Suomen Kääpiökoirat ry - Arkisto - Hallituksen päätöksiä - 1996

Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia 1996

Uusia ulkomuototuomareita

SKKY on jatkanut tammi- ja helmikuussa ns. tuomarikollegioiden sarjaa, joiden perusteella on esitetty ulkomuototuomarioikeuksien myöntämistä seuraaville:
Schipperke: Paula Heikkinen-Lehkonen ja Gunnel Holm
Löwchen: Johan Juslin
Yorkshirenterrieri: Harry Tast ja Tarmo Viirtelä.

Yhdistystä edustavina tuomareina toimivat schipperke-kollegiossa Hans Lehtinen ja Kirsti Lummelampi sekä muissa Gitta Ringwall ja Kirsti Lummelampi. Lisäksi Hans Lehtinen antoi schipperke-kollegion jälkeen erikoiskoulutusta rodussa Elina Haapaniemelle.

Eläinlääkärietiikka

SKKY:n hallitus on päättänyt lähettää Suomen Eläinlääkäriliitolle kirjelmän, jossa kiinnitetään huomiota eläinlääkäreiden etiikkaan tapauksissa, joissa eläinlääkäri vetää uroksilta kivekset alas. Todettiin, että kivesten alasvetäminen uroksilla on jalostuksellinen ongelma, jota esiintyy useissa rotujärjestön roduissa. Kysymyksessä voi olla näyttelyissä korkeasti palkittuja koiria, joita on tarjottu ja käytetty jalostukseen.

Poikkeusluvat

Suomen Kennelliiton jalostusosaston päällikkö Annie Liman on lähettänyt rotujärjestöille kirjeen koskien poikkeuslupien myöntämistä silloin, kun nartulla teetetään pennut alle 10 kuukauden välein tai kun perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) määräyksistä halutaan poiketa. Liman peräänkuuluttaa kirjeessään rotujärjestöiltä yhtenäistä käytäntöä ja toteaa:

”Nyt olemme kuitenkin joutuneet tilanteeseen, että jotkut rotuyhdistykset/järjestöt eivät puolla poikkeuslupa-anomuksia, joita anotaan koirien väärän tutkimusajankohdan vuoksi. Minä en näe tässä mitään jalostuksellisia perusteita, mikäli koirat kuitenkin täyttävät terveysvaatimukset. Olisi ensiarvoisen tärkeää, että poikkeuslupia käsiteltäessä pidättäydyttäisiin koirien jalostuksessa eikä missään muussa. Mikäli joku pentue ei selvästi ole rodun keskiarvoa huomattavasti huonompaa laatua, se pitää saada rekisteröityä. Tämä on tärkeää jo kasvattajan oikeusturvan vuoksi, se on pennunostajan etu ja siihen liittyy jopa eläinsuojelullisia näkökohtia.”

Päätettiin vastata Limanille seuraavaa:

1) Jalostuksen ensimmäinen edellytys on suunnitelmallisuus. Tämä tarkoittaa, että tarvittavat PEVISA - tutkimukset on tehtävä ja tarvittavat poikkeusluvat anottava ennen nartun astutusta. Sama koskee myös nartun penikoittamista alle 10 kuukauden välein. SKKY ei ole puoltanut näitä poikkeuslupia jälkikäteen eikä tule puoltamaan niitä vastaisuudessakaan, sillä vahinko-astumiset eivät ole suunnitelmallista jalostusta. (Sen sijaan SKL-FKK on ilmoituksensa mukaan myöntänyt poikkeuslupia myös jälkikäteen ja jopa kehottanut tällaisen pentueen kasvattajaa pyytämään rotujärjestön puoltoa jälkikäteen.)

2) Rekisteröintivaiheessa eivät kokeneetkaan kasvattajat tai rodun jalostustoimikunnat voi todeta pentueesta, onko se selvästi rodun keskiarvoa huomattavasti huonompaa laatua vai ei, kuten Liman väittää.

