Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 2004

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1/2004

Erikoiskoulutusten sarja

SKKY aloitti helmikuun puolivälissä erikoiskoulutusten sarjan, jonka aikana annetaan erikoiskoulutus ulkomuototuomarioikeuksiaan laajentaville tuomarikokelaille kaikissa rotujärjestön edustamissa 9. ryhmän roduissa.

Ensimmäisenä koulutusiltana käytiin läpi chihuahuat, japanese chinit ja kingcharlesin spanielit. Toisena koulutusiltana vuorossa olivat lhasa apsot, maltankoirat ja löwchenit.
Maaliskuun toisella puoliskolla koulutusohjelmassa olivat kahtena eri iltana toteutetuissa koulutuksissa mukana ensin valkoiset bichon-rodut eli bolognese, bichon havanais ja coton de tulear sekä kiinanharjakoirat ja sitten lyhytkuonoiset rodut eli griffonit, bostoninterrierit ja ranskanbulldogit.

Kouluttajina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi sekä kingcharlesinspanielin osalta myös Marja Kurittu.

Koulutuksiin ilmoittautuivat Pirjo Aaltonen, Tapio Eerola, Eija Halonen, Anna-Liisa Heikkinen, Juha Kares, Veli-Pekka Kumpumäki, Annukka Paloheimo, Jari Partanen, Juha Putkonen, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, Eeva Rautala ja Tiina Taulos.

Koulutusvaiheen jälkeen tuomarikokelaat suorittavat harjoitusarvosteluja kehissä, minkä jälkeen he anovat ns. tuomarikollegiota eli koetilaisuutta pätevöityäkseen haluamalleen rodulle. Alustavan suunnitelman mukaan kollegioita järjestetään loppukeväästä ja alkukesästä.

Pienpystykorvien anomus

SKKY:n hallitus käsitteli tammikuun kokouksessaan Pienpystykorvat ry:n anomusta rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Hallitus päätti puoltaa anomusta ainoastaan seuraavin edellytyksin:

• Pienpystykorvat ry toimittaa sekä paperikopiona että sähköisesti valmiina olevan kleinspitz-rotujen jalostuksen tavoiteohjelmansa ja esityksen rotujen liittämisestä PEVISA-ohjelmaan niin, että se voidaan julkaista rotujärjestön vuosikokouskutsussa ja, mikäli se hyväksytään vuosikokouksessa, se voidaan saattaa voimaan vuoden 2005 alusta.

SKKY:n hallitus totesi, että Pienpystykorvat ry.:n jalostustoimikunnan yhteistyössä SKL-FKK:n jalostusosaston kanssa laatima jalostuksen tavoiteohjelma oli ollut valmiina riittävän kauan, että halutessaan yhdistyksen hallitus olisi voinut halutessaan esittää sen omalle yhdistyskokoukselleen hyväksyttäväksi.

Totesimme, että kun Pienpystykorvat ry on rotuyhdistys, PEVISA-ohjelman hyväksymiseen riittää rotujärjestön vuosikokouksen päätös. Katsoimme ohjelman voimaansaattamisen olevan ensiarvoisen tärkeää klein-spitz-roduissa esiintyvien silmäsairauksien vuoksi.

• Kun rotua harrastavan yhdistyksen pääsyvaatimuksissa edellytetään moitteetonta yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen noudattamista, SKKY:n hallitus totesi käyneensä läpi Pienpystykorvat ry:n viime vuoden yhdistyskokouspöytäkirjat ja todenneen, että vuoden 2003 vuosikokouksessa tehty päätös kaikkien yhdistyksen yhdistyskokousten pitämisestä yhdistyksen kotipaikkakunnan ulkopuolella Tampereella ei ole ollut yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen mukainen, koska kysymyk-sessä on sääntömuutosasia.

SKKY:n hallitus edellytti, että Pienpystykorvat ry:n hallitus korjaa asian joko esittämällä seuraavalle yhdistyskokoukselleen päätöksen kumoamista tai esittää kokouskutsussa tätä koskevan sääntömuutoksen.

Lausunto kleinspitzin väriristeytyskiellon kumoamisesitykseen

SKKY:n hallitus käsitteli tammikuun kokouksessaan Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätöstä koskien Pienpystykorvat ry:n esitystä kleinspitzien väriristeytyskiellon kumoamisesta.

Totesimme, ettei rotuyhdistys ollut missään vaiheessa lähettänyt omaa esitystään lausunnolle rotujärjestölle.

SKKY:n hallitus päätti yksimielisesti vastustaa väriristeytyskiellon kumoamista ja edellytti, että SKL-FKK:n hallitus kunnioittaa rotujärjestön sekä kleinspitzin kotimaan rotujärjestön mielipidettä asiassa. Perusteluina rotujärjestön hallitus esitti seuraavaa:

• SKL-FKK:n hallitus on aiemmin päättänyt seurata nimenomaan kleinspitzin kotimaan rotujärjestön jalostusohjesääntöä, jonka mukaan koon perusteella tehtävät siirrot kleinspitzien ja mittelspitzien välillä sallitaan, sillä FCI ei määrää asiasta.

• Johdonmukaisuuden vuoksi SKL-FKK:n tulee noudattaa myös kleinspitzin kotimaan rotujärjestön ohjesäännön määräystä, jolla väriristeytykset kolmen eri kleinspitz-CACIB-rodun välillä kielletään, eli mustia ja ruskeita kleinspitzejä saa risteyttää vain keskenään, valkoisia vain keskenään ja muunvärisiä vain keskenään. (Saksan rotujärjestön jalostusohjesääntö liitettiin mukaan lausuntoon.)

