Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2007

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1/2007

POHJ MVA-aloite

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 23.1.2007 päättänyt esittää SKL-FKK:n valtuustolle seuraavaa lisäystä Suomen valionarvosääntöihin:

"Pohjoismaiden muotovalio (POHJ MVA) Koiralle, joka on saavuttanut kolmen eri Pohjoismaan (Suomi, Ruotsi, Norja tai Tanska) muotovalion arvon. "

Perusteluina totesimme, että kysymyksessä on Pohjoismaiden yhteisesti  Pohjoismaiden Kennelunionissa PKU:ssa perustama arvo, jonka Suomi on jossain vaiheessa poistanut yksipuolisesti käytöstä ilman SKL-FKK:n valtuuston tietoista päätöstä.

Muut Pohjoismaat myöntävät edelleenkin POHJ MVA-arvoja, ja mm. Ruotsissa arvo anotaan samalla kaavakkeella kuin S MVA-valion arvo. Muut Pohjoismaat tarjoavat koiranomistajille PKU:n ja oman maansa logoilla varustetun POHJ MVA-kunniakirjan.  SKL-FKK:n valtuusto vahvisti kunniakirjan hinnan syyskokouksessaan 2006.

Kulukorvaukset

SKKY:n hallitus päätti vuoden 2007 ensimmäisessä kokouksessaan, että tänä vuonna hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille sekä koulutustilaisuuksiin koiriaan tuoville koiranomistajille suoriretaan  matkakorvauksina yleisten kulkuneuvojen (juna/bussi) kulut  todellisten kulujen mukaan. Oman auton käytöstä maksetaan korvauksena 0,25 euroa kilometriltä, minkä lisäksi parkkimaksut korvataan tositetta vastaan täysimääräisinä.

Koirien vakuutusarvot

SKKY on päättänyt ilmoittaa SKL-FKK:lle, että se haluaa jatkaa entistä käytäntöä eli vastata suoraan vakuutusyhtiöiden koirien arvoa koskeviin tiedusteluihin. Rotujärjestöstä vakuutusyhtiöiden tiedusteluihin vastaa Marjo Heikka.

Samalla päätettiin seuraavista ohjehinta-arvioista:

- pennun myyntihinta (=koiran perusarvo): 850 - 1500 euroa kalleimman hinnan ollessa pennusta,  jolla ei ole virhettä, joka estää sen palkitsemisen näyttelyssä ja jonka vanhemmille on tehty rotukohtaiset terveystarkastukset

- Jos koira on palkittu näyttelyssä virallisissa luokissa (eli on yli 9 kk.vanha), arvoon lisätään 100 euroa.

- Jos koira on yksittäisen maan valio (lukuunottamatta USA:n tai Iso-Britanniam valionarvoa), arvo on 1800 euroa.

- Jos koira on kansainvälinen, Pohjoismaiden, Iso-Britannian tai USA:n valio, arvo on 3300 euroa.

- Koiran jalostusarvo määritellään erikseen.

SKKY:n sääntömuutokset

SKKY:n hallitus esittää vuosikokoukselle kahta lisäystä sääntöihin.

Jäsenyyttä koskevaan sääntökohtaan esitetään lisättäväksi, että jäsenyys tulee voimaan suoritetusta ensimmäisestä jäsenmaksusta hallituksen hyväksyttyä uuden jäsenen. Tällä vältetään tilanteet, joissa jäsenyyttä erityisesti internetin kautta anoneet eivät koskaan maksa jäsenmaksuaan.

Yhdistyksen purkamista koskevaan sääntökohtaan esitetään verottajan edellyttämää lisäystä yhdistyksen varojen jakamisesta, mikäli yhdistys päätetään purkaa. 

ETT-jaoston perustaminen

SKKY:n alaisuuteen on perustettu oma alajaosto englanninkääpiöterriereille.

Kaikkien alajaoston jäsenten on oltava SKKY:n henkilöjäseniä. Tänä vuonna henkilöjäsenten jäsenmaksut laskutetaan vielä suoraan SKKY:stä ja alajaosto perii oman jäsenmaksunsa erikseen, kunhan sen toiminta on saatu käyntiin. Tulevina vuosina alajaosto perii molemmat jäsenmaksut ja tilittää SKKY:n osuuden rotujärjestölle.