3) Pentujen rekisteröimisellä tai rekisteröimättä jättämisellä ei ole mitään tekemistä eläinsuojelun kanssa. Sen sijaan nartun astuttamisella ennen kuin vaadittavat terveystutkimukset on tehty on sitä, ja se on myös tietoista riskin ottoa mitä tulee syntyvien pentujen terveyteen ja rodun jalostukseen.

Ei-jalostukseen rekisteröinti

Samassa kirjeessä Liman toteaa: ”Puhdasrotuiset ja terveet koirat ovat rekisteröimättöminä sekarotuisia, mikä minusta ei ole hyvää mainosta harrastuksellemme. Sen lisäksi pennunostajia voi olla vaikea saada näkemään mitään syytä hankkia itselleen rekisteröity koira, kun aivan yhtä hyvän saa halvemmallakin ilman papereita.”

SKKY:n hallitus päätti huomauttaa Limanille, että myös rekisteröityjä koiria myydään halvemmalla silloin, kun niissä on jokin vika, mikä estää niiden palkitsemisen näyttelyssä tai jalostuskäytön. Samoin todettiin, että SKL-FKK nykyisellä rekisteröintikäytännöllään pakottaa vastuuntuntoiset kasvattajat myymään pentuja ilman papereita, sillä ainoa tapa estää esim. purentavikaisen, värivirheellisen tai huonotyyppisen koiran käyttö jalostukseen on pidättää siltä myytäessä rekisterikirja.

Päätettiin uudistaa SKKY:n muutama vuosi sitten SKL-FKK:lle tekemä esitys, jonka mukaan kasvattaja voisi rekisteröidä jonkun pentueen pennun, jota hän ei halua käytettävän jalostukseen esim. em. virheiden vuoksi, merkinnällä ”ei jalostukseen”, jolloin tämän koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Lisäksi päätettiin esittää, että koira voitaisiin siirtää vain kasvattajan suostumuksella ”ei jalostukseen”-rekisteristä normaalirekisteriin, mikäli luovutusiässä esiintynyt virhe tai vika on korjaantunut koiran aikuistuessa.

Kennelliiton terveysprojekti

SKL-FKK on nimennyt työryhmän (Tapio Eerola, Annie Liman, Päivi Rantasalo ja Mervi Ihantola) kartoittamaan eri roduissa esiintyviä perinnöllisiä sairauksia ja vikoja sekä tekemään alustavia ennusteita lähivuosien kehityksestä. Lisäksi on tarkoitus listata ”erikoisempia ongelmia, joiden periytyvyydestä ei ole varmuutta". Tietoa kerätään jalostustoimikunnille ja rodun harrastajille jaettavilla kyselykaavakkeilla, ja tietoa on tarkoitus jakaa mm. eläinlääkäreiden käyttöön. Lisäksi rotujärjestöä pyydettiin nimeämään projektin yhdyshenkilö.

SKKY:n hallitus nimesi rotujärjestön yhdyshenkilöksi puheenjohtaja Kirsti Lummelammen ja totesi, että projekti siinä muodossa ja sen työryhmän vetämänä kuin mitä on esitetty on mitä epätieteellisin Mutu-tiedon keräysprojekti, jolla työllistetään niin ylityöllistettyjä rotujärjestöjä kuin SKL-FKK:n henkilökuntaakin työllistämisen vuoksi.

Rotujärjestö kannattaa lämpimästi eri koirarotujen terveyteen liittyvää tieteellistä ja tieteellisesti pätevää tutkimusta; sen sijaan se ei voi hyväksyä epätieteellisin menetelmien suoritettavaa näennäistutkimusta, joka on omiaan lisäämään epätietoisuutta puhdasrotuisten koirien harrastajien keskuudessa. Samoin todettiin, että Kennelliitolla on jo nyt käytettävissään tieteellistä aineistoa mm. PEVISA:n piiriin kuuluvien rotujen osalta. Lisäksi mittava tutkimusrahasto mahdollistaa tutkimusmäärärahojen myöntämisen päteville tutkijoille asiallisia projekteja varten.