• Väriristeytyskielto ja siitä poikkeaminen vain erillisellä poikkeusluvalla eli nykykäytäntö on sama kuin esimerkiksi villakoirilla.

• Kleinspitzien jalostusmateriaali on tänä päivänä niin laaja (viiden viimeisen vuoden rekisteröinnit yhteensä 957 koiraa) ja uutta jalostusmateriaalia on saatavana EU:n maahantuontisääntöjen puitteissa mm. rodun kotimaasta, ettei vapaalle väriristeytykselle ole perusteita varsinkin, kun huonot värit ovat tänä päivänä Suomessa kleinspitz-rotujen suurimpia ongelmia.

Totesimme, että Pienpystykorvat ry:n esityksessä oli kysymys PEVISA-ohjelmaan verrattavasta rodun jalostukseen merkittävästi vaikuttavasta päätöksestä, josta päätettäessä rodun kasvattajille olisi ollut varattava mahdollisuus esittää mielipiteensä asiaan. Nyt esityksestä oli yhdistyksen pöytäkirjojen mukaan vain keskusteltu yhdistyskokouksessa muissa asioissa sen sijaan, että asia olisi ollut kokouskutsussa tai esityslistalla. Huomautimme myös, että esimerkiksi jalostuksen tavoiteohjelman tai PEVISA-ohjelmaan liityttäessä SKL-FKK ei edes edellytä rotuyhdistyksen hyväksymistä.

Yhteenvetona totesimme, että mikäli SKL-FKK:n hallitus haluaa poimia rusinat pullasta ja noudattaa Saksan rotujärjestön määräyksiä vain koon perusteella tapahtuvien siirtojen mutta ei väriristeytyskiellon osalta, sen tulee samalla käynnistää konsultaatiot rodun kasvattajien, rotuyhdistyksen ja rotujärjestön kanssa ja tehdä esitys FCI:lle kaikkien kleinspitz-rotujen siirtämiseksi kilpailemaan yhtenä rotuna yhdestä CACIB:ista.

Samoin SKL-FKK:n tulee ottaa huomioon, että väriristeytyskiellon kumoaminen yhdistettynä koon vuoksi tehtäviin siirtoihin vie pohjan pois laadukkaiden, rodunomaisten kleinspitzien jalostukselta ja hyödyttää lähinnä suurkasvattajia, joiden ei tarvitse välittää väreistä eikä koosta, koska he voivat siirtää ylisuuret kleinspitzinsä mitteleiksi ja myös käyttää niitä jalostukseen (sillä seurauksella, että Suomessa rekisteröitiin viime vuonna yli 150 mittelspitziä, kun rodun kotimaassa tätä variaatiota rekisteröidään vuosittain vain parikymmentä!)


Hallituksen päätöksiä 2/2004


Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti kesäkuun alussa tuomarikollegiot uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi chihuahuaoissa, kingcharlesinspanieleissa ja japanese chineissä. Tilaisuudet pidettiin Kennelliiton koulutustilassa. Chihuahua ry., Kingcharlesinspanieli ry ja SKKY:n japanese chin-alajaosto toimittivat kollegioihin koiria. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi.

Chihuahua-kollegiossa oli kolme kokelasta, joista kaksi osallistui ensimmäistä kertaa ja yksi kolmannen kerran SKL-FKK:n hallituksen myönnettyä hänelle erikoisluvan lisäyrityskertaan. Kokelaista kollegion suoritti hyväksyttävästi Juha Kares.

Kingcharlesinspanieleissa hyväksyttiin molemmat kokelaat eli Juha Kares ja Tiina Taulos, ja japanese chineissä samoin molemmat kokelaat eli Annaliisa Heikkinen ja Juha Kares.

"Jäsenyysneuvottelut"

SKL-FKK:n hallitus on kokouksessan 2/2004 jättänyt hyväksymättä SKKY:n jäsenyhdistyksen, Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsenanomuksen sekä päättänyt perustaa Marja Talvitien johtaman työryhmän neuvottelemaan Suomen kiinanharjakoirat ry:n ja kilpailevan Suomen Karvattomat Rodut ry:n välillä. Työryhmään on nimetty hallituksen jäsenet Pekka Ranne ja Helena Suni. Päätöksen mukaan neuvotteluun kutsutaan myös Suomen Seurakoirayhdistyksen ja Suomen Kääpiökoirayhdistyksen edustajat.

SKKY:n hallitus käsitteli asiaa ja totesi yksimielisesti, ettei päivänselvässä asiassa ollut mitään neuvoteltavaa. Se edellytti SKL-FKK:n hyväksyvän Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsenyyden liitossa viipymättä todeten, että yhdistys täyttää kaikki liiton jäsenedellytykset, sillä:

• SKL-FKK:n valtuusto on hyväksynyt Suomen Kääpiökoiryhdistys-Finlands Dvärghundsförening r.y.:n kiinanharjakoirien rotujärjestöksi ja rotua edustavaksi yhdistykseksi vuonna 1986.

• Rotujärjestön alaisuudessa rodun harrastajat ovat järjestäytyneet ensiksi henkilöjäsenten muodostamaksi alajaostoksi ja sittemmin vuonna 2003 rekisteröidyksi yhdistykseksi. SKKY hyväksyi Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsenyhdistyksekseen 30.9.2003 sekä puolsi yhdistyksen jäsenyyttä SKL-FKK:ssa. Kun alajaosto ja yhdistys ovat hoitaneet rodun asioita jo 15 vuotta, jäsenyyden epäämiseen ei ole mitään asiallista syytä.

