Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2005

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1/2005

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti 9.2. 2005 kollegion uusien tuomareiden pätevöimiseksi löwcheneissä. Kollegion suorittivat hyväksyttävästi molemmat kokelaat, Veli-Pekka Kumpumäki ja Tiina Taulos. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Samana iltana järjestettiin erikoiskoulutus löwcheneissä, maltankoirissa ja lhasa apsoissa, ja seuraavana iltana olivat erikoiskoulutusvuorossa chihuahuat, ranskanbulldoggi ja bostoninterrieri.

2.3. järjestettiin kollegio griffoneissa. Kollegion suorittivat hyväksyttävästi kolmesta kokelaasta Juha Kares ja Tiina Taulos.

Marja Talvitien tuomarikoulutuskirje rotujärjestöille

SKKY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 20.1.2005 SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtajan Marja Talvitien rotujärjestöille osoittamaa kirjettä tuomarikoulutuksesta sekä SKL-FKK:n hallituksen päätöksiä ja ohjeita, joiden mukaan liitto voi järjestää rotujärjestöjen ohi yksinkin tuomarikoulutuksia ja -kollegioita.

SKKY:n hallitus päätti kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen huomiota kirjeen sisältöön.
Rotujärjestön hallitus totesi kirjeen päivämäärän osoittavan, että kirje oli mitä ilmeisimmin laadittu vastauksena liiton valtuuston vuoden 2005 toimintasuunnitelmaan hyväksyttyyn muutokseen, jonka mukaan SKL-FKK:n tulee järjestää ulkomuototuomarikoulutusta yhdessä rotujärjestön kanssa, sillä valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön mukaan päävastuu ulkomuototuomarikoulutuk-sesta on rotujärjestöllä.

SKKY:n hallitus huomautti joutuneensa viime vuosina toteamaan tämän hallituksen alaisen toimikunnan eli näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan toistuvasti sivuuttaneen rotujärjestön tuomarikoulutuksessa ja -pätevöinnissä, ja usein rotujärjestöä ei ole edes informoitu toteutetuista koulutuksista.

SKL-FKK:n hallitusta pyydettiin huolehtimaan, että myös ulkomuototuomarikoulutus tapahtuu liiton valtuuston päätösten hengessä. Samoin liiton hallitusta pyydettiin varmistamaan, etteivät sen hyväksymät ohjeet (kuten ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohje) ole ristiriidassa valtuuston päätösten kanssa.

Samalla tiedusteltiin, oliko SKL-FKK:n hallitus käsitellyt ko. kirjelmän ja huomautettiin, etteivät liiton hallituksen tai sen toimikuntien päätöksenteolla syntyneet ohjeet voi olla ristiriidassa valtuuston päätösten kirjaimen ja hengen kanssa.

Lausunto koiran aggressiivisesta käyttäytymisestä

SKL-FKK on pyytänyt rotujärjestöiltä lausuntoa kokeeseen, näyttelyyn tai kilpailuun osallistuvan koiran aggressiivisesta käyttäytymisestä ja siihen suhtautumisesta.

SKKY:n hallitus päätti esittää rotujärjestön lausuntona SKL-FKK:lle, että mikäli koira on palkittu kolme kertaa nollalla luonteen vuoksi, ts. koira on osoittanut joko aggressiivista käyttäytymistä tai epärodunomaista arkuutta (ts. tuomari ei ole voinut lähestyä koiraa), se asetetaan näyttely- ja kilpailukieltoon. Mikäli koira puree näyttely- tai kilpailutilanteessa ihmistä, se suljetaan välittömästi näyttelyistä tai kokeista, kunnes SKL-FKK on käsitellyt koiran omistajan mahdollisen valituksen ja päättänyt koiran kilpailuoikeuden palauttamisesta erikseen määriteltävien lisäselvitysten perusteella.

Suomen Kennelliiton uusi sitoumus koiradatan luovuttamisesta

SKL-FKK toimitti rotujärjestöille uudet koirien rekisteröinti- ja terveystietojen sekä näyttely- ja koetulosten luovuttamisen edellytyksenä olevat sitoumuskaavakkeet hieman ennen joulua. Uudet sitoumuskaavakkeet, joissa käsitellään mm. henkilösuojaa, koiratietojen omistusoikeutta ja tietojen salassapitovelvollisuutta lähetettiin sen jälkeen, kun suurin osa rotujärjestöistä oli kieltäytynyt allekirjoittamasta loppukesästä lähetettyjä sitoumuksia.

