Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2003

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 01/2003

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY on järjestänyt alkuvuodesta erikoiskoulutusta ulkomuototuomarioikeuksiaan laajentaville kolmelle tuomarille bolognese-, bichon havanais- ja coton de tulear-roduissa. Havannalaiset r.y. ja SKKY:n Coton de tulear-alajaosto osallistuivat järjestelyihin toimittamalla paikalle ns. mallikoirat.

Kiinanharjakoirissa järjestettiin tammikuussa kollegio, jonka perusteella esitettiin SKL-FKK:lle Annukka Paloheimon pätevöimistä rodun tuomariksi. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Alajaoston kollegioon toimittamia koiria hyödynnettiin järjestämällä kollegion jälkeen erikoiskoulutus kolmelle tuomarikokelaalle.

Lisäksi rotujärjestö järjesti erikoiskoulutuksen yorkshirenterriereissä tuomarioikeuksiaan laajentaville terrierituomareille Suomen Terrierijärjestön järjestämän tuomarikoulutuksen yhteydessä helmikuussa. Kirsti Lummelampi toimi rotujärjestön puolesta kouluttajana, ja Yorkshirenterrieri r.y. järjesti paikalle koiria.

Alkuvuoden tuomarikoulutusputki jatkui helmikuun lopulla, kun SKKY järjesti yhteistyössä Suomen Keeshond r.y.:n ja Suomen Seurakoirayhdistys r.y.:n kanssa erikoiskoulutuksen ns. saksanpystykorvissa, joihin rotujärjestön roduista kuuluvat kleinspitz ja pomeranian. Pienpystykorvat r.y. osallistui koulutuksen järjestämiseen.

Kleinspitzien väriristeytyspoikkeuslupa-anomukset

SKKY:n hallitus on päättänyt yksimielisesti, että se ei puolla Tuula Rekikosken poikkeuslupa-anomusta mustien kleinspitz-narttujen Lecibsin Melisa FIN 25258/99 ja Sinermäen Amoretta FIN 36209/00 astuttamisesta harmaalla kleinspitz-uroksella Ikioman Int-Res-Antti FIN 17094/02.

Rotujärjestön hallitus totesi edellyttävänsä, että koirat, joita väriristeytysanomukset koskevat, täyttävät sen jäsenyhdistyksen, Pienpystykorvat r.y.:n, jalostukseen käytettäville koirille asetettavat vaatimukset. Näin ei tässä tapauksessa ollut. Lisäksi rotujärjestö edellyttää, että mahdolliseen väriristeytykseen käytettävillä koirilla on näyttöä jälkeläisten perusteella niiden jalostusarvosta ja kasvattajalla on yksityiskohtaiset jatkojalostussuunnitelmat, mikäli poikkeuslupa myönnetään. Tässä tapauksessa nämä edellytykset eivät täyttyneet.Hallituksen päätöksiä 02/2003

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY jatkoi tuomarikoulutusten ja - kollegioiden sarjaa pääsiäisen jälkeisellä viikolla, jolloin järjestettiin kollegiot uusien tuomareiden pätevöimiseksi maltankoirissa, löwcheneissä ja ranskanbulldogeissa.

Maltankoirakollegiossa hyväksyttiin Annukka Paloheimo. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Löwchen-kollegiossa hyväksyttiin Tarmo Viirtelä ja ranskanbulldoggikollegiossa kahdesta kokelaasta Annukka Paloheimo. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Ritva Raita.

Maltankoirakollegion jälkeen annettiin erikoiskoulutus Juha Karekselle ja Tiina Palosaarelle maltankoirissa ja edellisten lisäksi Pirjo Aaltoselle ja Marja Kuritulle lhasa apsoissa. Lisäksi Hans Lehtinen antoi erikoiskoulutuksen Tiina Palosaarelle löwcheneissä.

Maltalaiset ry, Suomen Ranskanbulldogit ry ja SKKY:n löwchen-alajaosto järjestivät koirat kollegioihin.

Tuomareiden pikakoulutus

SKKY:n hallitus on esittänyt SKL-FKK:n hallitukselle syvän paheksuntansa tavasta, jolla tämä on valtuuston päätöksistä piittaamatta sivuuttanut rotujärjestöt toteuttaessaan ulkomuototuomareiden pikakoulutusta ja -pätevöintiä.

Rotujärjestön hallituksen mielestä osoittaa ennenkuulumatonta arroganssia, että SKL-FKK:n hallitus ei edes katsonut aiheelliseksi informoida rotujärjestöjä päätöksestään, vaan rotujärjestöt saivat kuulla asiasta huhupuheina.

Rotujärjestön kirjelmässä todettiin, että olisimme odottaneet koulutuksen suunnittelua yhteistyössä rotujärjestöjen kanssa, joilla pitäisi olla päävastuu rotujensa ulkomuototuomarikoulutuksesta, ja sen koordinointia rotujärjestöjen omien erikoiskoulutuksien kanssa, jolloin myös vähäisiä koulutusresursseja olisi voitu hyödyntää paremmin.

