Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 1997

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1997

Lhasa apsojen siirto SKKY:een

Lhasa apsot r.y.:n anottua viime vuonna rotunsa siirtoa Suomen Tiibettiläiset r.y.:ltä SKKY:een alaisuuteen sen jälkeen, kun Suomen Tiibettiläisiin jäi vain lhasa apsot 9. ryhmästä ja tiibetinmastiffit 2. ryhmästä tiibetinterriereiden saavutettua rotujärjestöoikeuden, SKL-FKK:n hallitus on kutsunut Suomen Tiibettiläiset r.y.:n, Lhasa apsot r.y.:n ja SKKY:n edustajat Kari Järvisen johdolla pidettävään neuvotteluun.

Samalla molempia rotujärjestöjä velvoitettiin esittämään lhasa apsojen jalostussuunnitelma, tuomarikoulutussuunnitelma ja suunnitelma Lhasa apsot r.y.:n toiminnan ulottamiseksi koko maahan.

SKKY:n hallitus päätti yksimielisesti, ettei ko. neuvotteluun osallistuta, sillä se ei ole minkään kiistan osapuoli.. Hallitus totesi, että lhasa apsojen ja tiibetinmastiffien rotujärjestöaseman järkevän määrittelyn kannalta “huutokaupan” järjestäminen ei ole asiallista. Se katsoi, että asia koskee ensisijaisesti lhasa apsoja ja lhasa apso-harrastajia edustavaa rotua harrastavaa yhdistystä Lhasa Apsot r.y:tä, tiibetinmastiffien rotuyhdistystä Suomen Tiibetinmastiffit r.y.:tä ja näiden rotujärjestöä Suomen Tiibettiläiset r.y.:tä.

Katsoimme myös, että vaatimus, jonka mukaan meidän pitäisi toimittaa SKL-FKK:lle lhasa apsojen jalostussuunnitelma, tuomarikoulutussuunnitelma sekä esitykset käytännön toimenpiteistä Lhasa Apsot r.y.:n toiminnan ulottamiseksi koko maahan, ei ole sopusoinnussa oman rotujärjestämme piirissä toteuttamamme järjestödemokratian kanssa.

Se ei ole myöskään sopusoinnussa SKL-FKK:n rotujärjestö- ja rotua harrastavan yhdistyksen ohjesäännön, SKL-FKK:n hyväksymien erilaisten jalostuksen tavoiteohjelmien tai perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelmien hyväksymisohjeiden eikä yhdistyslain kanssa mm. seuraavista syistä:

- rotua harrastavan yhdistyksen aseman omaavana yhdistyksenä Lhasa Apsot r.y.:llä (samalla tavalla kuin meidän nykyisillä jäsenyhdistyksillämmekin) on tietyt oikeudet ja tavallista rotuyhdistystä laajempi valta ja vastuu omasta rodustaan ja sitä koskevista päätöksistä.

- järjestödemokratian ja SKL-FKK:n päätösten hengessä myös jalostusohjelmien laatiminen alkaa rodun omista harrastajista eikä niitä voida sanella ylhäältä päin.

- yhdistyslain mukaan oikeuskelpoisissa, rekisteröidyissä yhdistyksissä päätöksenteko kuuluu jäsenille, ei jollekin ulkopuoliselle taholle. Tässä tapauksessa Lhasa Apsot r.y.:n toiminnan laajuudesta päättävät sen jäsenet, emme me tai Suomen Tiibettiläiset r.y. (Kun kysymyksessä on valtakunnallinen, rotua harrastava yhdistys, kannattanee verrata yhdistyksen toiminnan laajuutta muihin samankokoisiin rotua harrastaviin yhdistyksiin.)

Olemme jo aikaisemmin ilmoittaneet, ettei meillä ole mitään sitä vastaan, että lhasa apsot siirretään rotujärjestömme alaisuuteen. Kantamme on edelleenkin sama.

Siirto FIN-rekisteriin

SKKY:n hallitus käsitteli samassa kokouksessa Tuula Heikkisen anomusta kahden bolognese-narttupennun (s. 20.11.1996) siirtämiseksi ER-rekisteristä normaaliin FIN-rekisteriin. Mukana oli eläinlääkärin todistus 8.1.1997.