SKKY:n hallitus totesi edelleen yksimielisesti, ettei SKL-FKK:n hallitus voi hyväksyä Suomen Karvattomat Rodut ry:n jäsenanomusta liiton sääntöjen 5§:n perusteella, ellei:

• yhdistys poista säännöistään mainintaa, jonka mukaan sen toiminta käsittää myös kiinanharjakoirat.

• SKL-FKK:n hallitus siirrä kiinanharjakoiria Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuuteen. Totesimme, ettei siirrolle ollut perusteita, sillä kiinanharjakoirilla ei ole jalostuksellisesti mitään yhteistä Seurakoirayhdistyksen edustamien, FCI:n 5. ryhmään kuuluvien karvattomien rotujen kanssa. Myöskään tuomarikoulutuksellisesti siirto ei ole perusteltua, koska kiinanharjakoirien tuomarikoulutukset hoidetaan 9. ryhmän kääpiökoirarotujen kanssa ja tuomareiden laajennusoikeudet myönnetään yleensä roturyhmittäin.

Muistutimme SKL-FKK:n hallitusta myös vuoden 1986 valtuuston päätöksestä, jolla entinen Suomen Seura- ja Kääpiökoirayhdistys jaettiin kahdeksi eri rotujärjestöksi, kääpiökoirarotuja edustavaksi Suomen Kääpiökoirayhdistykseksi ja muita entisen SSKY:n rotuja edustavaksi Suomen Seurakoirayhdistykseksi. Totesimme, ettei ole mitään syytä palata takaisin jo vuonna 1986 hankalaksi todettuun malliin siirtämällä kääpiökoirarotuja Suomen Seurakoirayhdistyksen alaisuuteen.

Huomautimme myös, että Suomen Karvattomat Rodut ry:n puheenjohtaja ja jotkut hallituksen jäsenet toimivat yhden toimikauden rotujärjestömme alaisuudessa toimineen kiinanharjakoira-alajaoston johdossa. Heille ei ole myönnetty toimikaudelta tili- ja vastuuvapautta selvittämättömien tapahtuma- ja myyntitilitysten ja puuttuvien tositteiden vuoksi.

SKKY:n tiedossa ei ole, onko tuo helmikuussa perustettavaksi päätetty työryhmä aloittanut työnsä. Tämän lehden painoon mennessä se ei ollut ollut yhteydessä SKKY:een tai Suomen kiinanharjakoirat ry:een.

9. ryhmän tukinäyttely

Ulkomuototuomarit ry. on tiedustellut SKKY:n ja joidenkin sen jäsenyhdistysten kiinnostusta osallistua 9. ryhmän rotujen "ulkomuototuomarikoulutuksen tukinäyttelyn" järjestämiseen Uudenmaan Kennelpiirin alueella helmikuussa 2005. Kirjeen perusteella näyttelyn yhteydessä on tarkoitus järjestää tuomarikoulutusta, ja siinä pyydetään esityksiä näyttelyn tuomareiksi ja tuomarikouluttajiksi. Samansisältöinen kirje on tiettävästi lähetetty myös joillekin muille 9. ryhmän rotujärjestöille.

SKKY:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 26.5.2004 ja totesi, ettei rotujärjestöömme ole oltu yhteydessä näyttelyn anomisvaiheessa, rotujärjestö ei olisi mukana näyttelyn vastuullisena järjestävänä yhdistyksenä, eikä esityksestä selvinnyt millainen rotujärjestön rooli näyttelyä koskevassa päätöksenteossa olisi. Tällä perusteella SKKY:n hallitus päätti yksimielisesti, että se ei osallistu näyttelyn järjestelyihin.

Näyttelyn yhteydessä toteutettavien tuomarikoulutusten ja mahdollisten tuomaripätevöintien osalta SKKY:n hallitus totesi, että SKL-FKK:n valtuuston hyväksymän rotujärjestön ohjesäännön mukaan päävastuu ulkomuototuomarikoulutuksesta on rotujärjestöllä. Niinpä SKKY aikoo tulevaisuudessakin huolehtia tästä vastuusta ja hoitaa itse omien rotujensa tuomarikoulutuksen ja tuomareiden pätevöimiseksi tarvittavat koetilaisuudet.

Ulkomuototuomariyhdistykselle päätettiin ilmoittaa, että SKKY ei tule hyväksymään tämän ns. tukinäyttelyn yhteydessä järjestettäviä koulutustilaisuuksia virallisiksi erikoiskoulutuksiksi, koetilaisuuksiksi tai täydennyskoulutuksiksi minkään sen edustamien rotujen osalta.

SKKY:n hallitus totesi Ulkomuototuomarit ry:llä olevan luonnollisesti oikeus huolehtia jäsentensä mahdollisesta jatkokoulutuksesta, mutta tätä koulutustoimintaa ei tule sekoittaa viralliseen tuomarikoulutukseen, josta päävastuu on rotujärjestöillä.

Lisäksi SKKY:n hallitus päätti kutsua koolle muiden 9. ryhmän rotujärjestöjen edustajat keskustelemaan yleensäkin tuomarikoulutuksesta ja Kennelliiton hallituksen ja sen näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan viimeaikaisista päätöksistä, joilla rotujärjestön sananvaltaa tuomarikoulutuksessa ja -pätevöinnissä on järjestelmällisesti kavennettu. Viimeisin esimerkki tästä on alkukeväästä Espoossa ja Lappeenrannassa toteutettu joidenkin 9. ryhmän rotujen erikoiskoulutus ja tuomaripätevöinti pelkän lyhyen erikoiskoulutuksen perusteella jossain tapauksissa muiden kuin rotujärjestöjen nimeämien tuomareiden huolehtiessa erikoiskoulutuksesta.

