Alajaostot ja jäsenyhdistykset

SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen muistilista

Toimihenkilömuutokset

Ilmoita uudet toimihenkilöt seuraaville:

 • Suomen Kääpiökoirayhdistyksen puheenjohtajalle sähköpostilla (kopio sihteerille ja jäsensihteerille)
 • Suomen Kennelliitolle ja sille kennelpiirille, jonka jäsen yhdistys on. Mainitse, kenelle yhdistyksen/alajaoston posti lähetetään. Ilmoita Kennelliittoon, kuka vastaa rodun pentutiedusteluihin ja kenelle näyttely- ja koearvostelut sekä terveystulokset lähetetään. Toimihenkilömuutokset tehdään sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Ohjeet Omakoiran käyttöön löytyvät Kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi.
Kokous- ja muut asiakirjat
 • Lähetä kopiot syys- ja vuosikokouspöytäkirjoista, toimintasuunnitelmasta, talousarviosta, toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä SKKY.lle ja sille kennelpiirille, jonka jäsen yhdistys on (alajaostot vain SKKY:lle).
 • Tee toimintailmoitus kennelpiirille vuosittain maaliskuun loppuun mennessä (koskee vain yhdistyksiä). Toimintailmoitus tehdään sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Ohjeet Omakoiran käyttöön löytyvät Kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi
 • Mikäli yhdistyksen nimenkirjoittajat ovat muuttuneet edellisestä vuodesta, toimita virallinen muutosilmoitus yhdistysrekisteriin (koskee vain yhdistyksiä). Lomakkeita on saatavana Patentti- ja rekisterihallituksen internetsivuilta osoitteesta: www.prh.fi. Nimenkirjoittajien muutosilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti em. osoitteessa.
Yhdistyksen/alajaoston julkaisut

Yhdistyksen/alajaoston lehteä tai monistettua tiedotetta lähetetään seuraaville:

 • 1 kpl rotujärjestölle SKKY:lle (lisäksi SKKY:n hallituksen jäsenet ovat esittäneet toivomuksen, että saisivat jäsenyhdistysten/alajaostojen lehdet)
 • 1 kpl kennelpiirille (jäsenyhdistys)
 • 5 kpl Kennelliitolle
 • jokaiselle rotua arvostelevalla ulkomuototuomarille (Norjan Kennelklubin ylläpitämästä pohjoismaisesta tuomariluettelosta osoitteesta: www.nkk.no)
 • Kennelliiton hallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajalle (nimet ja osoitteet Kennelliitosta)
  mahdollisesti PR-jakeluna eläinlääkäriasemille, muille yhdistyksille jne.
Rekisteröintitiedot ja näyttelyarvostelut

Mikäli yhdistys/alajaosto julkaisee tiedot rekisteröidyistä pentueista, koirien terveystiedot ja näyttelyarvostelut lehden sijasta erillisenä julkaisuna, tulee tämä lähettää samoille vastaanottajille kuin yhdistyksen/alajaoston lehtikin. Erityisesti tulee muistaa lähettää näyttelyarvostelut rodun tuomareille. Kun rotuyhdistyksen tehtävänä on valistaa ja informoida jäsenkuntaansa rotunsa tapahtumista, tämä julkaisu tulisi toimittaa koko jäsenistölle ilman eri korvausta.

Poikkeuslupa-anomukset

Toimitetaan SKKY:lle, joka toimittaa ne lausunnollaan varustettuina edelleen Kennelliitolle. Kaikki nartun pennuttamista koskevat poikkeuslupa-anomukset on lähetettävä niin hyvissä ajoin, että lupa voidaan myöntää ennen nartun astutusta. SKKY ei puolla jälkikäteen lähetettyjä poikkeuslupa-anomuksia esimerkiksi tapauksissa, joissa PEVISA-terveystutkimukset eivät ole voimassa nartun astutushetkellä. Kaikkiin poikkeuslupa-anomuksiin on liitettävä rodun alajaoston tai yhdistyksen lausunto.

Rotua koskevat aloitteet, kirjelmät SKL-FKK:lle

Toimitetaan SKKY:lle, joka toimittaa ne edelleen SKL-FKK:lle. Sama koskee myös rotumääritelmäsuomennoksia.

Kennelnimianomukset

Hakija toimittaa kennelnimianomuksensa suoraan Kennelliitolle. Vastaanotettuaan anomuksen Kennelliitto lähettää siitä SKKY:lle lausuntopyynnön. Ennen lausunnon käsittelyä SKKY tarkistaa rodun rotuyhdistykseltä, onko hakijan jäsenyys voimassa tai onko jäsenyhdistyksellä tiedossaan mitään, mikä estäisi kennelnimen saannin. Tämän jälkeen SKKY antaa oman lausuntonsa Kennelliitolle. Mikäli lausunto on kielteinen, Kennelliitto pyytää hakijalta vastineen. Kennelnimianomus kannattaa tehdä Omakoira-palvelun kautta. Ohjeet Omakoiran käyttöön löytyvät Kennelliiton sivuilta www.kennelliitto.fi

Vuolasvirta- palkintoanomukset

Vuolasvirta-palkintoanomus toimitetaan SKKY:lle rodun oman rotuyhdistyksen/alajaoston kautta. Anomukset lähetetään vuosittain niin hyvissä ajoin, että rotujärjestön hallitus ehtii ne käsitellä ennen Kennelliiton määräaikaa. Emme käsittele anomuksia kiireellisinä sähköpostitse.