Viittasimme vertailun vuoksi naapurimaahamme Ruotsiin, jossa on käynnistymässä vastaavanlainen, pitemmälle ajanjaksolle ajoitettu koulutusohjelma, jonka käynnistämisestä on saatu tietoa jo suunnitteluvaiheessa SKK:n internet-sivuilla olleista toimikuntien ja hallituksen pöytäkirjoista.

Paheksuimme myös tapaa, jolla SKL-FKK:n valtuustoa johdettiin tahallisesti harhaan hyväksyttäessä tämän vuoden toimintasuunnitelmaa, jossa ei ole minkäänlaista mainintaa näin suurisuuntaisesta hankkeesta. Oletimme, että hankkeen suunnittelu oli (tai olisi pitänyt olla) käynnissä jo tuolloin, mutta valtuustoedustamme muistuttaessa rotujärjestöjen tuomarikoulutusvastuusta hallitus antoi ymmärtää, ettei mikään ollut muuttunut, vaan rotujärjestöt vastaavat edelleenkin rotujensa tuomarikoulutuksesta.

Totesimme kirjelmässämme, että rotujärjestöllämme tuskin olisi ollut mitään kokeneiden tuomareiden nopeutettua koulutusohjelmaa vastaan, mikäli se olisi hoidettu suunnitelmallisesti ja asianmukaisesti yhteistyössä rotujärjestöjen kanssa tämän päivän järjestödemokratian hengessä sen sijaan, että hallitus osoitti ennennäkemätöntä piittaamattomuutta syrjäyttäessään totaalisesti koko liiton toiminnan kannalta tärkeimmät toimijat.

Esitys uudesta rekisteröintimaksuluokasta

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 21.5.2003 päättänyt esittää SKL-FKK:n hallitukselle uuden, halvimman rekisteröintimaksuluokan luomista edistämään DNA-polveutumismääritysten yleistymistä.

Rotujärjestön hallitus esitti 15 euron /pentu rekisteröintimaksua, kun pentueet pennut täyttävät seuraavat vaatimukset:

“ Kasvattajalla on kennelnimi ja hän on allekirjoittanut kasvattajasitoumuksen sekä on SKL-FKK:n sekä rekisteröitävän rodun rotujärjestön tai sen jäsenyhdistyksen jäsen. Käyttökoirarotuun kuuluvan pentueen molemmat vanhemmat on palkittu näyttelyssä ja rodunomaisessa käyttökokeessa. Käyttökoirarotuun kuulumattoman pentueen molemmat vanhemmat on palkittu näyttelyssä laatupalkinnolla erinomainen. Pentueen molemmille vanhemmille on tehty polveutumisen varmistamisen mahdollistava DNA-määritys.”

Lisäksi päätettiin esittää muihin maksuluokkiin maininnan “kasvattaja on SKL-FKK:n ja rotuyhdistyksen jäsen” korvaamista sanoilla: “kasvattaja on SKL-FKK:n sekä rekisteröitävän rodun rotujärjestön tai sen jäsenyhdistyksen jäsen.”

Antidoping sääntö

SKKY:n hallitus on samassa kokouksessa kiinnittänyt huomiota SKL-FKK:n näyttelyihin ja kokeisiin osallistuvien koirien sisäistä ja ulkoista dopingia koskevan säännöstön puuttumiseen ja päättänyt tiedustella, mihin toimenpiteisiin SKL-FKK:n hallitus on ryhtynyt ja ryhtyy toteuttaakseen liiton valtuuston asiassa yksimielisesti ilmaiseman tahdon.

Rotujärjestön hallitus totesi, että tämän säännön olisi pitänyt valmistua SKL-FKK:n valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2000 aikana. Lisäksi se mainitaan myös valtuuston keväällä 2002 hyväksymissä näyttelysäännöissä, eikä uskottavuus liiton päätöksentekoon ja päätösten toimeenpanoon lisäänny, mikäli hallitus ei ota valtuuston päätöksiä vakavasti.

Uusien näyttelysääntöjen toimeenpano

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 21.5.2003 päättänyt kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen huomiota vakaviin puutteellisuuksiin hallituksen nimeämän näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan sekä liiton toimisto-organisaation toiminnassa vuoden alusta voimaan tulleiden uusien näyttelysääntöjen toimeenpanossa.

Totesimme, että nämä vakavat puutteellisuudet ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat hyvin paljon ylimääräistä sekaannusta ja vaivaa niin näyttelyn järjestäjille, näyttelyiden toimihenkilöille, näytteilleasettajille kuin rotujärjestöjen ja rotuyhdistystenkin luottamustehtävissä toimivillekin.

Erityisesti halusimme kiinnittää hallituksen huomiota seuraaviin epäkohtiin ja esittää välittömiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi:

1) Vieraskieliset arvosteluohjeet ulkomaisille tuomareille

Uudet näyttelysäännöt hyväksyttiin jo yli vuosi sitten , mutta siitä huolimatta liitosta ei ole saatavana vieraskielisiä arvosteluohjeita näyttelyissämme arvosteleville ulkomaisille tuomareille.