Tuontikoirat

SKKY:n hallitus on päättänyt esittää Maa- ja Metsätalousministeriölle, että Suomi ottaa käyttöön EU:n itäisen ja eteläisen ulkorajansa kautta tuleville koirille samanlaisen lupa- ja koemenettelyn kuin mitä Ruotsi soveltaa tällä hetkellä EU:n ulkopuolelta tuleviin koiriin. Ensisijaisesti tämä koskee koirien kuljetusta Venäjältä, Baltian maista ja Puolasta. Perusteluna todetaan, että avoin raja vaikeuttaa pohjoismaista yhteistyötä, minkä lisäksi esimerkiksi Venäjältä tulevat koirat aiheuttavat lisääntyvän tautiriskin. Samoin todettiin, että FCI:n solmittua Venäjän kanssa sopimussuhteen venäläiset koirat tulevat hyväksytyiksi jalostuskäyttöön, mikä vaikeuttaa Euroopan Neuvoston jalostussuositusten toteuttamista Suomessa sekä aiheuttaa mm. kuluttajasuojaongelmia.

Maailmannäyttelyn rotujärjestökopit

Suomen Kennelliitto on järjestänyt neuvottelutilaisuuden, jossa on käsitelty rotujärjestöjen tiedotuspisteiden järjestämistä vuoden 1998 Maailmannäyttelyn yhteydessä. Rotujärjestöä edusti ensimmäisessä neuvottelussa Sari Tapaninen. Alustavien suunnitelmien mukaan rotujärjestöjen tiedotuspisteet tulisivat varsinaisen näyttelypaikan ulkopuolelle, Messukeskuksen pihalla olevaan telttakatokseen eikä itse näyttelypaikalle. Koppeja suunnittelemaan on palkattu kaksi arkkitehtia, mutta tiettävästi rotujärjestöillä ja rotua harrastavilla yhdistyksillä olisi jonkin verran sanansijaa oman koppinsa sisällöstä. Alustavien suunnitelmien mukaan kopit tulisi olla miehitetty kaikkina neljänä näyttelypäivänä klo 8-18 välisenä aikana.

Vielä ei ole tiedossa, joutuvatko rotujärjestöt järjestämään koppien pystyttämisen ja purkamisen päivittäin. Tämä riippuu siitä, järjestääkö SKL-FKK teltta-katokseensa ympärivuorokautisen vartioinnin. Neuvottelun jälkeen rotujärjestöjä ja rotua harrastavia yhdistyksiä pyydettiin vastaamaan infokoppeja koskevaan kysymyskaavakkeeseen, jonka SKKY:n hallitus käsitteli kokouksessaan 21.5. Hallitus ei halunnut tässä vaiheessa määritellä tilantarvetta, koska se ei ole vielä edes päättänyt, haluammeko olla mukana. Mikäli rotujärjestöjen tiedotuspisteiden sijainti on epäedullinen (ulkona teltassa eikä näyttelyhallissa, jossa rotumme arvostellaan), henkilöstövaatimukset kohtuuttomat (nelipäiväinen päivystys, pitkä päivystysaika) ja järjestelyt hankalat (pystyttäminen/purkaminen päivittäin, turvallisuuskysymykset, vakuutukset jne.), saattaa hyvin olla, että tiedotuspistettä ei järjestetä lainkaan.

Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan rotujärjestöjen välistä yhteistyötä. SKKY:n hallitus totesi, että yhteistyöstä voidaan neuvotella suoraan rotujärjestöjen kesken, mikäli tarvetta ilmenee. Sama koskee myös rotujärjestön alaisia rotua harrastavia yhdistyksiä. SKL-FKK:n tiedusteluun käännösavusta ja erityisesti venäjänkielen avun tarpeesta totesimme, että haluamme itse vastata painotuotteidemme kieliasusta, koska esimerkiksi SKL-FKK:n Canis Fennicus -esitteen englanninkielinen versio on varoittava esimerkki ala-arvoisesta käännöksestä.