Rotujärjestön hallitus päätti yksimielisesti, ettei siirrolle FIN-rekisteriin ole minkäänlaisia perusteita, sillä pentujen Italiasta tuotu isä on otettu rotujärjestön kannan vastaisesti ER-rekisteriin, vaikka sillä ei ollut Italian kennelklubin vientisukutaulua eikä sitä oltu rekisteröity Italian kennelklubin normaalirekisteriin.

Hallitus ihmetteli myös suuresti mitä virkaa eläinlääkärintodistuksella on päätettäessä koiran siirtämisestä ER-rekisteristä FIN-rekisteriin, sillä eläinlääkäreillä ei ole kompetenssia päättää koirien rodunomaisuudesta tai sekarotuisuudesta. Hallitus totesi, että normaalirekisteriin pääsyn edellytyksenä tulee olla, että koirat ovat rodunomaisia (mitä seikkaa ei voida tarkistaa muutaman viikon ikäisistä pennuista) ja niillä on oltava hyväksyttävät sukutaulut, joiden perusteella koira voi saada ns. export pedigreen. Päätettiin tiedustella SKL-FKK:n perusteluja nykyiselle siirtomenettelylle.

Rokotustodistukset

SKKY:n hallitus on päättänyt ottaa yhteyttä maa- ja metsätalousministeriöön ei-EU-maista tilapäistä oleskelua varten Suomeen tulevien koirien rokotuskäytännön selvittämiseksi. Kysymyksessä ovat lähinnä entisen Neuvostoliiton alueelta näyttelyihin tulevat koirat, joilta SKKY:n hallituksen mielestä tulisi vaatia myös englannin-, saksan-, ranskan- tai espanjankieliset kansainväliset rokotustodistukset penikkatautirokotusten suorittamisesta.

Lisäksi keskustellaan hyväksytyistä rokotteista, joilla ko. koirat tulisi rokottaa. Rotujärjestö on ollut erityisen huolissaan näyttelyihin entisen Neuvostoliiton alueelta tulevista koirista, joiden penikkatautirokotustodistukset ovat saattaneet olla venäjänkielisiä ja joiden rokotteiden tehosta ei ole minkäänlaista varmuutta. Jos näyttelyissä käy runsaasti koiria, joiden rokotteet ovat tehottomia, silloin ei ole perusteltua vaatia, että vain osa koirista on rokotettu Suomessa hyväksytyillä rokotteilla. Vuoden 1998 maailmannäyttelyn lähestyessä pelisääntöjen selkiyttäminen tältä osin on paikallaan, koska näyttelyyn on odotettavissa runsaasti koiria Baltian maista ja Venäjältä.

Erikoisnäyttely 1998

SKKY:n vuoden 1998 erikoisnäyttely on anottu pidettäväksi 9.8. Tuusulan Krapihovissa. SKKY:n hallitus on myös päättänyt anoa SKL-FKK:n hallitukselta muutosta näyttelynjärjestämisohjeisiin, jotta SKKY saisi Suomen Vinttikoiraliiton ja Suomen Terrierijärjestön tapaan järjestää erikoisnäyttelyn sertifikaattioikeuksin koko 9. ryhmän roduille, sillä rotujärjestön rotujen lukumäärässä ja rekisteröintiluvuissa SKKY on vertailukelpoinen em. rotujärjestöjen kanssa, joilla on koko ryhmän erikoisnäyttelyn järjestämisoikeus.

Tuomarineuvottelut

Rotujärjestömme anoi SKL-FKK:lta mahdollisuutta järjestää ulkomuototuomareiden neuvottelu- ja koulutustilaisuus yhteistyössä mahdollisimman monen 9. ryhmän rotujärjestön kanssa. Tarkoituksenamme oli järjestää kokonaisen viikonlopun kestävä koulutus, jossa voitaisiin ottaa esille mahdollisuuksien mukaan useita rotuja yhtä aikaa, jolloin voitaisiin verrata näiden rotujen eroja ja ominaispiirteitä. Lisäksi halusimme järjestää kokonaisen koulutusviikonlopun lisätäksemme varsinkin pitkämatkalaisten tuomareiden osanottohalukkuutta, sillä yhden tai kahden rodun tuomarineuvotteluun on hankala saada osanottajia.

