestö, rotua harrastava yhdistys ja rotuyhdistys.

Kiinanharjakoirat kuuluvat Suomen Kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen, joten SKKY ja sen alaisuudessa toimiva SKKY:n kiinanharjakoira-alajaosto on ainoa kennelorganisaatiossa hyväksytty virallinen kiinanharjakoirien edustaja.

Talousasioita

. SKKY:n hallitus on hyväksynyt Kone Oyj:n ostotarjouksen yhdistyksen omistamista Partekin osakkeista. Osakekauppa toteutui elokuun lopulla. Kone teki ostotarjouksen Partekin osakkeenomistajille sen jälkeen, kun se oli ostanut Suomen valtion omistamat Partekin osakkeet aiemmin keväällä. SKKY:n hallitus on sittemmin päättänyt, että myynnistä saadut varat sijoitetaan samalla tavalla pitkäaikaisena sijoituksena pörssinoteerattuihin osakkeisiin. Yhdistyksen osakekauppojen toimeksiantoja on hoitanut Sampo-Mandatum-pankki.

. Hallitus on päättänyt pitää SKKY Tiedotteen ilmoitushinnat ennallaan ensi vuonna. Samoin internet-ilmoitushinnat pidetään ennallaan. Hinnasto on sivulla 5. Toivomme rotujemme piirissä toimivien kasvattajien käyttävän erityisesti edullisia internet-mainoksia, sillä tänään yhä useammat pennunostajat hakevat tietoja internetistä.

. Yhdistys on purkanut monivuotisen sopimuksensa EUNET/KPN-Qwestin kanssa ja siirtynyt käyttämään Elisan ADSL-yhteyttä. www.toydogs.net-kotisivut säilyvät kuitenkin kotisivut.com'in palvelimella.

. Yhdistys on myös irtisanonut Sonera Innotelen kanssa sopimuksensa tavoitettavuusnumerosta, koska numeron käyttö ei ollut kustannustehokasta.

Oletko hankkimassa tuontikoiraa?

Ennen kuin hankit pohjoismaiden ulkopuolelta tuontikoiraa, varmista, että koira on rekisterikelpoinen FCI-maissa kuten Suomessa. Erityisen tärkeää tämä on silloin, kun koira tuodaan ei-FCI maasta ja kuuluu syntymämaassaan ns. harvinaisiin rotuihin.

SKL-FKK:ssa on luettelo FCI:n hyväksymistä koirarekistereistä, joihin merkityt koirat ovat rekisterikelpoisia Suomessa. Tietoja listasta saa myös SKKY:ltä, e-mail: info @ toydogs.net


Hallituksen päätöksiä 4/2002

Vuolasvirta-palkinnot

SKKY:n hallitus on päättänyt olla puoltamatta kiinanharjakoirakasvattajan Vuolasvirta-palkintoanomusta todeten, ettei hänen toimintansa kenneltyössä ole ollut  moitteetonta ja esimerkillistä, sillä:

- hän on ollut perustamassa rotujärjestön ja sen kiinanharjakoira-alajaoston kanssa kilpailevaa päällekkäistä Suomen Karvattomat Rodut ry-nimistä yhdistystä, jota Suomen Kennelliitto ei ole hyväksynyt jäsenyhdistyksekseen. Yhdistys ei täytä SKL-FKK:n sääntöjen 5§:n jäsenedellytyksiä, koska sääntöjen mukaan rodulle voidaan hyväksyä jäsenyhdistykseksi ainoastaan yksi yhdistys.

-hän on yhdistyksen perustamisen jälkeen tukenut kyseisen villin yhdistyksen toimintaa mm. ostamalla mainostilaa sen lehdessä.

- hän on myös ilmoittanut eroavansa SKKY:n kiinanharjakoira-alajaostosta.

SKKY:n hallitus viittasi päätöksenteossaan aiempaan ennakkotapaukseen, jolla coton de tuléar-kasvattajalta evättiin Vuolasvirtapalkinto, koska hän toimi aktiivisesti rodulle virallisesti hyväksytyn rotujärjestön alaisen alajaoston kanssa kilpailevassa yhdistyksessä.

Vuonna 2002 myönnetyt Vuolasvirta-palkinnot

Suomen Kennelliitto on myöntänyt seuraaville SKKY:n rotuja kasvattaville kasvattajille Vuolasvirtapalkinnon vuonna 2002:
Anne Kariluoto (Miniblack's), bostoninterrieri
Päivi ja Timo Molari (Michel Nabila's) coton de tuléar
Ulla Paavola ja Krister Österlund (VitVäktarens) pomeranian
Maarit Sairberg (Golden Lily's) pitkäkarvainen chihuahua.

Yksi Vuolasvirtapalkintoanomus hylättiin, koska kasvattajaa oli huomautettu nartun penikoittamisesta ennen kuin edellisestä pentueesta oli kulunut 10 kuukautta.

Kiinanharjakoiria harrastava villi yhdistys

SKKY:n hallitus on päättänyt  pyytää Suomen Kennelliiton hallitusta  kiinnittämään Suomen Seurakoirayhdistys ry:n huomiota sen jäsenyhdistyksen, Suomen Karvattomat Rodut ry.:n toimintaan.