Samoin päätettiin kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen huomiota liiton valtuuston hyväksymän rotujärjestöohjesäännön loukkaamiseen tuomarikoulutuksen osalta.


Hallituksen päätöksiä 3/2004


Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti heinäkuussa tuomarikollegiot uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi useissa eri roduissa. Tilaisuudet pidettiin SKL-FKK:n koulutustilassa. Rotujärjestöä edustavina tuomareina olivat Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi. Seuraavassa yhteenveto kollegioista:

- coton de tuléar ja bichon havanais: hyväksytty Pirjo Aaltonen, Juha Putkonen ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa

- bolognese: hyväksytty Juha Kares, Veli-Pekka Kumpumäki ja Juha Putkonen

- bostoninterrieri: hyväksytty Pirjo Aaltonen, Juha Kares, Marjatta Pylvänäinen-Suorsa ja Tiina Taulos

- ranskanbulldoggi: hyväksytty neljästä kokelaasta Veli-Pekka Kumpumäki ja Marjatta Pylvänäinen-Suorsa.

9. ryhmän rotujen erikoiskoulutuksia järjestetään tarpeen mukaan vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla.

Kleinspitz- ja pomeranian-tuomareiden pätevöinti

SKKY:n hallitus on päättänyt pyytää Suomen Kennelliiton hallitukselta selvitystä kesällä liiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan toimesta järjestetystä kleinspitz- ja pomeranian-rotujen tuomarikoulutuksesta, jonka perusteella on pätevöity sekä kleinspitz- että pomeranian- tuomareita pelkän erikoiskoulutuksen perusteella ilman kollegioita. Tiettävästi näiden, normaalikäytännön vastaisesti pätevöityjen tuomareiden joukossa on myös Kennelliiton henkilökuntaan ja hallitukseen kuuluvia tuomareita.

Rotujärjestön hallitus totesi, että Kennelliitto on jälleen poikennut liiton valtuuston hyväksymästä rotujärjestön ohjesäännöstä, jonka mukaan päävastuu tuomarikoulutuksesta kuuluu rotujärjestölle. Tässä tapauksessa liitto ei katsonut aiheelliseksi edes informoida rotujärjestöä asiasta puhumattakaan, että koulutuksia olisi järjestetty yhteistyössä rotujärjestön kanssa.

SKKY:n mielestä uusien tuomareiden hyväksymiselle näinkin vaativissa roduissa ilman selkeää näyttöä tuomareiden osaamisesta ei ole perusteltua varsinkaan, kun ko. roduissa on runsaudenpula tuomareista aikaisempien "pikapätevöintien" ansiosta.

Samoin päätettiin kiinnittää SKL-FKK:n hallituksen huomiota tuomareiden erikoiskoulutuksissa vallitsevaan sekasortoon, sillä tällä hetkellä koulutuksia hoitavat rotujärjestöjen lisäksi sekä Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta että edellisen toimeksiannosta Ulkomuototuomarit ry-niminen yhdistys usein ilman, että rotujärjestöillä on mahdollisuutta vaikuttaa koulutuksen sisältöön tai kouluttajien valintaan. Kun koulutusten osanottajista tai sisällöstä ei ole tietoa, rotujärjestöillä ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia tietää, kuka on erikoiskoulutuksen saanut ja kuka täyttää kollegioedellytykset.

Kennelliiton koiratietojen toimittaminen yhdistyksille

Suomen Kennelliitto keskeytti kesällä koirien rekisteröinti- ja terveystietojen sekä näyttely- ja koetulosten toimittamisen rotujärjestöille ja rotuyhdistyksille. Syyksi sanottiin, että liitossa ollaan uusimassa koiratietoja koskevia ohjeita.

Syyskuun alussa rotujärjestöt saivat SKL-FKK:n valtuuston puheenjohtajan Paavo Rapilan allekirjoittaman kirjeen, jossa niitä vaadittiin allekirjoittamaan erilliset koiratietoja ja niiden omistus-oikeutta, käyttöä ja salassapitoa säätelevät sopimukset ennen kuin tietojen luovuttamista jatketaan. Rotujärjestöjen edellytettiin hankkivan myös jäsenyhdistystensä allekirjoitukset ko. sopimuksiin.

SKKY:n hallitus totesi, ettei se voi hyväksyä esitettyjä sopimuksia. Totesimme, etteivät sopimusluonnokset eivät olleet hyväksyttäviä mm. seuraavista syistä:

* Ehdotettu sopimus rajoittaa mielivaltaisesti koiratietojen käyttöä rotujärjestöjen ja rotuyhdistysten sääntömääräisessä toiminnassa (mm. rotujärjestön näyttelyluettelot, jalostustiedon tuottaminen muussa audiovisuaalisessa julkaisutoiminnassa kuin internetsivuilla, jalostustietojen luovuttaminen osana rotujen kansainvälistä yhteistoimintaa, kasvattajien toimesta tapahtuva koirien sukutaulu- ja terveystietojen sekä näyttely- ja koetulosten julkaiseminen). Mikäli rotujärjestö, rotuyhdistys tai muu kennelharrastuksessa toimiva yhteisö kuten näyttelytoimikunta joutuu hakemaan erikseen SKL-FKK:n hallitukselta lupaa sopimuksen ulkopuolelle jäävien tietojen julkaisemiseen (kuten Rapilan kirjeessä edellytettiin), seurauksena on kaaos liiton hitaan päätöksenteon vuoksi. Myöskään ei ole selvitetty, onko näiden sopimuksen ulkopuolelle jäävien tietojen luovuttaminen ja käyttö maksullista..