Huomautimme, että vaikka näyttelysääntömme seuraavat pääosin FCI:n sääntöjä, eri FCI-maissa esiintyy sen verran erilaisia käytäntöjä ja FCI:n säännöt sisältävät sen verran valinnaisia vaihtoehtoja, että selkokielinen, ulkomaisten tuomareiden lähtökohdista kirjoitettu arvosteluohje on ehdottoman välttämätön. Myöskin FCI:n ulkopuolisista ns. vanhoista kennelmaista tulevat tuomarit ovat tottuneet saamaan tiivistelmän näyttelysäännöistä kirjallisessa muodossa etukäteen jo ennen näyttelyä sen sijaan, että joutuvat turvautumaan useinkin hätiköityyn ja puutteelliseen suulliseen briifaukseen vasta näyttelyä edeltävänä iltana.

2) Toimivien arvostelulomakkeiden tuottaminen

Tällä hetkellä käytössä oleva A4-kokoinen arvostelukaavake ei ole toimiva. Se aiheuttaa runsaasti lisätöitä vasenkätisille kehätoimitsijoille, jotka joutuvat poistamaan kunkin kaavakkeen kansiosta pystyäkseen kirjoittamaan tuomarin sanelemat arvostelut. Lisäksi joissakin kaavakkeissa päällimmäisen kappaleen ja jäljennöksen ruudut eivät ole olleet samalla kohdalla, joten on arvailujen varassa, mitä palkintoja koirat ovat saaneet.

Rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten näyttelytuloksia ja vuosikirjoja kokoaville toimihenkilöille arvostelukaavake tuottaa runsaasti ylimääräistä työtä, sillä rotujärjestöille tulevassa päällimmäisessä kappaleessa ei ole koiran tietoja, vaan ainoastaan koiran rotu ja rekisteri-numero (ja näyttelysääntöjen mukaan arvostelulomakkeen jäljennös, jossa koiran ja sen omistajan tiedot näkyvät annetaan näytteilleasettajalle.) Kun erityisesti pienemmissä yhdistyksissä rekisteröintitiedot ovat paperiarkistossa ja kun rotujärjestöillä ei ole toistaiseksi online-yhteyttä SKL-FKK:n koirarekisteriin, koirien ja niiden omistajien tieto-jen kerääminen manuaalisesti aiheuttaa runsaasti lisätyötä. Lisäksi koirien omistajatiedot voivat vaihtua näyttelystä toiseen, joten rotujärjestöllä olevat tiedot eivät ole välttämättä ajan tasalla.Jos näyttelyssä on ollut ulkomaisia koiria, näiden koirien tietojen saaminen ulkomaisen rekisterinumeron perusteella on lähes mahdotonta.

3) Ilmoittautumiskaavakkeet

Näyttelyyn ilmoittautumiskaavakkeiden laatimisessa on ollut vakavia puutteita. Tietääksemme ilmoittautumiskaavakkeesta jouduttiin vuoden 2002 lopulla ottamaan useampi painos kaavakkeessa esiintyneiden virheiden ja puutteiden takia. Alkuvuodesta totesimme, ettei ilmoittautumiskaavak-keessa ollut lainkaan paikkaa rotujärjestöjen erikoisnäyttelyissä sallittua pikku pentuluokkaa varten. Huomautettuamme asiasta liiton toimistossa laadittiin erillinen kaavake erikoisnäyttelyjä varten, mutta meille ilmoitettiin, että tavallisesta ilmoittautumiskaavakkeesta poiketen tätä kaavaketta ei saisi laittaa lainkaan internetjakeluun, vaikka jäsenemme ovat tottuneet hakemaan kaavakkeensa internetistä ja vaikka liitto on käynnistänyt laajamittaisen verkkopalveluhankkeen.

Vieraskielistä (lähinnä englanninkielistä) ilmoittautumiskaavaketta ulkomaisia näytteilleasettajia varten ei ole vieläkään saatavana.

Myöskin liiton viralliset tuomarikutsukaavakkeet ovat ajastaan jäljessä ja hyvin puutteelliset sillä seurauksella, että näyttelynjärjestäjät joutuvat käyttämään omia, vapaamuotoisia kutsukirjeitään tai omia sopimuskaavakkeitaan, joista käy ilmi matkustus- yms. ehdot. Kun näyttelyn järjestäjien taso ja kielitaito vaihtelee, myös näiden kutsukirjeiden taso on kirjava eikä anna aina kovin hyvää kuvaa suomalaisen kennelharrastuksen tasosta.

Sekarotuisten koirien myynti ja välitys

SKKY:n hallitus on pyytänyt SKL-FKK:ta suorittamaan tarvittavat tutkimukset ja ryhtymään kurinpidollisiin toimenpiteisiin mahdollisista koiranomistajan perusohjeen, kennelnimimääräysten ja kasvattajan sitoumuksen rikkomuksista kahta kenneliä vastaan, koska molemmat tuottavat ja myyvät sekarotuisia, rekisteröimättömiä pentuja.

Toinen, Etelä-Suomessa toimiva kasvattaja ilmoittaa toistuvasti mm. internetin lemmikkieläinpalstoilla myytävänä olevista sekarotuisista pennuista. Toinen, Pohjois-Suomessa oleva suuri kennel kasvattaa useita eri rotuja, joita rekisteröidään kahdella eri kennelnimellä. Lisäksi toisen kennelnimen mukaan nimetty osakeyhtiö myy sekarotuisia, mm. eri kääpiökoirarotujen risteytyksinä tehtyjä pentuja, joista on säännöllisesti myynti-ilmoituksia Pohjois-Suomen sanomalehdissä.