Venäjänkielen osalta totesimme, että esitteemme tulevat olemaan ainoastaan FCI:n ja Suomen virallisilla kielillä. Katsoimme myös, että venäjänkielisten kutsukirjeiden lähettäminen ja viisumien järjestäminen venäläisille koiraharrastajille ei kuulu rotujärjestöjen ja -yhdistysten toimintaan. Katsoimme myös, että esitteiden painattaminen yhteispainatuksella ei ole perusteltua, koska haluamme säilyttää laatuvastuun omalla rotujärjestöllämme. Sen sijaan toivomme rahallista avustusta SKL-FKK:lta.

Toivoimme myös, että SKL-FKK toimittaa mahdollisimman pian näytteilleasettajien kannalta oleellisimmat tiedot eli näyttelyn tuomarilistan sekä ilmoittautumiseen liittyvät tiedot. Esitimme myös toivomuksen, että SKL-FKK:n hallitus kumoaisi näyttelytoimikunnan päätöksen, jonka mukaan erikoisnäyttelyjä ei saa pitää samana viikonloppuna. Samoin esitimme toivomuksen, että näyttelytoimikunta neuvottelisi rotujärjestöjen kanssa tuomarivalinnoista, jolloin voimme yhteistyössä taata parhaat mahdolliset tuomarivalinnat ja suurimman mahdollisen osanottajamäärän tasokkaita koiria.

Tuontikoirien rekisteröinti

SKKY:n hallitus on käsitellyt Tuula Heikkisen anomusta, että rotujärjestö puoltaisi hänen kahden Italiasta tuomansa bolognesen hyväksymistä Suomen koirarekisteriin, vaikka koirat eivät ole Italian kennelklubin normaalirekisterissä.

Rotujärjestön hallituksen yksimielinen kanta oli kielteinen. Katsomme, että tuontikoirien tulee täyttää oman maansa vientisukutauluvaatimukset (FCI-maissa Export Pedigree, USA: ssa AKC:n Certified Pedigree) eli niiden täytyy kuulua alkuperämaan hyväksyttyyn, normaalirekisteriin eikä väliaikaiseen tai epäviralliseen rekisteriin, ennen kuin niitä voidaan hyväksyä Suomen Kennelliiton rekisteriin ja Suomessa tapahtuvan jalostuskäytön piiriin. Hallitus totesi, että kun kyseisillä koirilla ei ole Italian Kennelklubin virallista vientisukutaulua eikä niitä ole hyväksytty maan kennelklubin varsinaiseen rekisteriin, eivät ne myöskään ole hyväksyttävissä SKL-FKK:n rekisteriin.

Tuontirajoitukset

Suomen Kääpiökoirayhdistys on yhdessä muiden rotujärjestöjen kanssa toimittanut Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintäosastolle seuraavansisältöisen kirjeen, jossa pyydetään ministeriötä asettamaan rajoituksia ei-EU:n jäseninä olevista Itämeren rannikkovaltioista tapahtuvalle koirantuonnille:

Asia: Tarttuvien eläintautien ehkäisy ja koirien tuontirajoitukset
Tausta: Nyt kun kansainvälinen koiranjalostusliitto Fédération Internationale Cynologique on päättänyt hyväksyä Venäjällä rekisteröityjen koirien rekisteröintiasiakirjat jäsenmaissaan sekä sallia siellä rekisteröityjen koirien osallistua jäsenmaidensa näyttelyihin ja kokeisiin, kun Viron ja Puolan rekisteröinnit on jo aikaisemmin hyväksytty ja kun sama toimenpide on odotettavissa Liettuan ja Latvian osalta, me allekirjoittaneet valtakunnalliset kenneljärjestöt haluamme ilmaista huolestumisemme uuden tilanteen vaikutuksesta Suomen koiranjalostukseen, koirakantamme terveyteen ja eläintautitilanteeseen yleensä sekä ehdottaa toimenpiteitä haittojen ennaltaehkäisemiseksi.

Me katsomme, että em. FCI:n toimenpiteet lisäävät Suomeen tapahtuvaa koirien halpatuontia, minkä lisäksi näistä Itämeren ei-EU-maista tapahtuva koirien tuominen vaikkapa näyttelyihin lisää huomattavasti tarttuvien tautien vaaraa maassamme, koska näiden maiden eläinhygienia- ja eläinsuojeluolosuhteet eivät vastaa lainkaan länsimaisia vaatimuksia.