* Emme voi luovuttaa SKL-FKK:lle omistusoikeutta tiedoista, joita emme omista, kuten SKL-FKK vaati. Koiratietojen omistusoikeutta ei ole yksiselitteisesti testattu ottaen huomioon, että koirarekisteritietoa tuottavat koirien kasvattajat, jotka maksavat SKL-FKK.lle rekisterien ylläpidosta. Tulostietojen tuottajia ovat koirat ja niiden omistajat, jotka maksavat osallistumismaksujen muodossa SKL:lle tulosrekisterien ylläpidosta.

* Sopimusluonnokset ovat ristiiidassa SKL-FKK:n erilaisten lomakkeiden ja valtuuston hyväksymien sitoumuksien kanssa. (Esim. kasvattajasitoumus, pentueilmoituskaavake, jossa koiran rekisteröinnin ilmoittaja suostuu siihen, että tiedot ovat julkisia ja Suomen Kennelliiton ja rotuyhdistyksen käytettävissä.) Koiranomistajat ovat luovuttaneet SKL-FKK:lle ja rotuyhdistyksille käyttöoikeuden rekisteritietoihin, mutta eivät omistusoikeutta, eikä SKL-FKK voi tehdä sitoumusta kolmannen osapuolen kanssa rekisteritietojen ilmoittajan ohi.

* Emme voi hyväksyä, että SKL-FKK ei vastaa koiratiedoista olevista virheellisyyksistä, kuten sopimistekstissä edellytettiin. Kun SKL-FKK ottaa koirien rekisteröintipalveluistaan maksun, sen on palveluntuottajana vastattava kuluttajille palvelunsa laatutasosta ja korjattava virheensä.

* SKL-FKK edellytti rotujärjestöjä myös allekirjoittamaan tietojen salassapitosopimuksen mahdollisten alihankkijoidensa kanssa. Totesimme, että koska SKL ei pysty tällä hetkellä tuottamaan sellaisia koiratietoihin perustuvia tietopalveluja, joita rotujärjestöt tai rotuyhdistykset voisivat hyödyntää SKL-FKK:n ja omien sääntöjensä edellyttämällä tavalla puhdasrotuisten koirien jalostuksessa, rotujärjestöjen on tuotettava nämä tietopalvelut itse. Rotuyhdistysten ja niiden mahdollisesti käyttämien alihankkijoiden väliset sopimukset ovat sopijaosapuolten välinen asia.

* SKL-FKK ei voi edellyttää rotujärjestöjen sitoutuvan sopimuksiin jäsenyhdistystensä puolesta, kuten Rapilan kirjeessä edellytettiin, sillä kukin oikeuskelpoinen yhdistys vastaa omasta toiminnastaan ja tekee itsenäisesti omat päätöksensä.

Totesimme myös, että salassa pidettäviä tietoja olevan ainoastaan ne omistajatiedot, joiden julkaisemiseksi ei ole saatu lupaa. Näiden tietojen julkaiseinen jalostustyössä ei ole ollut, eikä tule tästä eteenpäin olemaan tarpeellista, joten erillistä salassapitositoumusta rotuyhdistysten puolelta ei tarvita.

SKKY:n hallitus katsoi, että SKL-FKK:n päätös koiratietojen luovuttamisesta vain, mikäli rotujärjestö hyväksyy ehdotetut sopimukset, oli hätiköity ja harkitsematon varsinkin, kun toiselle osapuolelle eli rotuyhdistyksille ei ole selvitetty, miksi sopimusta yhtäkkiä tarvittiin

Hallitus päätti lähettää asiaa koskevan valtuustoaloitteen, jotta asia saadaan marraskuussa kokoontuvan Kennelliiton valtuuston esityslistalle. Jotkut muut rotujärjestöt ovat kieltäytyneet allekirjoittamasta sopimuksia ja lähettäneet omat valtuustoaloitteensa Kennelliitolle

www.toydogs.net-domainnimen käyttö

SKKY:n hallitus on syyskuun kokouksessaan käsitellyt yhdistyksen rekisteröimän domain-nimen ja sen alihakemistojen käyttöä sekä yhdistyksen vuokraaman palvelintilan käyttöehtoja.

Hallitus totesi, että periaatteet ovat säilyneet muuttumattomina, eli yhdistys luovuttaa jäsenyhdistyksilleen ja alajaostoilleen ilmaiseksi palvelintilaa rotujärjestön www.toydogs.net-domainnimen alaisuudessa olevia kotisivujaan varten. Kukin yhdistys ja alajaosto päättää itse omien sivujensa sisällöstä ottaen huomioon lain ja hyvien tapojen vaatimukset. Palvelintilaa ja domainnimen alihakemistoja ei luovuteta yksityishenkilöiden eikä yksityisten kasvattajien käyttöön. Tämä rajoitus koskee myös SKKY:n jäsenyhdistyksiä ja alajaostoa, jotka eivät voi luovuttaa palvelintilaa tai sähköpostiosoitteita yksityisille jäsenilleen.