SKL-FKK ei ole lähettänyt kaavakkeitaan suoraan näitä tietoja käyttäville rotua harrastaville yhdistyksille tai rotuyhdistyksille, vaikka viime lokakuussa järjestetyssä tietosuojaseminaarissa näin luvattiin.

SKKY:n hallitus käsitteli uusia sitoumuskaavakkeita tammikuun kokouksessaan ja totesi, että se ei voi allekirjoittaa sitoumusta itsenäisten oikeuskelpoisten jäsenyhdistystensä puolesta, sillä nämä yhdistykset tekevät päätöksensä itsenäisesti ja myös vastaavat niistä.

Rotujärjestön hallitus päätti, että ellei SKL-FKK:n hallitus ryhdy välittömiin toimenpiteisiin näiden jalostuksen kannalta olennaisten tietojen toimittamiseksi jäsenenään oleville rotuyhdistyksille, SKKY kustantaa asiantuntijalausunnon hankkimisen koiratietokannan omistusoikeudesta.

Tiettävästi useat muut monen rotujärjestöt ovat katsoneet, etteivät ne voi allekirjoittaa sitoumuksia itsenäisten jäsenyhdistystensä puolesta. Sitoumuksen allekirjoittaneiden järjestöjen taholta on kerrottu, että SKL-FKK on nyt alkuvuodesta toimittanut näyttelyarvosteluja, mutta ei rekisteröinti- tai terveystietoja, joita tarvitaan mm. tustoiminnan seuraamisessa, PEVISA-ohjelmien päivittämisessä ja SKL-FKK:n vaatimien jalostuksen tavoiteohjelmien laatimisessa.

SKL-FKK julkaisi loppusyksystä Koiramme-lehdessä kyselyn, jossa koiranomistajat ja kasvattajat voivat ilmoittaa, saako heidän tietojaan toimittaa eteenpäin rotujärjestöille ja -yhdistyksille ja julkaista. Liitosta ei ole tiedotettu, mihin toimenpiteisiin kyselyn perusteella on ryhdytty ja miten liitto suhtautuu tapauksiin, joissa kasvattaja on kieltänyt tietojensa julkaisemisen, mutta kuluttajalainsäädännön mukaan tiedot ovat julkisia.

Kulukorvaukset

SKKY:n hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan tammikuussa, että hallituksen jäsenille ja muille toimihenkilöille sekä koulutustilaisuuksiin koiriaan tuoville koiranomistajille maksetaan matkakorvauksina juna- ja bussiliput todellisten kulujen mukaan, korvauksena oman auton käytöstä 0,20 euroa kilometriltä sekä parkkimaksut tositetta vastaan täysimääräisinä.

Poikkeuslupapuolto

SKKY:n hallitus on puoltanut Tarja Kulmalan (Maldonna's) anomusta maltankoiranarttu INT & FIN & S & n MVA, JV-01, V-02-03, POHJV-03, MV-03, EV-04 Maldonna's Love It Like It FIN 21405/01 astuttamisesta kahdesta peräkkäisestä juoksusta, joka on synnyttänyt kaksi pentua 24.10.2004. Perusteluna oli, että nartulle voitaisiin käyttää Suomessa väliaikaisesti olevaa, amerikkalaisista linjoista olevaa urosta AM&TH&FIN&S MVA V-04 Rhapsody's Billy the Kid nnen kuin se lähtee Suomesta.

Anomuksen liitteenä oli eläinlääkärin todistus, jonka mukaan nartun pennuttamiselle peräkkäisistä juoksuista ei ollut estettä. Maltalaiset r.y.:n jalostustoimikunta oli puoltanut anomusta.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 2/2005


Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY:n ulkomuototuomarikoulutukset jatkuivat huhtikuussa, jolloin järjestettiin erikoiskoulutukset japanese chineissä ja kingcharlesinspanieleissa.

Samoin huhtikuussa järjestettiin kollegio uusien tuomareiden pätevöimiseksi chihuahua-roduissa. Kolmesta kokelaasta kollegiossa hyväksyttiin Kirsti Määttänen ja Teija Poikolainen-Däuber. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Kari Järvisen ollessa estyneenä Soile Bister ja Kirsti Lummelampi.

Toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa olivat vuorossa kollegiot seuraavissa roduissa: bichon havanais, coton de tuléar, kiinanharjakoirat ja lhasa apso. Seuraavat tuomarikokelaat hyväksyttiin:
- bichon havanais: Tapio Eerola ja Annaliisa Heikkinen kolmesta kokelaasta
- coton de tuléar: Tapio Eerola kahdesta kokelaasta.
- kiinanharjakoirat: Pirjo Aaltonen ja Tiina Taulos
- lhasa apso: ei hyväksyttyjä.

Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat bichon havanais- ja coton de tuléar-kollegiossa Gitta Ringwall ja Kirsti Lummelampi ja kiinaharjakoira- ja lhasa apso-kollegiossa Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Loppukesästä ja alkusyksystä ovat ohjelmassa kollegiot mm. ranskanbulldogeissa, bostoninterriereissä ja maltankoirissa.

Ulkomuototuomarikurssi

SKKY:n hallitus on antanut SKL-FKK:lle sen pyytämän lausunnon ulkomuototuomareiden peruskurssille pyrkineestä Marja Kososesta.

Rotujärjestö totesi, ettei sillä ole tiedossaan mitään, mikä estäisi Kososen hyväksymisen ko. kurssille.

Marja Kosonen on eläinlääkäri ja pitkäaikainen chihuahua-kasvattaja. Hän on myös toiminut pitkään Chihuahua ry.:n hallituksessa ja jalostustoimikunnassa.

Rodusta toiseen siirto

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on pyytänyt SKKY:ltä lausuntoa koirarekisteriohjeen kohdan 4.3. (siirto rodusta toiseen) muuttamiseksi. Asia oli käsitelty toimikunnassa jo viime vuoden puolella ja eteni Kennelliiton hallituksen käsittelyyn ennen kuin huomattiin, että SKKY:n lausunto esitykseen oli jäänyt pyytämättä, vaikka muutos koskisi kaikkiaan kahdeksaa rotujärjestön edustamaa rotua.

SKL:n jalostustieteellisen toimikunnan esityksen mukaan siirtomenettelyä muutettaisiin niin, että siirto voitaisiin tehdä edelleenkin näyttelyssä annetun ulkomuototuomarin lausunnon perusteella, minkä lisäksi sen voisi tehdä liiton toimiston sijasta jalostustieteellinen toimikunta kahden rodulle pätevöidyn ulkomuototuomarin lausunnon perusteella, kun nykyisin tuomareiden on oltava rotujärjestön nimeämiä tuomareita.

SKKY:n hallitus käsitteli asiaa huhtikuun kokouksessaan ja päätti, ettei se voinut hyväksyä ehdotusta. Sen sijaan se esitti seuraavaa sanamuotoa:

"Niissä roduissa, joissa voidaan tehdä rotumuunnosten välisiä risteytyksiä, suoritetaan rodusta toiseen siirto virallisessa näyttelyluokassa annetun ulkomuototuomarilausunnon
perusteella. Mikäli koiranomistaja vaatii siirron oikaisua, se voidaan tehdä kahden rodun rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin samanaikaisesti antaman lausunnon perusteella.

Jalostustieteellinen toimikunta voi kuitenkin omistajan anomuksesta tai rotujärjestön esityksestä vahvistaa rodun oikaisun kahden rotujärjestön nimeämän ulkomuototuomarin samanaikaisesti antaman lausunnon perusteella.

Mikäli lausunto annetaan omistajan anomuksesta, anoja vastaa kustannuksista.

Rekisteritodistus toimitetaan Kennelliiton toimistoon muutosta varten.

Siirto voidaan tehdä vain kerran.”

Perusteluna kannanotolleen rotujärjestön hallitus totesi, että muissa kuin yksiselitteisesti mittaustulokseen perustuvissa tapauksissa rajanveto saattaa olla sen verran hankalaa, että se vaatii mahdollisimman kokeneiden tuomareiden arvioinnin. Tällöin on perusteltua, että rotujärjestö valitsee lausunnonantajatuomarit varsinkin, kun näitä siirtoja tehdään suhteellisen harvoin.