Olemme jo kokeneet tarttuvien tautien epidemioita kuten taannoisen penikkatautiepidemian, ja lisäksi eläinlääkärit ovat raportoineet tänne tuoduilla koirilla tavatuista ulkoisista ja sisäisistä loisista, joiden vaikutus suomalaiseen eläinhygieniaan on erittäin negativiinen. Näiden maiden puutteellinen eläinsuojelulainsäädäntö puolestaan saattaa edesauttaa Suomen eläinsuojelulain kiertämistä mm. häntien typistämiskiellon osalta. Kun näissä maissa ei myöskään ole minkäänlaista perinnöllisten sairauksien vastustamiskäytäntöä ja kun esimerkiksi Venäjältä tuoduilta villakoirilta on löydetty PRA:a, tutkimattomien ja mahdollisesti sairaiden koirien lisääntyvä osuus Suomen koirakannassa tulee vaikuttamaan hyvin kielteisesti Suomen mahdollisuuksiin toteuttaa Euroopan Neuvoston koirien terveyttä ja jalostusta koskevia suosituksia.

Esitys: Ensimmäisenä askeleena näiden vaarojen vähentämiseksi ja harkitsemattomien tuontien karsimiseksi ehdotamme, että Maa- ja metsätalousministeriö ottaa käyttöön Itämeren alueen ei-EU-maista tulevien koirien osalta samantapaiset määräykset kuin mitä Ruotsi soveltaa sinne tuotaviin koiriin, eli

1) Koiran tulee olla tunnistusmerkitty (joko tatuointi tai mikrosiru, missä tapauksessa koiran tuojalla tulee olla mikrosirun lukulaite tullia varten) jo rabies-rokotusta annettaessa.

2) Koiralla tulee olla voimassa oleva rabiesrokotus, joka voidaan antaa aikaisintaan kolmen kuukauden ikäiselle pennulle. Rokotus on tehtävä Suomessa hyväksytyllä rokotteella ja se on voimassa vuoden. Rokotustodistus on oltava kansainvälisesti hyväksytyssä koirien terveystodistuksessa suomen, ruotsin, englannin tai saksankielellä (ei kyrillisin kirjaimin).

3) Ennen maahantuontia koiralta on otettava raivotautivasta-aineitason tutkimiseksi verinäyte, joka voidaan ottaa aikaisintaan 120 vuorokauden kuluttua rabies-rokotuksesta ja joka on tutkittava EU-maassa toimivassa laboratoriossa. Todistuksen on oltava suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä.

4) Koira on rokotettava leptospiroosia ja penikkatautia vastaan vähintään 30 vrk ennen matkaa. Leptospiroosirokotus on voimassa vuoden ja penikkatautirokotus on suoritettava Suomen Kennelliiton rokotusohjelman mukaan. Merkintä rokotuksesta on tehtävä em. kansainväliseen terveystodistukseen, ja sen on oltava suomen, ruotsin, englannin tai saksan kielellä.

5) Koira on madotettava ekinokokkoosia vastaan, ja madotuksesta on oltava todistus em. kielillä.

6) Koiran omistajan on anottava tuontiin lupa Maa- ja metsätalousministeriöstä vähintään 30 vrk ennen matkaa.

7) Lupa-anomukseen on liitettävä jonkin EU-maan laboratorion antama todistus rabies-vastaainetasosta sekä em. kielillä oleva eläinlääkärintodistus madotuksesta sekä leptospiroosi- ja penikkatautirokotuksesta.

8) Koiralla on oltava ennen matkaa hankittu, MMM:n hyväksymän eläinlääkärin antama terveystodistus em. kielillä. Todistus on voimassa 10 vrk.

9) Rajaa ylitettäessä koiran omistajan on esitettävä tullille seuraavat asiakirjat: eläinlääkärin antama alle 10 vrk. vanha terveystodistus, Maa- ja metsätalousministeriön lupa sekä alkuperäiset rokotustodistukset ja vasta-ainetestien tulos.