Suomen Venäjäntoyt ry SKKY:n jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus on hyväksynyt Suomen Venäjäntoyt ry:n jäsenyhdistyksekseen.
Yhdistys siirtyy Kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen Suomen Terrierijärjestöstä sen jälkeen, kun FCI oli hyväksynyt  ennen lyhyt- ja pitkäkarvaisena venäjäntoyterrierinä tunnetut rodut ja määrännyt ne 9. ryhmään.

Yhdistyksessä on noin 80 jäsentä. Sen yhteystiedot löytyvät sivulta 18.

Löwchenien sääntöesitys

Rotujärjestön hallitus on hyväksynyt löwchen-alajaoston yhdistyssääntöesityksen mahdollisen rekisteröidyn yhdistyksen perustamista silmällä pitäen.

Myös coton de tuléar-harrastajat aikovat rekisteröidä oman alajaostonsa yhdistykseksi.
Molempien muutosten käytännön seurauksista jäsenten kannalta tiedotetaan sen jälkeen, kun yhdistysten perustamiskokoukset on pidetty ja yhdistysrekisteri on hyväksynyt uudet yhdistykset.

PEVISA:t ja JTO:t

Rotujärjestön hallitus esittää vuosikokoukselle coton de tuléarin ja lyhyt- ja pitkäkarvaisen chihuahuan perinnöllisten sairausten vastustamisohjelmien (PEVISA) jatkamista vuosille 2008-2012 pääasiallisesti entisessä muodossa.

Vuosikokouksessa ovat  hyväksyttävinä myös coton de tuléarin,  japanese chinin ja ranskanbulldogin Jalostuksen tavoiteohjelmat.

SKKY:n hallitus päätti palauttaa  maltankoiran Jalostuksen tavoiteohjelman, kun oli ilmeistä, että Suomen Kennelliitto ei tule hyväksymään sitä esitetyssä muodossa.

Lyhyt- ja pitkäkarvaisen chihuahuan tavoiteohjelmaan hyväksyttiin rotua harrastavan yhdistyksen tekemät, Kennelliiton vaatimat korjaukset ja lisäykset.

Valitus pohjoissuomalaisesta kasvattajasta

SKKY:n hallitus on päättänyt pyytää Kennelliittoa ryhtymään kurinpidollisiin toimenpiteisiin Pohjois-Suomessa toimivaa, kennelnimen omaavaa ja useita rotuja kasvattavaa kasvattajaa vastaan, sillä  tämä on jatkanut sekarotuisten ja rekisteröimättömien koirien myyntiä.

Viimeksi kasvattaja on mainostanut internetin myyntipalstoilla chihuahuan ja japanese chinin risteytyksiä.

Kaivopuiston näyttely 2008

SKKY:n hallitus on anonut ensi vuoden Kaivopuiston erikoisnäyttelyä sunnuntaiksi 31.8.2008.

Jäsenyhdistyksiä ja alajaostoja pyydetään toimittamaan mahdolliset tuomaritoivomuksensa mahdollisimman pian sähköpostitse osoitteella info (at) toydogs.net


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 2/2007

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti  maaliskuussa  koearvostelutilaisuudet uusien tuomareiden pätevöimiseksi bolognese- ja schipperkeroduissa. Tilaisuudet pidettiin 22.3.2007 Kennelliiton tiloissa Espoossa.

Uusiksi bolognesetuomareiksi hyväksyttiin Pirjo Aaltonen ja Tapio Eerola. Schipperkeissä hyväksyttiin kahdesta kokelaasta Eerola. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Suomen Schipperkekerho järjesti oman rotunsa edustajat tilaisuuteen. Bolognese- kollegioon osallistuneet koirat sen sijaan jouduttiin tuomaan pitkästä matkaa, kun suurempia pentuemääriä tuottaneilta kasvattajilta ei löytynyt tuomarikoulutukseen omia koiria tai kasvatteja. Erityinen kiitos Marjut Koppaselle (Luminosa kennel) ja Vesa Toivaselle (Connections-kennel) koirien järjestämisestä tilaisuuteen.

Kevätkaudella järjestettiin myös tuomarikoulutukset lhasa apsoissa ja kiinanharjakoirissa.
Heinäkuussa on vuorossa koearvostelutilaisuus kiinanharjakoirissa sekä erikoiskoulutus kingcharlesinspanieleissa.

Pohjoisamerikkalaisten manchesterinterriereiden rekisteröiminen ETT:nä

Suomen Kennelliitto on päättänyt, että USA:n ja Kanadan rekistereissä olevia manchesterinterriereitä (ns. toy manchesterinterriereitä) ei rekisteröidä automaattisesti omistajan ja/tai maahantuojan ilmoituksen mukaan englanninkääpiöterriereiksi.