SKKY:n roduista menettely koskee seuraavia rotuja: griffon bruxellois, griffon belge, petit brabançon (värin ja karvanlaadun osalta), lyhytkarvainen chihuhua, pitkäkarvainen chihuahua (karvanlaadun osalta), musta tai ruskea kleinspitz, valkoinen kleinspitz ja muunvärinen kleinspitz (värin osalta, minkä lisäksi säkäkorkeuden perusteella tapahtuva siirto rodusta toiseen kleinspitzin ja mittelspitzin välillä voi olla ongelmallista, sillä mittelspitzin ja kleinspitzin rotumääritelmän mukainen kokoero on 1 cm, mutta näiden kahden muunnoksen välillä on selkeä tyyppiero.)

Eri rotujen värien merkitseminen

SKL-FKK:n jalostustieteellinen toimikunta pyysi 21.3. 2005 päivätyllä kirjeellään rotujärjestöjä ilmoittamaan rotukoodeittain omien rotujensa rekisteröinneissä käytettävät värinimitykset. Esitykset piti toimittaa toimikunnalle 20.5. mennessä.

SKKY:n hallitus pyysi lisäaikaa huomauttaen, että asia on ollut rotujärjestömme aloitteesta kyseisen toimikunnan työstettävänä jo kymmenen vuoden ajan ja myös Kennelliiton verkkopalveluhanke, jota varten vakiovärinimityksiä tarvitaan, on ollut käynnissä jo useamman vuoden, joten oli kohtuutonta odottaa SKKY:n ja sen jäsenyhdistysten ja alajaostojen jalostustoimikuntien sekä SKKY:n hallituksen pitävän kiireellisiä kokouksia vain tämän asian hoitamiseksi. Lisäksi SKL-FKK:n kirjeestä oli unohtunut pois eri rotujen rotukoodilista.

SKKY lähetti asiasta sähköpostikyselyn jäsenyhdistyksilleen ja alajaostoille, minkä jälkeen se kokoaa roduttain vakiovärinimitykset toimitettavaksi edelleen SKL-FKK:lle.

Rotujärjestön toivomuksena on, että kansainvälisen kanssakäymisen lisääntyessä värinimitykset merkitään rekisteritodistuksiin sekä suomeksi että englanniksi. Tähän saakkahan vientikoirien sukutauluissa ovat värinimitykset olleet vain suomeksi, kun Kennelliitto ei anna erillistä vientisukutaulua ja rekisteritodistukset on mahdollista saada vain suomeksi tai ruotsiksi.

Samoin koirien sukutauluissa tulisi näkyä myös koiran esi-isien värit.


Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 4/2005


Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti marraskuun alussa uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi kollegiotilaisuuden griffonroduissa.

Tammikuun puolessa välissä ovat vuorossa kollegiotilaisuudet bostoninterriereissä, ranskanbulldogeissa ja maltankoirissa.

Vuoden 2006 aikana tullaan järjestämään erikoiskoulutus- ja kollegiotilaisuuksia tarpeen mukaan erikseen kokelaiden anomuksesta. Periaatteena on kuitenkin, että kollegio- tai koulutustilaisuutta ei järjestetä vain yhdelle kokelaalle.

Kingcharlesinspanieli kollegiorotuna

SKKY on ilmoittanut Kingcharlesinpanieli ry:tä kuultuaan Suomen Kennelliitolle, että se haluaa pitää kingcharlesinspanielit edelleenkin ns. kollegiorotuna, jossa tuomareiden pätevöiminen tapahtuu koearvostelutilaisuuden perusteella.

SKL-FKK oli ehdottanut, että seuraavalla viisivuotiskaudella vuoden 2010 loppuun asti kingcharlesinspanieleille voitaisiin pätevöidä uusia tuomareita pelkän koulutuksen perusteella rodun pienen rekisteröintimäärän vuoksi. Kuluvalla viisivuotiskaudella yhteisrekisteröintien määränä on ollut 50. Seuraavalle viisivuotiskaudelle rajana on käytetty 60 koiran rekisteröintiä.

SKKY totesi SKL-FKK:lle antamassaan lausunnossa, että kysymyksessä on pienestä rekisteröintimäärästä huolimatta vaativa rotu, joten sen pitäminen ns. kollegiorotuna on perusteltua. Totesimme myös, ettei koirien saamisessa koearvostelutilaisuuksiin ole ollut hankaluuksia.