Esitimme myös, että SKL-FKK voisi osallistua pitkämatkalaisten tuomareiden yöpymiskustannuksiin pienellä avustuksella, sillä osallistuuhan se esim. tänä vuonna ulkomuototuomareiden kustannuksiin Koirauutisten järjestämällä matkalla Euroopan Voittaja-näyttelyyn Kööpenhaminaan.

Kun kävi ilmi, ettei tämän vuoden ns. virallisina koulutusviikonloppuina ole riittävästi tilaa näille roduille, pyysimme SKL-FKK:lta lupaa virallisen tuomarineuvottelun pitämiseen omana erillisenä viikonloppunaan eli 28.2.-1.3.1998.

Nyt SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta (läsnä pj. Marjaa Talvitie, Eja Jägerroos, Riitta Lahtovaara, Hannu Talvi ja Rainer Vuorinen ) ovat päättäneet, ettei tätä lisäviikonloppua voida nimetä viralliseksi koulutusviikonlopuksi, ja mikäli haluamme järjestää tuomarineuvottelun tänä viikonloppuna, tilaisuus on epävirallinen eikä tuomareita voida velvoittaa osallistumaan. Tämä asiantuntijatoimikunta oli myös sitä mieltä, että rotuja on liian paljon käsiteltäväksi yhden viikonlopun aikana. Sen sijaan se haluaa rotujärjestöltämme pitkän aikajakson koulutussuunnitelman, jotta neuvotteluun voidaan varata näitä Kennelliiton nimeämiä virallisia viikonloppuja. Samoin meidän tulee nimetä ne rodut, jotka ovat kiireisimpiä koulutettavia. Myöskään pitkämatkalaisten osallistumiskustannuksiin SKL-FKK ei halua osallistua.

Rotujärjestömme ulkomuototuomarikoulutustoimikunta ja hallitus harkitsevat seuraavia toimia. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, ettei saman rotujärjestön rotujen ripotteleminen tunnin tai kahden koulutusjaksoihin virallisina neuvottelupäivinä ole mielekästä, ja kun nämä viikonloput ovat hyvin varattuja, joudumme pahimmassa tapauksessa odottelemaan seuraavaa vuosituhatta ennen kuin saamme varattua oman viikonlopun. Harkittavana on neuvottelun pitäminen epävirallisena, sillä tuomareiden "velvoittamisella" osallistumaan neuvotteluihin ei ole käytännön merkitystä, kun näihin tilaisuuksiin tulevat yleensä ne, jotka ovat kiinnostuneita lisäämaan omia tietojaan ja keskustelemaan ulkomuotoarvostelusta yleensä. Useimmiten ne, jotka koulutusta eniten tarvitsevat, jäävät tilaisuuksista pois - ja toisaalta nämä tilaisuudet eivät kata maassamme runsaslukuisesti arvostelevia ulkomaisia tuomareita.

Näyttelynjärjestämisoikeus

SKKY on esittänyt SKL-FKK:lle näyttelyiden järjestämisohjetta muutettavaksi siten, että rotujärjestömme rinnastettaisiin muihin usean rodun rotujärjestöihin (esim. Terrierijärjestö ja Vinttikoiraliitto ). ja sille annettaisiin oikeus koko 9. ryhmän erikoisnäyttelyn järjestämiseen. Perustelimme esitystä mm. sillä, että edustamme reilusti yli puolta ryhmän kaikista roduista (18 rotua 30:stä) sekä monista muista rotujärjestöistä poiketen edustamiemme rotujen rekisteröinnit suhteessa kaikkiin rekisteröinteihin ovat viimeisen 10 vuoden aikana kohonneet ja muodostavat tällä hetkellä noin 4.5 prosenttia kaikista vuosittaisista rekisteröinneistä.

Samoin esitimme, että muutos koskisi jo vuodelle 1998 anomaamme erikoisnäyttelyä.
SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta (läsnä puheenjohtaja Marja Talvitie, Eja Jägerroos, Riitta Lahtovaara, Hannu Talvi ja Rainer Vuorinen) totesi, että näyttelysääntöuudistus ja sen myötä myös näyttelyiden järjestämisohjeet ovat tekeillä ja asia käsitellään siinä yhteydessä. Lisäksi toimikunta on päättänyt pyytää lausunnot muilta 9. ryhmän rotujärjestöiltä. Samoin toimikunta päätti, ettei SKL-FKK:lle myönnetä näyttelyä koko ryhmälle 9 vuonna 1998.