Samassa yhteydessä rotujärjestön hallitus kiinnitti huomiota yhden kasvattajan harhaanjohtavaan mainontaan, josta on saanut sen käsityksen kuin kasvattajan kennelin internetsivujen osoite olisi www.toydogs.net-alkuinen osoite Hallitus totesi, ettei kasvattajalla tai hänen omistamallaan kennelillä ole www.toydogs.net-domainnimen alaisia kotisivuja, eikä hänellä ole oikeutta mainostaa tämän domainnimen alaisia sivuja omien internetsivujesi osoitteena.

Suomen Karvattomat Rodut ry.:n ja Suomen kiinanharjakoirat ry:n välinen neuvottelu 28.9.2004

Suomen Kennelliitto kutsui SKKY:n edustajat syyskuun lopulla neuvotteluun Suomen Karvattomat Rodut ry:n ja SKKY:n jäsenyhdistyksenä olevan, kiinanharjakoiria edustavan virallisen yhdistyksen, Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsenyydestä Kennelliitossa.

SKKY:n hallitus päätti ilmoittaa SKL-FKK:lle, ettei sillä ollut mitään syytä muuttaa aikaisempaa, SKL-FKK:n hallitukselle 22.6.2004 lähetetyssä kirjeessä perusteltua päätöstään, jonka mukaan päivänselvässä asiassa ei ollut mitään neuvoteltavaa, eli SKKY:n jäsenyhdistyksenä oleva Suomen kiinanharjakoirat ry. on ainoa kiinanharjakoiria edustava ja rotujärjestön hyväksymä virallinen yhdistys, eikä SKL-FKK voi hyväksyä sääntöjensä 5§:n perusteella Suomen Karvattomat Rodut ry:tä jäsenekseen, ellei se poista säännöistään mainintaa kiinanharjakoirista ja ilmoita selkeästi edustavansa vain meksikon- ja perunkarvattomiakoiria.

Suomen kiinanharjakoirat ry:n jäsenanomus on ollut SKL-FKK:n käsittelyssä viime syksystä lähtien. Helmikuussa hallitus päätti nimetä työryhmän käsittelemään asiaa. Työryhmä kokoontui kuitenkin vasta syyskuussa. Virallista tietoa neuvottelusta ei ole tullut, mutta tiettävästi SKL-FKK:n neuvottelijoiden toimesta on tunnustettu, että kiinanharjakoiria voi edustaa vain yksi yhdistys, eli Suomen kiinanharjakoirat ry. Sen jäsenhakemus on edelleen vireillä SKL-FKK:ssa.

Koirien salakuljetustuomio

SKKY:n hallitus on kokouksessaan 15.9.2004 päättänyt pyytää Suomen Kennelliiton hallitusta käynnistämään välittömästi kurinpidolliset toimenpiteet kahden kasvattajan kohdalla Tampereen käräjäoikeuden tuomion 04/3/92 (Asiano: R04/628) perusteella.

Käräjäoikeus on tuominnut toisen kasvattajan 6 kuukauden 15 päivän ja toisen 4 kuukauden 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen mm. veropetoksen, salakuljetuksen, eläinsuojelu-rikkomuksen ja kirjanpitorikoksen takia. Tuomion mukaan he ovat syyllistyneet koirien salakuljetukseen pääasiassa Virosta ja Venäjältä. Toinen henkilö on oikeuden asiakirjojen mukaan tuonut 113 koiraa yksin ja 26 koiraa yhteisesti toisen tuomitun kanssa ja toinen henkilö 42 koiraa yksin ja 26 koiraa yhdessä 1999-2001. Molemmat ovat myös laiminlyöneet ilmoitukset laajassa mitassa harjoittamastaan koirien myynnistä ennen toiminnan aloittamista tai sen aikana.

Rotujärjestön hallitus katsoi kasvattajien toimineen lain ja SKL-FKK:n tarkoitusperien vastaisesti siinä määrin, että heidät tulee erottaa Kennelliitosta, ja erottamispäätöstä on tehostettava kaikilla lisäseuraamuksilla, eli heille tulee antaa kielto osallistua näyttelyihin tai kokeisiin, kielto toimia tuomarina tai liiton muussa tehtävässä ja kielto rekisteröidä kasvattamiaan pentuja liiton pitämään rekisteriin. Lisäksi heidän mahdolliset kasvattajasitoumuksensa tulee purkaa ja heidän kennelnimensä peruuttaa.

Rotujärjestö katsoi ko. henkilöiden aiheuttaneen korvaamatonta vahinkoa kennelharrastuksen maineelle. Se totesi, että kun koirien kaupallinen välitys ja myynti mm. Virosta ja Venäjältä on lisääntynyt viime vuosina hälyttävästi, Kennelliiton tulee puuttua tähän tapaukseen ankarasti jo ennaltaehkäisevässä mielessä.


Hallituksen päätöksiä 4/2004


Ulkomuototuomarikoulutus

SKKY järjesti marraskuun alussa tuomarikollegion uusien ulkomuototuomareiden pätevöimiseksi yorkshirenterriereissä. Rotujärjestöä edustavina tuomareina toimivat Kari Järvinen ja Kirsti Lummelampi.

Kollegion suorittivat hyväksyttävästi Veli-Pekka Kumpumäki, Maija Mäkinen ja Annukka Paloheimo.

Kollegion jälkeen pidettiin erikoiskoulutus kahdelle tuomarikokelaalle. Yorkshirenterrieri ry. toimitti koirat sekä kollegioon että koulutukseen.