Kennelliittoa pyydettiin myös tutkimaan, voidaanko kasvatustoimintaa osakeyhtiön puitteissa harjoitettaessa myöntää osakeyhtiön osakkaille SKL-FKK:n jäsenyyden ja kasvattajasitoumuksen allekirjoituksen perusteella annettavat rekisteröintialennukset. Samoin esitettiin DNA-polveutumismääritysten käyttämistä varmistamaan, että samoja narttuja ei ole käytetty peräkkäisistä juoksuista teetettyjen rekisteröityjen ja rekisteröimättömien pentujen tuotantoon.

Kleinspitzin rekisteröinnin peruuttaminen

SKKY on esittänyt Saksasta tuodun muunvärisen kleinspitz-uroksen rekisteröinnin peruuttamista ja koiran kleinspitzinä saavuttamien näyttelytulosten peruuttamista, sillä koira on pomeranian-vanhemmista ja rekisteröity Saksassa pomeranian-rotuisena, eivätkä siirrot pomeraninista kleinspitziin ole sallittuja.

Rotujärjestö totesi lisäksi, että koiraa rekisteröitäessä FIN-rekisteriin sen suomalainen rekisterinumero olisi pitänyt lisätä alkuperäiseen saksalaiseen rekisteritodistukseen.


Hallituksen päätöksiä 03/2003

Ulkomuototuomarikoulutus

Pirjo Aaltonen, Juha Kares ja Tiina Palosaari läpäisivät SKKY:n järjestämän lhasa apso- kollegion keskiviikkona 24.9. Samana iltana järjestetyssä maltankoirakollegiossa hyväksyttiin Juha Kares ja Tiina Palosaari. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Marraskuun alussa ulkomuototuomarikoulutusohjelmassa olivat kollegiot kiinanharjakoirissa, bichon havanais' eissa ja coton de tuléareissa sekä erikoiskoulutus kingcharlesinspanieleissa.

Syyskuun lopuksi yhdessä Suomen Keeshond ry:n kanssa suunniteltu keeshondien, kleinspitzien ja pomeranianien kollegio jouduttiin peruuttamaan sen jälkeen, kun SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta oli ilmoittanut vain kaksi päivää ennen suunniteltua kollegiota uusista määräyksistä ja muutoksista ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeisiin, joiden perusteella kollegioita ei olisi voitu järjestää suunnitellulla tavalla.

Peruuttaessaan kollegiot rotujärjestöt ilmoittivat SKL-FKK:lle, että pikapäätös loukkasi rotujärjestöjen oikeutta nimittää omat kollegiotuomarinsa ja järjestää tuomarikoulutus ja tuomareiden pätevöimiseksi tarkoitetut koetilaisuudet tavalla, joka palvelee parhaiten näiden rotujen etua.

Totesimme myös olleen epäselvää, olisivatko ko. kollegiot olleet edes tarpeellisia, sillä aiemman hallituksen päätöksen (5.12.2002) mukaan näissä roduissa tuomarin pätevöiminen kaikille roduille on tapahduttava samanaikaisesti, ja Kennelliitto oli jo aikaisemmin pätevöinyt kaksi kokelasta grosspitzille ja mittelspitzille.

Rotujärjestöt odottavat nyt pöytäkirjaotetta hallituksen kokouksesta, jossa viimeisin muutos on hyväksytty ja palaavat sen jälkeen asiaan. Myös marraskuuksi suunniteltu tuomareiden täydennyskoulutus saksanpystykorvissa päätettiin peruuttaa epäselvän tilanteen vuoksi.

9. ryhmän täydennyskoulutus

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on ilmoittanut 9. ryhmän rotujärjestöille esittävänsä Kennelliiton marraskuussa kokoontuvalle valtuustolle vuoden 2004 toimintasuunnitelmassa uusien 9. ryhmän rotujen ulkomuototuomareiden ns. täydennyskoulutusta, joka toteutettaisiin yhteistyössä rotujärjestöjen kanssa vuoden 2004 alkupuoliskolla.

Toimikunnan puheenjohtaja Marja Talvitie vetoaa 9. ryhmässä Kennelliiton käsityksen mukaan vallitsevaan tuomaripulaan. Hän kertoo tarkoituksena olevan pätevöidä uusia 9. ryhmän rotujen tuomareita niin, että tuomarikokelaille järjestetään erikoiskoulutus ja heti sen jälkeen kollegio, jolloin tuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen mukaisia harjoitusarvosteluja ei tarvitsisi suorittaa. Talvitien mukaan täydennyskoulutus ei koskisi viimeisimmältä tuomarikurssilta valmistuneita tuomareita.