Todettakoon, että mm. Terrierijärjestöllä ja Vinttikoiraliitolla on edelleenkin oikeus koko ryhmän näyttelyn järjestämiseen. SKL-FKK:n hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa.

Ulkomuotoarvostelun taso

Rotujärjestömme hallitus on useiden rotujemme harrastajien taholta tulleiden valitusten vuoksi pyytänyt SKL-FKK:n hallitusta kiinnittään vakavaa huomiota ulkomuotoarvostelun heikkoon tasoon ja ulkomuototuomarivalintoihin näyttelyissämme, erityisesti Kennelliiton omissa Messukeskuksen näyttelyissä.

Pyysimme Kennelliiton hallitusta velvoittamaan näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan kiinnittämään asiaan vakavaa huomiota näyttelytoimikuntien ja näyttelyohjaajien koulutuksessa, velvoittamaan Messukeskuksen näyttelytoimikuntaa kiinnittämään huomiota näyttelyyn valittavien tuomareiden tosiasialliseen pätevyyteen muodollisen pätevyyden sijasta sekä velvoittamaan palvelukeskuksen toimintaosaston kartoittamaan vuosittain rotujärjestöjen ja rotua harrastavien yhdistysten tuomaritoivomukset.

Asia ei ole ollut vielä SKL-FKK:n hallituksen käsittelyssä. Sen sijaan liiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta(läsnä: puheenjohtaja Marja Talvitie, Eja Jägerroos, Riitta Lahtovaara, Hannu Talvi ja Rainer Vuorinen) on päättänyt perustaa työryhmän "tutkimaan miten saataisiin niin Messukeskuksen kuin muidenkin näyttelyiden tuomarilistat paremmin palvelemaan rotujärjestöjä ja näytteilleasettajia ja näin vältyttäisiin useilta toimistoon tulevilta kirjallisilta ja suullisilta valituksilta."

Tähän asiantuntijoiden ryhmään on valittu Matti Tuominen (työryhmän kokoonkutsuja), Leena Harjapää, Eja Jägerroos, Riitta Lahtovaara ja Paula Rekiranta, sihteeri.

Lisäksi toimikunta on päättänyt esittää hallitukselle, että Messukeskuksen tuomariasioista vastaava työryhmä esittää Messukeskuksen tuomarilistan SKL-FKK:N näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnalle niin ajoissa, että tuomarikutsut saadaan lähetettyä välittömästi kun näyttelyn päivä on tiedossa. Messukeskuksen tuomarivalintoihin ja tuomareiden valitsemisperusteisiin toimikunta ei esitä muutoksia.

Samoin toimikunta toteaa, että rotujärjestöiltä ja rotua harrastavilta yhdistyksiltä pyydetään tuomarisuositukset joka toinen vuosi. Jos on pyydetty, ainakaan tähän rotujärjestöön ei näitä pyyntöjä ole tullut useampaan vuoteen, ja silloin kuin tuli, suosituksiin ei kiinnitetty mitään huomiota.

Viron rabies

SKKY on tiedustellut Maa-ja Metsätalousministeriöltä, mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhty ä Virossa leviävän rabieksen haittavaikutuksien torjumiseksi Suomessa.
Lehtitietojen mukaan Viron eläinlääkintäviranomaiset ovat todenneet tämän vuoden alkupuolella jo kaksi kertaa enemmän rabies-tapauksia kuin vuotta aikaisemmin. Lisäksi taudin odotetaan leviävän asutuskeskuksiin mm. suuren kulkukoirapopulaation vuoksi.

SKKY on todennut olevansa erityisen huolestunut tilanteesta, sillä Suomesta käy paljon koiria mm. näyttelyissä niin Virossa kuin muissakin Baltian maissa sekä Venäjällä ja Puolassa. Lisäksi Virosta tapahtuu runsaasti koiranpentujen tuontia ns. kotikoiramarkkinoille Suomeen. Näiden koirien osalta epäilemme matkustusasiakirjojen luotettavuutta varsinkin kun olemme ymmärtäneet, että tarkastukset maan rajoilla eivät ole kovin perusteellisia.

Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti 2.7.1997 tuomarikollegion uusien tuomareiden pätevöimiseksi yorkshirenterriereille ja chihuahuahoille. Kollegiotuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Kollegion perusteella päätettiin esittää SKL-FKK:lle Kirsti Smithin pätevöimistä yorkshirenterrierituomariksi.

Lisäksi rotujärjestö on päättänyt esittää englanninkääpiöterrierin arvosteluoikeuksia seuraaville suoritetun erikoiskoulutuksen perusteella:
Tanja Ahlman-Hallikas
Päivi Eerola
Olavi Pasanen
Kari Salminen

Tuomareiden pätevöimiseen liittyen SKKY:n hallitus on päättänyt esittää SKL-FKK:lle ulkomuototuomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen täsmentämistä harjoitusarvostelujen osalta.

Olemme kiinnittäneet huomiota laajentavien tuomareiden harjoitusarvosteluihin ja useinkin hyvin pieniin harjoitusarvosteltuihin koiramääriin. Esimerkiksi kollegiota anovalla kokelaalla saattaa olla harjoitusarvostelutodistus vain parin kolmen koiran harjoitusarvostelusta pienessä näyttelyssä, jolloin pakostakin syntyy vaikutelma, että kokelas anoo kollegiota kokeillakseen kepillä jäätä.

Olemme todenneet, että rotujärjestön kannalta kollegioiden järjestämisen on hyvin paljon työtä vaativa ja vaivalloista puuhaa, minkä lisäksi kollegiot nielevät hyvin paljon varoja. Siksi olisi perusteltua, että kollegioon tulevat kokelaat ovat todella valmistautuneet koetilaisuuteen mm. riittävien harjoitusarvostelujen kautta. Kokelaan kannalta uskoisimme hyväksyttävästi suoritetun, riittävään harjoitusarvosteltujen koirien määrään perustuvan kollegion olevan motivoivampaa kuin "vahingossa" läpimeno tai peräti kollegiossa hylkääminen. Ja rodun tuntevat tuomarit taas kohottavat ulkomuotoarvostelun tasoa näyttelyissämme.

SKKY:n hallitus esittääkin, että laajentavilta tuomareita voitaisiin vaatia minimimäärä harjoitusarvosteltuja koiria - esim. kollegioanomusta edeltävän vuoden Voittaja-näyttelyn koiramäärä.

Vuolasvirta-palkintoanomukset

SKKY:n hallitus on puoltanut seuraavia Vuolasvirta-palkintoanomuksia:
Aleksandrian, om. Tuula Skippari-Kirppu (bichon havanais)
Fablecastle's, om. Taru Vainio (bichon havanais)
Lady-Nellyn kennel, om. Helena Rissanen (japanese chin)
Miniblacks, om. Anneli Kariluoto (bostoninterrieri)

Rotujärjestön hallitus ei ole esittänyt Vuolasvirta-palkinnon myöntämistä Sirkka-Liisa Salmelle (kennel Ceetan, coton de tulear), sillä Salmi ei täytä Vuolasvirta-palkinnon vaatimuksia, koska hän ei ole coton de tulear-rodun rotujärjestön jäsen. Hänet erotettiin yhdistyskokouksen päätöksellä rotujärjestön jäsenyydestä vuonna 1994 sen jälkeen, kun kävi ilmi, että hän toimi luottamustehtävissä SKKY:n tunnustaman coton de tulear-alajaoston kanssa kilpailevassa, Suomen Kennelliiton sääntöjen vastaisessa ns. villissä coton de tulear-yhdistyksessä.

Rotujärjestön hallitus totesi, että Salmi ei aikanaan valittanut erottamispäätöksestä. Hän ei ole myöskään anonut rotujärjestömme jäsenyyttä, eikä häntä voida hyväksyä jäseneksi niin kauan kuin hänen toimintansa ko. villissä yhdistyksessä jatkuu. Näin ollen Salmi ei täytä Vuolasvirta-palkinnon ehtoja, eikä häntä tästä syystä voida rotujärjestön hallituksen mielestä myöskään pitää tämän palkinnon ansaitsevana esimerkillisenä kasvattajana.