Saksanpystykorvien koulutus- ja kollegiotilaisuus 18.12.2004

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta tiedusteli rotujärjestön halukkuutta osallistua 18.12. 2004 pidettävään erikoiskoulutus- ja kollegiotilaisuuteen , jonka järjestämisestä toimikunta ilmoitti sopineensa yhdessä Suomen Keeshond ry:n ja Pienpystykorvat ry:n kanssa.

SKKY:n hallitus päätti marraskuun kokouksessaan vastata tiedusteluun myöntävästi. Se ihmetteli kuitenkin marssijärjestystä, sillä protokolla olisi toki edellyttänyt asian sopimista rotujärjestön kanssa ennen yhteydenottoa suoraan sen jäsenyhdistyksenä olevaan rotuyhdistykseen.

Kun päätökset koulutuksen ja kollegioiden järjestämisestä oli tehty yhdessä rotuyhdistyksen kanssa, pyysimme lisätietoja siitä, mikä rotujärjestön rooli ko. tilaisuudessa olisi.

Samalla pyysimme luetteloa tuomareista, jotka:
1) osallistuivat SKL-FKK:n järjestämään erikoiskoulutukseen 11.8.2004
2) pätevöitiin pelkän suullisen tentin perusteella ilman kollegiota hyvinkin vaativissa ja lukumäärältään suurissa roduissa
3) osallistuivat SKL-FKK:n järjestämään kollegioon ja hyväksyttiin tai hylättiin.

Rotujärjestön hallitus totesi, että kleinspitz- ja pomeranian-rotujen rotujärjestönä oleva SKKY sivuutettiin näiden koulutusten ja pätevöimistilaisuuksien järjestelyissä täysin, eikä sitä edes katsottu aiheelliseksi informoida asiasta.

Ihmettelimme myös, miten suuri tuomaripula näissä roduissa on ja mikä SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan mielestä on optimaalinen tuomarimäärä varsinkin, kun rotuja arvostelevat usein ulkomaiset tuomarit ja yleensä nämä rodut on jaettu eri tuomareille.

Kun ennen joulukuun tilaisuutta Pohjoismaisen tuomariluettelon mukaan kleinspitzeillä oli 44 ja pomeranianeilla 43 kotimaista tuomaria, totesimme olevamme huolestuneita jo pätevöityjen tuomareiden mahdollisuuksista säilyttää ammattitaitonsa ja tuntumansa näihin rotuihin arvostelemalla rodut edes kerran vuodessa.

Minkäänlaista vastausta tai yhteydenottoa toimikunnalta ei oltu saatu vielä vajaa viikko ennen suunniteltua tilaisuutta.

Kennelliiton vaatimat koiradatan luovutussitoumukset

Suomen Kennelliiton hallituksen väistyvä puheenjohtaja Paavo Rapila on lähettänyt joulukuun puolivälissä rotujärjestöille uudet sitoumuskaavakkeet, jotka niiden on allekirjoitettava ennen kuin Kennelliitto suostuu luovuttamaan koiratietoja (rekisteröinnit, tutkimustulokset, näyttely- ja koetulokset) rotujärjestöille ja rotuyhdistyksille.

Sopimuskaavakkeissa on edelleenkin yhdistetty tietosuojalain henkilösuojavaatimukset ja kysymys Kennelliiton ylläpitämien koiratietokantojen omistusoikeudesta ja niiden salassapidosta.
Samoin rotujärjestöjen oletetaan allekirjoittavan sitoumukset yhdessä jäsenyhdistyksinään olevien rotuyhdistysten kanssa, vaikka rotujärjestöllä ei ole juridista määräysvaltaa oikeuskelpoisten jäsenyhdistystensä päätöksiin.

SKKY:n hallitus käsittelee uudet sitoumukset seuraavassa hallituksen kokouksessaan tammikuun alussa. Samalla päätetään mahdollisen asian-tuntijalausunnon hankkimisesta tietokantojen omistusoikeudesta mm. viimeaikaisten EY-tuomioistuimen päätösten valossa.

Omistajatiedot näyttelyarvostelulomakkeissa

SKL-FKK on ilmoittanut uusivansa näyttelyarvostelulomakkeet koiran omistajan tietojen osalta niin, että arvostelulipukkeissa ei enää mainita koiran omistajan nimeä, kotipaikkaa tai muitakaan henkilötietoja.

Toimintapäällikkö Kirsi Laamasen kirjeen mukaan näyttelyluetteloihin liittyvä käytäntö pysyy ainakin toistaiseksi koiranäyttelysääntöjen mukaisena, eli ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan koiranäyttelysääntöjä sekä näitä sääntöjä täydentäviä SKL-FKK:n näyttelynjärjestämisohjeita ja FCI:n ohjeita ja suostuu siihen, että hänen ilmoittautumislomakkeessa antamansa henkilötiedot saa julkaista ja antaa ulkopuolisille.

Vielä ei ole tiedossa, aikooko SKL-FKK toimittaa näyttelytulosten ja arvostelujen mukana kopiot näyttelyluettelon rotukohtaisista sivuista vai joutuvatko rotuyhdistykset ostamaan kunkin näyttelyluettelon saadakseen julkiset omistajatiedot käyttöönsä.

"Bolonka"-pentuja myynnissä

Viron EU-jäsenyyden myötä halpatuontipentujen määrä on lisääntynyt ja näyttää siltä, että joissakin SKKY:n roduissa jopa kokonaisia pentueita on tuotu Virosta Suomen markkinoille.