SKKY:n ulkomuototuomarikoulutustoimikunta on ilmoittanut SKL-FKK:lle, ettei sillä ole periaatteessa nopeutettua koulutusta vastaan sillä edellytyksellä, että:

- Kennelliitto huolehtii koulutuksen kustannuksista

- kukin rotujärjestö vastaa oman rotunsa koulutuksen sisällöstä

-rotujärjestö valitsee ja nimeää omat kollegiotuomarinsa, ja kollegiot viedään läpi normaalikollegioiden koiramäärällä

- täydennyskoulutusmenettelyä sovelletaan ainoastaan niihin 9. ryhmän tuomareihin, joilla on jo ennestään pätevyys vähintään puoleen ryhmän roduista ja jotka ovat olleet tämän ryhmän rodun/rotujen tuomareina vähintään viisi vuotta.

- täydennyskoulutuksen erikoiskoulutusosaan kutsutaan myös muut tuomarioikeuksiaan laajentavat tuomarit, joilla on 9. ryhmän laajennusoikeus, mutta heiltä edellytetään pätevöimisessä normaalimenettelyä eli harjoitusarvosteluja.

Katsomme, että uusien tuomareiden pätevöimistä ei saa toteuttaa yhtä huterasti kuin viime kevään pikapätevöintiä, jolloin mm. SKKY:n 9. ryhmän roduille pätevöitiin Kennelliiton hallituksen toimesta uusia tuomareita.

Rekisteröintisotkut

SKKY:n hallitus on jälleen kiinnittänyt Kennelliiton hallituksen huomiota nykyisin voimassa olevassa koirarekisteriohjeessa oleviin epäjohdonmukaisuuksiin ja sen tulkintojen aikaansaamiin epäselvyyksiin, jotka ovat aiheuttaneet jatkuvia valituksia rotujärjestön kasvattajien taholta. Samalla pyydettiin kiireellisiä toimenpiteitä ongelmien ratkaisemiseksi.

SKKY:n hallitus huomautti mm. FCI:n rekisteröintimääräysten virheellisestä tulkinnasta SKL-FKK:n koirarekisteriohjeessa. Sen mukaan FIN-rekisteriin rekisteröidään koira, jonka sukutaulussa on kolme sukupolvea FCI:n tunnustamaan viralliseen rekisteriin kuuluvia koiria. SKL-FKK tulkitsee määräyksen niin, että ko. koirien on kuuluttava FIN-rekisteriä vastaavaan rekisteriin.

Kuitenkin FCI:n tunnustamien rekistereiden luettelossa on mainittu myös ns. odotusrekisterit, jotka FCI tunnustaa, ja joiden esiintyminen koiran sukutaulussa ei estä CACIB:ien vahvistamista eikä kansainvälisen valionarvon myöntämistä.

Esimerkkinä mainitsimme 6.2.2003 rekisteröidyn coton de tuléar-pentueen, joka on nyt merkitty ER-rekisteriin, vaikka samasta yhdistelmästä 26.12.2001 syntynyt pentue on rekisteröity FIN-rekisteriin. Pentueen emä on kansainvälinen valio, jonka sukutaulussa on kolmannessa sukupolvessa FCI:n hyväksymään Belgian odotusrekisteriin eli ALSH:een merkitty koira.

Totesimme käytännön bichon havanais-rodulla olevan vähintäänkin yhtä sekavan , eli kansainvälisten valioiden jälkeläisiä on rekisteröity kasvattajien näkökulmasta mielivaltaisesti välillä FIN- ja välillä ER-rekisteriin. Syynä tähän ovat ilmeisesti FCI:n hyväksymässä Alankomaiden odotusrekisterissä eli NHSBG:ssä olevat koirat sekä aika-naan USA:n havannalaisyhdistyksen HCA:n rekisteröimät koirat, jotka USA:n kennelklubi AKC nykyisin tunnustaa.

Huomautimme, että tämän rodun osalta asian selvittelyä SKL-FKK:n toimisto-organisaation kanssa on kasvattajien mukaan vaikeuttanut virkailijoiden asenne, sillä toimistossa on kieltäydytty edes keskustelemasta ongelmista. Samoin kasvattajien kertoman mukaan SKL-FKK:n toimisto on kieltäytynyt lähettämästä joidenkin koirien CACIB-vahvistuksia FCI:lle omaan rekisteröintiohjeeseen vedoten. Kuitenkin samojen koirien naapurimaista saamat CACIB:it FCI on vahvistanut.

Lisäksi totesimme, että karvattomat kiinanharjakoirat ja karvalliset powderpuffit rekisteröidään edelleenkin eri rotukoodeilla, vaikka kysymyksessä on yksi, yhdestä CACIB:ista kilpaileva rotu, jossa karvattomia ja karvaisia koiria voidaan (ja pitääkin) risteyttää keskenään. Aikaisemmat yritykset rodun rekisteröintien yhdistämieksi saman rotu-koodin alle eivät ole johtaneet tuloksiin.

Kleinspitzeissä on päinvastainen ongelma, kun rodussa on kolme eri värivariaatiota, jotka kilpailevat näyttelyissä kolmena eri rotuna kukin omista CACIB:eistaan ja joiden välillä risteyttäminen on kielletty. Siitä huolimatta rodut rekisteröidään samalla rotukoodilla yhtenä rotuna, mikä aiheuttaa sekaannusta ja epätietoisuutta ilmoitettaessa koiria näyttelyihin tai suunniteltaessa niiden jalostuskäyttöä.