SKKY:n hallitus totesi SKL-FKK:n hallituksen evänneen aiemmin tänä vuonna kyseisen yhdistyksen jäsenanomuksen, sillä se ei täytä SKLFKK:n sääntöjen 5§:n mukaisia jäsenedellytyksiä, koska sääntöjen mukaan samalle rodulle voidaan hyväksyä jäsenyhdistykseksi ainoastaan yksi yhdistys, eikä kilpailevia rinnakkaisyhdistyksiä hyväksytä. SKKY:n hallitus huomautti, että kiinanharjakoirat kuuluvat rotujärjestömme alaisuuteen, ja niillä on aktiivisesti toimiva oma alajaostonsa.

Nyttemmin on käynyt ilmi, että kyseinen Suomen Seurakoirayhdistyksen jäsenyhdistys ilmoittaa "Naku-Huisku"-lehdessään harjoittavansa kiinanharjakoirien pentuvälitystä sekä perustavansa rodulle oman jalostustoimikunnan.

Lisäksi lehdessä todettiin mm. seuraavaa: "Suomen Kennelliitto on tehnyt kielteisen päätöksen yhdistyksen hyväksymisestä Kennelliiton alaisuuteen. Syynä tähän oli esim. yhdistyksemme nimi, joka ei saa viitata rotujemme karvattomuuteen. Kennelliitto haluaa estää näin ketään takertumasta siihen vanhaan ´peikkoomme´ joka näkyy joka käänteessä vainoavan meitä eli Euroopan Neuvoston päätöslauselma, jossa karvattomat rodut kuuluu ns. kiellettäviin rotuihin." Yhdistys ilmoittaakin hakevansa nimenmuutosta.

SKKY:n hallitus esitti toivomuksen, ettei Kennelliiton taholta ole esitetty yhdistykselle tämäntapaisia perusteluja tai neuvoja, sillä yhdistyksen jäsenedellytykset SKL-FKK:ssa eivät täyty pelkällä nimenmuutoksella, vaan sen on muutettava sääntöjään poistamalla niistä kaikki maininnat toiminnan ulottamisesta kiinanharjakoiriin.

Samannimisten koirien rekisteröiminen

SKL-FKK:n hallitus on päättänyt lisätä koirarekisteriohjeen kohdan 2.5 viimeiseksi määräykseksi: "Kasvattaja ei saa nimetä pentujaan samannimisiksi, ellei syntymäaikojen välillä ole vähintään 10 vuotta."

SKL-FKK:n hallitus päätti samalla, että Kaisa Aspiala (kennel Oika Bull) velvoitetaan muuttamaan 1.6.2001, 6.7.2001 ja 20.7.2001 syntyneiden petit brabanconkasvattiensa nimet siten, ettei pennuilla ole samoja nimiä, sekä toimittamaan koirien rekisteritodistukset korjausta varten Kennelliittoon.  Samoin SK-LFKK:n hallitus velvoitti Aspialan suorittamaan polveutumisen varmistuksen näille pentueille 31.12.2002 mennessä uhalla, että koirat muutoin poistetaan rekisteristä.

SKKY oli aikaisemmin kiinnittänyt SKL-FKK:n huomiota samannimisiin koiriin, joista Oika Bull Petit Pouchet, Oika Bull Chaperon Rouge, Oika Bull Quoiquil Arrive ja Oika Bull Legercendrillon esiintyvät kahdessa pentueessa ja ensinmainittu uros on kolmannessa pentueessa vain yhden kirjaimen erolla muodossa Oika Bull Petit Poucet.

SKLFKK:n hallituksen päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että myös vuonna 2002 syntyneessä, Aspialan kasvattamassa petit brabanconpentueessa on samannimisiä koiria, eli uros Oika Bull Petit Poucet ja nartut  Oika Bull Legercendrion ja Oika Bull Chaperon Rouge.

Kiinanharjakoirien rekisteröintitietojen mukaan yhdessä vuonna 2001 ja yhdessä vuonna 2002 syntyneessä kiinanharjakoirapentueessa on samanniminen uros, Oika Bull Marchanddessable, ja vuoden 2001 lopulla ja vuoden 2002 alussa syntyneissä pentueissa on samanniminen koira, Oika Bull Zanqueadora, joka on toisessa pentueessa uros ja toisessa narttu.

SKKY:n hallitus on päättänyt pyytää SKL-FKK:n hallitusta ulottamaan aiemman päätöksensä koskemaan myös näitä koiria.

Chihuahuapentueen rekisteröiminen kahdelle isä

SKL-FKK:n hallitus on päättänyt hyväksyä kahden eri uroksen jälkeläisten rekisteröimisen samaan chihuahuapentueeseen. Kasvattaja joutuu kuitenkin maksamaan nelinkertaisen maksun, koska kysymyksessä oli nartun liian tiheä penikoittaminen. Narttu asetettiin lisäksi 18 kuukauden jalostuskieltoon.

Lisäksi SKL-FKK:n hallitus on päättänyt viedä useamman uroksen jälkeläisten rekisteröimisen samasta pentueesta keskusteltavaksi Pohjoismaisen Kennelunionin ja FCI:n kokouksiin.>

Chihuahua r.y.:n jalostustoimikunta vastusti kahden eri uroksen jälkeläisten rekisteröimistä samaan pentueeseen. Myös SKKY:n hallituksen kanta asiaan oli ehdottoman kielteinen, sillä pentueella oli kolme isäehdokasta ja kysymyksessä oli mitä ilmeisimmin huolimattomuudesta johtuva vahinkoastuminen eikä suunnitelmallinen jalostus. SKKY totesi myös, ettei asiasta ole selkeää FCI:n päätöstä. Myöskään SKL-FKK:n valtuuston mielipidettä näin tärkeässä periaatekysymyksessä ei ole tiedusteltu.