Mikäli SKL-FKK:n hallitus vahvistaa esitetyn listan roduista, joille ei vaadita koearvostelua, kaikille SKKY:n roduille vaaditaan jatkossa koearvostelutilaisuus, sillä englanninkääpiöterrieri on poistettu ns. harvinaisten rotujen listalta.

Esitys ala- ja yläikärajoista jalostusnartuille

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 12.10.2005 päättänyt esittää SKL-FKK:n hallitukselle seuraavaa lisäystä koirarekisteriohjeeseen:

- jalostukseen käytettävän nartun tulee olla täyttänyt 15 kk. ennen ensimmäistä astutusta

- yli 8-vuotiaan nartun penikoittaminen on sallittu vain SKL-FKK:n myöntämällä poikkeusluvalla. Poikkeuslupa-anomuksen hyväksymisen edellytyksenä on rotujärjestön puoltava lausunto sekä eläinlääkärintodistus, jonka mukaan penikoittamiselle ei ole terveydellisiä esteitä.

Perusteluna esitykseen viittasimme yhä lisääntyvään, eläinsuojelullisesti arveluttavaan narttujen astuttamiseen ja penikoittamiseen jo ennen kuin ne ovat täyttäneet yhden vuoden iän, sekä lisääntyvään veteraani-ikäisten narttujen käyttöön jalostuksessa erityisesti roduissa, joissa pentukysyntä on vilkasta.

Muissa Pohjoismaissa on Suomea tiukemmat säännöt. Ruotsin rekisteröintisäännöissä kasvattaja ei saa koskaan astuttaa narttua ennen toista juoksua ja hänen oletetaan noudattavan rodun rotujärjestön suosittelemaa alaikärajaa. Yli 7-vuotiaalta nartulta vaaditaan eläinlääkärintodistus nartun kunnosta, ja yhden nartun pentuemäärä on rajoitettu viiteen.

Tanskan kasvattajia sitovien eettisten sääntöjen mukaan nartulla saa olla korkeintaan 4-5 pentuetta ja viimeinen pentue on teetettävä ennen kahdeksan vuoden ikää. Norjan eettiset säännöt puolestaan edellyttävät, että narttu astutetaan aikaisintaan toisesta juoksusta tai myöhemmin, mikäli rotujärjestö näin suosittelee, nartulla saa olla korkeintaan viisi pentuetta ja viimeinen pentue on teetettävä ennen yhdeksän vuoden ikää.

Valitus chihuahuakasvattajista

SKKY:n hallitus on pyytänyt Suomen Kennelliiton hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kolmen chihuahuakasvattajan kohdalla, jotka ovat astuttaneet narttujaan jo ennen vuoden ikää, ja joissakin tapauksissa narttu on synnyttänyt pentueensa alle vuoden ikäisenä.

Chihuahua ry:n jalostustoimikunnan kokoamien tietojen mukaan narttuja on astutettu jopa 8-9 kuukauden iässä, ja jollakin nartulla on ehtinyt olla kolmet pennut ennen kuin se on täyttänyt kolme vuotta.

Chihuahua ry:n jalostusyhdistelmille asetettujen vähimmäisvaatimusten mukaan siitokseen ei suositella astutushetkellä 15 kuukautta nuorempaa tai 7 vuotta vanhempaa narttua. Lisäksi nartulla on oltava vähintään erittäin hyvä laatuarvostelusta näyttelystä ja nartun vähimmäispaino astutushetkellä on 1,8 kg. Siitokseen ei suositella alle 12 kuukauden ikäistä urosta, ja uroksen on oltava palkittu näyttelyssä erinomaisella.

SKKY:n hallituksen mielestä näiden kolmen chihuahuakasvattajan voidaan katsoa rikkoneen Koiranomistajan ja -haltijan perussääntöä (kohta 8) ja Kasvattajasitoumusta (kohdat 5 ja 9.)
Koiranomistajan ja -haltijan perussäännön mukaan koiraomistaja ei rasita narttua liian tiheillä pennutuksilla (ks. koirarekisteriohje) ja hän ottaa huomioon nartun iän ja terveyden tehdessään päätöksiä koiran käytöstä jalostukseen. Kasvattajasitoumuksessa kasvattaja sitoutuu samaan, minkä lisäksi hänen oletetaan olevan perillä rodusta ja sen vaatimuksista sekä käyttävän mahdollisuuksien mukaan rodun jalostusneuvontaa.