Kurinpitoasiat

SKKY:n hallitus on päättänyt kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen ja kurinpitolautakunnan huomiota rotujärjestön erikoisnäyttelyssä 30.8.1997 tapahtuneeseen SKL-FKK:n kurinpitolautakunnan päätöksen rikkomiseen, sillä näyttelyssä kurinpitolautakunnalta rekisteröinti- ja näyttelykiellon saanut ja SKL-FKK:n jäsenyydestä määräajaksi erotettu henkilö esitti kaksi koiraa näyttelykiellosta huolimatta.

Samalla pyydettiin kurinpitolautakuntaa varmistamaan, että kurinpitorangaistuksista asianomaiselle tiedotettaessa rangaistus selvitetään kirjallisesti niin yksityiskohtaisesti, ettei asianomainen voi vedota tietämättömyyteensä.

Samoin pyydettiin SKL-FKK:n hallitusta ja kurinpitolautakuntaa jatkamaan toisen kasvattajan rekisteröinti- ja näyttelykieltoa, sillä kyseinen henkilö on kieltäytynyt ilmoittamasta SKL-FKK:n toimitusjohtajalle uutta osoitettaan, jolloin kennelvalvojan tarkastuskäyntiä ei kennelissä ole voitu suorittaa. Tällöin kasvattaja rikkoo koiranomistajan perusohjetta, jonka mukaan hän suostuu siihen, että Kennelliiton valtuuttamat henkilöt saavat tarvittaessa neuvoa ja tarkastaa asianomaisen koiranpitoa ja hoitoa.

SKL-FKK:n ansiomerkit

SKL-FKK:n hallitus on hyväksynyt uudet perusteet myöntämilleen viireille sekä hopeisille ja kultaisille ansiomerkeille. Myöntämisperusteena ansiomerkeille on mm., että ehdokas on saanut vastaavan ansiomerkin omalta rotujärjestöltään tai kennelpiiriltään.

Kun esimerkiksi SKKY:ssä ei ole ansiomerkkijärjestelmää (eli jäsenistö ei ole ollut erityisen "prenikankipeää"), rotujärjestön hallitus on tiedustellut SKL-FKK:n hallitukselta, onko ansiomerkkijärjestelmän luominen ehdoton edellytys liiton ansiomerkin saamiselle.

Olemme katsoneet, että jäsenyhdistystemme ja alajaostojemme keskuudessa voi olla ansioituneita kasvattajia ja järjestöaktivisteja, jotka ansaitsisivat liittotason huomionosoituksen., mitä he eivät voi saada, mikäli SKL-FKK edellyttää ehdottomasti rotujärjestön omalla ansiomerkillä palkitsemista ennakkoehtona.

Pääsyvaatimukset rotua harrastavaksi yhdistykseksi

Milloin rekisteröity rotuyhdistys voi anoa SKl-FKK:lta rotua harrastavan yhdistyksen asemaa? Sen jälkeen, kun se on toiminut rotujärjestön alaisena jäsenyhdistyksenä viisi vuotta ja hoitanut yhdistyslain mukaiset velvollisuutensa moitteettomasti ja muutenkin osoittanut pystyvänsä hoitamaan rotua harrastavan yhdistyksen velvoitteet.

SKKY:n piirissä on nyt aiheuttanut sekaannusta kysymys siitä, milloin yhdistys täyttää edellämainitun viiden vuoden jäsenvaatimuksen. Vastaus on yksinkertainen: sinä päivänä, jolloin on kulunut viisi vuotta siitä, kun SKKY on hyväksynyt yhdistyksen jäsenyhdistyksekseen eli yhdistysjäseneksi. Ja jäsenyhdistykseksi hyväksymisen edellytys on, että yhdistys on rekisteröity yhdistys.

Rodunharrastajien mahdollista aikaisempaa toimintaa SKKY:n alaisessa rodun omassa alajaostossa ei lasketa mukaan em. viiden vuoden vaatimukseen, sillä alajaostoa ei ole merkitty SKKY:n jäsenluetteloon yhdistysjäsenenä eikä sitä ole sellaisena hyväksytty, vaan alajaostot ovat SKKY:n alaisten rotujen harrastajien epävirallisia yhteenliittymiä, joiden jäsenet ovat SKKY:n henkilöjäseniä ja rotujärjestövastaa juridisesti alajaostojen toiminnasta.