Lhasa apsojen rotujärjestösidonnaisuus

Lhasa Apsot r.y. on anonut SKL-FKK:lta, että rotu siirrettäisiin Suomen Kääpiökoirayhdistyksen alaisuuteen ja yhdistyksestä tulisi SKKY:n alainen rotua harrastava yhdistys. Lhasa apsot ovat kuuluneet tähän saakka Suomen Tiibettiläiset r.y.:n alaisuuteen, mutta kun tiibetinspanielit ja tiibetinterrierit ovat itsenäistyneet omiksi rotujärjestöikseen, jäljelle ovat jääneet vain molossityyppiset tiibetinmastiffit, jotka kuuluvat FCI:n 2. ryhmään (jäsenmäärä 145, rekisteröinnit vuonna 1995 76 koiraa) ja 9. ryhmään kuuluvat lhasa apsot (189 jäsentä, rekisteröinnit vuonna 1995 83 koiraa).

SKKY:n hallitus on ottanut Lhasa Apsot r.y.:n anomukseen myönteisen kannan ja ilmoittanut SKL-FKK:n hallitukselle olevansa valmis ottamaan rodun alaisuuteensa.

Japanese chinien terveystilanne

Japanese chin-alajaoston esitettyä huolestumisensa rodun terveystilanteesta ja pyydettyä rotujärjestöä tutkimaan mahdollisuutta esim. perinnöllisten sairauksien vastustamisohjelmaan liittymiseksi SKKY:n hallitus on päättänyt suositella, että kaikki jalostukseen käytettävät japanese chinit on tutkittava patella luxation varalta ennen koirien käyttämistä jalostukseen, sillä nykyinen tilanne, jossa kahden viime vuoden aikana on tutkittu vain 31 koiran polvet ja niistä 11 on sairaita, ei ole hyväksyttävä.

SKKY:n hallitus totesi, että ennen kuin PEVISA-ohjelmaan liittymistä harkitaan, rodun harrastajien ja kasvattajien tulee pyrkiä hoitamaan tilanne vapaaehtoistietä. Siksi rotujärjestön hallitus kannattaa lämpimästi alajaoston päätöstä, jonka mukaan jaoston pentuvälitykseen otetaan vain polvitarkastettujen koirien jälkeläiset.

Silmätarkastusten osalta todettiin, että alajaoston tulisi pyrkiä järjestämään joitakin yhteistarkastustilaisuuksia erilaisten tapahtumien yhteydessä, jolloin nähdään, onko aihetta laajempiin tutkimuksiin.

Samoin rotujärjestön hallitus päätti, että kotimaisille tuomareille lähetetään kirje, jossa heitä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota japanese chinien — ja yleensäkin kääpiökoirien — rakenteeseen ja terveisiin takaosiin, sillä vaikka tuomarit eivät olekaan eläinlääkäreitä eivätkä he voi esittää "diagnoosia" arvostelulausunnossaan, he voivat toki mainita, jos koiran rakenteessa on puutteita, jolloin myös alajaosto saa asiasta tiedon. Luonnollisestikaan patella luxatiota sairastavia ja leikkauksella korjattuja koiria ei voida hyväksyä jalostukseen.

Jalostusohjesääntötyöryhmä

SKKY:n hallitus on nimittänyt työryhmän kartoittamaan sen alaisten rotujen jalostusohjesääntöjä ja laatimaan yhteneväiset jalostusohjesääntösuositukset. Se totesi, että useilla SKKY:n alaisilla pienillä roduilla ei ole lainkaan jalostusohjesääntöä eikä jalostukseen käytettävien yksilöiden vähimmäisvaatimuksia ole määritelty.