Rekisteröintiin tarvitaan rotujärjestön puoltama poikkeuslupa.

Poikkeuslupaa anotaan SKKY:ltä kirjallisesti. Anomukseen on liitettävä kopio koiran alkuperäisestä rekisteritodistuksesta ja sukutaulusta sekä  suunnitelma koiran jalostuskäytöstä.
Tämän jälkeen kaksi SKKY:n nimeämää ulkomuototuomaria tarkastaa koiran ja päättää puoltolausunnosta. Koiran on oltava tunnistusmerkitty ja vähintään 15 kk. ikäinen (Kennelliiton virallinen mittausikäraja).

Kennelliiton hallitus on myös päättänyt, että pohjoisamerikkalaisten ns. toy manchesterinterriereiden rekisteröiminen otetaan esille Pohjoismaisen Kennelunionin työvaliokunnan kokouksessa yhteispohjoismaisen käytännön aikaansaamiseksi.

Lyhyt- ja pitkäkarvaisen russian toy'n siirto rodusta toiseen

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnalle lisäystä Näyttelysääntöä täydentävien ohjeiden Siirto rodusta toiseen- kohtaan russian toy-rodun (entinen venäjäntoyterrieri) karvanlaadun osalta.

Rotujärjestö esittää, että siirto voidaan tehdä muiden vastaavien rotujen tapaan ulkomuototuomarin lausunnon perusteella, kun koira esitetään ensimmäisen kerran näytte-lyn virallisessa luokassa.

Näin vältetään tilanteet, joissa lyhytkarvaiseksi rekisteröidyn, mutta pitkäkarvaisen koiran tulokset joudutaan mitätöimään näyttelysääntöjen perusteella, koska koira on kilpaillut väärässä rodussa.

Russian toy-rodun suomenkielinen nimi

Kennelliiton hallitus ei ole hyväksynyt SKKY:n ja Suomen Venäjäntoyt ry:n esitystä, jonka mukaan rodun suomenkielisenä nimenä olisi jo vakiintunut venäjäntoy Kennelliiton rotujärjestöä tai rodun harrastajia kuulematta käyttöön ottaman "venäjänkääpiökoiran" sijasta.

SKKY:n hallitus on päättänyt tehdä asiaa koskevan valituksen Kennelliiton valtuustolle perustelunaan, että rodun harrastajien mielipide tulisi ottaa huomioon rodun suomenkielisestä nimestä päätettäessä.

"Venäjänkääpiökoira"-nimitystä pidetään epäonnistuneena, koska se viittaa yleisesti venäläiseen kääpiökoiraan eikä nimenomaan tähän rotuun.

JTO:t

SKKY:n hallitus on hyväksynyt Havannalaiset ry:n esittämän Jalostuksen tavoiteohjelman esitettäväksi edelleen rotujärjestön syyskokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa.

Kennelliitto on puolestaan palauttanut Suomen Griffonyhdistyksen esittämän ja SKKY:n hyväksymän griffoneiden JTO:n, jota liiton Jalostustieteellinen toimikunta ei ole hyväksynyt.

DNA-näytteiden otot

SKKY joutui peruuttamaan huhtikuuksi suunnitellun polveutumismäärityksiin tarvittavien näytteidenoton sekä siihen liittyvän "tietoiskun" polveutumismäärityksistä ja muista  DNA-tutkimuksista, kun kävi ilmi, että pitopaikaksi tarkoitettu Kennelliiton koulutustila oli varattu kahteen kertaan.

Kun Kaivopuiston näyttelyssä on mahdollisuus otattaa koiristaan DNA-näytteitä, SKKY:n hallitus on päättänyt järjestää  seuraavan näytteidenoton tietoiskuineen ensi helmikuussa.
Sekä Kaivopuistossa että helmikuun tilaisuudessa on mahdollisuus otattaa koiristaa myös näytteet bostoninterriereiden DNA-testejä varten.

Chihuahua rotujärjestöksi

Kennelliiton valtuuston on hyväksynyt Chihuahua ry:n rotujärjestöanomuksen. SKKY puolsi anomusta.