Totesimme SKL-FKK:n hallitukselle, että kirjelmöityämme näistä epäselvyyksistä vuoden 2002 alkupuolella, meille ilmoitettiin, että SKL-FKK:n hallitus on asettanut työryhmän selvittämään rekisteröintiepäselvyyksiä. Nyt huomautimme, että työryhmän asettaminen ei ole ongelmien ratkaisu, ellei työryhmälle anneta selkeää määräaikaa, johon mennessä sen on esitettävä ratkaisusuosituksensa. Edellytimme hallitukselta ripeää aikataulua, jossa nämä ongelmat selvitetään, sillä ne aiheuttavat turhan paljon turhautumista ja suuttumusta kasvattajien ja aktiiviharrastajien keskuudessa

FCI:n päätöksistä tiedottaminen

SKKY:n hallitus on huomauttanut Kennelliitolle FCI:n hallituksen päätöksiä koskevan tiedotuksen puutteellisuuteen ja esittänyt, että hallitus ohjeistaa liiton toimistoa näiden itsestään selvien tiedotusrutiinien luomisessa.

Totesimme ongelman tulleen esille rotujärjestömme rotujen osalta viime keväänä ja tänä kesänä, kun FCI:n hallitus oli hyväksynyt schipperke- ja griffon-rotujen uudet rotumääritelmät. Itse hallituksen päätöksestä emme saaneet mitään tietoa (vaikka esim. griffon-rotujen osalta päätöksiä oli odoteltu jo pari vuotta), ja FCI:ltä tulleiden rotumääritelmien postittaminen rotujärjestölle kesti liiton toimistossa kaksi kuukautta.

Totesimme, että erityisesti näissä tapauksissa tiedon saaminen viipymättä oli äärimmäisen tärkeää. Griffoneissa hyväksyttiin uusi väri, ja mikäli tieto olisi tullut ajoissa, nämä koirat olisi voitu ilmoittaa yhdistyksen vuoden 2003 erikoisnäyttelyyn. Schipperkeissä taas oli ilmeistä, että onnettoman rotumääritelmän korjaamiseksi tarvittiin nopeita yhteispohjoismaisia toimenpiteitä.

Esitimme yksinkertaisesti Kennelliiton hallituksen ohjeistusta toimistolle niin, että toimiston kansainvälisistä asioista vastaavat virkailijat käyvät FCI:n hallituksen kokousten pöytäkirjat läpi ja tiedottavat rotujärjestöjen rotuja koskevista päätöksistä viipymättä asianomaisille rotujärjestöille, minkä pitäisi kuulua normaaleihin toimistorutiineihin.

Coton de tuléar-pentueen rekisteröiminen

SKKY:n hallitus käsitteli alaikäisen omistaman coton de tuléar-nartun pentueen rekisteröimistä, vaikka rodun PEVISA-ohjelman edellyttämä silmätarkastuslausunto oli astutushetkellä vanhentunut.

Hallitus päätti, että se ei puolla ko. nartun pentueen hyväksymistä FIN-rekisteriin. Totesimme rotujärjestön johdonmukaisena ja periaatteellisena kantana näissä tapauksissa olleen, että pentueen vanhempien on täytettävä astutushetkellä PEVISA-määräykset, ja vastuuntuntoisen kasvattajan on huolehdittava, että kaikki rekisteröimisen edellytykset täyttyvät.

Hallitus ei ole katsonut aiheelliseksi poiketa periaatteellisesta kannastaan tässäkään tapauksessa. Se totesi, että coton de tuléar-rodun liittymisestä PEVISA-ohjelmaan oli saatavana riittävästi tietoa sekä rotujärjestön että rodun oman alajaoston lehdissä. Koiran omistajan alaikäisyys ei myöskään voinut olla peruste PEVISA-määräyksistä poikkeamiselle.

Kleinspitzin siirron peruuttaminen

SKKY:n hallitus on pyytänyt Kennelliittoa peruuttamaan mustan kleinspitz-narttu Sinermäen Amoretta’n FIN 36209/00 siirron muunvärisiin kleinspitzeihin välittömästi, sillä siirto on tehty SKL-FKK:n koirarekisteriohjeen ja rodun rotumääritelmän vastaisesti.

Totesimme, että koirarekisteriohjeen kohdan 4.3. mukaan kleinspitzeillä siirto rodusta toiseen joko koon tai värin perusteella voidaan tehdä joko virallisessa näyttelyluokassa annetun ulkomuototuomarin lausunnon perusteella tai SKL-FKK:n toimistossa kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin lausunnon perusteella.

Kyseinen koira oli jo esitetty useissa virallisissa luokissa näyttelyissä mustana kleinspitzinä.
Huomautimme, että koirasta “Siirto rodusta toiseen”-lausunnon 29.3.2003 ja 31.3.2003 allekirjoittaneet ulkomuototuomarit Jukka Kuusisto ja Tanya Ahlman-Stockmari eivät olleet toimineet rotujärjestön nimeäminä ulkomuototuomareina.

Totesimme myös, että saksanpystykorvien rotumääritelmä kleinspitzien osalta on hyvin täsmällinen eikä se tunne “musta harmain merkein”-väriä muunväristen kleinspitzien osalta, eli musta koira, jossa on joitakin harmaita karvoja tai harmaita läikkiä, on yksinkertaisesti huonovärinen musta.