Samoin todettiin, että vaatimuksissa esiintyy kirjavuutta. Esimerkiksi jotkut rodut edellyttävät polvitarkastuksia ennen kuin pentue voidaan ottaa rodun pentuvälityksen piiriin, kun taas toisilla tällaisia vaatimuksia ei ole. Joillakin nartun jalostuskäytön alaikäraja on 15 kk, kun taas toisilla se on 18 kk, ja yläikäraja vaihtelee 7-8 vuoden välillä. Samoin kiinnitettiin huomiota vähimmäisnäyttelypalkintovaatimusten erilaisuuteen. Kun jossakin rodussa minimivaatimuksena on nartulla 2. palkinto ja uroksella 1. palkinto laatuarvostelussa, toiset rodut edellyttävät nartulta 1. palkintoa ja urokselta SA:a, mikä lienee realistisin vaatimus tänä päivänä, kun 1. palkinnon saaminen koiralle kuin koiralle on erittäin helppoa. Työryhmään nimettiin Ann-Christine Aho, Sari Tapaninen ja Johanna Karlsson. Työryhmä voi käyttää tarvittaessa asiantuntijoita apunaan.

Börje Ehnbergin muistorahasto

Ulkomuototuomarit r.y. on perustanut Börje Ehnbergin muistorahaston kunnioittaakseen SKKY:nkin hallituksessa rotujärjestön perustamisesta kuolemaansa saakka toimineen Börje Ehnbergin muistoa. Rahasto jakaa vuosittain apurahan joko yhteisölle tai yksityiselle henkilölle kenneltoiminnan edistämiseksi. SKKY:n hallitus päätti lahjoittaa rahastoon 1.000 markkaa vaikkakin se olisi toivonut, että rahaston apurahaa myöntämään olisi nimetty laajempi stipenditoimikunta kuin yksinomaan Ulkomuototuomarit r.y.:n hallitus.

Kotimaiset tuomarit näyttelyissä

SKL-FKK:n näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta on lähettänyt rotujärjestölle ja rotuyhdistyksille kirjeen, jossa niitä pyydetään kartoittamaan kotimaisten tuomareiden osuus rotujensa kohdalla kolmen vuoden ajalta. Kun SKL-FKK:lla on näyttelytulosten tallennusvelvollisuus ja kun liitolla näin ollen pitäisi olla ko. tiedot ATK:lla, olemme pyytäneet, että liitto suorittaa kartoituksen puolestamme, sillä me emme rotujärjestötasolla saa koirien tuloksia emmekä näin ollen tuomaritietojakaan.

Tuomarit näyttelyissä

Kun useiden SKKY:n rotujen edustajien taholta on esitetty huolestuminen näyttelyissä arvostelevista tuomareista ja heidän useinkin puutteellisesta kokemuksestaan, rotujärjestön hallitus on päättänyt lähettää kirjeen kaikille vuoden 1998 kansainvälisten ja kaikkien rotujen näyttelyiden näyttelytoimikunnille, jossa ongelmaan kiinnitetään huomiota.

Rotujärjestön toivomuksena on, että kun suurin osa rotujärjestömme edustamista roduista on anglosaksisia rotuja, näille roduille käytettäisiin anglosaksisia ja pohjoismaisia tuomareita, joilla on kokemusta näistä roduista ja joiden kotimaissa näissä roduissa on hyvä taso.

Rotujärjestön hallitus totesi, että yleensä kääpiökoirien taso itä- ja etelä-Euroopassa sekä latinalaisessa Amerikassa on huono, minkä lisäksi kannat useissa roduissa ovat näissä maissa hyvin pienet, joten tuomareilla ei voi olla riittävää kokemusta. Lisäksi todettiin, ettei ole mielekästä antaa mannereurooppalaisia rotuja kuten bichon havanais-, coton de tulear- ja bolognese sellaisista maista olevien tuomareiden arvosteltaviksi, joiden kotimaissa rotua ei ole lainkaan - vaikka tuomareilla olisikin muodollinen pätevyys näiden rotujen arvosteluun.