Chihuahua ry:n rotujärjestöoikeudet tulevat voimaan sen jälkeen, kun valtuuston kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

Päätös aiheuttaa joitakin käytännön järjestelyitä. Kun rotujärjestö ei voi olla toisen rotujärjestön jäsen, Chihuahua ry joutuu tekemään sääntömuutoksen ja päättämään yhdistyskokouksessaan eroamisesta SKKY:stä. Tämän jälkeen SKKY:n hallitus päättää omalta osaltaan jäsenyhdistyksen erosta.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 3/2007

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti arvosteluoikeuksiaan laajentaville ulkomuototuomareille heinäkuussa erikoiskoulutuksen kingcharlesinspanieleissa. Koulutettavina olivat Karin Bergbom, Tapio Eerola, Marja Kosonen, Veli-Pekka Kumpumäki ja Tuire Okkola. Rotujärjestön puolesta kouluttajina olivat Marja Kurittu ja Hans Lehtinen.

Heinäkuussa järjestettiin myös kollegio eli ulkomuototuomareiden koearvostelutilaisuus kiinanharjakoirissa. Tällä kertaa neljästä kokelaasta ei ketään hyväksytty. Rotujärjestöä edustavina kollegiotuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Suomen kiinanharjakoirat ry oli järjestänyt tilaisuuteen koirat.

Lokakuun puolessa välissä SKKY järjesti yhteistyössä Suomen Seurakoirayhdistyksen, Suomen Keeshond ry:n ja Suomen Japaninpystykorvajärjestön kanssa tuomarineuvottelun ja erikoiskoulutuksen, jossa käytiin läpi SKKY:n alaisuuteen kuuluvat pomeranianit ja kleinspitzit ja verrattiin myös kleinspitzin ja mittelspitzin eroja.

Marraskuussa ovat tulossa koearvostelutilaisuudet kingcharlesinspanieleissa ja japanese chineissä. Muita erikoiskoulutuksia ja kollegioita on ohjelmassa heti vuoden 2008 alussa, kunhan Kennelliiton koulutustila on käytettävissä.

UMT:n tukinäyttely

Rotujärjestön hallitus on käsitellyt Ulkomuototuomarit ry:n puheenjohtajan Paula Heikkinen-Lehkosen kirjettä, jossa hän ilmoittaa yhdistyksensä järjestävän helmikuussa ns. tukinäyttelyn 3. ryhmän roduissa. Samassa yhteydessä järjestetään ulkomuototuomareiden koulutusta ja koearvostelutilaisuuksia. SKKY:n roduista ovat mukana yorkshirenterrierit, joille Ulkomuototuomarit ry on valinnut luennoitsijaksi ja uusia tuomareita kouluttamaan Markku Kipinän neuvottelematta rotujärjestön kanssa asiasta.

SKKY:n hallitus päätti ilmoittaa yhdistykselle, että rotujärjestö huolehtii omien rotujensa erikoiskoulutuksista ja valitsee kouluttajatuomarit itse. Näin ollen kyseisessä tukinäyttelyssä tapahtuvaa koulutusta ei hyväksytä viralliseksi erikoiskoulutukseksi.

Ulkomuototuomariyhdistyksen kirjeen jälkeen Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta ilmoitti rotujärjestöille osoitetussa kirjeessään, että toimikunta järjestää tietyt vaatimukset täyttäville tuomareille normaalivaatimuksista poikkeavaa täydennyskoulutusta. Koulutuksen piti alkaa 3. ryhmän roduista, ja aiheesta piti järjestää syksyn aikana neuvottelu asianomaisen rotujärjrestöjen kanssa. Toistaiseksi neuvottelua ei ole kutsuttu koolle.

Coton de tuléarit jäsenyhdistykseksi

SKKY:n hallitus hyväksyi kokouksessaan 13.9. Suomen Coton de Tulear ry:n uudeksi jäsenyhdistyksekseen. Nyt rekisteröity yhdistys jatkaa SKKY:n Coton de tuléar -alajaoston toimintaa.

SKKY:n henkilöjäseninä olevat coton -harrastajat ja alajaoston jäsenet siirtyvät uuden yhdistyksen jäseniksi vuoden vaihteessa. Tämän jälkeen yksityiset Coton de tulear-yhdistyksen jäsenet eivät saa tätä lehteä.

Mikäli jäsen haluaa jatkaa edelleen myös SKKY:n henkilöjäsenenä, häntä pyydetään ilmoittamaan asiasta SKKY:n jäsensihteerille Laura Ruotsalaiselle, e-mail: jasensihteeri.skky@toydogs.net.