Katsoimme, että siirto rodusta toiseen oli tehty SKL-FKK:n rotukohtaisten erityismääräysten kiertämiseksi, sillä nartun omistaja anoi ko. nartulle sekä Lecibsin Melisa’lle (FIN 25258/99, kasvattaja Jukka Kuusisto) poikkeuslupaa niiden astuttamiseksi harmaalla kleinspitz-uroksellaan. Rotujärjestö ei puoltanut poikkeuslupaa, koska sille ei ollut jalostuksellisia perusteita, ja SKL-FKK:n jalostustieteellinen toimikunta eväsi anomuksen.


Hallituksen päätöksiä 4/2003

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti marraskuun alussa tuomarikollegiot uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi kiinanharjakoirissa, bichon havanais'essa ja coton de tuleareissa. Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi. Suomen Kiinanharjakoirat ry, Havannalaiset ry ja SKKY:n Coton de Tuléar-alajaosto huolehtivat koirien toimittamisesta paikalle.

Kiinanharjakoirissa hyväksyttiin kolmesta kokelaasta Juha Kares, ja bichon havanais- ja coton de tuléar-roduissa hyväksyttiin kahdesta kokelaasta samoin Kares.

Marraskuun alussa järjestettiin myös erikoiskoulutus kingcharlesinspanieleissa kouluttajana Marja Kurittu. Koulutukseen osallistuivat Juha Kares, Veli-Pekka Kumpumäki, Tiina Palosaari, Jari Partanen ja Juha Putkonen.

Erikoiskoulutusohjeet

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on antanut uudet ohjeet tuomarioikeuksiaan laajentaville tuomareille järjestettävistä erikoiskoulutuksista.

Ohjeiden mukaan koulutuksessa on pitäydyttävä ainoastaan FCI:n rotumääritelmään, ja kaiken koulutusmateriaalin on oltava suomenkielistä. Erikoiskoulutuksia järjestävien rotujärjestöjen osalta tämä tarkoittaa, että ne joutuvat hankkimaan oikeudet esim. ulkomaisissa vuosikirjoissa julkaistujen artikkeleiden, rotumääritelmätulkintojen jne. suomentamiseen, kun alkuperäismateriaalin pienimuotoinen valokopioiminen koulutustarkoituksiin voitaisiin toteuttaa ilman erillistä lupaa tekijöiltä. SKKY:n osalta uusi määräys tarkoittaa myös, että emme saisi esittää koulutuksessa käyttämiämme USA:n kennelklubin AKC:n rotumääritelmävideoita, koska ne poikkeavat FCI:n rotumääritelmistä ja selostus on englanninkielinen.

SKKY:n hallitus on päättänyt pyytää asiaan lisäselvennystä SKL-FKK:n hallitukselta, koska uusilla määräyksellä rajoitetaan mielivaltaisesti koulutuksen sisältöä. Totesimme, että monissa roduissamme rodun kanta saattaa olla hyvinkin korkeatasoinen FCI:n ulkopuolella, joten näiden maiden rotumääritelmäerojen tunteminen kuuluu jo rodun yleissivistykseen, vaikka tuomarit arvostelevatkin FCI-maissa FCI:n rotumääritelmien mukaan.

SKL-FKK ei voi myöskään kieltää ruotsinkielisen materiaalin jakamista koulutuksissa, koska kysymyksessä on toinen kotimainen kieli ja SKL-FKK:n sääntöjen mukaan liiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

Rotujärjestössä on oltu myös siinä uskossa, että tuomarikurssien valintaperusteisiin kuuluvan ainakin yhden FCI:n virallisen kielen taito.

9. ryhmän täydennyskoulutus

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on päättänyt, että sen alkuvuodesta järjestämään 9. ryhmän tuomareiden täydennyskoulutukseen voivat osallistua tuomarit, joilla on jo pätevyys vähintään puoleen 9. ryhmän roduista ja jotka ovat saaneet ensimmäisen ryhmän rodun arvosteluoikeuden vähintään viisi vuotta sitten. Täydennyskoulutus tarkoittaa, että tuomarit saavat rodun erikoiskoulutuksen, jonka jälkeen he voivat osallistua kollegioon ilman normaalisti vaadittavia harjoitusarvosteluja.

Toimikunta on myös päättänyt, että rotujärjestöjen sijasta SKL-FKK nimeää kollegiotuomarit ja päättää kollegioissa vaadittavista koiramääristä, koska "se vastaa koulutuksen kustannuksista".

SKKY:n hallitus käsitteli asiaa marraskuun kokouksessan ja totesi, että se ei ole valmis "myymään" valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön mukaista oikeuttaan kantaa pääasiallinen vastuu tuomarikoulutuksesta, joka sisältää mm. rotujärjestöä kollegioissa edustavien tuomareiden nimeämisen ja niissä esitettävän koiramateriaalin määrittelemisen.

Kennelliitolta ei ole saatu luetteloa tuomareista, joita täydennyskoulutus koskisi, minkä lisäksi liiton toimittama lista 9. ryhmän rotuihin laajennusoikeuden omaavista tuomareista ei pitänyt paikkaansa.