Erilaisilla ilmaisilla internetpalstoilla on myös jatkuvasti myynnissä erirotuisia Venäjältä tuotuja kääpiökoirien pentuja, joiden pitäisi täyttää ns. kaupallisen tuonnin ehdot, eli niistä on tehtävä tarpeelliset ilmoitukset tullille. Mikäli huomaatte järjestelmällistä "halpatuontipentujen kauppaa", voitte ilmoittaa myyjistä tullin vihjepuhelimeen puh. 080014600. Lisätietoja tullimääräyksistä saa tullin internetsivuilta osoitteesta: www.tulli.fi. Lemmikkieläinten yleiset tuontimääräykset löytyvät Maa- ja metsätalousministeriön sivuilta osoitteesta www.mmm.fi.

Viime aikoina Suomeen on tuotu Venäjältä "Bolonka"-rotuisia pentuja, joita myydään ilman rekisteritodistuksia suurina harvinaisuuksina.

Kysymyksessä on Neuvostoliiton aikana erityisesti Moskovan seudulla kehitetty bolognesen, villakoiran, shih tzun ja lhasa apson sekoitus, joka ei ole FCI:n hyväksymä rotu kuten joillakin rotua mainostavilla internetsivuilla väitetään. Joidenkin kuvien perusteella koirat ovat päänmuodoltaan, kooltaan ja mittasuhteiltaan bolognesen tyyppisiä ja niillä on samantapainen turkki, mutta väritys vaihtelee.

Rotujärjestöjen saamien tietojen mukaan asialla ovat välittäjät, jotka ovat tuoneet koiria Venäjältä ja Virosta.

SKKY:llä on internetissä etusivulla linkki artikkeliin: "Oletko ostamassa kääpiökoiraa - lue tämä!" Kävijätilastojen mukaan artikkelia luetaan ahkerasti. Myös SKKY:n jäsenyhdistykset ja alajaostot voivat linkittää artikkelin omilta sivuiltaan.

Irina Poletaevan ulkomuototuomarioikeuksien siirtäminen Suomeen

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on käsitellyt Irina Poletaeva-nimisen henkilön usean eri rodun ulkomuototuomarioikeuksien siirtoa Venäjältä Suomeen ja pyytänyt rotujärjestön lausuntoa asiasta.

Toimikunta totesi, ettei Venäjän kennelfederaation mukaan tuomarioikeuksien siirrolle ollut estettä kurin-pidollisista syistä. SKKY:ltä ei oltu pyydetty aikaisemmin lausuntoa asiasta, eikä ko. tuomari ole ollut yhteydessä rotujärjestöön. Sen sijaan Poletaeva oli liittänyt anomukseensa SKKY:n japanese chin-alajaostolta englanninkieliseen tiedusteluunsa saamansa vastauk-sen, jonka mukaan alajaostolla ei ole valtuuksia pätevöidä tuomareita.

SKKY:n hallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 9.11..2004 ja totesi, ettei toimikunnan siteeraama ulkomuototuomareiden pätevöimis- ja koulutusohjeen kohta jätä rotujärjestöille käytännössä mahdollisuutta vastustaa FCI-maiden ulkomuototuomareiden arvosteluoikeuksien siirtoa Suomeen.

Totesimme kuitenkin, että ennen japanese chin-rodun oikeuksien siirtämistä Suomeen odotamme Poletaevan osallistuvan rotujärjestön kevätkaudella 2005 järjestettävään rodun erikoiskoulutukseen ja pystyvän seuraamaan sitä, sillä koulutuskielenä on SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan aikaisempien ohjeiden mukaisesti suomi. Esitimme myös toivomuksen, että Poletaevalla on pysyvä oleskelulupa Suomessa, jolloin vältetään koulutuksen järjestämistä ja tuomarioikeuksien siirtoa turhaan, mikäli hakijalla on vain tilapäinen oleskelulupa eikä luvan jatkamisesta ole varmuutta.

Rekisteröintikielto salakuljetuksesta tuomituille

Suomen Kennelliiton hallitus on asettanut kaksi Tampereen käräjäoikeuden pääasiassa Virosta ja Venäjältä tapahtuneesta koirien salakuljetuksesta ehdollisiin vankeustuomioihin tuomitsemaa Kennelliiton jäseninä olevaa kasvattajaa toistaiseksi rekisteröintikieltoon, kunnes asia on käsitelty lopullisesti.

Asianomaiset ovat valittaneet käräjäoikeuden päätöksestä, joten se ei ole lainvoimainen. Näin ollen SKL-FKK:n hallitus joutuu käsittelemään asian uudestaan oikeuden päätöksen tultua lainvoimaiseksi.

SKKY esitti SKL-FKK:lle asian viemistä liiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi ja asianomaisten asettamista rekisterikieltoon ja erottamista Kennelliitosta heidän toimittuaan lain ja Kennelliiton tarkoitusperien vastaisesti.

Esitimme myös erottamispäätöksen tehostamista kaikilla lisäseuraamuksilla, eli kiellolla osallistua näyttelyihin tai kokeisiin, kiellolla toimia tuomarina tai liiton muussa tehtävässä, heidän kasvattajasitoumustensa purkamista ja heidän kennelnimiensä peruuttamista.

Kennelliiton sääntöjen mukaan kurinpitoasiat käsitellään ensin liiton hallituksessa, joka päättää niiden lähettämisestä kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Hallitus voi kuitenkin päättää rekisteröintikiellosta, kuten tässä tapauksessa on tehty, kunnes tuomiosta on saatu lainvoimainen päätös eli valitukset on käsitelty.