Hallitus päätti, ettei Suomen Coton de Tulear ry:ltä peritä tänä vuonna yhdistysjäsenmaksua, koska alajaosto on jo suorittanut yli 300 jäsenensä henkilöjäsenmaksut SKKY:lle.
Uuden yhdistyksen jäsenanomuksia Helsingin Seudun Kennelpiiriin ja Suomen Kennelliittoon päätettiin myös puoltaa.

Sekarotuisen pentueen poistaminen rekisteristä

Rotujärjestön hallitus on esittänyt Kennelliitolle Pohjois-Suomessa kasvatetun lhasa apso –pentueen poistamista rekisteristä, koska yksi pentueen pennuista sai Kaivopuiston näyttelyssä Hans Lehtiseltä hylätyn epätyypillisyytensä vuoksi. Paikalla ollut Kirsti Lummelampi totesi omassa lausunnossaan, ettei koira ole ulkomuodoltaan puhdasrotuinen lhasa apso.

Samalla päätettiin esittää, että mikäli Kennelliitto velvoittaa kasvattajan tekemään pentueelle DNA-polveutumismäärityksen, se on ulotettava myös pentueen isovanhempiin, koska saman kennelin yhteystiedoilla on myyty sekarotuisia, coton de tuléarin ja muiden rotujen risteytyksenä syntyneitä pentuja.

Kennelliiton koirarekisteriohjeen ja näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden mukaan koko pentue voidaan poistaa rekisteristä, jos kaksi ulkomuototuomaria toteaa yhdenkin pentueen pennun olevan ulkomuodoltaan epätyypillinen, sekarotuinen rotunsa edustaja.

Manchesterinterrierin rekisteröiminen englanninkääpiöterrierinä

Rotujärjestön hallitus on syyskuun kokouksessaan tarkentanut aiempia ohjeitaan pohjoisamerikkalaisten manchesterinterriereiden (ns. toy manchesterinterriereiden) rekisteröimisestä englanninkääpiöterriereinä.

Kennelliiton hallituksen päätöksen mukaan nämä USA:ssa ja Kanadassa syntyneet manchesterinterrierit voidaan hyväksyä Suomen koirarekisteriin rotujärjestön puoltamalla poikkeusluvalla. Sittemmin Pohjoismaiden Kennelunionin työvaliokunta on päättänyt, että kaikissa Pohjoismaissa otetaan käyttöön sama menettely, eli AKC:n tai CKC:n rekisterissä oleva manchesterinterrieri voidaan rekisteröidä englanninkääpiöterrierinä poikkeusluvalla kahden ulkomuototuomarin annettua puoltavan lausunnon koiran ollessa vähintään 9 kk:n ikäinen.

SKKY:n puoltavaan lausuntoon vaaditaan, että:
- kaksi rotujärjestön nimeämää ulkomuototuomaria (käytännössä rotujärjestön ulkomuototuomarikoulutustoimikunnan jäsenet) tarkastavat koiran sen ollessa vähintään 9 kk:n ikäinen
- lausuntopyyntöön liitetään kopio koiran alkuperäisestä rekisteröintitodistuksesta sekä suunnitelma koiran jalostuskäytöstä.

Rotujärjestön hallitus päätti lisäksi, että tarkastuksesta peritään ei-jäseniltä 50 euron maksu sekä mahdolliset lausunnonantajatuomareiden matka- yms. kulut.

DNA-tutkimustulosten hyväksyminen Kennelliitossa

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää jälleen Kennelliitolle, että brittiläisen Animal Health Trust'in DNA-tutkimus bostoninterriereiden perinnöllisen nuoruusiän harmaakaihin statuksesta hyväksytään viralliseksi tutkimustulokseksi ja tallennetaan Kennelliiton jalostustietokantaan.

Kennelliiton hallitus on aiemmin hyväksynyt bostoninterrierin liittämisen Perinnöllisten Sairausten Vastustamisohjelmaan (PEVISA) edellytyksellä, että jalostukseen käytettävien koirille on tehty silmätutkimus ennen pentueen rekisteröimistä. Tutkimustulos ei kuitenkaan vaikuta rekisteröintiin.

Suomessakin saatavana olevan DNA - tutkimuksen avulla voidaan määritellä, onko koira normaali, kantaja vai sairas perinnöllisen harmaakaihin osalta. Tutkimuksia Suomessa tekee Finnzymes Oy. Tutkimus voidaan tehdä jo pennuille, ja sen avulla rodun jalostukseen käytettävää populaatiota voidaan laajentaa, koska myös tämän sokeuttavan sairauden kantajaa voidaan käyttää jalostukseen yhdessä terveen koiran kanssa.