Kun SKKY:n käsityksen mukaan täydennyskoulutuksen ehdot täyttäviä tuomareita on vain muutama, ja hekin ovat saaneet halutessaan erikoiskoulutuksen useampaankin kertaan, rotujärjestön hallitus päätti, että asiallisten kollegioiden järjestäminen on tärkeämpää kuin pienet säästöt koulutuskuluissa. Niinpä SKL-FKK:lle ilmoitetaan, että SKKY tulee järjestämään omat koulutuksensa ja kollegionsa, ja SKL-FKK voi halutessaan osallistua kustannuksiin.

Suomen Karvattomat Rodut ry:n anomus

Suomen Karvattomat Rodut ry-niminen yhdistys on toistamiseen pyytänyt SKKY:ltä puoltoa jäsenanomukselleen SKL-FKK:ssa sekä kiinanharjakoirien siirrolle Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuuteen.

SKKY:n hallitus on päättänyt yksimielisesti, että se ei voi puoltaa kumpaakaan anomusta. Huomautimme, että Kennelliiton hallitus on hylännyt ko.yhdistyksen jäsenhakemuksen jo kerran aikaisemmin tänä vuonna.

Totesimme, että yhdistys ei täytä edelleenkään SKL-FKK:n sääntöjen 5§:n jäsenedellytyksiä, sillä sen säännöissä mainitaan kiinanharjakoirat, joille on jo olemassa oma rotuyhdistys, SKKY:n jäsenyhdistyksenä toimiva n. 170 jäsenen Suomen Kiinanharjakoirat ry (entinen SKKY:n Kiinanharjakoira-alajaosto.) Kennelliiton sääntöjen mukaan “samaa rotuja edustavia rotujärjes-töjä, rotua harrastavia yhdistyksiä ja rotuyhdistyksiä voi samanaikaisesti olla liiton jäsenyhdistyksenä vain yksi”.

SKKY:n hallituksen kannanotossa todettiin, ettei kiinanharjakoirien siirtämiselle Suomen Seurakoirayhdistys ry:n alaisuuteen ei ole minkäänlaisia jalostuksellisia tai muita perusteita. Rotu on FCI:n 9. ryhmään kuuluva kääpiökoirarotu, jolla ei ole jalostuksellisesti mitään yhteistä muiden Suomen Karvattomat Rodut ry:n harrastamien 5. ryhmään kuuluvien karvattomien rotujen kanssa.

Vuolasvirta-palkinnot

SKL-FKK on myöntänyt Vuolasvirta-palkinnot seuraaville SKKY:n rotujen kasvattajille:
Jari Partanen, Wanted-löwchenit
Laura Ruotsalainen, Tempore-kleinspitzit.
Tänä vuonna Vuolasvirta-palkinnon sai yhteensä 27 kasvattajaa. Palkintojenjakotilaisuus pidettiin Messukeskuksessa Voittaja-2003-näyttelyn yhteydessä. Palkintoja on jaettu sen olemassaolon aikana yhteensä 571.

Rekisteröintimaksualennukset?

SKKY on esittänyt SKL-FKK:lle lisäalennusta rekisteröintimaksuihin niille pentueille, joissa vanhemmat ovat DNA-tunnistetut.

Esitys on kiertänyt nyt ensin Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa ja sitten hallituksessa, josta se on palautettu takaisin jalostustieteelliselle toimikunnalle päätöksellä, että toimikunnan tulee valmistella kokonaisesitys rekisteröintimaksuista.

Jalostustieteellinen toimikunta totesi ensimmäisessä kannanotossaan, ettei SKKY:n esitys ollut hyvä, vaan DNA-polveutumismääritys olisi ollut vaihtoehto halvimman maksuluokan muille vaatimuksille, eli näyttely- ja käyttökoirarotujen koepalkinnolle sekä kasvattajan jäsenyydelle rotujärjestössä, mikä olisi merkinnyt nykyisen järjestelmän perusteiden romuttamista.

Pomeranianin rekisteröiminen kleinspitzinä

SKL-FKK:n hallitus on pidättänyt voimassa saksalaisen pomeranianin rekisteröimisen SKL-FKK:n koirarekisterissä kleinspitzinä, vaikka koiran alkuperäisen saksalaisen rekisteritodistuksen mukaan koira on pomeranian, eivätkä siirrot pomeranianin ja kleinspitzin välillä ole sallittuja.

SKL-FKK:n hallituksen päätöksen perusteissa todetaan, että koira oli siirretty kleinspitziksi Tanskassa, ja SKL-FKK hyväksyy muiden maiden tekemät siirrot huolimatta siitä ovatko ne sallittuja vai eivät. Samoin SKL-FKK:n hallituksen päätöksessä todettiin virheellisesti, että kaksi koiran kolmannen polven esivanhempaa ovat pomeranian-rotuisia, mutta se, että koiran vanhemmat olivat pomeranian-rotuisia, jätettiin mainitsematta!

Tanskan Kennelklubi tutkii parhaillaan koiran Tanskassa tapahtunutta siirtoa kleinspitziksi, joten ylisuurten pomeranianien siirto kleinspitzeiksi tuskin enää onnistuu Tanskassa.