Ulkomuototuomarikoulutus

Rotujärjestö järjesti marraskuussa tuomarikollegion kiinanharjakoirissa ja griffoneissa. Kiinanharjakoiria saatiin kollegioon kiitettävästi, mutta sen sijaan griffoneiden paikalle saamisessa oli ongelmia. Haluammekin rotujärjestön taholta korostaa, miten tärkeää hyvän koiramateriaalin toimittaminen näihin tilaisuuksiin on, sillä muuten emme saa oikeaa käsitystä tuomarikokelaiden osaamisesta - ja vastuuntuntoisena rotujärjestönä emme toki voi esittää tuomarikokelaiden pätevöimistä uudelle rodulle, ellei heillä ole näyttöä rodun tuntemuksesta. Kollegioiden järjestäminen on tänä päivänä niin monimutkainen prosessi (varsinkin nyt, kun turhaa paperisotaa lisää Kennelliiton toimiston puuttuminen kollegioiden järjestämiseen, kun toimistolle on haluttu tekemällä tehdä lisätöitä), ettei tilaisuutta voida peruuttaa vain sen takia, että rodun yhdistys tai alajaosto ilmoittaa, että tällä kertaa koiria ei löydy/haluta toimittaa tilaisuuteen. Niinhän ei rotuunsa vastuuntuntoisesti suhtautuva yhdistys tai alajaosto tee.

Rotujärjestön puolesta olemme halunneet hoitaa asian virkateitse niin, ettei rodun omaa yhdistystä tai alajaostoa sivuuteta, vaan he saavat hankkia koiramateriaalin. Mikäli yhdistys tai alajaosto ei tähän pysty, joudumme kääntymään suoraan rodun kasvattajien puoleen. Todettakoon, että monesta muusta rotujärjestöstä poiketen SKKY korvaa koiria paikalle tuoville, Helsingin ulkopuolelta tuleville matkakuluja.

Tuon em. kollegion perusteella esitettiin SKL-FKK:lle Johan Juslinin pätevöimistä kiinanharjakoirien tuomariksi. Lisäksi rotujärjestö on esittänyt tuomarioikeuksien myöntämistä Kirsti ja Colin Smithille englanninkääpiöterriereissä sillä perusteella, että heillä on jo manchesterinterrierin arvosteluoikeudet, minkä lisäksi he ovat saaneet syventävää oppia englanninkääpiöterriereissä. Alkuvuodesta 1997 on tulossa mm. yorkshirenterrierikollegio.

Lisäksi rotujärjestön hallitus on päättänyt järjestää osana tuomareiden jatkokoulutusta virallisen tuomarineuvottelun edustamissaan rodussa. Alustavasti tilaisuutta (joka kattaa koko viikonlopun) on suunniteltu pidettäväksi marraskuussa. Lisätietoja sen jälkeen, kun SKL-FKK on hyväksynyt päivämäärän. Tähän tilaisuuteen tarvitaan myös SKKY:n rotujen yhdistysten ja alajaostojen panosta - niin kirjallista materiaalia kuin koiriakin.

9. ryhmän neuvottelu

SKKY:n hallitus on päättänyt kutsua koolle alkuvuodesta 9. ryhmän rotujärjestöjen edustajien neuvottelutilaisuuden, jossa voidaan käsitellä yhteisiä, koko ryhmän rotuja koskettavia ongelmia sekä koordinoida tuomarikoulutusasioita. Samoin haluamme tehostaa seura- ja kääpiökoirarotujen järjestöjen yhteistyötä mm. SKL-FKK:n valtuustotyötä ajatellen.

Rotumääritelmät

FCI:n hallitus on kokouksessaan marraskuussa hyväksynyt bichon havanais-rodulle uuden rotumääritelmän, joka on entistä huomattavasti laajempi. Suurimpina muutoksina ovat koko, joka on nyt määritelty säkäkorkeuden mukaan (23-27 cm, mutta 21-29 sallitaan) sekä sallitut värit, joihin on lisätty kokonaan musta väri tai mustat läikät, jotka ovat tähän asti olleet hylkäävä virhe.

Uusi rotumääritelmä astuu voimaan kuitenkin vasta sitten, kun FCI:n hallituksen kokouksen pöytäkirja on hyväksytty ja rotumääritelmä on lähetetty virallisesti tiedoksi FCI:n kielille käännettynä sen jäsenmaiden kenneljärjestöille, mihin saattaa kulua aikaa jopa vuosi.