SKKY:n hallitus päätti myös esittää Kennelliitolle, että amerikkalaisen OptiGenin kiinanharjakoirille tekemät prcd-PRA- DNA-tutkimukset hyväksytään virallisiksi tutkimuksiksi ja tallennetaan Kennelliiton tietokantaan.

Suomessakin toimintansa aloittaneen saksalaisen Laboklin-laboratorioiden prcd-PRA –tutkimuksia ei sen sijaan hyväksytä, sillä OptiGenin johtajan Sue Pearce-Kellingin mukaan millään laboratoriolla Euroopassa ei ole voimassa olevaa lisenssiä OptiGenin DNA-testin suorittamiseen. Siksi on epätodennäköistä, että Kennelliitto hyväksyy ns. "piraattitestejä".

Pearce-Kelling kertoi SKKY:lle, että kiinanharjakoirilla on pari erityyppistä PRA-sairautta, ja OptiGen on parhaillaan yhteistyössä amerikkalaisten yliopistojen kanssa kehittämässä testejä kattamaan nämä erityyppiset PRA-sairaudet. Ruotsissa kiinanharjakoiria edustava yhdistys (CC-cirkeln) suosittelee, että kiinanharjakoirat käyvät toistaiseksi perinteisissä silmätarkastuksissa PRA:n varalta DNA-testien lisäksi.

Kennelliiton yleiskokous

SKKY:n hallitus on nimennyt yhdistyksen edustajaksi Kennelliiton joka kolmas vuosi pidettävään yleiskokoukseen puheenjohtaja Kirsti Lummelammen.

Lisäksi hallitus päätti järjestää yhteistyössä kolmen muun rotujärjestön kanssa Kennelliiton valtuustossa edustettuina olevien rotujärjestöjen valtuustoedustajille neuvottelun. Siinä keskustellaan mm. yhteisistä ehdokkaista Kennelliiton valtuustoon, joita valitaan ns. vapailta listoilta 5-12.

Tämänkertaisessa yleiskokouksessa on käsiteltävänä Kennelliiton uudet säännöt, joissa on merkittäviä muutoksia vanhoihin sääntöihin. Mm. puheenjohtajan toimikautta jatketaan kaksivuotiseksi ja kurinpitosäännöksiä kiristetään niin, että Kennelliiton hallitus voi määrätä väliaikaisen rekisteröintikiellon kasvattajalle ennen kurinpitolautakunnan käsittelyä ja myös ns. liiketoiminta tulee kurinpitomenettelyn piiriin, kun sanonta "harrastustoiminta" korvataan "kenneltoiminnalla".

Talousasiat

SKKY jatkaa ilmoitusyhteistyötään NestléPurina Petcare Finlandin kanssa myös vuonna 2008. Yhteistyösopimus sisältää SKKY:n tiedotteet ja internetsivut sekä Kaivopuiston elokuussa pidettävän erikoisnäyttelyn.

Yhteistyön puitteissa kaikki SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot saavat vuoden aikana kaksi koko sivun ilmoitusta omiin julkaisuihinsa.

Mainokset jaetaan keskitetysti rotujärjestöstä, joka myös laskuttaa NestléPurinaa yhteislaskulla ja tilittää jäsenyhdistysten ja alajaostojen maksuosuudet kaksi kertaa vuodessa. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että yhdistysten ja jaostojen lehtien toimittajien yhteystiedot ovat ajan tasalla.

SKKY:n hallitus on syyskuun kokouksessaan hyväksynyt taiwanilaisen Lite-On Technologyn ostotarjouksen yhdistyksen omistamista 2000 Perlos Oyj:n osakkeesta. Samalla hallitus päätti, että osakkeiden myynnistä saatavat tulot sijoitetaan edelleen vakavaraisten suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin. Kysymyksessä ovat pitkäaikaiset sijoitukset, joista tavoitteena on saada kohtuulliset osinkotuotot. (Mm. tänä vuonna yhdistyksen osakkeiden osinkotuotot olivat noin kolmanneksen edellisvuotta suuremmat.)

SKKY:n osakesalkussa on ollut Perlosin osakkeiden lisäksi Stora Enson ja Sammon osakkeita.