Kirje cotonharrastajille

SKKY:n hallitus on käsitellyt useita Coton de tuléar-alajaoston jäsenten valituksia koskien yksityisten jäsenten toimintaa kuten: sekaantumista toisten koiranostohankkeeseen ja omien, suomalaisia cotonharrastajia koskevien, perättömiksi väitettyjen tietojen ja käsitysten levittämistä Ranskaan, sekä alajaoston hallituksen toimihenkilön lukuisille ulkomaisille cotonharrastajille alajaoston puheenjohtajan nimissä toimittamaa sähköpostiviestiä, kun hänen tehtäväkseen oli jaoston hallituksen kokouspöytäkirjan mukaan annettu Ranskan Coton de tuléar-klubille tarkoitetun tekstin käännättäminen ranskan kielelle, ei sen laajaa jakelua mm. yksityisille ranskalaisille tai pohjoisamerikkalaisille harrastajille.

SKKY:n hallitus paheksui kaikkien osapuolten käyttäytymistä näiden tapausten tiimoilta ja toteaa, että suomalaisten kasvattajien ja kennelharrastajien tulee toimia hyvässä kennelhengessä. Omien erimielisyyksien tai subjektiivisten, muiden suomalaisten harrastajien kenneltoimintaa arvioivien käsitysten levittäminen ulkomaisille kasvattajille ei ole hyvän kennelhengen mukaista ja on omiaan vahingoittamaan suomalaisen kennelharrastuksen ja erityisesti coton de tuléar-harrastuksen mainetta varsinkin, jos oma kielitaito on puutteellista ja lähetetyt tekstin sen mukaisia.

SKKY:n hallitus päätti kehoittaa cotonharrastajia harjoittamaan suurempaa pidättyväisyyttä ulkomaisissa yhteyksissään ja jättämään virallisista terveys- yms. tiedoista tiedottamisen rodun alajaostolle. Mikäli alajaostolla on tarvetta viralliseen yhteydenpitoon rodun ulkomaisten rotujärjestöjen kanssa, se tulee tehdä rotujärjestön eli SKKY:n kautta.

Pennunostomainokset Apulassa

SKKY on tehnyt internetissä toimivien Lemmikkipalstojen kanssa vuosisopimuksen yhdistyksen mainoksesta Koiria myytävänä-sivuilla.

"Oletko ostamassa kääpiökoiraa? Lue tämä"-mainos sisältää linkin SKKY:n omilla internetsivuilla olevaan pennunostoa koskevaan artikkeliin. Mainoksella on vakiopaikka ns. Apulan palstoilla, joilla myydään paljon paperittomia ja sekarotuisia koiria. Lisäksi mainoksen paikkaa vaihdellaan eri keskustelupalstoilla, ja sitä esitetään joka toinen kuukausi Pet-TV:ssä.

Ennen vuosisopimuksen tekemistä SKKY kokeili mainosta Apulan Koiria myytävänä-sivuilla, minkä ansiosta pennunostoa käsittelevän artikkelin kävijämäärä lisääntyi.

Artikkeli löytyy osoitteesta: www. toydogs.net/rodut/pennunosto.htm. SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot voivat linkittää artikkelin omille sivuilleen.

Internettilastoja

Kävijämäärät SKKY:n internetsivuilla ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuodesta. Esimerkiksi elokuussa 2005 sivuilla oli yli 12000 ja syyskuussa 2005 yli 10000 vierailijaa, mikä on noin 3000 kävijää enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.

Elokuun korkean vierailijaluvun selittää osaltaan Kaivopuiston erikoisnäyttely, joka näkyi huippuna kävijätilastoissa ennen näyttelyä sekä heti näyttelyn jälkeen.

Eniten kävijöitä, noin 90 prosenttia, on Suomesta. Seuraavina ovat USA, Ruotsi, Viro, Kanada, Iso-Britannia, Norja, Australia ja Tanska.

Vierailijoiden käyttämissä selaimissa on tapahtunut viime vuodesta selkeä muutos. Enemmistö käyttää edelleenkin Microsoftin Internet Exploreria, mutta Firefox on lisännyt osuuttaan viime vuoden syyskuun vajaasta puolesta prosentista jo 17 prosenttiin.