Erikoisnäyttelyt

SKKY:n jäsenyhdistyksistä vain ne, jotka ovat saaneet SKL-FKK:lta virallisesti rotua harrastavan yhdistyksen aseman, voivat järjestää oman erikoisnäyttelynsä. Erikoisnäyttelyanomus lähetetään kennelpiirille, ja siitä on lähetettävä kopio SKKY:lle.

Muut kuin rotua harrastavat yhdistykset pitävät erikoisnäyttelynsä SKKY:n näyttelyn yhteydessä.

Tuomarineuvottelut ja ulkomuototuomareiden koulutus

Rotujärjestönä SKKY vastaa omien rotujensa ulkomuototuomareiden erikois- ja jatkokoulutuksesta. Jäsenyhdistykset ja alajaostot voivat kuitenkin esittää koulutuksen järjestämistä, mikäli siihen on rodun piirissä tarvetta.

Samoin lähetämme ulkomuototuomareille tarpeen mukaan ns. paimenkirjeitä, mikäli rodun arvostelussa on ilmennyt ongelmia.

SKKY:n jäsenyhdistysten ja alajaostojen tulee myötävaikuttaa koulutustilaisuuksien järjestämiseen toimittamalla tarvittaessa paikalle kirjallista koulutusmateriaalia ja esimerkkikoiria.

Jäsenmaksut

SKKY:n sääntöjen mukaan jäsenmaksun suuruuden seuraavalle vuodelle määrää rotujärjestön keväällä pidettävä vuosikokous. Jäsenmaksu on suoritettava huhtikuun loppuun mennessä. Jäsenyhdistysten osalta jäsenmaksu määräytyy edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärän mukaan. Tästä syystä jäsenyhdistyksen on toimitettava SKKY:lle tammikuun aikana ilmoitus yhdistyksen jäsenmäärästä.

Alajaostojen jäsenmaksuosuudet

Myös alajaoston jäsenten on suoritettava jäsenmaksunsa huhtikuun loppuun mennessä. Näin ollen jäsenmaksulaput kannattaa lähettää jäsenille jo tammikuussa, jolloin maaliskuussa voidaan lähettää muistutus niille jäsenille, jotka eivät ole suorittaneet jäsenmaksuaan. Alajaostot tilittävät jäsenmaksuosuutensa SKKY:lle kuukausittain. Samalla on toimitettava SKKY:n jäsensihteerille luettelo niistä jäsenistä, joita ko. tilitys koskee.

Toukokuun aikana on toimitettava jäsenluettelo, josta ilmenevät selvästi myös sen vuoden jäsenmaksun laiminlyöneet jäsenet. Tämä on erityisen tärkeää, sillä SKKY:n hallituksen on katsottava nämä jäsenet eronneiksi ennen kuin heidät voidaan poistaa jäsenluettelosta.

Uusien jäsenten nimet tulee myös toimittaa SKKY:n jäsensihteerille viipymättä, jotta heidät voidaan hyväksyä jäseniksi ja lisätä lehden yms. postituslistoille.

SKKY Tiedote

SKKY:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedote on rotujärjestön tärkein tiedotuskanava jäsenyhdistyksille ja alajaostoille. Seuraa erityisesti "Hallituksen päätöksiä ja tiedotuksia"- palstaa, jossa on mm. yleiset lausuntopyynnöt. Jäsenyhdistysten sihteerien tulisi myös huolehtia, että tiedote on yhdistyksen lehdentekijöiden käytettävissä.

SKKY:n kotisivut internetissä

SKKY:n internet-kotisivuja osoitteessa www.toydogs.net päivitetään viikoittain. Sieltä löytyvät viimeisimmät tiedot mm. monista rotujamme koskevista Kennelliiton päätöksistä sekä SKKY:n rotujen esittelyt suomeksi ja englanniksi.

SKKY antaa jäsenyhdistystensä ja alajaostojensa käyttöön toydogs.net-domainnimen alaisuudessa palvelintilaa näiden omille kotisivuille veloituksetta. Samoin sähköpostiosoitteet ovat yhdistyksille ja jaostoille ilmaisia. Palvelintilaa, domain-nimen alihakemistoja tai sähköpostiosoitteita ei anneta yksityisille jäsenille.

Yhteistyösopimukset ja vakuutusturva

SKKY:llä on Tapiolan kanssa ns. seuran ja tilaisuuden järjestäjän vastuuvakuutus, joka kattaa kaikki sen omat ja sen jäsenyhdistysten ja jaostojen järjestämät tilaisuudet. Näin ollen yhdistysten ja jaostojen ei tarvitse ottaa erillistä vastuuvakuutusta järjestäessään näyttelyitä, kesäpäiviä tai muita tapahtumia. Vakuutukseen ei kuitenkaan sisälly jäsenyhdistysten ja alajaostojen osalta oikeusturvavakuutusta.

Suomen Kääpiökoirat ry – Finnish Toy Dog Club

on Suomen Kennelliiton virallisen kennelorganisaation piirissä toimiva rotujärjestö. Se perustettiin nykyisessä muodossaan vuonna 1986, jolloin kääpiö­koiraharrastajat saivat Suomen Kennelliitolta rotujärjestöoikeudet jatkaen kääpiökoirien osalta entisen Suomen Seura- ja Kääpiökoira yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 1922 Suomen Kennelklubin Liitto-osasto-nimisenä.

Social
Ajankohtaista